4.6.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/13


Oikaisu neuvoston direktiiviin 2005/94/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 10, 14. tammikuuta 2006 )

Sivulla 59, Liite IX, 5 kohdan c alakohdan ii alakohta:

on:

”ii)

niiden on oltava peräisin siitosmunista, jotka täyttävät 2 kohdan a alakohdassa, 3 kohdan a alakohdassa tai 4 kohdan a alakohdassa asetetut ehdot;”

pitää olla:

”ii)

niiden on oltava peräisin siitosmunista, jotka täyttävät 3 kohdan a alakohdassa asetetut ehdot;”