24.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/50


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä kesäkuuta 2005,

verkkotyöryhmän perustamisesta muuntogeenisten viljelykasvien sekä tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnakkaiseloa koskevien tietojen vaihtoa ja koordinointia varten

(2005/463/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ohjeista kansallisten strategioiden ja parhaiden käytänteiden laatimiseksi muuntogeenisten viljelykasvien sekä tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnakkaiseloon 23 päivänä heinäkuuta 2003 antamassaan suosituksessa 2003/556/EY (1) komissio ilmaisi kannattavansa lähestymistapaa, jossa rinnakkaiseloa varten tarvittavat hallinnointitoimenpiteiden kehittäminen ja toteuttaminen jätetään jäsenvaltioiden tehtäväksi. Samassa yhteydessä komissio ilmoitti pyrkivänsä helpottamaan tietojenvaihtoa kansallisella ja yhteisön tasolla käynnissä olevista ja suunnitelluista tutkimushankkeista.

(2)

Geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta 12 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY (2) 26 a artiklan mukaisesti komissio kerää ja koordinoi yhteisössä ja kansallisella tasolla tehtyihin tutkimuksiin perustuvaa tietoa ja tarkkailee rinnakkaiseloon liittyvää kehitystä jäsenvaltioissa.

(3)

Kyseisten tehtävien suorittamiseksi komission olisi perustettava foorumi tieteellisten tutkimusten tuloksia ja kansallisten rinnakkaiselostrategioiden osana kehitettyjä parhaita käytänteitä koskevaa jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa varten. On ensisijaisen tärkeää, että komissiolla on mahdollisuus tarvittaessa järjestää työryhmäkokouksia, jotka ovat avoimia jäsenvaltioiden ja muiden tahojen asiantuntijoille.

(4)

Sen vuoksi on aiheellista perustaa verkkotyöryhmä (josta käytetään lyhennettä COEX-NET), joka avustaa komissiota rinnakkaiseloon liittyvissä kysymyksissä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Perustetaan komission yhteyteen erilaisten muuntogeenisten viljelykasvien sekä tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnakkaiselon alalla kehitettyjä tieteellisiä tutkimuksia ja parhaita käytänteitä koskevaa tietojen vaihtoa ja koordinointia varten verkkotyöryhmä, jäljempänä ’verkkotyöryhmä’.

2 artikla

1.   Verkkotyöryhmä muodostetaan jäsenvaltioiden nimeämistä kansallisista asiantuntijoista, ja sen puheenjohtajana toimii komission edustaja.

2.   Komission edustaja voi kutsua muita asiantuntijoita osallistumaan verkkotyöryhmän kokouksiin ja työskentelyyn.

3.   Komissio huolehtii verkkotyöryhmän kokousten ja työskentelyn edellyttämistä sihteeripalveluista.

4.   Verkkotyöryhmä kokoontuu komission tiloissa komission vahvistamien menettelyjen ja aikataulujen mukaisesti.

3 artikla

1.   Komissio korvaa 2 artiklan mukaisiin kokouksiin osallistuville asiantuntijoille aiheutuvat kustannukset matka- ja oleskelukustannusten sekä muiden kustannusten korvaamista koskevien sääntöjensä ja jäljempänä 2 ja 3 kohdassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden nimeämille asiantuntijoille korvataan matkakustannukset ja komission kutsumille asiantuntijoille matka- ja oleskelukustannukset.

3.   Jäsenvaltioiden nimeämien asiantuntijoiden matkakustannuksia korvattaessa otetaan huomioon ainoastaan yksi edustaja jäsenvaltiota kohti.

4.   Asiantuntijoille ei makseta korvausta heidän toimittamistaan palveluista.

4 artikla

Verkkotyöryhmän työskentelyyn osallistuvien asiantuntijoiden on oltava riippumattomia teollisuudesta, kaupasta, liike-elämästä tai muista vastakkaisista eturyhmistä.

5 artikla

Asiantuntijat ovat velvollisia pidättäytymään verkkotyöryhmän työskentelyn tuloksena saamiensa tietojen julkistamisesta, jos komission edustaja ilmoittaa heille kyseisen aineiston olevan luottamuksellista, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 287 artiklan määräysten soveltamista.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 189, 29.7.2003, s. 36.

(2)  EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1830/2003 (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24).