32004R0549

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) - Jäsenvaltioiden lausuma yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan liittyvistä sotilaallisista kysymyksistä

Virallinen lehti nro L 096 , 31/03/2004 s. 0001 - 0009


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004,

annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004,

yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista

(puiteasetus)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(4) ja ottavat huomioon sovittelukomitean 11 päivänä joulukuuta 2003 hyväksymän yhteisen tekstin,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Yhteisen liikennepolitiikan toteuttaminen edellyttää toimintakykyistä ilmaliikennejärjestelmää, joka mahdollistaa lentoliikennepalvelujen varman ja säännöllisen toiminnan ja helpottaa tällä tavoin tavaroiden, henkilöiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta.

(2) Eurooppa-neuvosto pyysi 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000 Lissabonissa pitämässään ylimääräisessä istunnossa komissiota tekemään ehdotuksia ilmatilan hallinnasta, ilmaliikenteen valvonnasta ja ilmaliikennevirtojen säätelystä komission perustaman yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan korkean tason asiantuntijaryhmän työn perusteella. Tämä etupäässä jäsenvaltioiden lennonvarmistuksesta vastaavista siviili- ja sotilasviranomaisista koostuva ryhmä antoi kertomuksensa marraskuussa 2000.

(3) Ilmaliikennejärjestelmän asianmukainen toiminta edellyttää yhteistä ja korkeaa lennonvarmistuspalvelujen turvallisuustasoa, joka mahdollistaa Euroopan ilmatilan parhaan mahdollisen käytön sekä ilmaliikenteen yhdenmukaisen ja korkean turvallisuustason lennonvarmistuspalvelujen yleistä etua tarkoittavan tehtävän mukaisesti, julkisen palvelun velvoite mukaan lukien. Turvallisuustasosta olisi siten huolehdittava noudattaen korkeimpia mahdollisia vastuu- ja pätevyysvaatimuksia.

(4) Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan aloitteen kehittämisessä olisi noudatettava yhteisön ja sen jäsenvaltioiden Eurocontrolin jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksia ja kansainvälisen siviili-ilmailun vuoden 1944 Chicagon yleissopimuksessa vahvistettuja periaatteita.

(5) Sotilaallisten operaatioiden ja sotilaskoulutuksen sisältöön, laajuuteen tai niiden toteuttamiseen liittyvät päätökset eivät kuulu yhteisön toimivaltaan.

(6) Jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisen julkilausuman yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevista sotilaallisista näkökohdista(5). Tämän julkilausuman mukaan jäsenvaltioiden olisi erityisesti tehostettava siviili- ja sotilasalan yhteistyötä, ja jos ja siinä määrin kuin kaikki asianomaiset jäsenvaltiot pitävät sitä tarpeellisena, helpotettava asevoimiensa välistä yhteistyötä kaikissa ilmaliikenteen hallintaan liittyvissä asioissa.

(7) Ilmatila on rajallinen voimavara, jonka optimaalinen ja tehokas käyttö on mahdollista vain, jos kaikkien käyttäjien tarpeet otetaan huomioon ja ne ovat tarpeen mukaan edustettuina kaikessa yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevassa kehitystyössä, päätöksenteossa ja toteuttamisessa, yhtenäisen ilmatilan komitea mukaan lukien.

(8) Kaikista näistä syistä ja jotta yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ulottuisi useampien Euroopan valtioiden alueelle, yhteisön olisi, samalla kun otetaan huomioon Eurocontrolissa tapahtuva kehitys, vahvistettava yhteiset tavoitteet ja toimintaohjelma yhteisön, sen jäsenvaltioiden ja erilaisten taloudellisten toimijoiden työlle, jonka avulla voidaan toteuttaa entistä yhtenäisempi toiminnallinen ilmatila, yhteinen eurooppalainen ilmatila.

(9) Kun jäsenvaltiot toteuttavat toimia yhteisön vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi, olisi vaatimustenmukaisuutta koskevia tarkistuksia tekevien viranomaisten oltava riittävän riippumattomia lennonvarmistuspalvelujen tarjoajista.

(10) Lennonvarmistuspalvelut, erityisesti ilmaliikennepalvelut, jotka ovat luonteeltaan viranomaistoimintaa, edellyttävät toiminnallista tai rakenteellista eriyttämistä, ja ne on järjestetty jäsenvaltioissa hyvin erilaisin oikeudellisin muodoin.

