9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/18


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004,

liiallisen alijäämän olemassaolosta Puolassa

(2005/183/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 104 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon komission suosituksen,

ottaa huomioon Puolan esittämät huomautukset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perustamissopimuksen 104 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on vältettävä liiallisia julkisen talouden alijäämiä. Tämä koskee myös niitä jäsenvaltioita, joihin sovelletaan poikkeusta, eli kaikkia Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyneitä valtioita.

(2)

Vakaus- ja kasvusopimus perustuu terveen julkisen talouden tavoitteeseen, jolla pyritään vahvistamaan hintavakauden edellytyksiä ja saavuttamaan uusien työpaikkojen syntyä edistävä vahva ja kestävä kasvu.

(3)

Perustamissopimuksen 104 artiklan mukainen liiallista alijäämää koskeva menettely edellyttää päätöstä liiallisen alijäämän olemassaolosta ja perustamissopimukseen liitetyssä, liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyssä pöytäkirjassa on lisämääräyksiä liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanosta. Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3605/93 (1) esitetään yksityiskohtaiset säännökset ja määritelmät mainitun pöytäkirjan määräyksen soveltamiseksi.

(4)

Perustamissopimuksen 104 artiklan 5 kohdassa edellytetään, että komissio antaa lausunnon neuvostolle, jos komissio katsoo, että jäsenvaltiossa on tai siellä voi ilmetä liiallinen alijäämä. Tarkasteltuaan perustamissopimuksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisessa kertomuksessaan huomioon otettuja merkityksellisiä näkökohtia ja ottaen huomioon talous- ja rahoituskomitean perustamissopimuksen 104 artiklan 4 kohdan mukaisen lausunnon komissio katsoo 24 päivänä kesäkuuta 2004 annetussa lausunnossaan, että Puolalla on liiallinen alijäämä.

(5)

Perustamissopimuksen 104 artiklan 6 kohdassa määrätään, että neuvoston on otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion mahdolliset huomautukset ennen kuin se päättää kokonaisarvion tehtyään, onko jäsenvaltiolla liiallinen alijäämä.

(6)

Kokonaisarvion perusteella voidaan todeta seuraavaa: vuonna 2003 Puolan julkisen talouden alijäämä oli 4,1 prosenttia suhteessa BKT:hen, eli se ylitti perustamissopimuksen mukaisen 3 prosentin viitearvon. Se, että julkisen talouden alijäämä ylitti viitearvon vuonna 2003, ei johtunut vakaus- ja kasvusopimuksessa tarkoitetulla tavalla poikkeuksellisesta tapahtumasta, johon Puolan viranomaiset eivät olisi voineet vaikuttaa, eikä talouden jyrkästä laskusuhdanteesta. Julkisen talouden alijäämä on todennäköisesti myös vuonna 2004 suurempi kuin 3 prosenttia suhteessa BKT:hen. Etenkin komission kevään 2004 talousennusteen mukaan alijäämän arvioidaan vuonna 2004 kasvavan 6,0 prosenttiin suhteessa BKT:hen, kun Puolan lähentymisohjelman arvion mukaan alijäämä on 5,7 prosenttia suhteessa BKT:hen. Velkasuhde, joka vuonna 2003 oli 45,4 prosenttia suhteessa BKT:hen, jää todennäköisesti vuonna 2004 alle perustamissopimuksessa määritellyn viitearvon, joka on 60 prosenttia suhteessa BKT:hen. Sekä alijäämää että velkaa koskevia arvioita on tarkistettava ylöspäin, jos Eurostatin tekemän, eläkerahastojen luokittelua koskevan päätöksen mukaisesti katsotaan, että eläkerahastot eivät kuulu julkiseen talouteen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kokonaisarvion perusteella todetaan, että Puolalla on liiallinen alijäämä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Puolan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. ZALM


(1)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 351/2002 (EYVL L 55, 26.2.2002, s. 23).