23.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1655/2004,

annettu 22 päivänä syyskuuta 2004,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1259/1999 4 artiklassa säädetystä vapaaehtoisesta mukauttamisjärjestelmästä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyyn pakolliseen mukauttamisjärjestelmään siirtymistä koskevista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (1) ja erityisesti sen 155 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1259/1999 (2) on kumottu ja korvattu asetuksella (EY) N:o 1782/2003 1 päivästä toukokuuta 2004. Jäsenvaltiot voivat jatkaa asetuksen (EY) N:o 1259/1999 4 artiklassa säädetyn vapaaehtoisen mukauttamisen soveltamista 31 päivään joulukuuta 2004. Uudessa järjestelmässä käyttöön otettua pakollista mukauttamisjärjestelmää aletaan soveltaa vuonna 2005.

(2)

Joidenkin jäsenvaltioiden osalta asetuksen (EY) N:o 1782/2003 10 artiklan mukaisen pakollisen mukautuksen määrä on alkuvaiheessa alhaisempi kuin asetuksen (EY) N:o 1259/1999 4 artiklan mukaisen vapaaehtoisen mukautuksen määrä. Tästä saattaisi aiheutua asetuksen (EY) N:o 1259/1999 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisön lisätuella rahoitettavien kansallisten tai alueellisten maaseudun kehittämisohjelmien liitännäistoimenpiteiden rahoitusta koskeva alijäämä.

(3)

Kyseisten jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi sallittava jatkaa edelleen vapaaehtoisen mukauttamisen soveltamista 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen, jos se on tarpeen ennen 1 päivää tammikuuta 2006 hyväksytyistä liitännäistoimenpiteistä aiheutuvien rahoitustarpeiden kattamiseksi.

(4)

Sen vuoksi tarvitaan vapaaehtoisesta pakolliseen mukauttamiseen siirtymistä koskevia sääntöjä.

(5)

Jotta siirtyminen ohjelmakaudesta toiseen voisi tapahtua sujuvasti, vapaaehtoisesta mukauttamisesta peräisin olevien määrien saatavuutta koskevia määräaikoja olisi jatkettava sitä vuotta, jona määrät on pidätetty, seuraavan neljännen varainhoitovuoden loppuun. Tästä syystä on oikeudellisen selvyyden vuoksi aiheellista muuttaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1259/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhteisön lisätuen ja tietojen antamisen komissiolle osalta 17 päivänä toukokuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 963/2001 (3) 1 artiklan 1 kohta.

(6)

Ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 963/2001 1 artiklan 1 kohdan muutos on tarpeen muuttaa myös jäsenvaltioiden toimittamista tiedoista ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettujen menojen kuukausittaisesta kirjanpidosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 296/96 (4) 6 artikla sen varmistamiseksi, että vapaaehtoisesta mukauttamisesta peräisin oleviin varoihin sovelletaan mainittua artiklaa kokonaisuudessaan.

(7)

Sen vuoksi asetukset (EY) N:o 963/2001 ja (EY) N:o 296/96 olisi muutettava vastaavasti.

(8)

Jäljitettävyyden varmistamiseksi jokaisen monivuotisen toimen rahoituslähteen olisi pysyttävä samana toimen loppuun saakka. Jos vapaaehtoisesta mukauttamisesta peräisin olevat varat on kuitenkin käytetty loppuun, jäsenvaltion olisi sallittava rahoittaa käynnissä olevia monivuotisia toimia muista varoista.

(9)

Sen varmistamiseksi, että vapaaehtoisesta mukauttamisesta peräisin olevia varoja hallinnoidaan ja valvotaan moitteettomasti, jäsenvaltioiden olisi pidettävä erikseen kirjaa pidätetyistä määristä ja niiden käytöstä asetuksen (EY) N:o 296/96 mukaisesti.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltiot, jotka ovat soveltaneet suorien tukien vähennyksiä asetuksen (EY) N:o 1259/1999 4 artiklan mukaisesti, voivat soveltaa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 10 artiklan mukaisten vähennysten lisäksi lisävähennystä, jonka määrä on enintään niin suuri kuin tarvitaan kattamaan asetuksen (EY) N:o 1782/2003 10 artiklan mukaisten vähennysten seurauksena käytettävissä olevan määrän ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 (5) mukaisista liitännäistoimenpiteistä, joita koskeva yhteisön lisätuen jakaminen ja käyttö on hyväksytty viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005, aiheutuvien menojen rahoittamiseen tarvittavan määrän välinen ero.

