32004R0638

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 638/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91 kumoamisesta

Virallinen lehti nro L 102 , 07/04/2004 s. 0001 - 0008


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 638/2004,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91 kumoamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista 7 päivänä marraskuuta 1991 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3330/91(3) otettiin käyttöön täysin uusi tiedonkeruujärjestelmä, jota on kahdesti yksinkertaistettu. Järjestelmän avoimuuden lisäämiseksi ja sen ymmärtämisen helpottamiseksi asetus (ETY) N:o 3330/91 olisi korvattava tällä asetuksella.

(2) Tätä järjestelmää on pidettävä yllä, koska sisämarkkinoiden kehitykseen liittyvät yhteisön politiikat ja markkinoitaan analysoivat yhteisön yritykset edellyttävät riittävän yksityiskohtaisten tilastotietojen tuottamista. Myös talous- ja rahaliiton kehityksen tarkastelu edellyttää aggregoitujen tietojen nopeaa saatavuutta. Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa voitava kerätä erityistarpeitaan vastaavia tietoja.

(3) On kuitenkin aiheellista parantaa jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevien tilastojen laatimista koskevien sääntöjen sanamuotoa, jotta tietojen toimittamisesta vastaavat yritykset, niiden keruusta vastaavat kansalliset viranomaiset ja tietojen käyttäjät ymmärtävät ne paremmin.

(4) Kynnysarvoihin perustuva järjestelmä olisi säilytettävä, mutta yksinkertaistetussa muodossa, jotta käyttäjien tarpeisiin vastataan tyydyttävällä tavalla samalla kun tilastotietojen toimittajille aiheutetaan mahdollisimman vähän rasitteita erityisesti silloin, kun on kyse pienistä ja keskisuurista yrityksistä.

(5) Tiedonkeruujärjestelmän ja veromuodollisuuksien nykyinen tiivis yhteys jäsenvaltioiden välisessä tavarakaupassa olisi säilytettävä. Tämän yhteyden ansiosta on erityisesti mahdollista tarkistaa kerätyn tiedon laatu.

(6) Korkealaatuisten tilastotietojen tuottaminen, niiden arviointi yhteisten indikaattorien perusteella ja avoimuus ovat tärkeitä tavoitteita, jotka edellyttävät yhteisön tason sääntelyä.

(7) Koska tavoitetta, joka on yhteisten oikeudellisten puitteiden laatiminen jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevien yhteisön tilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, se voidaan paremmin toteuttaa yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(8) Yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 322/97(4) on luotu viitekehys tälle asetukselle. Tavarakaupan tilastotiedot ovat kuitenkin hyvin yksityiskohtaisia, mikä edellyttää salassapitoa koskevia erityissääntöjä.

(9) On tärkeää varmistaa tämän asetuksen yhtenäinen soveltaminen ja säätää tätä varten yhteisön menettelystä, jonka mukaisesti voidaan asianmukaisen ajan kuluessa vahvistaa soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja toteuttaa tarvittavia teknisiä muutoksia.

(10) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(5) mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella annetaan yhteiset puitteet jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevien yhteisön tilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) "tavaroilla" kaikkea irtainta omaisuutta, sähkövirta mukaan luettuna;

b) "tietyillä tavaroilla tai tietyllä tavaroiden liikkumisella" tiettyjä tavaroita tai tiettyä tavaroiden liikkumista, jotka luonteensa vuoksi edellyttävät erityissäännöksiä, erityisesti teollisuuslaitoksia, aluksia ja ilma-aluksia, merestä saatavia tuotteita, aluksiin ja ilma-aluksiin toimitettuja tavaroita, porrastettuja toimituksia, sotatarvikkeita, merellä oleviin laitoksiin tarkoitettuja tai niistä peräisin olevia tavaroita, avaruusaluksia, ajoneuvojen ja ilma-alusten osia sekä jätteitä;

c) "kansallisilla viranomaisilla" kansallisia tilastolaitoksia ja muita elimiä, jotka ovat kussakin jäsenvaltiossa vastuussa jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevien yhteisön tilastojen tuottamisesta;

