4.8.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/26


Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 139, 30. huhtikuuta 2004 , oikaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 226, 25. kesäkuuta 2004 )

Allekirjoituspaikka ja -aika:

korvataan:

”Tehty Strasbourgissa 29 päivänä huhtikuuta 2004.”

seuraavasti:

”Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.”