23.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/73


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä joulukuuta 2005,

päätösten 2004/696/EY ja 2004/863/EY muuttamisesta siltä osin kuin asia koskee yhteisön rahoitusosuuden uudelleenkohdentamista jäsenvaltioiden vuodeksi 2005 esittämiin TSE:iden hävitys- ja valvontaohjelmiin

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5564)

(2005/934/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 5 ja 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön rahoitusta saavien TSE:n hävittämis- ja valvontaohjelmien luettelosta vuodeksi 2005 14 päivänä lokakuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/696/EY (2) luetellaan jäsenvaltioiden komissiolle esittämät yhteisön rahoitukseen oikeutetut tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) valvontaohjelmat vuonna 2005. Päätöksessä vahvistetaan myös kunkin ohjelman rahoituksen ehdotettu osuus ja enimmäismäärä.

(2)

Tiettyjen jäsenvaltioiden vuodeksi 2005 esittämien TSE:iden hävittämis- ja valvontaohjelmien hyväksymisestä ja yhteisön rahoitusosuuden vahvistamisesta 30 päivänä marraskuuta 2004 tehdyllä komission päätöksellä 2004/863/EY (3) hyväksytään päätöksessä 2004/696/EY luetellut ohjelmat ja vahvistetaan yhteisön rahoitusosuuden enimmäismäärät.

(3)

Lisäksi päätöksessä 2004/863/EY säädetään, että jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kuukausittain kertomus TSE-valvontaohjelmien edistymisestä ja maksetuista kustannuksista. Kertomusten tarkastelussa on ilmennyt, että tietyt jäsenvaltiot eivät käytä vuoden 2005 osuuttaan kokonaan, kun taas toiset jäsenvaltiot käyttävät varoja yli niille kohdennetun määrän.

(4)

Osaan kyseisistä ohjelmista kohdennettuja yhteisön rahoitusosuuksia on tämän vuoksi mukautettava. On paikallaan kohdentaa jäsenvaltioiden, jotka eivät käytä osuuttaan kokonaan, ohjelmiin tarkoitettu rahoitus uudelleen jäsenvaltioille, jotka ylittävät osuutensa. Yhteisön rahoitusosuuden uudelleenkohdentamisen olisi perustuttava uusimpaan tietoon kyseisille jäsenvaltioille todellisuudessa aiheutuneista kustannuksista.

(5)

Tämän vuoksi päätökset 2004/696/EY ja 2004/863/EY olisi muutettava vastaavasti.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2004/696/EY liitteet tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan päätös 2004/863/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 7 artiklan 2 kohdassa määrä ”8 846 000 euroa” määrällä ”8 536 000 euroa”.

2)

Korvataan 10 artiklan 2 kohdassa määrä ”8 677 000 euroa” määrällä ”8 397 000 euroa”.

3)

Korvataan 11 artiklan 2 kohdassa määrä ”353 000 euroa” määrällä ”503 000 euroa”.

4)

Korvataan 16 artiklan 2 kohdassa määrä ”4 510 000 euroa” määrällä ”4 840 000 euroa”.

5)

Korvataan 18 artiklan 2 kohdassa määrä ”1 480 000 euroa” määrällä ”1 540 000 euroa”.

6)

Korvataan 21 artiklan 2 kohdassa määrä ”313 000 euroa” määrällä ”363 000 euroa”.

7)

Korvataan 24 artiklan 2 kohdassa määrä ”250 000 euroa” määrällä ”100 000 euroa”.

8)

Korvataan 25 artiklan 2 kohdassa määrä ”2 500 000 euroa” määrällä ”3 350 000 euroa”.

9)

Korvataan 26 artiklan 2 kohdassa määrä ”200 000 euroa” määrällä ”80 000 euroa”.

10)

Korvataan 28 artiklan 2 kohdassa määrä ”25 000 euroa” määrällä ”20 000 euroa”.

11)

Korvataan 29 artiklan 2 kohdassa määrä ”150 000 euroa” määrällä ”20 000 euroa”.

12)

Korvataan 31 artiklan 2 kohdassa määrä ”500 000 euroa” määrällä ”310 000 euroa”.

13)

Korvataan 35 artiklan 2 kohdassa määrä ”150 000 euroa” määrällä ”30 000 euroa”.

14)

Korvataan 36 artiklan 2 kohdassa määrä ”450 000 euroa” määrällä ”460 000 euroa”.

15)

Korvataan 37 artiklan 2 kohdassa määrä ”10 000 euroa” määrällä ”25 000 euroa”.

16)

Korvataan 38 artiklan 2 kohdassa määrä ”975 000 euroa” määrällä ”845 000 euroa”.

17)

Korvataan 39 artiklan 2 kohdassa määrä ”25 000 euroa” määrällä ”10 000 euroa”.

18)

Korvataan 41 artiklan 2 kohdassa määrä ”25 000 euroa” määrällä ”10 000 euroa”.

