19.8.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1469/2004,

annettu 18 päivänä elokuuta 2004,

asetuksen (EY) N:o 1555/96 muuttamisesta sen määrän osalta, josta alkaen omenoista aletaan kantaa lisätullia

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lisätuontitullien soveltamista hedelmä- ja vihannesalalla koskevan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 30 päivänä heinäkuuta 1996 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1555/96 (2) säädetään sen liitteessä mainittujen tuotteiden tuonnin valvonnasta. Valvonta tapahtuu tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3) 308 d artiklassa säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

(2)

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen yhteydessä tehdyn maataloussopimuksen (4) 5 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi ja vuosilta 2001, 2002 ja 2003 saatavilla olevien viimeisimpien tietojen perusteella on aiheellista muuttaa määrää, josta alkaen omenoista aletaan kantaa lisätullia.

(3)

Sen vuoksi on syytä muuttaa asetus (ETY) N:o 1555/96.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1555/96 liite tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä elokuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 193, 3.8.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1056/2004 (EUVL L 192, 29.5.2004, s. 20).

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2286/2003 (EUVL L 343, 31.12.2003, s. 1).

(4)  EYVL L 336, 23.12.1994, s. 22.


LIITE

”LIITE

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjä. Lisätullien soveltamisala määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön mukaan, sellaisena kuin ne ovat tämän asetuksen antamishetkellä. Jos CN-koodin edessä on ex–etuliite, lisätullien soveltamisala määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan soveltamisjakson perusteella.

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Soveltamisjakso

Määrä, josta alkaen kannetaan lisätullia

(tonnia)

78.0015

ex 0702 00 00

Tomaatit

1. lokakuuta–31. toukokuuta

206 245

78.0020

1. kesäkuuta–30. syyskuuta

10 586

78.0065

ex 0707 00 05

Kurkut

1. toukokuuta–31. lokakuuta

11 924

78.0075

1. marraskuuta–30. huhtikuuta

8 560

78.0085

ex 0709 10 00

Latva-artisokat

1. marraskuuta–30. kesäkuuta

1 357

78.0100

0709 90 70

Kesäkurpitsat

1. tammikuuta–31. joulukuuta

18 056

78.0110

ex 0805 10 10

Appelsiinit

1. joulukuuta–31. toukokuuta

404 503

ex 0805 10 30

ex 0805 10 50

78.0120

ex 0805 20 10

Klementiinit

1. marraskuuta alkaen helmikuun loppuun

164 111

78.0130

ex 0805 20 30

Mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit

1. marraskuuta alkaen helmikuun loppuun

89 273

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

78.0155

ex 0805 50 10

Sitruunat

1. kesäkuuta–31. joulukuuta

342 761

78.0160

1. tammikuuta–31. toukokuuta

12 938

78.0170

ex 0806 10 10

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

21. heinäkuuta–20. marraskuuta

227 815

78.0175

ex 0808 10 20

Omenat

1. tammikuuta–31. elokuuta

730 623

ex 0808 10 50

ex 0808 10 90

78.0180

 

1. syyskuuta–31. joulukuuta

32 246

78.0220

ex 0808 20 50

Päärynät

1. tammikuuta–30. huhtikuuta

257 158

78.0235

1. heinäkuuta–31. joulukuuta

27 497

78.0250

ex 0809 10 00

Aprikoosit

1. kesäkuuta–31. heinäkuuta

4 123

78.0265

ex 0809 20 95

Kirsikat (muut kuin hapankirsikat)

21. toukokuuta–10. elokuuta

32 863

78.0270

ex 0809 30

Persikat (myös nektariinit)

11. kesäkuuta–30. syyskuuta

6 808

78.0280

ex 0809 40 05

Luumut

11. kesäkuuta–30. syyskuuta

51 276”