21.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 373/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2190/2004,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2004,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimintarahastojen, toimintaohjelmien ja taloudellisen tuen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1433/2003 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon 28 päivänä lokakuuta 1996 hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 48 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1433/2003 (2) 11 artiklassa säädetään, että hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden on toimitettava toimintaohjelmat jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksyttäväksi.

(2)

Sellaisille tuottajaryhmittymille, jotka hakevat hyväksymistä asetuksen (EY) N:o 2200/96 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti, olisi sallittava samanaikaisesti jättää toimintaohjelmansa hyväksyttäviksi. Nämä ohjelmat voidaan hyväksyä vasta, kun kansallinen viranomainen on hyväksynyt kyseisen tuottajaorganisaation asetuksen (EY) N:o 1433/2003 13 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1433/2003 13 ja 14 artiklassa säädetään, että kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä päätökset ohjelmista, rahastoista ja näitä koskevista muutoksista viimeistään 15 päivänä joulukuuta sen jälkeen, kun tuottajaorganisaatiot ovat ne toimittaneet mainitun asetuksen 11 ja 14 artiklan mukaisesti. Viime vuosina saadut kokemukset ovat osoittaneet, että hallinnollisen lisätaakan vuoksi eräät jäsenvaltiot eivät kykene arvioimaan kaikkia ohjelmia ja tekemään niitä koskevia päätöksiä kyseiseen päivämäärään mennessä.

(4)

Sen sijaan, että säädettäisiin systemaattisista poikkeuksista, jäsenvaltioiden olisi toimijoille aiheutuvan haitan välttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että kansallisilla viranomaisilla olisi mahdollisuus jatkaa kyseisten hakemusten tutkintaa, sallittava perustelluista syistä siirtää määräaikaa 15 päivästä joulukuuta hakemuksen jättämistä seuraavan vuoden 20 päivään tammikuuta. Jäsenvaltiot voivat ryhtyä toimiin sen varmistamiseksi, että menot ovat tukikelpoisia hakemuksen jättämistä seuraavan vuoden 1 päivästä tammikuuta lähtien.

(5)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1433/2003 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1433/2003 seuraavasti:

1)

Lisätään 11 artiklaan alakohta seuraavasti:

”Tuottajaryhmittymät, jotka hakevat hyväksymistä tuottajaorganisaatioiksi asetuksen (EY) N:o 2200/96 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti, voivat jättää samanaikaisesti hyväksyttäväksi ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimintaohjelmansa. Näiden ohjelmien hyväksyntä edellyttää, että hyväksyminen tuottajaorganisaatioksi annetaan 13 artiklan 2 kohdassa vahvistetussa määräajassa.”.

2)

Lisätään 13 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Perustelluista syistä jäsenvaltiot voivat kuitenkin tehdä päätökset toimintaohjelmista ja rahastoista viimeistään hakemuksen jättämistä seuraavana 20 päivänä tammikuuta. Hyväksymispäätöksessä voidaan määrätä, että menot ovat tukikelpoisia hakemuksen jättämistä seuraavan vuoden 1 päivästä tammikuuta lähtien.”.

3)

Lisätään 14 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Perustelluista syistä jäsenvaltiot voivat kuitenkin tehdä päätöksen toimintaohjelmien muutoshakemuksista viimeistään hakemuksen jättämistä seuraavana 20 päivänä tammikuuta. Hyväksymispäätöksessä voidaan määrätä, että menot ovat tukikelpoisia hakemuksen jättämistä seuraavan vuoden 1 päivästä tammikuuta lähtien.”.

4)

Lisätään 16 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Sovellettaessa 13 artiklan 2 kohtaa tai 14 artiklan 3 kohtaa ja poiketen siitä, mitä ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa säädetään, näiden säännösten mukaisesti hyväksytty toimintaohjelma on pantava täytäntöön viimeistään sen hyväksymistä seuraavana 31 päivänä tammikuuta.”.

5)

Korvataan 17 artiklan kolmas alakohta seuraavasti:

”Sovellettaessa 13 artiklan 2 kohtaa tai 14 artiklan 3 kohtaa ja poiketen siitä, mitä toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava hyväksytty tukimäärä viimeistään 20 päivänä tammikuuta.

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi kaikkien toimintaohjelmien osalta hyväksytyn tuen kokonaismäärä viimeistään 31 päivänä tammikuuta.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003, EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64.

(2)  EUVL L 203, 12.8.2003, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1813/2004 (EUVL L 319, 20.10.2004, s. 5).