d) "yhteisötavaroilla":

i) kokonaan yhteisön tullialueella tuotettuja tai valmistettuja tavaroita, joihin ei ole lisätty tavaroita kolmansista maista tai alueilta, jotka eivät kuulu yhteisön tullialueeseen,

ii) tavaroita, jotka on tuotu kolmansista maista tai alueilta, jotka eivät kuulu yhteisön tullialueeseen, ja jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen jäsenvaltiossa,

iii) tavaroita, jotka on tuotettu tai valmistettu yhteisön tullialueella joko pelkästään ii alakohdassa tarkoitetuista tavaroista tai i ja ii alakohdassa tarkoitetuista tavaroista;

e) "lähtöjäsenvaltiolla" jäsenvaltiota, joka on määritelty sen tilastollisen alueen mukaisesti, josta tavarat lähtevät määränpäähän toisessa jäsenvaltiossa;

f) "määräjäsenvaltiolla" jäsenvaltiota, joka on määritelty sen tilastollisen alueen mukaisesti, johon tavarat saapuvat toisesta jäsenvaltiosta;

g) "jäsenvaltioiden välisessä yksinkertaisessa liikkeessä olevilla tavaroilla" yhteisötavaroita, jotka lähetetään yhdestä jäsenvaltiosta toiseen ja jotka matkalla määräjäsenvaltioon kulkevat toisen jäsenvaltion läpi suoraan tai pysähtyvät pelkästään tavaroiden kuljetukseen liittyvistä syistä.

3 artikla

Soveltamisala

1. Jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevien tilastojen on katettava lähtevät ja saapuvat tavarat.

2. Lähtevien tavaroiden on katettava seuraavat lähtöjäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon lähtevät tavarat:

a) yhteisötavarat lukuun ottamatta jäsenvaltioiden välisessä yksinkertaisessa liikkeessä olevia tavaroita;

b) sisäiseen jalostusmenettelyyn tai tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyyn lähtöjäsenvaltiossa asetetut tavarat.

3. Saapuvien tavaroiden on katettava seuraavat määräjäsenvaltioon saapuvat tavarat, jotka on alun perin lähetetty toisesta jäsenvaltiosta:

a) yhteisötavarat lukuun ottamatta jäsenvaltioiden välisessä yksinkertaisessa liikkeessä olevia tavaroita;

b) tavarat, jotka on aikaisemmin lähtöjäsenvaltiossa asetettu sisäiseen jalostusmenettelyyn tai tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyyn ja jotka pidetään sisäisessä jalostusmenettelyssä tai tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyssä tai lasketaan vapaaseen liikkeeseen määräjäsenvaltiossa.

4. Tiettyjä tavaroita tai tiettyä tavaroiden liikkumista voivat koskea eri säännöt tai erityissäännöt, jotka vahvistetaan 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5. Tilastojen ulkopuolelle jätetään metodologisista syistä joitakin tavaroita, joita koskevasta luettelosta päätetään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4 artikla

Tilastollinen alue

1. Jäsenvaltioiden tilastollinen alue on sama kuin niiden tullialue sellaisena kuin se on määritelty yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92(6) 3 artiklassa.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, Helgoland sisältyy Saksan tilastolliseen alueeseen.

5 artikla

Tietolähteet

1. Erityistä tiedonkeruujärjestelmää, jäljempänä "Intrastat", käytetään tilastotietojen toimittamiseen sellaisista lähtevistä ja saapuvista yhteisötavaroista, joihin ei tullin tai verotuksen tarpeisiin sovelleta yhtenäistä hallinnollista asiakirjaa.

2. Tullin on toimitettava lähteviä ja saapuvia muita tavaroita koskevat tilastotiedot suoraan kansallisille viranomaisille vähintään kerran kuussa.

3. Tiettyjen tavaroiden tai tietyn tavaroiden liikkumisen osalta voidaan käyttää muita tietolähteitä kuin Intrastat-järjestelmää tai tulli-ilmoituksia.

4. Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava järjestelyistä, joiden mukaisesti tilastotietojen toimittajat toimittavat Intrastat-tietoja. Näiden tilastotietojen toimittajien tehtävän helpottamiseksi komission (Eurostat) ja jäsenvaltioiden on edistettävä mahdollisuuksia automaattisen tietojenkäsittelyn ja sähköisen tiedonsiirron laajempaan käyttöön.

6 artikla

Viitejakso

1. Edellä 5 artiklan mukaisesti toimitettavia tietoja koskeva viitejakso on kalenterikuukausi, jona tavarat lähtevät tai saapuvat.

2. Viitejaksoa voidaan mukauttaa arvonlisävero- (alv) ja tullivaatimusten välisen yhteyden huomioonottamiseksi säännöksillä, jotka annetaan 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

7 artikla

Tietojen toimittajat

1. Intrastat-tietojen toimittamisesta vastaavat osapuolet ovat:

a) luonnollinen tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity lähtöjäsenvaltiossa arvonlisäverovelvolliseksi ja

i) joka on tehnyt tavaroiden lähetykseen johtavan sopimuksen, lukuun ottamatta kuljetussopimusta, tai muussa tapauksessa se,

ii) joka lähettää tavarat tai huolehtii niiden lähettämisestä, tai muussa tapauksessa se,

iii) jonka hallussa lähetetyt tavarat ovat;

b) luonnollinen tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity määräjäsenvaltiossa arvonlisäverovelvolliseksi ja

i) joka on tehnyt tavaroiden toimittamiseen johtavan sopimuksen, lukuun ottamatta kuljetussopimusta, tai muussa tapauksessa se,

ii) joka ottaa vastaan tavarantoimituksen tai huolehtii tavarantoimituksen vastaanottamisesta, tai muussa tapauksessa se,

iii) jonka hallussa toimitetut tavarat ovat.

2. Tilastotietojen toimittamisesta vastuussa oleva voi siirtää tehtävän kolmannelle, mutta tällainen siirto ei vähennä ensiksi mainitun vastuuta.

3. Jos tilastotietojen toimittamisesta vastuussa oleva ei täytä tämän asetuksen mukaisia velvollisuuksia, jäsenvaltio voi määrätä sille lainsäädäntönsä mukaisia seuraamuksia.

8 artikla

Rekisterit

1. Kansalliset viranomaiset perustavat yhteisön sisäisten toimijoiden rekisterin, joka sisältää vähintään lähettäjät lähtevien tavaroiden osalta ja vastaanottajat saapuvien tavaroiden osalta, ja hallinnoivat tätä rekisteriä.

2. Edellä 7 artiklassa tarkoitettujen tilastotietojen toimittamisesta vastuussa olevien tunnistamiseksi ja toimitettujen tietojen tarkastamiseksi kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen verohallinnon on toimitettava kansalliselle viranomaiselle:

a) vähintään kerran kuussa luettelo luonnollisista ja oikeushenkilöistä, jotka ovat ilmoittaneet toimittaneensa tavaroita muihin jäsenvaltioihin tai tehneensä hankintoja muista jäsenvaltioista kyseisenä ajanjaksona. Luettelosta on käytävä ilmi kunkin luonnollisen ja oikeushenkilön verotustarkoituksiin ilmoittamat näiden tavaroiden kokonaisarvot;

b) joko omasta aloitteestaan tai kansallisen viranomaisen pyynnöstä muita verotustarkoitusta palvelevia velvoitteiden noudattamista osoittavia tietoja, joiden avulla tilastotietojen laatua voidaan parantaa.

Näiden tietojen toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt määritetään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Kansallisten viranomaisten on käsiteltävä näitä tietoja verohallintoon sovellettavien määräysten mukaisesti.

3. Verohallinnon on toimitettava alv-velvollisiksi rekisteröityjen kauppiaiden tietoon velvollisuudet, joita niille voi aiheutua Intrastat-järjestelmän edellyttämien tilastotietojen toimittajina.

