32004R0273

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 273/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, huumausaineiden lähtöaineista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 047 , 18/02/2004 s. 0001 - 0010


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 273/2004,

annettu 11 päivänä helmikuuta 2004,

huumausaineiden lähtöaineista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 241 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Yhteisö hyväksyi neuvoston päätöksellä 90/611/ETY(4) Wienissä 19 päivänä toukokuuta 1988 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan, jäljempänä "YK:n yleissopimus".

(2) YK:n yleissopimuksen 12 artiklan määräykset huumausaineiden lähtöaineiden (eli huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa yleensä käytettyjen aineiden) kaupasta on pantu täytäntöön yhteisön ja kolmansien maiden välisessä kaupassa toimenpiteistä tiettyjen aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen 13 päivänä joulukuuta 1990 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3677/90(5).

(3) YK:n yleissopimuksen 12 artiklassa määrätään aiheellisten toimenpiteiden toteuttamisesta lähtöaineiden valmistuksen ja jälleenmyynnin valvomiseksi. Tämä edellyttää lähtöaineiden kauppaa koskevia jäsenvaltioiden toimenpiteitä. Niistä säädetään tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen käytettävien aineiden valmistamisesta ja saattamisesta markkinoille 14 päivänä joulukuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/109/ETY(6). Sen varmistamiseen, että yhdenmukaisia sääntöjä noudatetaan samaan aikaan kaikissa jäsenvaltioissa, on katsottu päästävän paremmin asetuksella kuin nykyisellä direktiivillä.

(4) Euroopan unionin laajentumisen yhteydessä on tärkeää korvata direktiivi 92/109/ETY asetuksella, koska jokainen muutos tähän direktiiviin ja sen liitteisiin johtaisi kansallisiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin 25 jäsenvaltiossa.

(5) YK:n huumausainetoimikunta sisällytti 35. istunnossa vuonna 1992 tekemillään päätöksillä YK:n yleissopimuksen liitteen taulukoihin uusia aineita. Tässä asetuksessa olisi nyt annettava vastaavat säännökset sen varmistamiseksi, että mahdollinen laiton huumausaineiden lähtöaineiden kulkeutuminen yhteisöön havaitaan ja että yhteisön markkinoilla sovelletaan yhteisiä valvontasääntöjä.

(6) YK:n yleissopimuksen 12 artiklan määräykset perustuvat kyseisten aineiden kaupan valvontajärjestelmään. Suurin osa näitä aineita koskevaa kauppaa on täysin laillista. Aineiden pakkaus- ja merkintäasiakirjojen olisi oltava riittävän selkeät. Lisäksi on tärkeää, että samalla kun toimivaltaisille viranomaisille annetaan tarvittavat toimintakeinot, kehitetään YK:n yleissopimuksen hengessä järjestelmiä, jotka perustuvat kiinteään yhteistyöhön asianomaisten toimijoiden kanssa sekä tietojen keruun kehittämiseen.

(7) Sassafrasöljyyn sovellettavien määräysten tulkinta vaihtelee nykyisin yhteisössä, sillä eräissä jäsenvaltioissa kyseinen öljy katsotaan safrolia sisältäväksi seokseksi ja näin ollen sitä valvotaan, kun taas toisissa jäsenvaltioissa sassafrasöljyä pidetään luonnontuotteena eikä sitä valvota. Luonnontuotteita koskevan viittauksen sisällyttäminen "luokitellun aineen" määritelmään poistaa tämän tulkintaeron, ja tällöin valvonta voidaan ulottaa koskemaan myös sassafrasöljyä. Määritelmän pitäisi kattaa kuitenkin vain sellaiset luonnontuotteet, joista voidaan helposti uuttaa luokiteltuja aineita.

(8) Huumaus- tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen yleisesti käytettävät aineet olisi lueteltava liitteessä.

