32004R0893

Komission asetus (EY) N:o 893/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 163 , 30/04/2004 s. 0017 - 0019


Komission asetus (EY) N:o 893/2004,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 15 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999(1), ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 1 kohdan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan a-e ja g kohdassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinoiden ja yhteisön markkinoiden hintojen ero voidaan kattaa vientituella. Tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista 13 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1520/2000(2), määritellään tuotteet, joille olisi vahvistettava niiden vientiin asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä II lueteltuina tavaroina sovellettava tuen määrä.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan tuen määrä 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta on vahvistettava kullekin kuukaudelle.

(3) Kuitenkin tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maitotuotteiden tapauksessa korkeiden tukimäärien vahvistaminen etukäteen voi vaarantaa kyseisiin tukiin liittyvät maksusitoumukset. Vaaran välttämiseksi on tarpeen toteuttaa asiaankuuluvia varotoimenpiteitä sulkematta kuitenkaan pois mahdollisuutta pitkäaikaisten sopimusten tekemiseen. Nämä kaksi tavoitetta ovat saavutettavissa, jos kyseisille tuotteille vahvistetaan erityiset tukimäärät niitä tapauksia varten, joissa käytetään tukien ennakkovahvistusta.

(4) Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 3 kohdassa säädetään, että tuen määrän vahvistamiseksi on tarvittaessa otettava huomioon kaikissa jäsenvaltioissa asetuksen (EY) N:o 1520/2000 liitteessä A lueteltujen perustuotteiden tai niihin rinnastettavien tuotteiden osalta sovellettava tuotantotuki, avustukset tai muut vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet kyseisen alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen säännösten mukaisesti.

(5) Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 12 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisössä tuotetulle ja kaseiiniksi muutetulle rasvattomalle maidolle myönnetään tukea, jos tämä maito ja tästä maidosta valmistettu kaseiini täyttävät tietyt edellytykset.

(6) Voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2571/97(3), sallitaan voin ja kerman toimittaminen alennettuun hintaan tiettyjä tavaroita valmistaville laitoksille.

(7) Neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1039/2003(4), (EY) N:o 1086/2003(5), (EY) N:o 1087/2003(6), (EY) N:o 1088/2003(7), (EY) N:o 1089/2003(8) ja (EY) N:o 1090/2003(9) säädetään Virosta, Sloveniasta, Latviasta, Liettuasta, Slovakiasta ja Tsekin tasavallasta peräisin olevien tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden tuontia ja kyseisiin maihin suuntautuvaa tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden vientiä koskevista yksipuolisista siirtymätoimenpiteistä. Näiden asetusten mukaan Viroon, Sloveniaan, Latviaan, Liettuaan, Slovakiaan tai Tsekin tasavaltaan vietävät perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomat jalostetut maataloustuotteet eivät ole vientitukikelpoisia 1 päivästä heinäkuuta 2003 alkaen.

(8) Unkarista peräisin olevien tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden tuontia ja Unkariin suuntautuvaa tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden vientiä koskevista yksipuolisista siirtymätoimenpiteistä 2 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2003(10) säädetään, että kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tavarat, jotka viedään Unkariin, eivät ole vientitukikelpoisia 1 päivästä heinäkuuta 2003 alkaen.

(9) Maltasta peräisin olevien tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden tuontia ja Maltaan suuntautuvaa tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden vientiä koskevista yksipuolisista siirtymätoimenpiteistä 27 päivänä lokakuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1890/2003(11) säädetään, että Maltaan vietävät perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomat jalostetut maataloustuotteet eivät ole vientitukikelpoisia 1 päivästä marraskuuta 2003 alkaen.

(10) Toukokuun 1 päivänä 2004 tapahtuvan Euroopan unionin laajentumisen vuoksi ja jotta edistettäisiin liittymässä olevien maiden hintojen asteittaista lähentymistä yhteisön hintatasoon ja vältettäisiin vientitukea saaneiden tuotteiden jälleentuonnista yhteisöön aiheutuvat väärinkäytökset, mitään jäljellä olevia vientitukia ei enää vahvisteta maito- ja maitotuotealalla, kun on kyse liittymässä oleviin maihin suuntautuvasta kyseisten tuotteiden viennistä sellaisenaan.

(11) Sen vuoksi vientitukea ei ole syytä vahvistaa 7 päivästä huhtikuuta 2004 alkaen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäville tietyille maitotuotteille, kun on kyse Kyprokseen ja Puolaan suuntautuvasta viennistä, eikä tavaroille, joihin ei viitata asetuksen (EY) N:o 999/2003 1 artiklan 2 kohdassa, kun on kyse Unkariin suuntautuvasta viennistä.

(12) Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 liitteessä A ja asetuksen (EY) N:o 1255/1999 1 artiklassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä II mainittuina tavaroina, sovellettavat vientitukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä lueteltujen tuotteiden osalta kyseisen liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. Liitteessä vahvistettuja määriä ei 1 päivästä heinäkuuta 2003 alkaen sovelleta perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin, kun on kyse Tsekin tasavaltaan, Viroon, Latviaan, Liettuaan, Slovakiaan tai Sloveniaan suuntautuvasta viennistä, eikä asetuksen (EY) N:o 999/2003 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin, kun on kyse Unkariin suuntautuvasta viennistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan soveltamista.

Näitä määriä ei 1 päivästä marraskuuta 2003 alkaen sovelleta perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin, kun on kyse Maltaan suuntautuvasta viennistä.

2. Vientitukien määriä ei 7 päivästä huhtikuuta 2004 alkaen vahvisteta perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomille tavaroille, kun on kyse Kyprokseen ja Puolaan suuntautuvasta viennistä, eikä tavaroille, joihin ei viitata asetuksen (EY) N:o 999/2003 1 artiklan 2 kohdassa, kun on kyse Unkariin suuntautuvasta viennistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan soveltamista.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

Erkki Liikanen

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EYVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2) EYVL L 177, 15.7.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 543/2004 (EUVL L 87, 25.3.2004, s. 8).

(3) EYVL L 350, 20.12.1997, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(4) EUVL L 151, 19.6.2003, s. 1.

(5) EUVL L 163, 1.7.2003, s. 1.

(6) EUVL L 163, 1.7.2003, s. 19.

(7) EUVL L 163, 1.7.2003, s. 38.

(8) EUVL L 163, 1.7.2003, s. 56.

(9) EUVL L 163, 1.7.2003, s. 73.

(10) EUVL L 146, 13.6.2003, s. 10.

(11) EUVL L 278, 29.10.2003, s. 1.

LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrät 30 päivästä huhtikuuta 2004

>TAULUKON PAIKKA>