(11) Jos ilmaliikennepalvelujen tarjoajilta vaaditaan riippumatonta tilintarkastusta, tällaisena pidetään sellaisten jäsenvaltioiden tilintarkastusviranomaisten suorittamia tarkastuksia, joissa nämä palvelut toteutetaan julkishallinnon toimesta, tai edellä mainittujen tilintarkastusviranomaisten valvonnassa toimivan julkisen laitoksen suorittamia tarkastuksia riippumatta siitä, julkistetaanko tilintarkastuskertomukset.

(12) Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen on toivottavaa ulottaa myös eurooppalaisiin kolmansiin maihin joko siten, että yhteisö osallistuu Eurocontrolin työskentelyyn sen jäseneksi liityttyään, tai sopimuksin, jotka yhteisö tekee mainittujen maiden kanssa.

(13) Yhteisön liittyminen Eurocontrolin jäseneksi on tärkeä osa yleiseurooppalaisen ilmatilan toteuttamista.

(14) Perustettaessa yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa yhteisön olisi tarpeen mukaan kehitettävä mahdollisimman tiivistä yhteistyötä Eurocontrolin kanssa, jotta varmistetaan sääntelyn yhteisvaikutus ja lähestymistapojen johdonmukaisuus ja jotta vältetään näiden kahden tahon työskentelyn päällekkäisyys.

(15) Korkean tason asiantuntijaryhmän päätelmien mukaisesti Eurocontrol on elin, jolla on tarvittava asiantuntemus yhteisön tukemiseksi sen sääntelytehtävässä. Näin ollen täytäntöönpanosäännöt olisi Eurocontrolin toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta määriteltävä tälle järjestölle annettujen valtuutusten pohjalta sekä ottaen huomioon komission ja Eurocontrolin yhteistyön puitteisiin sisällytettävät edellytykset.

(16) Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamiseen tarvittavien toimenpiteiden valmistelu edellyttää taloudellisten ja sosiaalisten sidosryhmien kuulemista.

(17) Komission olisi tiedotettava työmarkkinaosapuolille asianmukaisella tavalla kaikista sellaisista toimenpiteistä, joilla on huomattavia vaikutuksia työmarkkinoihin, ja kuultava niitä näistä toimenpiteistä. Niin ikään Euroopan tason työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistävien alakohtaisten neuvottelukomiteoiden perustamisesta 20 päivänä toukokuuta 1998 tehdyllä komission päätöksellä 98/500/EY(6) perustettua työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistävää neuvottelukomiteaa olisi kuultava.

(18) Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, ilmatilan käyttäjien, lentoasemien, laitevalmistajien ja henkilökuntaa edustavien ammatillisten järjestöjen kaltaisten sidosryhmien olisi voitava avustaa komissiota yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan teknisessä toteuttamisessa.

(19) Koko lennonvarmistusjärjestelmän tehokkuutta Euroopan tasolla olisi arvioitava säännöllisesti, turvallisuuden korkean tason säilyttämisen asianmukaisesti huomioon ottaen. Samalla on tarkistettava toteutettujen toimenpiteiden tehokkuus ja ehdotettava lisätoimenpiteitä.

(20) Tämän asetuksen ja 3 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden rikkomisesta säädettävien seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia eivätkä ne saa heikentää turvallisuutta.

(21) Tämän asetuksen soveltamiseksi toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia olisi arvioitava komission säännöllisesti esittämien kertomusten perusteella.

(22) Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan toteuttaa niiden puolustusvoimien organisointiin liittyviä toimenpiteitä. Tämän toimivallan mukaisesti jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimenpiteitä varmistaakseen, että niiden puolustusvoimilla on käytettävissään riittävä ilmatila asianmukaisiin koulutus- ja harjoitustarkoituksiin. Olisi säädettävä suojalauseke tämän toimivallan käytön sallimiseksi.

(23) Espanjan kuningaskunta ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat Lontoossa 2 päivänä joulukuuta 1987 sopineet näiden kahden maan ulkoministereiden yhteisellä julkilausumalla Gibraltarin lentoaseman käyttöä koskevista tiiviimmän yhteistyön järjestelyistä, ja näitä järjestelyjä ei ole vielä otettu käyttöön.