19)

Korvataan 45 artiklan 2 kohdassa määrä ”20 000 euroa” määrällä ”120 000 euroa”.

20)

Korvataan 49 artiklan 2 kohdassa määrä ”1 555 000 euroa” määrällä ”865 000 euroa”.

21)

Korvataan 50 artiklan 2 kohdassa määrä ”9 525 000 euroa” määrällä ”9 035 000 euroa”.

22)

Korvataan 51 artiklan 2 kohdassa määrä ”1 300 000 euroa” määrällä ”2 400 000 euroa”.

23)

Korvataan 54 artiklan 2 kohdassa määrä ”5 565 000 euroa” määrällä ”5 075 000 euroa”.

24)

Korvataan 58 artiklan 2 kohdassa määrä ”5 000 euroa” määrällä ”55 000 euroa”.

25)

Korvataan 59 artiklan 2 kohdassa määrä ”575 000 euroa” määrällä ”755 000 euroa”.

26)

Korvataan 61 artiklan 2 kohdassa määrä ”695 000 euroa” määrällä ”915 000 euroa”.

27)

Korvataan 64 artiklan 2 kohdassa määrä ”5 000 euroa” määrällä ”25 000 euroa”.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/99/EY (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 31).

(2)  EUVL L 316, 15.10.2004, s. 91. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2005/413/EY (EUVL L 141, 4.6.2005, s. 24).

(3)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 82. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/413/EY.


LIITE

Korvataan päätöksen 2004/696/EY liitteet I, II ja III seuraavasti:

LIITE I

Luettelo TSE:iden valvontaohjelmista

Yhteisön rahoituksen osuus ja enimmäismäärä

(euroa)

Tauti

Jäsenvaltio

Osuus suoritetuista testeistä (1)

Enimmäismäärä

TSE:t

Itävalta

100 %

2 076 000

Belgia

100 %

3 586 000

Kypros

100 %

503 000

Tšekki

100 %

1 736 000

Tanska

100 %

2 426 000

Viro

100 %

294 000

Suomi

100 %

1 170 000

Ranska

100 %

29 755 000

Saksa

100 %

15 170 000

Kreikka

100 %

1 487 000

Unkari

100 %

1 184 000

Irlanti

100 %

6 172 000

Italia

100 %

8 397 000

Liettua

100 %

836 000

Luxemburg

100 %

155 000

Malta

100 %

36 000

Alankomaat

100 %

4 840 000

Portugali

100 %

1 540 000

Slovenia

100 %

444 000

Espanja

100 %

8 536 000

Ruotsi

100 %

363 000

Yhdistynyt kuningaskunta

100 %

5 690 000

Yhteensä

96 396 000

LIITE II

Luettelo BSE:n hävittämisohjelmista

Yhteisön rahoitusosuuden enimmäismäärä

(euroa)

Tauti

Jäsenvaltio

Osuus

Enimmäismäärä

BSE

Itävalta

50 % teurastamisesta

25 000

Belgia

50 % teurastamisesta

100 000

Kypros

50 % teurastamisesta

25 000

Tšekki

50 % teurastamisesta

3 350 000

Tanska

50 % teurastamisesta

80 000

Viro

50 % teurastamisesta

20 000

Suomi

50 % teurastamisesta

10 000

Ranska

50 % teurastamisesta

310 000

Saksa

50 % teurastamisesta

875 000

Kreikka

50 % teurastamisesta

20 000

Irlanti

50 % teurastamisesta

4 000 000

Italia

50 % teurastamisesta

205 000

Luxemburg

50 % teurastamisesta

30 000

Alankomaat

50 % teurastamisesta

460 000

Portugali

50 % teurastamisesta

845 000

Slovakia

50 % teurastamisesta

25 000

Slovenia

50 % teurastamisesta

10 000

Espanja

50 % teurastamisesta

1 320 000

Yhdistynyt kuningaskunta

50 % teurastamisesta

4 235 000

Yhteensä

15 945 000

LIITE III

Luettelo scrapien hävittämisohjelmista

Yhteisön rahoitusosuuden enimmäismäärä

(euroa)

Tauti

Jäsenvaltio

Osuus

Enimmäismäärä

Scrapie

Itävalta

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

10 000

Belgia

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

105 000

Kypros

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

5 075 000

Tšekki

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

120 000

Tanska

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

5 000

Viro

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

10 000

Suomi

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

25 000

Ranska

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

2 400 000

Saksa

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

2 275 000

Kreikka

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

865 000

Unkari

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

55 000

Irlanti

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

800 000

Italia

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

2 485 000

Latvia

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

5 000

Liettua

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

5 000

Luxemburg

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

35 000

Alankomaat

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

755 000

Portugali

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

915 000

Slovakia

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

340 000

Slovenia

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

65 000

Espanja

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

9 035 000

Ruotsi

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

10 000

Yhdistynyt kuningaskunta

50 % teurastamisesta; 100 % genotyypityksestä

7 380 000

Yhteensä

32 775 000


(1)  Pikatestit ja primaariset molekyylitestit.