32004R0445

Komission asetus (EY) N:o 445/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen I muuttamisesta eläinten suolten, sulatetun ihran ja muun sulatetun rasvan sekä tarhatun riistan ja kanin lihan osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 072 , 11/03/2004 s. 0060 - 0061


Komission asetus (EY) N:o 445/2004,

annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004,

neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen I muuttamisesta eläinten suolten, sulatetun ihran ja muun sulatetun rasvan sekä tarhatun riistan ja kanin lihan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset, 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/118/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2003/42/EY(2), ja erityisesti sen 15 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivissä 92/118/ETY asetetaan yhteisön säännöt eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista eläinperäisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa.

(2) Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1774/2002(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 808/2003(4), asetetaan yhteisön säännöt muille kuin ihmisravinnoksi tarkoitetuille eläimistä saataville tuotteille.

(3) Neuvoston direktiivin 90/425/ETY ja neuvoston direktiivin 92/118/ETY muuttamisesta eläimistä saatavien sivutuotteiden terveysvaatimusten osalta 21 päivänä lokakuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY(5) muutettiin merkittävästi direktiiviä 92/118/ETY ja varsinkin kavennettiin sen soveltamisalaa siten, että se koskee ainoastaan ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläimistä saatavia tuotteita sekä taudinaiheuttajia.

(4) Yhteisön lainsäädännön selkeyden vuoksi direktiivin 92/118/ETY soveltamisalaa on aiheellista selkiyttää edelleen.

(5) Direktiiviä 92/118/ETY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutokset direktiiviin 92/118/ETY

1. Korvataan direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan 2 luvun otsikko seuraavasti:

"Ihmisravinnoksi tarkoitetut eläinten suolet".

2. Korvataan direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan 9 luvun otsikko seuraavasti:

"Ihmisravinnoksi tarkoitettu sulatettu ihra ja muu sulatettu rasva".

3. Korvataan direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan 11 luvun otsikko seuraavasti:

"Ihmisravinnoksi tarkoitettu tarhatun riistan ja kanin liha".

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä maaliskuuta 2004.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49.

(2) EYVL L 13, 18.1.2003, s. 24.

(3) EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1.

(4) EUVL L 117, 13.5.2003, s. 1.

(5) EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14.