28.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 197/31


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä heinäkuuta 2005,

neuvoston päätöksestä 2001/822/EY poikkeamisesta Saint Pierre ja Miquelonin Placopecten magellanicus -sukuisia kuorittuja kampasimpukoita koskevien alkuperäsääntöjen osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2819)

(2005/578/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosioinnista Euroopan talousyhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY (1) ja erityisesti sen liitteessä III olevan 37 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Saint Pierre ja Miquelon pyysi 27 päivänä huhtikuuta 2005 poikkeusta päätöksen 2001/822/EY liitteessä III esitetyistä alkuperäsäännöistä seitsemän vuoden ajaksi Saint Pierre ja Miquelonista vietävälle 250 tonnin vuotuiselle määrälle tuoreita tai jäädytettyjä Placopecten magellanicus -suvun kuorittuja kampasimpukoita.

(2)

Saint Pierre ja Miquelonin pyyntö perustui yhtäältä näiden kampasimpukoiden viljelyn käynnistämisen viivästymiseen Miqueolonin lahdella ja toisaalta siihen, että näiden kampasimpukoiden paikallistuotanto perustuu edelleen pitkälti Kanadasta tuotuihin poikasiin. Paikalliselta jatkojalostusteollisuudelta puuttuvat raakakampasimpukat korvataan väliaikaisesti Kanadasta tuoduilla poikasilla sekä raakakampasimpukoilla ja kuorituilla kampasimpukoilla.

(3)

Pyydetty poikkeus on perusteltavissa päätöksen 2001/822/EY liitteellä III ja erityisesti tuossa liitteessä olevan 37 artiklan 1 kohdalla toisin sanoen Saint Pierre ja Miquelonissa jo olemassa olevan teollisuuden kehittämisellä. Poikkeus on ratkaisevan tärkeä toiminnan jatkumiselle asianomaisessa laitoksessa, joka työllistää suuren henkilöstömäärän. Mikäli tietyt määriä, valvontaa ja kestoa koskevat edellytykset täytetään, poikkeus ei aiheuta vakavaa vahinkoa yhteisön eikä yhdenkään jäsenvaltion elinkeinoalalle.

(4)

Näin ollen poikkeus olisi myönnettävä tietyille määrille Saint Pierre ja Miquelonissa jatkojalostettuja ja yhteisöön tuotavia Placopecten magellanicus -suvun kuorittuja kampasimpukoita.

(5)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (2) vahvistetaan tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt. Näitä sääntöjä on sovellettava soveltuvin osin niiden määrien hallinnointiin, joita tämä poikkeus koskee.

(6)

Koska päätöksen 2001/822/EY voimassaoloaika päättyy 31 päivänä joulukuuta 2011, on tehtävä esitys asianmukaisesta säännöksestä, jotta poikkeuksen voimassaolo 31 päivän joulukuuta 2011 jälkeen voidaan varmistaa siinä tapauksessa, että sitä ennen tehdään uusi päätös merentakaisten maiden ja alueiden assosioinnista yhteisöön tai neuvoston päätöksen 2001/822/EY voimassaoloa jatketaan.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä päätöksen 2001/822/EY liitteessä III säädetään, muualta kuin Saint Pierre ja Miquelonilta peräisin olevista Placopecten magellanicus -suvun kampasimpukanpoikasista, raakakampasimpukoista ja kuorituista kampasimpukoista Saint Pierre ja Miquelonissa jatkojalostettuja tuoreita tai jäädytettyjä Placopecten magellanicus -suvun kuorittuja kampasimpukoita, jotka kuuluvat CN-koodiin 0307 liitteessä täsmennetyn mukaisesti, pidetään Saint Pierre ja Miquelonin alkuperätuotteina tässä päätöksessä esitetyin edellytyksin.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädettyä poikkeusta sovelletaan tämän päätöksen liitteessä esitettyihin määriin, jotka tuodaan Saint Pierre ja Miquelonista yhteisöön 1 päivän elokuuta 2005 ja 31 päivän heinäkuuta 2012 välisenä aikana.

3 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 tariffikiintiöiden hallinnointia koskevaa 308a, 308b ja 308c artiklaa sovelletaan soveltuvin osin liitteessä tarkoitettujen määrien hallinnointiin.

4 artikla

1.   Saint Pierre ja Miquelonin tulliviranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vientimäärien tarkastamiseksi. Tämän vuoksi kaikissa niiden tämän päätöksen mukaisesti myöntämissä todistuksissa on oltava viittaus tähän päätökseen.

2.   Saint Pierre ja Miquelonin toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden välein ilmoitus määristä, joille on tämän päätöksen nojalla annettu EUR.1-tavaratodistukset sekä näiden todistusten sarjanumerot.

5 artikla

Tämän päätöksen nojalla annettujen EUR.1-todistusten 7 kohdassa on oltava yksi seuraavista ilmaisuista:

”Derogation – Commission Decision 2005/578/EC”,

”Dérogation – Décision 2005/578/CE de la Commission”.

6 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 200531 päivään joulukuuta 2011.

Siinä tapauksessa, että vahvistetaan uusi, päätöksen 2001/822/EY korvaava tullietuusmenettely, jota sovelletaan 31 päivän joulukuuta 2011 jälkeen, tätä päätöstä sovelletaan kuitenkin uuden menettelyn voimassaolon päättymispäivään asti, kuitenkin enintään 31 päivään heinäkuuta 2012.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1.

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 883/2005 (EUVL L 148, 11.6.2005, s. 5).


LIITE

Saint Pierre ja Miquelonista tuotavat määrät

Järjestysnumero

CN-koodi

Taric-alanimike

Tavaran kuvaus

Ajanjakso

Määrä

(tonnia)

09.1643

0307 21 00

0307 29 90

20

10

Placopecten magellanicus -suvun kuoritut kampasimpukat, tuoreet tai jäädytetyt

tullattaessa 1.8.2005–31.7.2006

250

tullattaessa 1.8.2006–31.7.2007

250

tullattaessa 1.8.2007–31.7.2008

250

tullattaessa 1.8.2008–31.7.2009

250

tullattaessa 1.8.2009–31.7.2010

250

tullattaessa 1.8.2010–31.7.2011

250

tullattaessa 1.8.2011–31.7.2012

250