8.4.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/50


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 656/2004,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004,

kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 752/93 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kulttuuriesineiden viennistä 9 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista säännöksistä 30 päivänä maaliskuuta 1993 annetulla komission asetuksella (ETY) N:o 752/93 (2) vahvistettiin tavallisten vientilupien malli, jota sovelletaan asetuksen (EY) N:o 3911/92 liitteessä määriteltyihin kulttuuriesineiden luokkiin. Tämä lomake ei ole kaupallisia asiakirjoja koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien mallilomakkeen mukainen ja aiheuttaa tiettyjä käytännön soveltamisongelmia.

(2)

Siksi on aiheellista vahvistaa uusi mallilomake, joka on kaupallisia asiakirjoja koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien mallilomakkeen mukainen. Samoin on aiheellista liittää lomakkeeseen selittäviä huomautuksia, jotta asianomaiset voivat täyttää sen yhdenmukaisesti ja oikein.

(3)

Asetuksessa (ETY) N:o 752/93 säädetään, että lomake on täytettävä mekaanista tai elektronista välinettä käyttäen tai käsin. Hallinnollisen työn vähentämiseksi on aiheellista säätää mahdollisuudesta luoda asiakirja sähköisesti niitä jäsenvaltioita varten, jotka haluavat hyödyntää tätä mahdollisuutta ja joilla on käytössään tarvittavat tekniset välineet.

(4)

Jotta voidaan varmistaa, että luvan antava viranomainen saa lomakkeen numerolla 3 merkityn kappaleen, on suotavaa säätää siitä, että tullitoimipaikka, jonka kautta lähetys viedään yhteisön tullialueelta, palauttaa kappaleen suoraan kyseiselle viranomaiselle, sen sijaan että kappale palautettaisiin viejälle tai tämän edustajalle, kuten nykyisissä säännöksissä edellytetään.

(5)

Sen vuoksi asetus (ETY) N:o 752/93 on muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 752/93 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 3 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”3.   Lomake painetaan tai luodaan sähköisesti ja täytetään jollakin luvan antavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten määräämällä yhteisön virallisella kielellä.”

.

2)

Korvataan 6 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”1.   Hakijan on täytettävä hakemuksen ja muiden kappaleiden 1, 3, 6—21, 24 sekä tarvittaessa 25 kohta, lukuun ottamatta kohtaa tai kohtia, joiden esitäyttäminen on sallittu.”

.

3)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.   Vienti-ilmoituksen vastaanottava toimivaltainen tullitoimipaikka varmistaa, että vienti-ilmoituksessa tai tarpeen mukaan ATA-carnet'ssa oleva selvitys vastaa vientiluvassa olevaa selvitystä ja että vienti-ilmoituksen 44 kohdassa tai ATA-carnet'n kannassa on viittaus vientilupaan.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Täytettyään numeroilla 2 ja 3 merkittyjen kappaleiden 23 kohdan vienti-ilmoituksen vastaanottava toimivaltainen tullitoimipaikka palauttaa luvanhaltijan kappaleen tavaranhaltijalle tai tämän edustajalle.”

c)

Korvataan 3 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Tullitoimipaikka varustaa kyseisen kappaleen 26 kohdan leimallaan ja palauttaa kappaleen luvan antaneelle viranomaiselle.”

4)

Korvataan 16 artiklan 3 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”3.   Hakemuslomake on painettava tai luotava sähköisesti yhdellä tai useammalla yhteisön virallisella kielellä.”

5)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Kesäkuun 30 päivään 2004 saakka myönnetyt vientiluvat ovat voimassa 30 päivään kesäkuuta 2005.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

Frederik BOLKESTEIN

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 31.12.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 77, 31.3.1993, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1526/98 (EYVL L 201, 17.7.1998, s. 47).


LIITE

”LIITE I

TAVALLISTEN VIENTILUPIEN MALLI

Image

Image

Image

Image

Image

Image

SELITTÄVÄT HUOMAUTUKSET

1.   Yleistä

1.1

Jäsenvaltioiden kulttuuriomaisuuden suojelemiseksi on kulttuuriesineiden vientiin saatava lupa, kuten 9. joulukuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3911/92 edellytetään.

Komission 30. maaliskuuta 1993 antamassa asetuksessa (ETY) N:o 752/93 esitetään kulttuuriesineiden tavallisten vientilupien antamisessa käytettävä lomake. Sen avulla pyritään varmistamaan kulttuuriesineiden viennin yhtenäinen valvonta yhteisön ulkorajoilla.

Komission 16. heinäkuuta 1998 antamassa asetuksessa (EY) N:o 1526/98 puolestaan säädetään kahdesta muuntyyppisestä vientiluvasta, joita ovat:

erityiset avoimet vientiluvat; nämä luvat on tarkoitettu annettavaksi yksittäisiä kulttuuriesineitä varten, joita mahdollisesti viedään yhteisöstä tilapäisesti toistuvasti käytettäväksi tai näytteille pantavaksi yhteisön ulkopuolisessa maassa,

yleiset avoimet vientiluvat; nämä luvat on tarkoitettu annettavaksi museoille tai muille laitoksille sellaisten niiden pysyvään kokoelmaan kuuluvien kulttuuriesineiden tilapäistä vientiä varten, joita mahdollisesti viedään yhteisöstä tilapäisesti toistuvasti näytteille pantavaksi yhteisön ulkopuolisessa maassa.

