1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/48


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 16 päivänä maaliskuuta 2005,

verkkoteknologiaan perustuvan suojatun tieto- ja koordinointiverkoston perustamisesta maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten

(2005/267/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 66 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjunnasta 28 päivänä helmikuuta 2002 annetussa neuvoston kokonaisvaltaisessa toimintasuunnitelmassa, joka perustuu laitonta maahanmuuttoa koskevasta yhteisestä politiikasta 15 päivänä marraskuuta 2001 annettuun komission tiedonantoon Euroopan parlamentille ja neuvostolle, vaaditaan suojatun intranet-verkon kehittämistä laittoman maahanmuuton virtoja ja ilmiöitä koskevaan suojattuun ja nopeaan tietojenvaihtoon jäsenvaltioiden välillä.

(2)

Verkoston kehittäminen ja hallinnointi olisi asianmukaista antaa komission tehtäväksi.

(3)

Intranet-verkkoon olisi pääsy vain valtuutetuilla käyttäjillä, joiden olisi noudatettava voimassa olevia ehtoja, menettelyjä ja turvatoimia.

(4)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän päätöksen tavoitteita eli suojattua ja nopeaa tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden välillä, vaan ne voidaan toiminnan vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa määritetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(5)

Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa yhteisön oikeuden yleisperiaatteiksi tunnustettuja periaatteita.

(6)

Intranet-verkon osalta on otettava huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (2) ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 (3).

(7)

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä toimeenpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (4) mukaisesti.

(8)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä se siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen. Koska päätös perustuu Schengenin säännöstöön Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräysten mukaisesti, paitsi siltä osin kuin siinä säädetään niitä ongelmia koskevien tietojen vaihdosta, jotka liittyvät muiden kolmansien maiden kansalaisten paluuseen kuin niiden, jotka eivät täytä tai jotka eivät enää täytä lyhytaikaiseen oleskeluun jäsenvaltion alueella Schengenin säännöstön määräysten nojalla sovellettavia edellytyksiä, Tanskan on päätettävä edellä mainitun pöytäkirjan 5 artiklan nojalla kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on tehnyt tämän päätöksen, saattaako se päätöksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(9)

Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan osalta, paitsi siltä osin kuin siinä säädetään niitä ongelmia koskevien tietojen vaihdosta, jotka liittyvät muiden kolmansien maiden kansalaisten paluuseen kuin niiden, jotka eivät täytä tai jotka eivät enää täytä lyhytaikaiseen oleskeluun jäsenvaltion alueella Schengenin säännöstön määräysten nojalla sovellettavia edellytyksiä, tällä päätöksellä kehitetään Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdyssä sopimuksessa (5) tarkoitettuja Schengenin säännöstön määräyksiä, jotka kuuluvat tietyistä mainitun sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (6) 1 artiklan A, B, C ja E kohdassa tarkoitettuihin aloihin.

(10)

Sveitsin osalta, paitsi siltä osin kuin tässä päätöksessä säädetään niitä ongelmia koskevien tietojen vaihdosta, jotka liittyvät muiden kolmansien maiden kansalaisten paluuseen kuin niiden, jotka eivät täytä tai jotka eivät enää täytä lyhytaikaiseen oleskeluun jäsenvaltion alueella Schengenin säännöstön määräysten nojalla sovellettavia edellytyksiä, tällä päätöksellä kehitetään Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen allekirjoitetussa sopimuksessa (7) tarkoitettuja Schengenin säännöstön määräyksiä, jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A, B, C ja E kohdassa ja siihen liittyvien, mainitun sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja Euroopan yhteisön puolesta sekä sopimuksen tiettyjen määräysten väliaikaisesta noudattamisesta 25 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/849/EY (8) ja 25 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/860/EY (9) 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin aloihin.

(11)

On sovittava järjestelystä, jonka mukaisesti Islannin, Norjan ja Sveitsin edustajat voivat osallistua työhön komiteassa, joka avustaa komissiota tämän käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa tämän päätöksen nojalla niissä määräyksissä, joilla kehitetään Schengenin säännöstöä.

(12)

Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu tähän päätökseen Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan 5 artiklan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (10) 8 artiklan 2 kohdan nojalla, siltä osin kuin tämän päätöksen toimenpiteillä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joilla torjutaan laittoman maahanmuuton järjestämistä ja joihin Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu, sekä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 3 artiklan nojalla, ilmoitettuaan haluavansa osallistua tämän päätöksen tekemiseen ja soveltamiseen.

(13)

Irlanti osallistuu tähän päätökseen Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan 5 artiklan ja Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (11) 6 artiklan 2 kohdan nojalla, siltä osin kuin tämän päätöksen toimenpiteillä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joilla torjutaan laittoman maahanmuuton järjestämistä ja joihin Irlanti osallistuu.

