4.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 203/19


EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 223 artiklan kuudennen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 139 artiklan kuudennen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Erityisesti ennakkoratkaisupyyntöjen osalta oikeudenkäyntimenettelyn kesto yhteisöjen tuomioistuimessa on jo jonkin aikaa pidentynyt jatkuvasti, ja erityisesti unionin laajentumisen johdosta tiettyjä menettelyyn liittyviä seikkoja on lyhennettävä ja yksinkertaistettava.

(2)

Suullisen käsittelyn pitämistä koskevan pyynnön esittämiselle asetettua määräaikaa on lyhennettävä ja velvollisuudesta ilmoittaa kansalliselle tuomioistuimelle sekä kuulla osapuolia tilanteessa, jossa yhteisöjen tuomioistuin eräissä tapauksissa ratkaisee määräyksellä yksinkertaisen ennakkoratkaisukysymyksen, on luovuttava eräissä tapauksissa.

(3)

Teknisen kehityksen myötä asiakirjojen toimittaminen sähköisesti on yhä yleisempää ja sähköiset viestintätavat ovat yhä luotettavampia. Yhteisöjen tuomioistuimelle on annettava mahdollisuus sopeutua tähän kehitykseen siten, että se voi määrittää edellytykset, joiden täyttyessä sähköisesti toimitettua oikeudenkäyntiasiakirjaa voidaan pitää asiakirjan alkuperäiskappaleena.

(4)

Maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämistä koskevia työjärjestyksen määräyksiä on muutettava siten, että yhteisöjen tuomioistuimen antamassa määräyksessä, jolla hylätään kokonaan tai osittain hakemus maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämisestä, on esitettävä hylkäämisen perustelut,

neuvoston annettua hyväksyntänsä 28 päivänä kesäkuuta 2005,

ON TEHNYT SEURAAVAT MUUTOKSET TYÖJÄRJESTYKSEENSÄ:

1 artikla

Muutetaan 19 päivänä kesäkuuta 1991 tehtyä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestystä (EYVL L 176, 4.7.1991, s. 7; oikaisu EYVL:ssä L 383, 29.12.1992, s. 117), sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä helmikuuta 1995 (EYVL L 44, 28.2.1995, s. 61), 11 päivänä maaliskuuta 1997 (EYVL L 103, 19.4.1997, s. 1; oikaisu EYVL:ssä L 351, 23.12.1997, s. 72), 16 päivänä toukokuuta 2000 (EYVL L 122, 24.5.2000, s. 43), 28 päivänä marraskuuta 2000 (EYVL L 322, 19.12.2000, s. 1), 3 päivänä huhtikuuta 2001 (EYVL L 119, 27.4.2001, s. 1), 17 päivänä syyskuuta 2002 (EYVL L 272, 10.10.2002, s. 24; oikaisu EYVL:ssä L 281, 19.10.2002), 8 päivänä huhtikuuta 2003 (EUVL L 147, 14.6.2003, s. 17), 19 päivänä huhtikuuta 2004 (EUVL L 132, 29.4.2004, s. 2) ja 20 päivänä huhtikuuta 2004 (EUVL L 127, 29.4.2004, s. 107), seuraavasti:

1)

Lisätään 37 artiklaan uusi 7 kohta seuraavasti:

”7.   Yhteisöjen tuomioistuin voi tekemällään päätöksellä määrittää edellytykset, joiden täyttyessä kirjaamoon sähköisesti toimitettua oikeudenkäyntiasiakirjaa pidetään kyseisen asiakirjan alkuperäiskappaleena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 2–5 kohdan soveltamista. Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.”

2)

Korvataan työjärjestyksen 44 a artiklan kolmannessa virkkeessä sana ”kuukauden” sanoilla ”kolmen viikon”.

3)

Korvataan 76 artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jaosto ratkaisee asian määräyksellä, josta ei voi valittaa. Mikäli hakemus maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämisestä hylätään kokonaan tai osittain, määräyksessä esitetään hylkäämisen perustelut.”

4)

Muutetaan 104 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioille annetaan tiedoksi 103 artiklassa tarkoitetuista kansallisten tuomioistuimien päätöksistä alkuperäinen versio, johon on liitetty käännös kyseisen valtion viralliselle kielelle. Tämä käännös korvataan päätöksen tiivistelmästä kyseisen valtion viralliselle kielelle tehdyllä käännöksellä, jos se on kansallisen tuomioistuimen päätöksen pituuden vuoksi asianmukaista; kyseinen valtio esittää huomautuksensa tämän päätöksen tiivistelmän perusteella. Tiivistelmä sisältää ennakkoratkaisukysymykset kokonaisuudessaan. Tiivistelmässä mainitaan erityisesti kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian kohde, kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian asianosaisten keskeiset perustelut, yhteenveto ennakkoratkaisupyynnön perusteista sekä viitatut yhteisön ja kansallinen oikeuskäytäntö ja oikeussäännöt, jos nämä seikat on esitetty kansallisen tuomioistuimen päätöksessä.

Perussäännön 23 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kansallisten tuomioistuinten päätöksistä annetaan ETA-sopimuksen osapuolina oleville muille valtioille kuin jäsenvaltioille ja EFTA:n valvontaviranomaiselle tiedoksi alkuperäinen versio, johon liitetään päätöksen tai tiivistelmän käännös 29 artiklan 1 kohdassa mainituista kielistä sille kielelle, jonka se, jolle tiedoksianto osoitetaan, valitsee.

Jos kolmannella valtiolla on oikeus osallistua ennakkoratkaisumenettelyyn perussäännön 23 artiklan neljännen kohdan mukaisesti, kolmannelle valtiolle annetaan tiedoksi kansallisen tuomioistuimen päätös alkuperäisenä sekä päätöksen tai tiivistelmän käännös 29 artiklan 1 kohdassa mainituista kielistä sillä kielellä, jonka asianomainen kolmas valtio valitsee.”

5)

Korvataan 104 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos ennakkoratkaisukysymys on samanlainen kuin kysymys, johon yhteisöjen tuomioistuin on jo antanut ratkaisun, tai jos kysymykseen annettava vastaus on selvästi johdettavissa oikeuskäytännöstä, yhteisöjen tuomioistuin voi kuultuaan julkisasiamiestä koska tahansa ratkaista asian perustellulla määräyksellä, jossa viitataan sen aikaisemmin antamaan tuomioon tai asiaa koskevaan oikeuskäytäntöön.

Yhteisöjen tuomioistuin voi myös ratkaista asian perustellulla määräyksellä ilmoitettuaan asiasta ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle, kuultuaan perussäännön 23 artiklassa tarkoitettujen osapuolten mahdollisesti esittämät huomautukset ja kuultuaan julkisasiamiestä, jos ei ole vähäisintäkään perusteltua epäilystä siitä, miten ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava.”

6)

Korvataan 104 artiklan 4 kohdan kolmannessa virkkeessä sana ”kuukauden” sanoilla ”kolmen viikon”.

7)

Korvataan 120 artiklan toisessa virkkeessä sana ”kuukauden” sanoilla ”kolmen viikon”.

2 artikla

Nämä työjärjestyksen muutokset, jotka ovat todistusvoimaisia kaikilla työjärjestyksen 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla kielillä, julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja ne tulevat voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona ne on julkaistu.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä heinäkuuta 2005.