21.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/73


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä lokakuuta 2004,

Euroopan teknis-tieteellisen keskuksen (ETTK) perustamisesta ja teknisten toimien koordinoinnista eurometallirahojen väärentämisen torjumiseksi

(2005/37/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 211 artiklan,

ottaa huomioon väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä 8 päivänä joulukuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen 2003/861/EY (1) sekä väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä tehdyn neuvoston päätöksen 2003/861/EY vaikutusten laajentamisesta koskemaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutakseen, 8 päivänä joulukuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen 2003/862/EY (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1338/2001 (3) ja varsinkin sen 5 artiklassa säädetään, että kunkin jäsenvaltion kansallinen metallirahojen tutkimuskeskus ja Euroopan teknis-tieteellinen keskus (ETTK) analysoi ja luokittelee väärät eurometallirahat. Kesäkuun 28 päivänä 2001 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1339/2001 (4) laajennetaan asetuksen (EY) N:o 1338/2001 1–11 artikla koskemaan jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi.

(2)

ETTK toimii lokakuusta 2001 alkaen väliaikaisesti Ranskan valtion rahapajan (Monnaie de Paris) yhteydessä ja saa työnjohdollista ja hallinnollista tukea komissiolta neuvoston puheenjohtajan ja Ranskan valtiovarainministerin välillä 28 päivänä helmikuuta 2000 ja 9 päivänä kesäkuuta 2000 käydyn kirjeenvaihdon mukaisesti.

(3)

ETTK edistää osaltaan Perikles-ohjelman tavoitteiden toteuttamista tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles-ohjelma) 17 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/923/EY (5) avunantoa ja koulutusta koskevasta toimintaohjelmasta (Perikles-ohjelma) tehdyn päätöksen vaikutusten laajentamisesta jäsenvaltioihin, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi, 17 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/924/EY (6) mukaisesti.

(4)

Päätöksen 2003/861/EY 1 artiklassa säädetään, että komissio perustaa ETTK:n ja huolehtii sen toiminnasta sekä eurometallirahojen väärentämisen torjunnasta vastaavien toimivaltaisten teknisten viranomaisten toimenpiteiden koordinoinnista. Päätöksen 2003/862/EY 1 artiklassa säädetään, että päätös 2003/861/EY laajennetaan koskemaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutakseen.

(5)

Ranskan viranomaiset ovat sitoutuneet 6 päivänä syyskuuta 2004 päivätyllä Ranskan valtiovarainministerin kirjeellä jatkamaan järjestelyä, jossa keskeiset kustannukset jaetaan Ranskan valtion rahapajan ja komission kesken. Petostentorjunnasta vastaavan komission jäsenen ja Ranskan valtiovarainministerin välillä käydyssä kirjeenvaihdossa, joka koskee ETTK:n perustamista pysyväksi rakenteeksi väärien eurometallirahojen analysoimista ja luokittelua varten, toistetaan ETTK:n järjestäytymistä koskevat periaatteet erillään siitä, että ETTK harjoittaa väliaikaisesti toimintaansa Ranskan valtion rahapajan yhteydessä, neuvoston puheenjohtajan ja Ranskan valtiovarainministerin välillä 28 päivänä helmikuuta 2000 ja 9 päivänä kesäkuuta 2000 käydyn kirjeenvaihdon mukaisesti.

(6)

Lisäksi on tärkeää jatkaa ETTK-toimista ja eurometallirahojen väärentämisestä raportoimista säännöllisesti talous- ja rahoituskomitealle, Euroopan keskuspankille, Europolille ja toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

(7)

Sen vuoksi ETTK on syytä perustaa komission yhteyteen Brysseliin Euroopan petostentorjuntaviraston OLAFin alaisuuteen.

