4.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/20


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 649/2005/EY,

tehty 13 päivänä huhtikuuta 2005,

Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2005—2019 tehdyn päätöksen N:o 1419/1999/EY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 151 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2005—2019 25 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1419/1999/EY (3) tavoitteena on tuoda esiin Euroopan kulttuurien rikkaus, moninaisuus ja yhteiset piirteet sekä edistää Euroopan kansalaisten keskinäistä tuntemusta.

(2)

Päätöksen N:o 1419/1999/EY liitteessä I esitetään kronologinen järjestys, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat esittää ehdokkaita tätä tapahtumaa varten. Kyseinen liite koskee ainoastaan niitä valtioita, jotka olivat jäsenvaltioita päätöksen tekemishetkellä 25 päivänä toukokuuta 1999.

(3)

Päätöksen N:o 1419/1999/EY 6 artiklassa säädetään, että päätöstä voidaan tarkistaa varsinkin Euroopan unionin tulevaa laajentumista silmällä pitäen.

(4)

Vuoden 2004 laajentuminen huomioon ottaen on tärkeää, että myös uusilla jäsenvaltioilla olisi lähitulevaisuudessa oltava mahdollisuus esittää ehdokkaita Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa varten ilman, että muiden jäsenvaltioiden keskinäistä ehdottamisjärjestystä muutetaan, ja siten, että vuodesta 2009 nykyisen yhteisön toiminnan loppuun saakka kunakin vuonna voidaan valita kaksi jäsenvaltioiden pääkaupunkia.

(5)

Päätös N:o 1419/1999/EY olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan päätös N:o 1419/1999/EY seuraavasti:

1)

Lisätään johdanto-osan kappale seuraavasti:

”(12 a)

Olisi otettava huomioon tämän päätöksen taloudelliset seuraukset, niin että varmistetaan riittävä ja asianmukainen yhteisön rahoitus kahden Euroopan kulttuuripääkaupungin nimeämistä varten,”.

2)

Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Euroopan kulttuuripääkaupungiksi nimetään jäsenvaltioiden kaupunkeja liitteessä I esitetyn luettelon mukaisessa järjestyksessä. Vuoteen 2008 saakka nimetään yksi luettelossa mainitun jäsenvaltion kaupunki. Vuodesta 2009 lähtien nimetään yksi kunkin luettelossa mainitun jäsenvaltion kaupunki. Liitteen I mukaista kronologista järjestystä voidaan muuttaa asianomaisten jäsenvaltioiden keskinäisellä sopimuksella. Kukin jäsenvaltio toimittaa vuorollaan yhtä tai useampaa kaupunkia koskevan nimitysehdotuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja alueiden komitealle. Nimitysehdotus on toimitettava viimeistään neljä vuotta ennen kuin kyseisen tapahtuman on määrä alkaa, ja siihen voidaan liittää suositus asianomaiselta jäsenvaltiolta.”

3)

Korvataan liite I tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä siitä, kun se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2004.

Tehty Strasbourgissa 13 päivänä huhtikuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. P. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. SCHMIT


(1)  EUVL C 121, 30.4.2004, s. 15.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 22. huhtikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 21. lokakuuta 2004 (EUVL C 25 E, 1.2.2005, s. 41), ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 22. helmikuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 166, 1.7.1999, s. 1.


LIITE

EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNGIN EHDOTTAMISJÄRJESTYS

2005

Irlanti

 

2006

Kreikka (1)

 

2007

Luxemburg

 

2008

Yhdistynyt kuningaskunta

 

2009

Itävalta

Liettua

2010

Saksa

Unkari

2011

Suomi

Viro

2012

Portugali

Slovenia

2013

Ranska

Slovakia

2014

Ruotsi

Latvia

2015

Belgia

Tšekin tasavalta

2016

Espanja

Puola

2017

Tanska

Kypros

2018

Alankomaat (1)

Malta

2019

Italia

 


(1)  Neuvosto (kulttuuri- ja audiovisuaaliala) pani istunnossaan 28 päivänä toukokuuta 1998 merkille järjestyksen vaihdon Kreikan ja Alankomaiden välillä päätöksen N:o 1419/1999/EY 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.