13.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/35


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 2 päivänä joulukuuta 2005,

Tšekin tasavallan ja Puolan tasavallan Euroopan unioniin liittymisen vaikutuksista Euroopan yhteisön osallistumiseen kansainvälisestä Oderin suojelukomissiosta tehtyyn sopimukseen ja kansainvälisestä Elben suojelukomissiosta tehtyyn sopimukseen

(2005/884/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vuoden 2003 liittymisasiakirjan sekä erityisesti sen 57 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön osallistuminen kansainvälisestä Oderin suojelukomissiosta tehtyyn sopimukseen (1) sekä kansainvälisestä Elben suojelukomissiosta tehtyyn sopimukseen (2), jäljempänä ’Oder- ja Elbe-sopimukset’, oli tarpeen, koska kyseiset sopimukset tehtiin kolmansien maiden kanssa ja koska niissä käsiteltiin yhteisön ympäristöpolitiikan alaan kuuluvia asioita.

(2)

Tšekin tasavallan ja Puolan tasavallan liityttyä Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 kaikki Oder- ja Elbe-sopimusten sopimuspuolet ovat Euroopan unionin jäsenvaltioita. Näin ollen yhteisön suostumukselle olla näiden sopimusten sitoma ei ole enää perustetta. Tästä alkaen yhteisön osallistuminen niihin ei enää ole tarpeen eikä perusteltua.

(3)

Euroopan unionin laajentumisen johdosta sopimuspuolten oikeudelliset suhteet ovat lisäksi muuttuneet merkittävästi. Liittymisestä alkaen Oder- ja Elbe-sopimusten poliittisiin tavoitteisiin voidaan päästä yhteisön lainsäädännössä säädetyin toimenpitein.

(4)

Koska vuoden 2003 liittymisasiakirjassa ei ole erityistä määräystä tällaisen tilanteen varalta, tarpeelliset toimenpiteet on hyväksyttävä liittymisasiakirjan 57 artiklan mukaisesti, joka mahdollistaa tällaisten puutteiden korjaamisen.

(5)

Näin ollen olisi tehtävä selväksi, että liittymispäivästä lukien yhteisö ei enää ole Oder- ja Elbe-sopimusten sopimuspuoli ja että on ehkä toteutettava tiettyjä siirtymätoimenpiteitä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Euroopan yhteisö on lakannut olemasta sopimuspuolena kansainvälisestä Oderin suojelukomissiosta tehdyssä sopimuksessa sekä kansainvälisestä Elben suojelukomissiosta tehdyssä sopimuksessa 1 päivästä toukokuuta 2004 lukien.

2.   Komissio sopii tarpeen mukaan Tšekin tasavallan, Saksan liittotasavallan ja Puolan tasavallan kanssa ratkaisuista mahdollisiin siirtymäkauden ongelmiin, joita saattaa aiheutua yhteisön osallistumisen päättymisestä Oder- ja Elbe-sopimuksiin.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tšekin tasavallalle, Saksan liittotasavallalle ja Puolan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BECKETT


(1)  Päätös 1999/257/EY (EYVL L 100, 15.4.1999, s. 20).

(2)  Päätös 91/598/ETY (EYVL L 321, 23.11.1991, s. 24).