(9) Olisi varmistettava, että tämän direktiivin liitteessä I lueteltujen tiettyjen luokiteltujen aineiden valmistus ja käyttö on luvanvaraista. Lisäksi näiden aineiden toimitus olisi sallittava vain, kun toimituksen kohteena olevilla henkilöillä on tätä koskeva lupa ja he ovat allekirjoittaneet asiakkaan selvityksen. Asiakkaan selvitystä koskevat yksityiskohtaiset säännöt olisi annettava liitteessä III.

(10) Olisi toteutettava toimenpiteitä, jotta toimijat ilmoittaisivat useammin toimivaltaisille viranomaisille epäilyttävistä liiketoimista, jotka koskevat liitteessä I lueteltuja luokiteltuja aineita.

(11) Olisi toteutettava toimenpiteitä liitteessä I lueteltujen luokiteltujen aineiden yhteisön sisäisen kaupan valvonnan parantamiseksi.

(12) Kaikista liiketoimista, jotka johtavat liitteen I luokkiin 1 ja 2 luokiteltujen aineiden saattamiseen markkinoille, olisi laadittava asianmukaiset asiakirjat. Toimijoiden olisi ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille kaikista epäilyttävistä liiketoimista, jotka koskevat liitteessä I lueteltuja aineita. Liitteen I luokan 2 aineita koskeviin liiketoimiin sovelletaan kuitenkin poikkeuksia, jos niihin liittyvät määrät eivät ylitä liitteessä II ilmoitettuja määriä.

(13) Huomattava määrä muita aineita, joista useilla käydään laajamittaista kauppaa laillisesti, on tunnistettu synteettisten huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa käytettäviksi lähtöaineiksi. Näiden aineiden saattaminen samojen tiukkojen valvontatoimien alaiseksi kuin liitteessä I luetellut aineet aiheuttaisi lupineen ja asiakirjoineen tarpeettomia kaupan esteitä. Sen vuoksi näistä liiketoimista on yhteisön tasolla tarpeen luoda joustavampi järjestelmä, jossa niistä ilmoitetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

(14) Yhteistyömenettelyn vahvistaminen sisältyy huumausaineiden torjuntaa koskevaan Euroopan unionin toimintasuunnitelmaan, jonka Santa Maria da Feirassa 19 ja 20 päivänä kesäkuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja kemianteollisuuden yhteistyön tukemiseksi erityisesti sellaisten aineiden osalta, joihin ei tässä asetuksessa viitata, mutta joita silti voidaan käyttää synteettisten huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen, olisi laadittava suuntaviivat kyseisen teollisuudenalan auttamiseksi.

(15) On aiheellista säätää siitä, että jäsenvaltiot antavat säännökset tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista. Ottaen huomioon, että huumausaineiden lähtöaineiden kauppa voi johtaa synteettisten huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistamiseen, jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus valita vapaasti varoittavimmat seuraamukset kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

(16) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet toteutetaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(7) mukaisesti.

(17) Tämän asetuksen tavoitteita eli huumausaineiden lähtöaineiden kaupan yhdenmukaista valvontaa ja synteettisten huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen kulkeutumisen estämistä ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan tällaisen kaupan kansainvälisen ja muuttuvan luonteen vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(18) Neuvoston direktiivi 92/109/ETY, komission direktiivit 93/46/ETY(8), 2001/8/EY(9) ja 2003/101/EY(10) sekä komission asetukset (EY) N:o 1485/96(11) ja (EY) N:o 1533/2000(12) olisi kumottava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala ja tavoitteet

Tässä asetuksessa annetaan yhdenmukaiset säännökset tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen yleisesti käytettävien aineiden valvonnasta ja seurannasta yhteisössä näiden aineiden väärinkäytön estämiseksi.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) "luokitellulla aineella" kaikkia liitteessä I lueteltuja aineita, näitä aineita sisältävät seokset ja luonnontuotteet mukaan luettuina. Tähän ei sisälly luokiteltuja aineita sisältäviä lääkkeitä, sellaisina kuin ne on määritelty ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/83/EY(13), lääkevalmisteita, seoksia, luonnontuotteita tai muita valmisteita, joiden koostumus on sellainen, ettei näitä aineita ole helppo käyttää tai uuttaa yksinkertaisilla tai taloudellisesti kannattavilla tavoilla;