9 artikla

Intrastat-järjestelmässä kerättävät tiedot

1. Kansallisten viranomaisten on kerättävä seuraavat tiedot:

a) tilastotietojen toimittajalle jäsenvaltioiden liikevaihtovero lainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY(7) 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan, sellaisena kuin se on mainitun direktiivin 28 h artiklassa, mukaisesti annettu tunnistenumero;

b) viitejakso;

c) virta (saapuva, lähtevä);

d) tariffi- ja tilastonimikkeistä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87(8) määritellyn yhdistetyn nimikkeistön kahdeksannumeroisen alanimikkeen mukaisesti jaotellut tavarat;

e) kauppakumppanina oleva jäsenvaltio;

f) tavaroiden arvo;

g) tavaroiden määrä;

h) liiketoimen luonne.

Ensimmäisen alakohdan e-h alakohdassa tarkoitetut tilastotiedot on määritelty liitteessä. Näiden tietojen toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja erityisesti käytettävät nimikkeet määritetään tarvittaessa 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2. Jäsenvaltiot voivat kerätä myös lisätietoja, esimerkiksi:

a) tavaroiden tunnistetiedot yhdistettyä nimikkeistöä yksityiskohtaisemmalla tasolla;

b) saapuvan tavaran alkuperämaa;

c) lähtevän tavaran alkuperäalue ja saapuvan tavaran määräalue;

d) toimitusehdot;

e) kuljetusmuoto;

f) tilastointimenettely.

Ensimmäisen alakohdan b-f alakohdassa tarkoitetut tilastotiedot on määritelty liitteessä. Näiden tietojen toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja erityisesti käytettävät nimikkeet määritetään tarvittaessa 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

10 artikla

Intrastat-järjestelmän yksinkertaistaminen

1. Täyttääkseen käyttäjien tilastotietotarpeet ja aiheuttamatta kuitenkaan liiaksi rasitteita talouden toimijoille on jäsenvaltioiden vuosittain vahvistettava yhteisön sisäisen kaupan vuosittaisina arvoina ilmaistavat kynnysarvot, joiden alittuessa osapuolet vapautetaan Intrastat-tietojen toimittamisesta tai ne voivat toimittaa yksinkertaistettuja tietoja.

2. Kukin jäsenvaltio määrittää kynnysarvot erikseen saapuville ja lähteville tavaroille.

3. Määritellessään kynnysarvoja, joiden alittaminen vapauttaa Intrastat-tietojen toimittamisesta, jäsenvaltioiden on varmistettava, että tilastotietojen toimittamisesta vastaavat osapuolet toimittavat 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a-f alakohdassa tarkoitetut tiedot vähintään 97 prosentista kyseisten jäsenvaltioiden kokonaiskaupan arvosta.

4. Jäsenvaltiot voivat määritellä muita kynnysarvoja, jotka alittavat osapuolet voivat soveltaa seuraavaa yksinkertaistamista:

a) vapautus tavaroiden määrän ilmoittamisesta;

b) vapautus liiketoimen luonteen ilmoittamisesta;

c) mahdollisuus ilmoittaa tiedot käyttäen enintään kymmentä yhdistetyn asianomaisen nimikkeistön yksityiskohtaista alanimikettä, joita arvossa mitattuna käytetään eniten, ja ryhmitellä muut tuotteet 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen annettavien sääntöjen mukaisesti.

Jäsenvaltion, joka soveltaa näitä kynnysarvoja, on varmistettava, että näiden osapuolten käymä kauppa on enintään 6 prosenttia sen kokonaiskaupasta.

5. Jäsenvaltiot voivat tietyin, 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen määriteltävin edellytyksin yksinkertaistaa tietoja, jotka on toimitettava yksittäisistä vähämerkityksisistä liiketoimista.

6. Tiedot jäsenvaltioiden soveltamista kynnysarvoista on toimitettava komissiolle (Eurostatille) viimeistään 31 päivänä lokakuuta niiden viitevuotta edeltävänä vuonna.