(24) Koska asetuksen tavoitetta, joka on yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan toiminnan ylikansallisen luonteen vuoksi toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, samalla kun täytäntöönpanomenettelyissä varmistetaan erityisten paikallisten olosuhteiden huomioon ottaminen, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(25) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(7) mukaisesti,

(26) Neuvoston päätöksen 1999/468/EY 7 artiklan 1 kohdan nojalla vahvistetun komiteoiden työjärjestyksen mallin(8) 8 artiklan 2 kohdan mukaisessa mallisäännössä määrätään, että komitean puheenjohtaja voi päättää kutsua kolmansia osapuolia kyseessä olevan komitean kokouksiin. Yhtenäisen ilmatilan komitean puheenjohtajan olisi tarvittaessa pyydettävä Eurocontrolin edustajia osallistumaan komitean kokouksiin tarkkailijoina tai asiantuntijoina,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

1. Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan aloitteen tarkoituksena on parantaa yleisen ilmaliikenteen nykyisiä turvallisuusstandardeja ja yleistä tehokkuutta Euroopassa, optimoida kapasiteetin käyttö, joka täyttää näin kaikkien ilmatilan käyttäjien vaatimukset sekä vähentää mahdollisimman paljon myöhästymisiä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tämän asetuksen tarkoituksena on luoda yhtenäistetyt sääntelypuitteet eurooppalaisen ilmatilan luomiseksi 31 päivään joulukuuta 2004 mennessä.

2. Tämän asetuksen ja 3 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltaminen ei vaikuta jäsenvaltioiden omaa ilmatilaansa koskevaan suvereniteettiin eikä 13 artiklassa esitettyihin jäsenvaltioiden tarpeisiin, jotka liittyvät yleiseen järjestykseen, yleiseen turvallisuuteen ja puolustuskysymyksiin. Tämä asetus ja yllä mainitut toimenpiteet eivät koske sotilasoperaatioita tai -koulutusta.

3. Tämän asetuksen ja 3 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltaminen ei vaikuta kansainvälisen siviili-ilmailun vuoden 1944 Chicagon yleissopimuksesta johtuviin jäsenvaltioiden oikeuksiin ja velvoitteisiin.

4. Tämän asetuksen ja 3 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltaminen Gibraltarin lentoasemaan ei vaikuta Espanjan kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudelliseen asemaan kiistassa sitä aluetta koskevasta suvereniteetista, jolla lentoasema sijaitsee.

5. Tätä asetusta ja 3 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä ei sovelleta Gibraltarin lentoasemaan, ennen kuin Espanjan kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministerien yhteisessä julkilausumassa 2 päivänä joulukuuta 1987 sovitut järjestelyt on otettu käyttöön. Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ilmoittavat neuvostolle päivän, jona tämä käyttöönotto tapahtuu.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa ja 3 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden yhteydessä tarkoitetaan:

1. "lennonjohtopalveluilla" palveluja, joita tarjotaan:

a) ilma-alusten

- välisten törmäysten välttämiseksi,

- esteisiin törmäämisen välttämiseksi lentopaikan liikennealueella; ja

b) ilmaliikennevirtojen sujuvuuden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi;

2. "lähilennonjohtopalveluilla" lähiliikenteelle tarjottavia lennonjohtopalveluja;

3. "ilmailutiedotuspalveluilla" tarkoitetaan määritellylle alueelle sijoittautuneita palveluja, jotka vastaavat lennonvarmistuksen turvallisuuden, säännöllisyyden ja tehokkuuden mahdollistavien ilmailutietojen tarjoamisesta;

4. "lennonvarmistuspalveluilla" ilmaliikennepalveluja, viestintä-, suunnistus- ja valvontapalveluja, lennonvarmistukseen tarkoitettuja sääpalveluja sekä ilmailutiedotuspalveluja;

5. "lennonvarmistuspalvelujen tarjoajalla" julkista tai yksityistä organisaatiota, joka tarjoaa yleisen ilmaliikenteen lennonvarmistuspalveluja;

6. "ilmatilan lohkolla" ulottuvuudeltaan paikallisesti ja ajallisesti määriteltyä ilmatilaa, jossa tarjotaan lennonvarmistuspalveluja;