b) "muulla kuin luokitellulla aineella" aineita, joita ei ole lueteltu liitteessä I, mutta joita on todettu käytetyn huumaus- tai psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa;

c) "markkinoille saattamisella" tarkoitetaan luokiteltujen aineiden toimittamista yhteisössä joko maksua vastaan tai vastikkeetta, varastoimista, valmistusta, tuotantoa, jalostamista, kauppaa, jakelua tai välittämistä tarkoituksena toimittaa ne markkinoille yhteisössä;

d) "toimijalla" tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa luokiteltuja aineita markkinoille;

e) "kansainvälisellä huumausaineiden valvontaelimellä" toimielintä, joka perustettiin vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksella, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1972 pöytäkirjalla;

f) "erityisluvalla" lupaa, joka myönnetään tietyntyyppiselle toimijalle;

g) "erityisellä rekisteröinnillä" rekisteröintiä, joka tehdään tietyntyyppisen toimijan osalta.

3 artikla

Luokiteltujen aineiden markkinoille saattamista koskevat vaatimukset

1. Toimijoiden, jotka haluavat saattaa markkinoille liitteen I luokkiin 1 ja 2 luokiteltuja aineita markkinoille, on nimettävä luokiteltujen aineiden kaupasta vastaava henkilö, ilmoitettava vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot toimivaltaisille viranomaisille sekä ilmoitettava näille välittömästi tietoja koskevista muutoksista. Vastuuhenkilön on varmistettava, että toimijan käymä luokiteltujen aineiden kauppa tapahtuu tämän asetuksen mukaisesti. Vastuuhenkilölle on annettava valtuudet edustaa toimijaa ja tehdä edellä määriteltyjen tehtävien suorittamiseen tarvittavia päätöksiä.

2. Toimijoiden on hankittava toimivaltaisen viranomaisen lupa ennen kuin heillä voi olla omistuksessaan liitteessä I olevia luokkaan 1 luokiteltuja aineita tai ennen kuin he voivat saattaa niitä markkinoille. Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää erityisluvan apteekeille, eläinlääkkeiden jakelupisteille, tietyntyyppisille viranomaisille tai asevoimille. Erityislupa pätee vain lähtöaineiden käyttöön, joka tapahtuu asianomaisten toimijoiden hoitaessa julkista tehtäväänsä.

3. Toimija, jolla on 2 kohdassa tarkoitettu lupa, saa toimittaa liitteen I luokkaan 1 luokiteltuja aineita ainoastaan luonnollisille tai oikeushenkilöille, joilla on tällainen lupa ja jotka ovat allekirjoittaneet 4 artiklan 1 kohdassa edellytetyn asiakkaan selvityksen.

4. Tutkiessaan, onko luvan myöntäminen aiheellista, toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon erityisesti hakijan pätevyys ja rehellisyys. Lupa on evättävä, jos hakijan tai luokiteltujen aineiden kaupasta vastaavan henkilön soveltuvuutta tai luotettavuutta on aihetta epäillä. Toimivaltaiset viranomaiset voivat keskeyttää luvan voimassaolon tai peruuttaa sen, jos on aihetta olettaa, että luvanhaltija ei enää ole kelvollinen pitämään lupaa hallussaan, tai jos luvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty.

5. Toimivaltaiset viranomaiset voivat joko rajoittaa luvan voimassaoloajan enintään kolmeen vuoteen tai velvoittaa toimijat osoittamaan enintään kolmen vuoden välein, että luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät edelleen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 14 artiklan soveltamista. Luvassa on mainittava toimi tai toimet, joiden osalta se on voimassa, sekä asianomaiset aineet. Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erityisluvat myönnetään periaatteessa toistaiseksi voimassa olevina, mutta toimivaltaiset viranomaiset voivat keskeyttää luvan voimassaolon tai peruuttaa sen 4 kohdan kolmannen virkkeen edellytyksin.