11 artikla

Tilastotietojen luottamuksellisuus

Tilastotietojen toimittamisesta vastuussa olevien osapuolten pyynnöstä kansalliset viranomaiset voivat päättää, ettei sellaisia tilastotietoja levitetä, jotka tekevät mahdolliseksi kyseisen osapuolten tunnistamisen epäsuorasti, tai että näitä tilastotietoja muutetaan siten, että niiden levittäminen ei vaikuta tilastotietojen luottamuksellisuuden säilymiseen.

12 artikla

Tietojen toimittaminen komissiolle

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevien tilastojensa kuukausittaiset tiedot viimeistään:

a) 40 vuorokauden kuluttua viitekuukauden päättymisestä 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen määriteltävien aggregoitujen tietojen osalta;

b) 70 vuorokauden kuluttua viitekuukauden päättymisestä yksityiskohtaisten tietojen osalta, mukaan lukien 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b-h alakohdassa tarkoitetut tiedot.

Tavaroiden arvon osalta on tietoihin sisällytettävä vain niiden tilastollinen arvo liitteen mukaisesti määriteltynä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) luottamukselliset tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) kuukausittaiset tiedot, jotka kattavat niiden kokonaistavarakaupan, ja käytettävä tarvittaessa estimaatteja.

3. Jäsenvaltioiden on lähetettävä tiedot komissiolle (Eurostatille) sähköisessä muodossa tiedonsiirtostandardin mukaisesti. Näiden tietojen toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

13 artikla

Laatu

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet toimitettujen tietojen laadun varmistamiseksi voimassa olevien laatuindikaattoreiden ja -vaatimusten mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on vuosittain toimitettava komissiolle (Eurostatille) toimitettujen tietojen laatua käsittelevä kertomus.

3. Tietojen laadun arvioinnissa käytettävät indikaattorit ja vaatimukset, jäsenvaltioiden antamien laatua koskevien kertomusten rakenteen sekä kaikki tietojen laadun arviointia ja parantamista varten tarvittavat toimenpiteet vahvistetaan 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

14 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastokomitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

15 artikla

Kumottava säädös

1. Kumotaan asetus (ETY) N:o 3330/91.

2. Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 31 päivänä maaliskuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. Roche

(1) EUVL C 32, 5.2.2004, s. 92.

(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 16. joulukuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 22. maaliskuuta 2004.

(3) EYVL L 316, 16.11.1991, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4) EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(5) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2700/2000 (EYVL L 311, 12.12.2000, s. 17).

(7) EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/15/EY (EUVL L 52, 21.2.2004, s. 61).

(8) EYVL L 256, 7.9.1987 s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2344/2003 (EUVL L 346, 31.12.2003, s. 38).

LIITE

TILASTOTIETOJEN MÄÄRITELMIÄ

1. Kauppakumppanina oleva jäsenvaltio

a) Kauppakumppanina oleva jäsenvaltio on saapuvan tavaran yhteydessä lähettävä jäsenvaltio. Tämä tarkoittaa oletettua lähtöjäsenvaltiota tapauksissa, joissa tavarat tulevat suoraan toisesta jäsenvaltiosta. Jos tavarat ovat saapuneet yhteen tai useampaan jäsenvaltioon kauttakuljetuksena ennen tulemistaan perille määräjäsenvaltioon ja ne on pysäytetty muista kuin niiden kuljetuksesta aiheutuvista syistä tai niihin on kohdistunut noissa maissa oikeustoimia, jotka eivät johdu niiden kuljetuksesta (esim. omistajan vaihdos), lähetysjäsenvaltiona pidetään viimeistä jäsenvaltiota, jossa tällaisia pysäytyksiä tai toimenpiteitä on tapahtunut.

b) Kauppakumppanina oleva jäsenvaltio on lähtevän tavaran yhteydessä määräjäsenvaltio. Tämä tarkoittaa viimeistä jäsenvaltiota, johon tavarat lähetyshetkellä tiedetään lähetettävän.