7. "ilmatilan hallinnalla" suunnittelutoimintoa, jonka päätavoite on hyödyntää käytettävissä olevaa ilmatilaa mahdollisimman tehokkaasti jakamalla aikoja dynaamisesti ja erottelemalla joissakin tapauksissa eri ilmatilan käyttäjäluokille osoitettava ilmatila lyhytaikaisten tarpeiden perusteella;

8. "ilmatilan käyttäjillä" ilma-aluksia, joita käytetään yleisessä ilmaliikenteessä;

9. "ilmaliikennevirtojen säätelyllä" toimintoa, joka on perustettu edistämään ilmaliikennevirtojen turvallisuutta, täsmällisyyttä ja sujuvuutta varmistamalla, että lennonjohtokapasiteettia käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja että liikenteen määrä on sopusoinnussa asianomaisten ilmaliikennepalvelujen tarjoajien ilmoittamien kapasiteettien kanssa;

10. "ilmaliikenteen hallinnalla" ilmassa tai maassa suoritettavien toimintojen (ilmaliikennepalvelun, ilmatilan hallinnan ja ilmaliikennevirtojen säätelyn) yhdistelmää, joka on ilma-aluksen turvallisen ja tehokkaan liikkumisen edellytys toiminnan kaikissa vaiheissa;

11. "ilmaliikennepalveluilla" lentotiedotuspalveluja, hälytyspalveluja, ilmaliikenteen neuvontapalveluja ja lennonjohtopalveluja (aluelennonjohto-, lähestymislennonjohto- ja lähilennonjohtopalvelut);

12. "aluelennonjohtopalveluilla" johdettujen lentojen lennonjohtopalveluja ilmatilan lohkoissa;

13. "lähestymislennonjohtopalveluilla" saapuville ja lähteville johdetuille lennoille tarjottavia lennonjohtopalveluja;

14. "palvelukokonaisuudella" kahta tai useampaa lennonvarmistuspalvelua;

15. "luvalla" jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisessa muodossa myöntämää asiakirjaa, jolla vahvistetaan, että lennonvarmistuspalvelujen tarjoaja täyttää tietyn palvelun tarjoamisen edellytykset;

16. "viestintäpalveluilla" kiinteän tai liikkuvan verkon ilmailuviestintäpalveluja, jotka mahdollistavat maa-asemien välisen, ilma-aluksen ja maa-aseman välisen sekä ilma-alusten välisen viestinnän lennonjohtotarkoituksessa;

17. "eurooppalaisella ilmaliikenteen hallintaverkolla" eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 552/2004 (yhteentoimivuusasetus)(9) liitteessä I lueteltujen järjestelmien kokonaisuutta, joka mahdollistaa lennonvarmistuspalveluiden tarjoamisen yhteisössä, mukaan lukien yhteisön ja kolmansien maiden väliset rajakohdat;

18. "toimintaratkaisulla" eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon tai sen osan operatiivisen käytön perusteita;

19. "rakenneosilla" aineellisia hyödykkeitä, kuten laitteistoja, ja aineettomia hyödykkeitä, kuten ohjelmistoja, joista eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuus riippuu;

20. "Eurocontrol" on lennonvarmistusalan yhteistyöstä 13 päivänä joulukuuta 1960 tehdyllä kansainvälisellä yleissopimuksella(10) perustettu Euroopan lennonvarmistusjärjestö;

21. "Eurocontrolin periaatteilla, joita sovelletaan kustannusperustan laatimiseen lentoreittimaksuille ja yksikkömaksujen laskemiseen", Eurocontrolin julkaisemassa 1 päivänä elokuuta 1999 päivätyssä asiakirjassa nro 99.60.01/01 esitettyjä periaatteita;

22. "ilmatilan joustavalla käytöllä" Euroopan siviili-ilmailukonferenssin alueella sovellettavaa ilmatilan hallintaratkaisua, joka määritellään Eurocontrolin julkaiseman oppaan "Airspace Management Handbook for the Application of the Concept of the Flexible Use of Airspace" 5 päivältä helmikuuta 1996 olevassa ensimmäisessä laitoksessa;

23. "lentotiedotusalueella" ulottuvuudeltaan määriteltyä ilmatilaa, jossa tarjotaan lentotiedotuspalveluja ja hälytyspalveluja;