1.2

Tavallisten vientilupien antamisessa käytettävä lomake täytetään kolmena kappaleena selvästi ja siten, ettei teksti kulu pois, mielellään mekaanista tai sähköistä välinettä käyttäen. Jos ne täytetään käsin, tulee käyttää mustetta ja painokirjaimia. Missään tapauksessa niissä ei saa olla raaputtamalla, päällekirjoittamalla tai muulla tavalla tehtyjä muutoksia.

1.3

Käyttämätön ruutu on viivattava siten, ettei siihen voida lisätä mitään.

Kappaleet tunnistetaan niiden numeroista ja tarkoituksesta, jotka näkyvät sivun vasemmassa laidassa. Kappaleet asetetaan seuraavaan järjestykseen:

kappale nro 1 on hakemus, joka jää vientiluvan antavalle viranomaiselle (kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava tämä viranomainen); mahdolliseen täydentävään luettelointiin tulee käyttää kappaletta nro 1 tarpeen mukaan. Vientiluvan antavien toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä, annetaanko yksi tai useampi vientilupa,

kappale nro 2 esitetään vientitullitoimipaikassa ja vahvistetaan toimipaikan leimalla; se jää vientiluvan hakijalle,

kappale nro 3 esitetään vientitullitoimipaikassa, ja se on lähetettävä lopuksi yhdessä lähetyksen kanssa siihen yhteisön tullitoimipaikkaan, jonka kautta esine viedään yhteisön alueelta. Annettuaan hyväksyntänsä poistumistullitoimipaikka palauttaa kappaleen nro 3 takaisin vientiluvan antaneelle viranomaiselle.

2.   HAKEMUKSEN RUUDUT

Ruutu 1: Hakija: Ilmoitetaan nimi tai toiminimi sekä asuin- tai toimipaikan täydellinen osoite.

Ruutu 2: Vientilupa: Toimivaltainen viranomainen täyttää.

Ruutu 3: Vastaanottaja: Ilmoitetaan vastaanottajan nimi ja täydellinen osoite sekä yhteisön ulkopuolinen maa, jonne esine viedään lopullisesti tai väliaikaisesti.

Ruutu 4: Ilmoitettava, onko vienti lopullinen vai väliaikainen.

Ruutu 5: Lupaviranomainen: Ilmoitetaan toimivaltainen viranomainen ja luvan antava jäsenvaltio.

Ruutu 6: Hakijan edustaja: Ilmoitetaan vain, jos hakija käyttää valtuutettua edustajaa.

Ruutu 7: Esineen (esineiden) omistaja (nimi ja osoite): Ilmoitetaan nimi ja osoite.

Ruutu 8: Asetuksen (ETY) N:o 3911/92 liitteen mukainen kuvaus. Kulttuuriesineen/-esineiden luokka: esineet luokitellaan luokkiin 1—14. Ilmoitetaan ainoastaan esinettä vastaava numero.

Ruutu 9: Kulttuuriesineen (-esineiden) kuvaus: Täsmennetään, mistä esineestä on kyse (esimerkiksi maalaus, patsas, korkokuva, filmien negatiivimatriisi tai positiivikopio, irtaimisto ja esineet, soittimet) ja kuvataan esine objektiivisella tavalla.

Luokkaan 12 kuuluvat esineet: täsmennetään kokoelmatyyppi ja/tai maantieteellinen alkuperä.

Luonnontieteelliset kokoelmat ja kokoelmaesineet: ilmoitetaan tieteellinen nimi.

Arkeologisten materiaalien kokoelmat, joihin kuuluu suuret määrät esineitä: riittää yleinen kuvaus, johon olisi lisättävä tieteellisen tai arkeologisen laitoksen tai elimen antama todistus ja esineluettelo.

Jos lomakkeessa ei ole tarpeeksi tilaa kaikkien esineiden kuvaamiseen, hakijan on käytettävä tarvittava määrä lisäsivuja.

Ruutu 10: CN-koodi: Annetaan ohjeellisena yhdistetyn nimikkeistön koodi.

Ruutu 11: Lukumäärä: Ilmoitetaan esineiden lukumäärä etenkin, jos ne muodostavat yhden kokonaisuuden.

Filmeistä ilmoitetaan filmirullien määrä, formaatti ja pituus.

Ruutu 12: Arvo kansallisena valuuttana: Ilmoitetaan esineen arvo kansallisena valuuttana.

Ruutu 13: Kulttuuriesineen (-esineiden) maastaviennin tarkoitus/Syy, jonka vuoksi lupa pyydetään: Ilmoitetaan, onko maasta vietävä esine myyty vai onko se tarkoitettu mahdolliseen myyntiin, näyttelyyn, asiantuntijalausuntoa, korjausta tai muuta tarkoitusta varten, ja onko se palautettava.