2.   Edellä olevan 1 kohdan soveltamisesta viljelijälle aiheutuva tuen vähennys saa tiettynä kalenterivuonna olla enintään 20 prosenttia siitä tuen kokonaismäärästä, joka myönnettäisiin viljelijälle kyseisen kalenterivuoden osalta, jollei mainittua kohtaa eikä asetuksen (EY) N:o 1782/2003 10 artiklaa sovellettaisi.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen liitännäistoimenpiteiden on oltava asetuksen (EY) N:o 1257/1999 10, 11 ja 12 artiklan (varhaiseläke), 13–21 artiklan (epäsuotuisat alueet ja alueet, joilla on ympäristöön liittyviä rajoitteita), 21 a–21 d artiklan (vaatimusten noudattaminen), 22, 23 ja 24 artiklan (maatalouden ympäristöohjelma), 24 a–24 d artiklan (elintarvikkeiden laatu) ja 31 artiklan (metsitys) mukaisia toimenpiteitä.

4.   Edellä 1 kohdassa säädettyä lisävähennystä voidaan soveltaa alueellisella tasolla.

5.   Komission asetuksen (EY) N:o 817/2004 (6) 48 artiklan 2 kohdassa säädettyjä säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin 1 kohdan mukaisesti pidätettyjen määrien jakamisen ja käytön hyväksyntään.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädetyn lisävähennyksen määrä on laskettava niiden suorien tukien määrien perusteella, joihin viljelijä olisi oikeutettu ennen asetuksen (EY) N:o 1782/2003 6 ja 24 artiklan mukaisten tuen vähennysten ja tuen ulkopuolelle jättämisten soveltamista, tai jos on kyse mainitun asetuksen liitteessä I luetelluista tukijärjestelmistä, jotka eivät kuulu mainitun asetuksen III ja IV osaston soveltamisalaan, niihin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 (7) 77 artiklan soveltamista.

3 artikla

1.   Tämän asetuksen 1 artiklan ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1259/1999 4 artiklan mukaisesti pidätetyt määrät käytetään yhteisön lisätuen maksamiseen viimeistään sitä vuotta seuraavan neljännen varainhoitovuoden lopussa, jona määrät pidätettiin.

2.   Yhteisön tuen prosenttiosuus 1 artiklan mukaisesti pidätetyistä määristä rahoitettuihin toimenpiteisiin on samansuuruinen kuin kyseessä olevalle toimenpiteelle maaseudun kehittämisen ohjelma-asiakirjassa vahvistettu osuus.

3.   Monivuotista toimea ei saa rahoittaa yhtenä vuonna asetuksen (EY) N:o 817/2004 48 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla yhteisön tuella ja toisena vuonna tämän asetuksen mukaisesta lisävähennyksestä peräisin olevilla varoilla.

Jos tämän asetuksen mukaisesta vähennyksestä peräisin olevat varat on kuitenkin jo käytetty loppuun, jäsenvaltio voi rahoittaa monivuotisen toimen sen päättymiseen asti EMOTR:n tukiosastosta asetuksen (EY) N:o 1257/1999 mukaisesti.

4 artikla

Asetuksen (EY) N:o 296/96 2 artiklan ja 3 artiklan 6 a kohdan b alakohdan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin tämän asetuksen nojalla pidätettyjä määriä ja aiheutuneita menoja koskevaan kirjanpitoon.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä syyskuuta päivitetyt tiedot 1 artiklan mukaisesti pidätettyjen määrien jakamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 817/2004 55 artiklassa tarkoitettu selvitys menoista.

6 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 963/2001 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Asetuksen (EY) N:o 1259/1999 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti pidätetyt määrät käytetään mainitun asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa säädetyn yhteisön lisätuen maksamiseen viimeistään sitä vuotta seuraavan kolmannen varainhoitovuoden lopussa, jona määrät pidätettiin.”.

7 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 296/96 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1259/1999 3 ja 4 artiklan tai komission asetuksen (EY) N:o 1655/2004 (8) 1 artiklan mukaisesti pidätetyt määrät ja niille mahdolliset kertyneet korot, joita ei ole maksettu asetuksen (EY) N:o 963/2001 1 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 1655/2004 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti, vähennetään kyseisen varainhoitovuoden lokakuun aikana aiheutuneisiin menoihin liittyvien ennakoiden määrästä.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005. Asetuksen 3 artiklan 1 kohtaa sovelletaan kuitenkin 15 päivästä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 864/2004 (EUVL L 161, 30.4.2004, s. 48).

(2)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 113. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 41/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 19).

(3)  EYVL L 136, 18.5.2001, s. 4.

(4)  EYVL L 39, 17.2.1996, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) 2035/2003 (EUVL L 302, 20.11.2003, s. 6).

(5)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 583/2004 (EUVL L 91, 30.3.2004, s. 1).

(6)  EUVL L 153, 30.4.2004, s. 30.

(7)  EUVL L 141, 30.4.2004, s. 18.

(8)  EUVL L 298, 23.9.2004, s. 3.”.