24. "lentopinnalla" ilmakehän vakiopainepintaa, joka on määritelty ilmanpainearvon 1013,2 hehtopascalia suhteen ja eroteltu muista tällaisista pinnoista tietyin paine-eroin;

25. "toiminnallisella ilmatilan lohkolla" operatiivisiin vaatimuksiin perustuvaa ilmatilan lohkoa, jonka toteutuksessa otetaan huomioon tarve varmistaa ilmatilan yhtenäisempi hallinta olemassa olevista rajoista riippumatta;

26. "yleisellä ilmaliikenteellä" siviili-ilma-alusten ja valtion ilma-alusten (kuten sotilas-, tulli- ja poliisikäytössä olevien ilma-alusten) toimintaa, kun kyseinen toiminta toteutetaan ICAO:n menettelyjen mukaisesti;

27. "ICAO:lla" kansainvälisen siviili-ilmailun vuoden 1944 Chicagon yleissopimuksella perustettua Kansainvälistä siviili-ilmailujärjestöä;

28. "yhteentoimivuudella" eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon järjestelmiltä ja rakenneosilta sekä sen toiminnassa tarvittavilta menetelmiltä vaadittavaa toiminnallisten, teknisten ja operatiivisten ominaisuuksien kokonaisuutta, joka mahdollistaa sen turvallisen, saumattoman ja tehokkaan toiminnan. Yhteentoimivuuteen päästään saattamalla järjestelmät ja rakenneosat olennaisten vaatimusten mukaisiksi;

29. "sääpalveluilla" niitä järjestelyjä ja palveluja, joilla ilmailulle toimitetaan sääennusteita, -katsauksia ja -havaintoja sekä muita valtion ilmailua varten tuottamia säätietoja;

30. "suunnistuspalveluilla" järjestelyjä ja palveluja, jotka tarjoavat ilma-alukselle paikantamis- ja ajoitustietoja;

31. "operatiivisilla tiedoilla" lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, ilmatilan käyttäjien, lentoasematoiminnan harjoittajien ja muiden asiaankuuluvien toimijoiden operatiivisten päätösten tekemiseen tarvitsemia tietoja kaikista lennon vaiheista;

32. "menettelyllä", sellaisena kuin sitä käytetään yhteentoimivuusasetuksen yhteydessä, järjestelmien joko tekniseen tai toiminnalliseen käyttöön tarkoitettua standardimenetelmää sellaisten hyväksyttyjen ja vahvistettujen toimintaratkaisujen yhteydessä, jotka edellyttävät yhdenmukaista täytäntöönpanoa kaikkialla eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkossa;

33. "käyttöönotolla" ensimmäistä operatiivista käyttöä järjestelmän alkuasennuksen tai parantamisen jälkeen;

34. "reittiverkolla" määritettyjen reittien muodostamaa verkkoa, jossa yleisen ilmaliikenteen virrat ohjataan lennonjohtopalvelujen tarjoamisen edellyttämällä tavalla;

35. "reitityksellä" valittua reittiä, jota ilma-aluksen on määrä noudattaa lentonsa aikana;

36. "saumattomalla toiminnalla" eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon toimintaa siten, että se toimii käyttäjän näkökulmasta ikään kuin kyseessä olisi yksi ainoa kokonaisuus;

37. "sektorilla" lennonjohtoalueen ja/tai lentotiedotusalueen/ylälentotiedotusalueen osaa;

38. "valvontapalveluilla" järjestelyjä ja palveluja, joita käytetään kunkin ilma-aluksen aseman määrittämiseen turvallisen porrastuksen mahdollistamiseksi;

39. "järjestelmällä" ilmassa ja maassa toimivia rakenneosien yhdistelmiä sekä avaruudessa toimivia laitteistoja, jotka tukevat lennonvarmistuspalvelua kaikissa lennon vaiheissa;

40. "parantamisella" muutostöitä, joilla muutetaan järjestelmän toiminnallisia ominaisuuksia.

