16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/30


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005,

alueiden komitean brittiläisen varajäsenen nimeämisestä

(2005/507/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 22 päivänä tammikuuta 2002 päätöksen 2002/60/EY alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2002 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2006 päättyväksi toimikaudeksi (1).

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut varajäsenen paikka William SPEECHLEYn toimikauden päätyttyä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään alueiden komitean brittiläiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2006:

 

David PARSONS

Councillor

Leicestershire County Council

William SPEECHLEYn tilalle.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä noudatetaan päivästä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BROWN


(1)  EYVL L 24, 26.1.2002, s. 38.