2. Tavaroiden määrä

Tavaroiden määrä voidaan ilmaista kahdella tavalla:

a) nettomassa, jolla tarkoitetaan tavaroiden tosiasiallista painoa ilman pakkausta;

b) lisäyksiköt, joilla tarkoitetaan muuta paljoutta kuin nettomassaa mittaavia mahdollisia yksiköitä; näitä ovat yksiköt, jotka on mainittu komission asetuksessa, jolla vuosittain päivitetään yhdistettyä nimikkeistöä.

3. Tavaroiden arvo

Tavaroiden arvo voidaan ilmaista kahdella tavalla:

a) verotettava arvo, joka on direktiivin 77/388/ETY mukaisesti vahvistettu verotustarkoituksiin;

b) tilastollinen arvo, joka on jäsenvaltioiden kansallisella rajalla laskettu arvo. Se sisältää vain lisäkulut (rahti, vakuutus), jotka koskevat sitä matkan osaa, joka viennin osalta tapahtuu vievän jäsenvaltion tilastoalueella ja tuonnin osalta tuovan jäsenvaltion tilastoalueen ulkopuolella. Sen todetaan olevan FOB-arvo (vapaasti aluksessa) lähtevien tavaroiden osalta ja CIF-arvo (kulut, vakuutus ja rahti maksettuina) saapuvien tavaroiden osalta.

4. Liiketoimen luonne

Liiketoimen luonne tarkoittaa eri ominaisuuksia (hankinta/osto, sopimustyö jne.), joita pidetään hyödyllisinä liiketoimien erottamiseksi toisistaan.

5. Alkuperämaa

a) Alkuperämaalla tarkoitetaan pelkästään saapuvien tavaroiden kohdalla maata, josta tavarat ovat peräisin.

b) Jossakin maassa kokonaan tuotetut tai valmistetut tavarat ovat peräisin kyseisestä maasta.

c) Tavara, jonka valmistukseen on osallistunut vähintään kaksi maata, on peräisin siitä maasta, jossa sille on suoritettu tähän tarkoitukseen varustetussa yrityksessä viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus tai käsittely, joka on johtanut uuden tuotteen valmistukseen tai edustaa merkittävää valmistusastetta.

6. Alkuperäalue tai määräalue

a) Alkuperäalueella tarkoitetaan lähtevän tavaran yhteydessä lähtöjäsenvaltion aluetta, jossa tavarat on tuotettu tai jossa niille on suoritettu asennus-, kokoonpano-, muutos-, korjaus- tai kunnossapitotoimia tai, jos näin ei ole, alkuperäalue on alue, josta tavarat on lähetetty tai, jos näin ei ole, alue, jossa kaupallinen käsittely on toteutunut.

b) Määräalueella tarkoitetaan saapuvan tavaran yhteydessä määräjäsenvaltion aluetta, jossa tavarat on tarkoitus kuluttaa tai jossa niille on tarkoitus suorittaa asennus-, kokoonpano-, muutos-, korjaus- tai kunnossapitotoimia, tai jos näin ei ole, määräalue on alue, jonne tavarat on tarkoitus lähettää, tai jos näin ei ole, alue, jossa kaupallisen käsittelyn on tarkoitus toteutua.

7. Toimitusehdot

Toimitusehdoilla tarkoitetaan myyntisopimuksen ehtoja, joissa määritellään myyjän ja ostajan velvollisuudet kansainvälisen kauppakamarin Incoterms-ehtojen mukaisesti (CIF, FOB jne.).

8. Kuljetusmuoto

Kuljetusmuodolla tarkoitetaan lähtevän tavaran yhteydessä kuljetusmuotoa, joka määräytyy sen aktiivisen kuljetusvälineen mukaan, jolla tavaroiden oletetaan lähtevän lähtöjäsenvaltion tilastoalueelta, ja saapuvan tavaran yhteydessä kuljetusmuotoa, joka määräytyy sen aktiivisen kuljetusvälineen mukaan, jolla tavaroiden oletetaan saapuneen määräjäsenvaltion tilastoalueelle.

9. Tilastointimenettely

Tilastointimenettelyllä tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia, joita pidetään hyödyllisinä erityyppisten saapuvien ja lähtevien tavaroiden erottamisessa toisistaan tilastollisia tarkoituksia varten.