13.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/39


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä joulukuuta 2005,

Kyproksen ja Maltan vapauttamisesta velvollisuudesta soveltaa juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan annettua neuvoston direktiiviä 2002/54/EY

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4756)

(Ainoastaan kreikan- ja maltankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/886/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/54/EY (1) ja erityisesti sen 30 a artiklan,

ottaa huomioon Kyproksen ja Maltan esittämät pyynnöt,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivissä 2002/54/EY vahvistetaan juurikkaiden siementen pitämistä kaupan koskevat tietyt säännökset. Direktiivissä säädetään myös, että jäsenvaltiot voidaan tietyin edellytyksin vapauttaa kokonaan tai osittain velvollisuudesta soveltaa kyseistä direktiiviä.

(2)

Juurikkaiden siemeniä ei yleensä lisätä tai pidetä kaupan Kyproksessa tai Maltassa. Lisäksi juurikkaanviljelyn taloudellinen merkitys on edellä mainituissa maissa hyvin vähäinen.

(3)

Niin kauan kuin edellä mainitut edellytykset ovat voimassa, kyseiset jäsenvaltiot olisi vapautettava velvollisuudesta soveltaa direktiivin 2002/54/EY säännöksiä kyseessä olevan aineiston osalta.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhanviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kypros ja Malta vapautetaan velvollisuudesta soveltaa direktiiviä 2002/54/EY, lukuun ottamatta sen 20 artiklaa.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Kyproksen tasavallalle ja Maltan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 12. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/117/EY (EUVL L 14, 18.1.2005, s. 18).