16.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 70/17


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/20/EY,

annettu 9 päivänä maaliskuuta 2005,

pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous‐ ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin äskettäisen laajentumisen yhteydessä on kiinnitettävä asianmukaista huomiota uusien jäsenvaltioiden tilanteeseen, erityisesti direktiivin 94/62/EY (3) 6 artiklan 1 kohdassa asetettujen kierrätystä ja hyödyntämistä koskevien tavoitteiden saavuttamiseen.

(2)

16 päivänä huhtikuuta 2003 allekirjoitetun liittymissopimuksen perusteella Euroopan unioniin liittyneet jäsenvaltiot tarvitsevat lisäaikaa mukauttaakseen kierrätys‐ ja hyödyntämisjärjestelmänsä direktiivin 94/62/EY tavoitteisiin.

(3)

Tämän direktiivin tavoitetta, joka on pakkausjätteiden kierrätystä ja hyödyntämistä koskevien kansallisten tavoitteiden yhdenmukaistaminen, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan toiminnan laajuuden takia saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(4)

Euroopan unionin myöhempää laajentumista silmällä pitäen asianmukaista huomiota on kiinnitettävä myös niiden maiden erityistilanteeseen, joiden suunnitellaan liittyvän unioniin myöhemmässä vaiheessa.

(5)

Direktiivi 94/62/EY olisi siksi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään seuraava kohta direktiivin 94/62/EY 6 artiklaan:

”11.

16 päivänä huhtikuuta 2003 allekirjoitetun liittymissopimuksen perusteella Euroopan unioniin liittyneet jäsenvaltiot saavat lykätä 1 kohdan b, d ja e alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista itse valitsemaansa päivämäärään, jonka on kuitenkin oltava viimeistään 31 päivä joulukuuta 2012 Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Liettuan, Unkarin, Slovenian ja Slovakian osalta, 31 päivä joulukuuta 2013 Maltan osalta, 31 päivä joulukuuta 2014 Puolan osalta sekä 31 päivä joulukuuta 2015 Latvian osalta.”

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 9 päivänä syyskuuta 2006. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle nämä säännökset kirjallisina sekä kyseisten säännösten ja tämän direktiivin säännösten välinen vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 9 päivänä maaliskuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. P. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. SCHMIT


(1)  EUVL C 241, 28.9.2004, s. 20.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 17. marraskuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 21. helmikuuta 2005.

(3)  EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/12/EY (EUVL L 47, 18.2.2004, s. 26).