3 artikla

Yhteisön toiminnan kohdealat

1. Tässä asetuksessa luodaan yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan perustamiseksi yhdenmukaistetut säännöspuitteet yhdessä seuraavien säädösten:

a) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 551/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä (ilmatila-asetus)(11);

b) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 550/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (palveluntarjonta-asetus)(12); ja

c) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 552/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta (yhteentoimivuusasetus)(13),

ja niiden täytäntöönpanosääntöjen kanssa, jotka komissio vahvistaa tämän asetuksen ja edellä mainittujen asetusten perusteella.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

4 artikla

Kansalliset valvontaviranomaiset

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä tai perustettava elin tai elimiä kansalliseksi valvontaviranomaisekseen huolehtimaan tässä asetuksessa ja 3 artiklassa tarkoitetuissa toimenpiteissä kyseiselle viranomaiselle annetuista tehtävistä.

2. Kansallisten valvontaviranomaisten on oltava riippumattomia lennonvarmistuspalvelujen tarjoajista. Riippumattomuus saavutetaan erottamalla kansalliset valvontaviranomaiset ja tällaisten palvelujen tarjoajat asianmukaisesti toisistaan ainakin toiminnallisella tasolla. Jäsenvaltioiden on taattava, että kansalliset valvontaviranomaiset käyttävät toimivaltuuksiaan puolueettomasti ja avoimesti.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kansallisten valvontaviranomaisten nimet ja osoitteet ja niiden muutokset sekä toimenpiteet, jotka on toteutettu 2 kohdan noudattamiseksi.

5 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa komitea, jäljempänä "yhtenäisen ilmatilan komitea", joka muodostuu kahdesta kunkin jäsenvaltion edustajasta ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja. Komitean on varmistettava, että kaikkien käyttäjäryhmien edut otetaan tasapainoisesti huomioon.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

6 artikla

Teollisuudenalan neuvoa-antava elin

Sanotun rajoittamatta komitean ja Eurocontrolin roolia komissio perustaa myös teollisuudenalan neuvoa-antavan elimen, johon kuuluu lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, ilmatilan käyttäjien, lentoasemien, laitevalmistajien sekä henkilökuntaa edustavien ammatillisten järjestöjen edustajia. Elimen tehtävänä on yksinomaan avustaa komissiota yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan teknisessä toteuttamisessa.

7 artikla

Suhteet kolmansiin Euroopan maihin

Yhteisön tavoitteena on yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ulottaminen Euroopan unioniin kuulumattomiin valtioihin ja sen tukeminen. Tätä varten se pyrkii ulottamaan tämän asetuksen ja 3 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet koskemaan Euroopan unioniin kuulumattomia naapurivaltioita, joko kyseisten maiden kanssa tehtävien sopimusten tai Eurocontrolin puitteissa.

8 artikla

Täytäntöönpanosäännöt

1. Komissio antaa 3 artiklan mukaisten ja Eurocontrolin toimivaltaan kuuluvien täytäntöönpanosääntöjen kehittämistä varten Eurocontrolille valtuutukset, joissa määritellään suoritettavat tehtävät ja niiden aikataulu. Tässä yhteydessä se pyrkii hyödyntämään mahdollisimman hyvin Eurocontrolin soveltamia menetelmiä kaikkien asianomaisten osapuolten mukaan ottamiseksi ja kuulemiseksi, jos kyseiset menetelmät täyttävät komission avoimuusvaatimukset ja kuulemismenettelyille asetettavat vaatimukset eivätkä ne ole ristiriidassa komission institutionaalisten velvoitteiden kanssa. Komissio toimii 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti suoritetun työn perusteella päätetään tästä työstä saatujen tulosten soveltamisesta yhteisössä sekä tulosten täytäntöönpanon määräajasta 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Nämä päätökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, komissio voi 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päättää vaihtoehtoisista toimenpiteistä valtuutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, jos Eurocontrol ei voi hyväksyä sille 1 kohdan nojalla annettua valtuutusta tai jos komissio komiteaa kuultuaan katsoo,

a) ettei valtuutuksen perusteella tehtävä työ etene tyydyttävästi asetettu määräaika huomioon ottaen; tai

b) etteivät suoritetun työn tulokset ole asianmukaiset.

...

