4.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/13


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä huhtikuuta 2005,

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimipaikan sijainnista

(2005/358/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (jäljempänä ’virasto’) perustamisesta 26 päivänä lokakuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 (1) 15 artiklan viidennen kohdan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Viraston toimipaikka sijaitsee Varsovassa, Puolassa.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 26 päivänä huhtikuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. BODEN


(1)  EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1.