6. Liitteen I luokkaan 2 luokiteltujen aineiden markkinoille saattamiseen osallistuvien toimijoiden on viipymättä ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille ennen markkinoille saattamista niiden tilojen osoitteet, joissa he harjoittavat näiden aineiden valmistusta tai mistä käsin he tekevät kauppaa, ja pidettävä tiedot ajan tasalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan soveltamista. Apteekkeihin, eläinlääkkeiden jakelupisteisiin, tietyntyyppisiin julkisiin viranomaisiin tai asevoimiin voidaan soveltaa erityistä rekisteröintiä. Tällaisen rekisteröinnin katsotaan koskevan ainoastaan sellaista huumausaineiden lähtöaineiden käyttöä, joka tapahtuu asianomaisten toimijoiden hoitaessa julkista tehtäväänsä.

7. Toimivaltaiset viranomaiset voivat periä maksun lupahakemuksesta tai rekisteröimisestä. Tällainen maksu on perittävä ketään syrjimättä eikä se saa ylittää hakemuksen käsittelyn kustannuksia.

4 artikla

Asiakkaan selvitys

1. Yhteisöön sijoittautuneen toimijan, joka toimittaa asiakkaalle tämän asetuksen liitteen I luokkaan 1 tai 2 luokiteltuja aineita, on hankittava kyseiseltä asiakkaalta selvitys, josta käy ilmi tarkoitus tai tarkoitukset, joihin kyseistä luokiteltua ainetta on määrä käyttää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 ja 14 artiklan soveltamista. Jokaisesta luokitellusta aineesta on pyydettävä oma selvitys. Selvityksen on oltava liitteen III 1 kohdassa esitetyn mallin mukainen. Oikeushenkilöiden on annettava selvitys yrityksensä omalla kirjelomakkeella.

2. Edellä tarkoitetun yksittäistä liiketointa koskevan selvityksen vaihtoehtona toimija, joka säännöllisesti toimittaa asiakkaalle liitteen I luokkaan 2 luokiteltua ainetta, saa hyväksyä, että asiakas toimittaa enintään 12 kuukauden ajalta suoritettavasta useasta kyseistä luokiteltua ainetta koskevasta liiketoimesta yhden ainoan selvityksen, jos toimija katsoo, että seuraavat ehdot täyttyvät:

a) toimija on toimittanut kyseiselle asiakkaalle tätä ainetta toimitusta edeltävän 12 kuukauden aikana jo vähintään kolme kertaa;

b) toimijalla ei ole syytä olettaa, että ainetta käytetään lainvastaisiin tarkoituksiin;

c) tilatut määrät vastaavat kyseisen asiakkaan tavanomaista kulutusta.

Selvityksen on oltava liitteen III 2 kohdassa esitetyn mallin mukainen. Oikeushenkilöiden on annettava selvitys yrityksensä omalla kirjelomakkeella.

3. Toimijan, joka toimittaa liitteen I luokkaan 1 luokiteltuja aineita, on merkittävä selvityksen jäljennökseen päivämäärä ja leimattava se osoitukseksi siitä, että se vastaa alkuperäistä. Tämän asiakirjan on oltava koko ajan luokkaan 1 luokitellun aineen mukana sitä yhteisössä siirrettäessä, ja se on esitettävä pyynnöstä kuljetuksen aikana ajoneuvon sisällön tarkastamisesta vastaaville viranomaisille.

5 artikla

Asiakirja-aineisto

1. Toimijoiden on huolehdittava siitä, että kaikkien liitteen I luokkiin 1 ja 2 luokiteltujen aineiden markkinoille saattamiseen tähtäävien liiketoimien yhteydessä 2-5 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ovat kunnossa, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 6 artiklan soveltamiseen. Kyseinen velvoite ei koske niitä toimijoita, joilla on 3 artiklan 2 kohdan mukainen erityislupa tai joihin sovelletaan 3 artiklan 6 kohdan mukaista erityistä rekisteröintiä.