4. Niiden 3 artiklan mukaisten täytäntöönpanosääntöjen, jotka eivät kuulu Eurocontrolin toimivaltaan, kehittämiseksi komissio toimii 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

9 artikla

Seuraamukset

Seuraamusten, joita jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännöksiä ja 3 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä rikkoneille ilmatilan käyttäjille ja palvelujen tarjoajille, on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

10 artikla

Sidosryhmien kuuleminen

Jäsenvaltiot, jotka toimivat kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, ja komissio perustavat kuulemismenettelyt sen varmistamiseksi, että sidosryhmät osallistuvat asianmukaisesti yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamiseen.

Tällaisia sidosryhmiä voivat olla:

- lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat,

- ilmatilan käyttäjät,

- lentoasemat,

- laitteiden ja järjestelmien valmistajat, ja

- henkilökuntaa edustavat ammatilliset järjestöt.

Sidosryhmiä on kuultava erityisesti uusien ratkaisujen ja tekniikoiden kehittämisestä ja käyttöönotosta Euroopan ilmaliikenteen hallintaverkossa.

11 artikla

Laadun ja tehokkuuden tarkastelu

1. Komissio huolehtii lennonvarmistustoiminnan laadun ja tehokkuuden tarkastelusta ja arvioinnista käyttäen hyväkseen Eurocontrolin asiantuntemusta.

2. Edellä 1 kohdan soveltamista varten kerättyjen tietojen analysoinnin tarkoituksena on:

a) tehdä mahdolliseksi lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisen vertaileminen ja parantaminen;

b) auttaa lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia suoriutumaan tarvittavista palveluista;

c) parantaa ilmatilan käyttäjien, lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien ja lentoasemien välistä neuvottelumenettelyä;

d) tehdä mahdolliseksi määrittää parhaat toimintatavat ja edistää niiden käyttöä, turvallisuuden, tehokkuuden ja kapasiteetin tehostaminen mukaan lukien.

3. Komissio vahvistaa 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen toimenpiteet, jotka koskevat 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen jakamista asianomaisille osapuolille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisön oikeutta tutustua komission asiakirjoihin, josta on säädetty Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001(14).

12 artikla

Valvonta, seuranta ja vaikutusten arviointimenetelmät

1. Seuranta, valvonta ja vaikutusten arviointimenetelmät perustuvat jäsenvaltioiden vuosittain antamiin kertomuksiin tämän asetuksen ja 3 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden mukaisesti toteutetuista toimista.

2. Komissio arvioi tämän asetuksen sekä sen 3 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamista säännöllisin väliajoin ja antaa siitä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ensimmäisen kerran 20 päivään huhtikuuta 2007 mennessä ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. Komissio voi tässä tarkoituksessa pyytää jäsenvaltioilta lisätietoja niiden kertomusten lisäksi, jotka ne antavat 1 kohdan mukaisesti.

3. Komissio pyytää komitealta lausunnon 2 kohdassa tarkoitettujen kertomusten laatimista varten.

4. Kertomukseen sisältyy arvio tämän asetuksen soveltamiseksi toteutetuilla toimenpiteillä saavutetuista tuloksista, mukaan lukien tarvittavat tiedot alan kehittymisestä, etenkin taloudellisten, sosiaalisten, työllisyyteen liittyvien ja teknologisten näkökohtien osalta, sekä palvelujen laadusta, verraten niitä alkuperäisiin tavoitteisiin ja tuleviin tarpeisiin.

13 artikla

Suojalauseke

Tämä asetus ei estä jäsenvaltiota soveltamasta toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen keskeisten turvallisuus- tai puolustusetujen suojaamiseksi. Tällaisia toimenpiteitä ovat erityisesti ne, jotka ovat välttämättömiä:

- jäsenvaltion vastuulla olevan ilmatilan valvomiseksi ICAO:n alueellisten lennonvarmistussopimusten mukaisesti, mukaan lukien kyky havaita, tunnistaa ja arvioida kaikki kyseistä ilmatilaa käyttävät ilma-alukset, lentojen turvallisuuden varmistamiseksi sekä turvallisuuteen ja puolustukseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi,

- yleisen järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavissa vakavissa sisäisissä levottomuuksissa,

- sodassa tai sodan uhan muodostavassa vakavassa kansainvälisessä jännitystilanteessa,

- sellaisten kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi, joihin jäsenvaltio on sitoutunut rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämiseksi,

- sotilaallisten operaatioiden ja sotilaallisen koulutuksen toteuttamiseksi, mukaan lukien tarvittavat harjoitusmahdollisuudet.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 10 päivänä maaliskuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. Roche

(1) EYVL C 103 E, 30.4.2002, s. 1.

