32004R0574

Komission asetus (EY) N:o 574/2004, annettu 23 päivänä helmikuuta 2004, jätetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 liitteiden I ja III muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 090 , 27/03/2004 s. 0015 - 0047


Komission asetus (EY) N:o 574/2004,

annettu 23 päivänä helmikuuta 2004,

jätetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 liitteiden I ja III muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen,

ottaa huomioon jätetilastoista 25 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002(1) ja erityisesti sen 1 artiklan 5 kohdan ja 6 artiklan b kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 2150/2002 6 artiklassa edellytetään, että komissio säätää kyseisen asetuksen täytäntöönpanojärjestelyistä.

(2) Asetuksen (EY) N:o 2150/2002 6 artiklan b alakohdan mukaisesti komissio voi mukauttaa kyseisen asetuksen liitteissä annettuja määrittelyjä.

(3) Asetuksen (EY) N:o 2150/2002 1 artiklan 5 alakohdassa edellytetään, että komissio vahvistaa kyseisen asetuksen liitteessä III olevan tilastonimikkeistön ja komission päätöksellä 2000/532/EY(2) perustetun jäteluettelon välisen vastaavuustaulukon.

(4) Asetusta (EY) N:o 2150/2002 olisi siksi muutettava vastaavasti.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom(3) perustetun tilasto-ohjelmakomitean antaman lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2150/2002 liitteet seuraavasti:

1) Korvataan liitteessä I olevan 2 jakson 1 kohta tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

2) Korvataan liite III tämän asetuksen liitteellä II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2004.

Komission puolesta

Pedro Solbes Mira

Komission jäsen

(1) EYVL L 332, 9.12.2002, s. 1.

(2) EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2001/573/EY (EYVL L 203, 28.7.2001, s. 18).

(3) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

LIITE I

"LIITE I

2 JAKSO

Jäteluokat

1. Tilastot on tuotettava seuraavien jäteluokkien osalta:

>TAULUKON PAIKKA>"

LIITE II

"LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKO,

johon viitataan asetuksen (EY) N:o 2150/2002 1 artiklan 5 kohdassa, EWC-Stat Rev.3 (jätteiden aineenmukainen tilastonimikkeistö) -luokituksen ja komission päätöksellä 2002/532/EY perustetun Euroopan jäteluettelon välillä

>TAULUKON PAIKKA>"