21.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 373/7


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2183/2004,

annettu 6 päivänä joulukuuta 2004

eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun asetuksen (EY) N:o 2182/2004 soveltamisen laajentamisesta euroalueen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa

(1)

Hyväksyessään asetuksen (EY) N:o 2182/2004 (2) neuvosto toi esille, että sitä olisi sovellettava osallistuvissa jäsenvaltioissa, jotka on määritelty euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 974/98 (3).

(2)

On kuitenkin tärkeää, että eurometallirahoja muistuttavia mitaleja ja rahakkeita koskevat säännökset olisivat yhtenäiset koko yhteisössä, ja tätä varten olisi annettava tarvittavat säännökset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2182/2004 soveltaminen laajennetaan koskemaan muita kuin osallistuvia jäsenvaltioita, jotka on määritelty asetuksessa (EY) N:o 974/98.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. HOOGERVORST


(1)  Lausunto annettu 1. huhtikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 1.

(3)  EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2596/2000 (EYVL L 300, 29.11.2000, s. 2).