(2) EYVL C 241, 7.10.2002, s. 24.

(3) EYVL C 278, 14.11.2002, s. 13.

(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 3. syyskuuta 2002 (EUVL C 272 E, 13.11.2003, s. 296), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 18. maaliskuuta 2003 (EUVL C 129 E, 3.6.2003, s. 1) ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 3. heinäkuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma, annettu 29. tammikuuta 2004 ja neuvoston päätös, tehty 2. helmikuuta 2004.

(5) Ks. tämän virallisen lehden numeron s. 9.

(6) EYVL L 225, 12.8.1998, s. 27.

(7) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8) EYVL C 38, 6.2.2001, s. 3.

(9) Ks. tämän virallisen lehden numeron s. 33.

(10) Yleissopimus sellaisena kuin se on muutettuna 12 päivänä helmikuuta 1981 tehdyllä pöytäkirjalla ja tarkistettuna 27 päivänä kesäkuuta 1997 tehdyllä pöytäkirjalla.

(11) Ks. tämän virallisen lehden numero s. 20.

(12) Ks. tämän virallisen lehden numero s. 10.

(13) Ks. tämän virallisen lehden numero s. 26.

(14) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

Jäsenvaltioiden lausuma yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan liittyvistä sotilaallisista kysymyksistä

Jäsenvaltiot, jotka

- ottavat huomioon, että yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan luomiseen tarkoitettuja asetuksia sovelletaan ainoastaan yleiseen lentoliikenteeseen, eivätkä sotilaalliset operaatiot ja sotilaskoulutus kuulu niiden soveltamisalaan,

- vahvistavat, että yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan lainsäädännölliset puitteet täytyy panna täytäntöön yhtenäisesti ja johdonmukaisesti ottaen täysipainoisesti huomioon maanpuolustukseen, turvallisuuspolitiikkaan ja kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät tarpeet,

- ovat vakuuttuneita siitä, että ilmatilan turvallinen ja tehokas käyttö voidaan taata ainoastaan ilmatilan siviili- ja sotilaskäyttäjien läheisellä yhteistyöllä, joka perustuu pääasiallisesti ilmatilan joustavan käytön käsitteeseen sekä ICAO:n määrittelemään tehokkaaseen siviilisotilaskoordinointiin,

ilmoittavat, että ne

1. toimivat yhteistyössä keskenään kansalliset sotilaalliset tarpeet huomioon ottaen, jotta kaikki ilmatilan käyttäjät soveltavat ilmatilan joustavan käytön käsitettä täysimääräisesti ja yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa;

2. varmistavat, että ilmatilan jäsenvaltioiden sotilaskäyttäjien edut ovat asianmukaisesti edustettuina yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kehittämisessä, päätöksentekoprosessissa ja täytäntöönpanossa, mukaan lukien asetuksen (EY) Nro 549/2004 (edellytyksiä koskeva asetus) 5 artiklan mukainen yhtenäisen ilmatilan komitea;

3. varmistavat tarvittaessa, että sotilashenkilöstö osallistuu asetuksen (EY) Nro 550/2004 (lennonvarmistuspalveluja koskeva asetus) 3 artiklan mukaiseen toimintaan, jota toteuttavat hyväksytyt laitokset;

4. ottavat huomioon Eurocontrolin olennaisen merkityksen ilmaliikenteen hallintaan liittyvissä asioissa;

5. tehostavat sotilas- ja siviiliviranomaisten yhteistyötä sekä, tarvittaessa ja siinä määrin kuin kaikki asianomaiset jäsenvaltiot pitävät tarpeellisena,

- helpottavat armeijoidensa välistä yhteistyötä kaikissa ilmaliikenteen hallinta-asioissa, jotta yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan sääntelypuitteiden täytäntöönpanossa voidaan käsitellä erilaisia asiaan liittyviä tarpeita,

- koska tavoitteena on laatia yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan sääntelypuitteet 31. joulukuuta 2004 mennessä, perustavat tarvittavat järjestelyt tällaisen sotilaallisen yhteistyön tukemiseksi, jotta taataan taloudellisten samoin kuin turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvien vaatimusten tasapainoinen huomioonottaminen.