4.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/30


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 1 päivänä kesäkuuta 2005,

luvan antamisesta Maltalle käyttää nautakarjaa koskevien tilastotietojen keruun sijasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 I osaston säännösten mukaisesti käyttöön otettua järjestelmää

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1588)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/415/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon nautaeläintuotantoa koskevien tilastotietojen keruusta 1 päivänä kesäkuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/24/ETY (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 (2) I osaston säännösten mukaisesti otetaan käyttöön nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä.

(2)

Komission päätöksessä 2004/588/EY (3) todetaan Maltan nautaeläintietokannan toimintakelpoisuus.

(3)

Jäsenvaltioille voidaan direktiivin 93/24/ETY mukaisesti niiden pyynnöstä antaa lupa käyttää hallinnollisia tietolähteitä nautakarjaa koskevien tietojen keruun sijasta edellyttäen, että nämä tietolähteet täyttävät kyseisen direktiivin velvoitteet.

(4)

Malta on toimittanut 11 päivänä maaliskuuta 2005 esittämänsä pyynnön tueksi teknisen aineiston, joka koskee asetuksen (EY) N:o 1760/2000 I osastossa tarkoitetun tietokannan rakennetta ja päivittämistä sekä tilastotietojen laskentaan käytettäviä menetelmiä.

(5)

Malta on erityisesti ehdottanut laskentamenetelmiä, jotta voitaisiin saada tilastotietoja direktiivin 93/24/ETY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista luokista, jotka eivät ole suoraan saatavilla asetuksen (EY) N:o 1760/2000 I osastossa tarkoitetusta tietokannasta. Maltan olisi toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että näillä laskentamenetelmillä varmistetaan tilastotietojen tarkkuus.

(6)

Maltan viranomaisten toimittaman teknisen aineiston tarkastelun perusteella voidaan todeta, että pyyntö olisi hyväksyttävä.

(7)

Tämä päätös on neuvoston päätöksellä 72/279/ETY (4) perustetun pysyvän maataloustilastokomitean lausunnon mukainen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Maltalle myönnetään lupa käyttää neuvoston direktiivissä 93/24/ETY säädetyn nautakarjaa koskevien tietojen keruun sijasta asetuksen (EY) N:o 1760/2000 I osastossa tarkoitettua nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää kaikkien vaadittujen tilastotietojen hankkimiseksi kyseisen direktiivin velvoitteiden mukaisesti.

2 artikla

Jos 1 artiklassa tarkoitettu järjestelmä ei enää toimi tai jos sen sisällön vuoksi ei enää ole mahdollista saada luotettavia tilastotietoja kaikista tai tietyistä nautaluokista, Malta ottaa jälleen käyttöön tilastotietojen keruujärjestelmän nautakarjan tai asiaankuuluvien luokkien arvioimiseksi.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Maltan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 1 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 149, 21.6.1993, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(3)  EYVL L 257, 4.8.2004, s. 8.

(4)  EYVL L 179, 7.8.1972, s. 1.