Ruutu 14: Nimi tai aihe: Jos teoksella ei ole tarkkaa nimeä, ilmoitetaan sen aihe kuvailemalla lyhyesti, mitä esine esittää, tai filmien kohdalla niiden aihe.

Ruudun 9 täyttäminen riittää tieteellisten välineiden tai muiden sellaisten esineiden kohdalla, joita ei voida määritellä.

Ruutu 15: Koko: Esineen tai esineiden ja niiden mahdollisen alustan koko (senttimetreissä).

Jos esine on erikoisen ja vaikeasti mitattavan muotoinen, sen mitat ilmoitetaan seuraavassa järjestyksessä: K × L × S (korkeus, leveys, syvyys).

Ruutu 16: Ajoitus: Jos teoksella ei ole tarkkaa valmistumispäivämäärää, ilmoitetaan vuosisata, vuosisadan osa (esim. 1. neljännes, 1. puolisko jne.) tai vuosituhat (koskee etenkin luokkia 1 tai 6).

Ilmoitetaan vuosi (myös likimääräinen, esim. ’noin vuonna 1890, 1950’ jne.) antiikkiesineille, joille on asetettu aikaraja (yli 50 tai 100 vuotta vanhat tai 50—100 vuotta vanhat) ja joiden kohdalla ei riitä pelkkä vuosisadan ilmoittaminen.

Filmien kohdalla ilmoitetaan vuosikymmen tarkan päivämäärän puuttuessa.

Jos on kyse kokoelmista (arkistoista), ilmoitetaan niiden muodostamisen ääripäivämäärät.

Ruutu 17: Muut ominaisuudet: Ilmoitetaan esineestä kaikki muut sellaiset tiedot, joista voi olla hyötyä sen tunnistamisessa, esimerkiksi aiemmat historialliset vaiheet, toteutuksen olosuhteet, aiemmat omistukset, kuinka se on säilynyt tai entistetty, julkaisuluettelo, sähköinen merkintä tai koodi, jne.

Ruutu 18: Liiteasiakirjat/erityiset tunnistamista koskevat maininnat: Merkitään rastilla vastaavaan ruutuun.

Ruutu 19: Tekijä, aikakausi, työpaja ja/tai tyyli: Ilmoitetaan tekijä, jos se on tiedossa ja dokumentoituna. Jos on kyse yhteistyössä tehdyistä töistä tai jäljennöksistä, ilmoitetaan tekijät, joiden teosta on jäljitelty, jos ne ovat tiedossa. Jos teoksen tekijäksi ilmoitetaan vain yksi henkilö, ilmoitetaan ’tekijänä…’.

Jos tekijää ei tiedetä, ilmoitetaan työpaja, koulukunta tai tyyli (esim. Velázquezin työpaja, venetsialainen koulukunta, Mingi-kausi, Ludvig XV:n tai viktoriaaninen tyyli).

Painetuista asiakirjoista ilmoitetaan kustantaja, julkaisupaikka ja -vuosi.

Ruutu 20: Materiaali tai valmistusmenetelmä: Suositellaan ilmoitettavan mahdollisimman tarkasti: ilmoitetaan käytetyt materiaalit ja täsmennetään käytetty tekniikka (esim. öljymaalaus, puupiirros, hiili- tai lyijykynäpiirros, vahasulatus, nitraattifilmit jne.).

Ruutu 21 (kappale 1): Hakemus: Hakijan tai hänen edustajansa on täytettävä, jolloin hakija todistaa hakemuksen ja liitteenä olevan tositeaineiston sisältämien tietojen oikeellisuuden.

Ruutu 22: Lupaviranomaisen allekirjoitus ja leima: Toimivaltainen viranomainen täyttää ja ilmoittaa paikan ja ajan luvan kaikissa kolmessa kappaleessa.

Ruutu 23 (kappaleet 2 ja 3): Vientitullitoimipaikan hyväksyntä: Tullitoimipaikka, jossa toimitus tapahtuu ja jossa vientilupa annetaan, täyttää.

Vientitullitoimipaikalla tarkoitetaan toimipaikkaa, jossa vienti-ilmoitus esitetään ja jossa vientimuodollisuudet suoritetaan.

Ruutu 24: Kulttuuriesineen (-esineiden) valokuva: värikuva (kooltaan vähintään 9 cm × 12 cm) kiinnitetään liimalla. Kolmiulotteisten esineiden tunnistamisen helpottamiseksi voidaan pyytää valokuva esineen eri puolilta.

Toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava valokuvan oikeellisuus allekirjoituksellaan ja lupaviranomaisen leimalla.

Toimivaltaiset viranomaiset saattavat mahdollisesti vaatia lisää valokuvia.

Ruutu 25: Lisäsivut: Ilmoitetaan mahdollisesti käytettyjen lisäsivujen lukumäärä.

Ruutu 26: (kappaleet 2 ja 3): Poistumistullitoimipaikka: Kyseinen toimipaikka täyttää.

Poistumistullitoimipaikalla tarkoitetaan viimeistä tullitoimipaikkaa ennen esineiden siirtymistä yhteisön tullialueelta.”