(14)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista, Irlanti ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen, eikä se sido Irlantia eikä päätöstä sovelleta siihen, siltä osin kuin tämän päätöksen toimenpiteillä ei kehitetä niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joilla torjutaan laittoman maahanmuuton järjestämistä ja joihin Irlanti osallistuu,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tällä päätöksellä perustetaan verkkoteknologiaan perustuva suojattu tieto- ja koordinointiverkosto maahanmuuttajien salakuljetusta, laitonta maahantuloa ja maahanmuuttoa sekä maassa laittomasti oleskelevien henkilöiden palauttamista koskevien tietojen vaihtamiseksi.

2 artikla

1.   Komissio vastaa verkoston kehittämisestä ja hallinnoinnista, verkoston rakenteesta ja sisällöstä sekä tietojenvaihdon osa-alueista.

2.   Tietojenvaihto koskee ainakin seuraavia osa-alueita:

a)

laitonta maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskeva varhaisvaroitusjärjestelmä;

b)

maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkosto;

c)

laittomaan maahanmuuttoon liittyvien viisumien ja rajanylitys- ja matkustusasiakirjojen käyttöä koskevat tiedot;

d)

palauttamiseen liittyvät asiat.

3.   Verkostoon kuuluvat kaikki tarpeelliset apuvälineet, joiden luottamuksellisuus määritellään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

4.   Komissio käyttää Euroopan laajuiseen hallintojen väliseen tietojenvaihtoon tarkoitettuun telemaattiseen verkkoon kuuluvaa teknistä alustaa.

3 artikla

Tämän päätöksen 6 artiklan 2 kohdassa mainitun menettelyn mukaisesti komission tehtävänä on:

a)

laatia ehdot ja menettelyt täysien tai valikoitujen käyttöoikeuksien myöntämiseksi verkostoon;

b)

antaa järjestelmän käyttöä koskevat säännöt ja ohjeet, myös tietojen luottamuksellisuutta, siirtoa, varastointia, arkistointia ja poistamista sekä vakiolomakkeita koskevat säännöt.

4 artikla

1.   Jäsenvaltiot myöntävät verkoston käyttöoikeudet 3 artiklassa mainittujen komission toteuttamien toimenpiteiden mukaisesti.

2.   Jäsenvaltiot nimeävät kansalliset yhteyspisteet ja ilmoittavat ne komissiolle.

5 artikla

1.   Tietojen siirto verkostoon ei vaikuta asianomaisten tietojen omistukseen. Valtuutetut käyttäjät ovat yksin vastuussa toimittamistaan tiedoista ja varmistavat, että tietojen sisältö vastaa täysin voimassa olevaa yhteisön ja kansallista lainsäädäntöä.

2.   Ellei toimitettuja tietoja ole merkitty julkisiksi, niitä saavat käyttää ainoastaan verkoston valtuutetut käyttäjät eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman kyseisten tietojen omistajalta ennalta saatua lupaa.

3.   Jäsenvaltiot ryhtyvät tarvittaviin turvatoimiin, joilla

a)

estetään muiden kuin valtuutettujen käyttäjien pääsy verkostoon;

b)

varmistetaan, että valtuutetut käyttäjät pääsevät verkostoa käyttäessään käsittelemään vain toimivaltaansa kuuluvaa tietoa;

c)

estetään luvattomia käyttäjiä lukemasta, kopioimasta, muokkaamasta tai hävittämästä verkostossa olevia tietoja.

4.   Muista turvatoimista huolehtii komissio 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.

6 artikla

1.   Komissiota avustaa unionin ulkorajojen sekä viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alan hallinnollisen yhteistyön toimintaohjelmasta (Argo-ohjelma) 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2002/463/EY (12) perustettu Argo-komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa.

3.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7 artikla

1.   Komissio tekee verkoston kehittämisen kannalta tarpeellisia sopimuksia julkisoikeudellisten laitosten kanssa, jotka on perustettu Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten nojalla tai Euroopan unionin puitteissa.

2.   Komissio tiedottaa neuvostolle tällaisia sopimuksia koskevien neuvottelujen edistymisestä.

8 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9 artikla

Tämä päätös osoitetaan kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä maaliskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ASSELBORN


(1)  Lausunto annettu 20. huhtikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  Neuvoston asiak. 13054/04, saatavilla verkko-osoitteessa: http://register.consilium.eu.int

(8)  EUVL L 368, 15.12.2004, s. 26.

(9)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 78.

(10)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(11)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(12)  EYVL L 161, 19.6.2002, s. 11.