(8)

Komissio koordinoi toimivaltaisten teknisten viranomaisten toimia tavoitteenaan eurometallirahojen väärentämisen torjuminen. Tämä käsittää väärien eurometallirahojen analysointimenetelmät, uusien väärien metallirahojen tutkimisen ja seurausten arvioinnin, kansallisten metallirahojen tutkimuskeskusten ja ETTK:n toimia koskevan tietojenvaihdon, vääriä metallirahoja koskevan ulkoisen viestinnän, väärien metallirahojen havaitsemisen metallirahojen käsittelylaitteissa sekä kaikki vääriä metallirahoja koskevia teknisiä ongelmia käsittelevät tutkimukset.

(9)

Koordinointi edellyttää, että petollisen menettelyn torjunnan yhteensovittamista käsittelevä neuvoa-antava komitea (7) seuraa metallirahojen väärennyksiä käsittelevän asiantuntijaryhmän toimintaa. Asiantuntijayhmä koostuu kansallisten metallirahojen tutkimuskeskusten ja ETTK:n vastuuhenkilöistä ja komissio johtaa sitä. Samalla olisi varmistettava säännöllinen raportointi talous- ja rahoituskomitealle.

(10)

Päätökset 2003/861/EY ja 2003/862/EY olisi pantava täytäntöön.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Perustetaan Euroopan teknis-tieteellinen keskus (ETTK) komission yhteyteen Brysseliin Euroopan petostentorjuntaviraston OLAFin alaisuuteen.

2 artikla

ETTK analysoi ja luokittelee kaikki uudentyyppiset väärät metallirahat asetuksen (EY) N:o 1338/2001 5 artiklan mukaisesti. Se edistää osaltaan yhteisön Perikles-toimintaohjelman tavoitteiden toteuttamista päätöksen 2001/923/EY 4 artiklan mukaisesti. Se avustaa kansallisia väärien metallirahojen tutkimuskeskuksia sekä poliisiviranomaisia ja tekee yhteistyötä asianomaisten tahojen kanssa väärien eurometallirahojen analysoimiseksi ja väärentämisen torjunnan tehostamiseksi.

3 artikla

ETTK:n järjestäytymistä koskevat seuraavat periaatteet:

Komissio voi siirtää henkilöstöään tilapäisesti Ranskan valtion rahapajaan analysoimaan metallirahoja siellä olevilla laitteilla.

ETTK voi käyttää tehtävänsä suorittamisessa sekä Ranskan kansallisen metallirahojen tutkimuskeskuksen henkilöstöä ja laitteita että Ranskan valtion rahapajan laboratoriota. Molemmat laitokset sijaitsevat Pessacissa. Ranskan viranomaiset antavat sopivaa henkilöstöä ja laitteita ensi sijassa ETTK:n käyttöön.

ETTK:n tehtävien suorittamiseen tarvittavat kustannukset katetaan Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta sovellettavien varainhoitoasetusten mukaisesti. Ranska asettaa ETTK:n käyttöön henkilöstöä, tilat ja laitteita edellä mainitulla tavalla sekä huolehtii tilojen ja laitteiden ylläpidosta; yhteisöjen talousarviosta katetaan komission toimihenkilöiden palkat, matkakustannukset ja erilaiset pienet juoksevat kustannukset.

OLAFin tehtävänä on laatia yhdessä Ranskan valtion rahapajan kanssa ETTK:n yksityiskohtaiset hallinnolliset säännöt.

4 artikla

Komissio koordinoi eurometallirahojen väärentämisen torjunnan edellyttämiä toimia metallirahojen väärennyksiä käsittelevän asiantuntijaryhmän säännöllisesti pidettävien kokousten kautta.

ETTK:n toimista ja eurometallirahojen väärentämisestä raportoidaan säännöllisesti talous- ja rahoituskomitealle, Euroopan keskuspankille, Europolille ja toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

Michaele SCHREYER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 44.

(2)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 45.

(3)  EYVL L 181, 4.7.2001, s. 6.

(4)  EYVL L 181, 4.7.2001, s. 11.

(5)  EYVL L 339, 21.12.2001, s. 50.

(6)  EYVL L 339, 21.12.2001, s. 55.

(7)  Komission päätös 94/140/EY (EYVL L 61, 4.3.1994, s. 27).