2. Kaupallisissa asiakirjoissa, kuten laskuissa, rahtiluetteloissa, hallinnollisissa asiakirjoissa sekä kuljetus- ja muissa laivausasiakirjoissa on oltava riittävät tiedot, joiden perusteella voidaan tunnistaa:

a) luokitellun aineen nimi sellaisena kuin se ilmoitetaan liitteen I luokissa 1 ja 2;

b) luokitellun aineen määrä ja paino ja, jos on kyse seoksesta tai luonnontuotteesta, seoksen tai luonnontuotteen määrä ja paino, mikäli kyseinen tieto on saatavissa, sekä seokseen sisältyvien liitteen I luokkiin 1 ja 2 luokiteltujen aineiden määrä ja paino tai painoprosentti;

c) toimittajan, jakelijan, tavaran vastaanottajan ja mahdollisuuksien mukaan muiden 2 artiklan c ja d alakohdassa tarkoitettujen kyseiseen liiketoimeen suoraan osallistuvien toimijoiden nimi ja osoite.

3. Asiakirjoissa on lisäksi oltava 4 artiklassa tarkoitettu asiakkaan selvitys.

4. Toimijoiden on säilytettävä niin yksityiskohtaiset asiakirjat toiminnastaan kuin heidän 1 kohdan mukaiset velvollisuutensa edellyttävät.

5. Edellä 1-4 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja on säilytettävä vähintään kolme vuotta alkaen sen kalenterivuoden lopusta, jolloin 1 kohdassa tarkoitettu toimitus on tapahtunut, ja niiden on oltava välittömästi saatavilla toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä tapahtuvaa mahdollista tarkastusta varten.

6. Asiakirjat voidaan myös säilyttää jäljennöksinä kuvamuodossa tai muussa tietovälineessä. On varmistettava, että säilytettävät tiedot:

a) vastaavat asiakirja-aineistoa ulkonäöltään ja sisällöltään, kun ne saatetaan luettavaan muotoon; ja

b) ovat aina nopeasti saatavilla, voidaan saattaa viipymättä luettavaan muotoon ja voidaan analysoida automaattisesti koko 5 kohdassa mainitun ajanjakson ajan.

6 artikla

Poikkeukset

Edellä 3, 4 ja 5 artiklan mukaisia velvoitteita ei sovelleta liiketoimiin, jotka koskevat liitteen I luokkaan 2 luokiteltuja aineita silloin, kun näiden aineiden määrä ei ylitä liitteessä II ilmoitettuja määriä yhden vuoden aikana.

7 artikla

Merkintä

Toimijoiden on huolehdittava siitä, että liitteen I luokkiin 1 ja 2 luokitelluissa aineissa on tarvittavat merkinnät ennen niiden toimittamista. Merkinnöistä on käytävä ilmi aineen nimi liitteen I mukaisesti. Toimijat voivat lisäksi kiinnittää niihin omat merkintänsä.

8 artikla

Ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle

1. Toimijoiden on ilmoitettava välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle tilanteista, kuten luokiteltujen aineiden markkinoille saattamista koskevista epätavallisista liiketoimista tai tilauksista, joissa luokiteltujen aineiden voidaan epäillä päätyvän huumaus- tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen.

2. Toimijoiden on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille yhteenvetona kyseiset tiedot luokiteltuja aineita koskevista liiketoimistaan 14 artiklan nojalla toteutettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

9 artikla

Suuntaviivat

1. Helpottaakseen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, toimijoiden ja kemian teollisuuden välistä yhteistyötä, erityisesti muiden kuin luokiteltujen aineiden osalta, komissio laatii kemian teollisuuden avuksi 15 artiklan 2 kohdan menettelyä noudattaen asiaa koskevat suuntaviivat ja pitää ne ajan tasalla.

2. Suuntaviivoihin sisältyy varsinkin:

a) tietoja epäilyttävien liiketoimien tunnistamisesta ja ilmoittamisesta;

b) säännöllisesti päivitettävä luettelo muista kuin luokitelluista aineista, jonka tarkoituksena on auttaa teollisuutta vapaaehtoisesti valvomaan näillä aineilla käytävää kauppaa;

c) muita hyödyllisinä pidettäviä tietoja.

3. Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että suuntaviivoja ja muiden kuin luokiteltujen aineiden luetteloa jaetaan säännöllisesti toimivaltaisen viranomaisen sopimaksi katsomalla tavalla suuntaviivojen tavoitteiden mukaisesti.

10 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten valtuudet ja velvoitteet

1. Varmistaakseen 3-8 artiklan asianmukaisen soveltamisen kunkin jäsenvaltion on säädettävä kansallisessa lainsäädännössään tarvittavista toimenpiteistä, jotta sen toimivaltaiset viranomaiset voivat suorittaa valvonta- ja seurantatehtävänsä ja erityisesti:

a) saada tietoja kaikista luokiteltujen aineiden tilauksista tai luokiteltuja aineita koskevista toimista;

b) päästä toimijoiden liiketiloihin hankkiakseen todisteita sääntöjenvastaisuuksista;

c) pysäyttää tarvittaessa eriä, jotka eivät ole tämän asetuksen mukaisia.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on kunnioitettava liikesalaisuutta.

11 artikla

Jäsenvaltioiden ja komission yhteistyö

1. Jokainen jäsenvaltio nimeää tämän asetuksen soveltamisesta vastuussa olevan toimivaltaisen viranomaisen tai viranomaiset, ja ilmoittaa tästä komissiolle.

2. Tämän asetuksen täytäntöönpanossa sovelletaan tarvittavin muutoksin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 15 artiklan soveltamista, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi 13 päivänä maaliskuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97(14) säännöksiä ja erityisesti tietojen luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä. Tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyt toimivaltaiset viranomaiset ovat asetuksen (EY) N:o 515/97 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia.

12 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on annettava säännökset tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden soveltamisen varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

13 artikla

Jäsenvaltioiden ilmoitukset

1. Luokiteltujen aineiden ja muiden kuin luokiteltujen aineiden valvontajärjestelmien mukauttamiseksi tarvittaessa on kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten vuosittain ilmoitettava komissiolle kaikki asiaa koskevat, tässä direktiivissä säädettyjen valvontatoimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevat tiedot, erityisesti siltä osin kuin on kysymys huumaus- tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen käytettävistä aineista, väärinkäytöstä ja laittomasta valmistuksesta.

2. Komissio toimittaa jäsenvaltioita kuultuaan edellä 1 kohdan nojalla tehdyistä ilmoituksista yhteenvedon YK:n yleissopimuksen 12 artiklan 12 kohdan mukaisesti kansainväliselle huumausaineiden valvontaelimelle.

14 artikla

Täytäntöönpano

Tarvittaessa hyväksytään seuraavat toimenpiteet tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:

a) Vaatimusten ja edellytysten määrittäminen 3 artiklassa säädetyn luvan myöntämiselle sekä lupia koskevat yksityiskohdat.

b) Tarvittaessa määritetään edellytykset, joita sovelletaan niiden seosten ja valmisteiden asiakirja-aineistoon ja merkintöihin, jotka sisältävät liitteessä I lueteltuihin aineisiin kuuluvia aineita, 5-7 artiklan mukaisesti.

c) Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen liitteessä oleviin taulukoihin tehtävien muutosten edellyttämät muutokset tämän asetuksen liitteeseen I.

d) Liitteen II kynnysarvoja koskevat muutokset.

e) Edellä 4 artiklassa tarkoitettuja asiakkaan selvityslomakkeita koskevien vaatimusten ja edellytysten määrittäminen sekä selvityslomakkeiden käyttöä koskevat säännöt. Tähän sisältyvät säännöt siitä, miten asiakkaan selvitykset toimitetaan tarvittaessa sähköisessä muodossa.

f) Muut tämän asetuksen tehokasta täytäntöönpanoa varten tarvittavat toimenpiteet.

15 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 3677/90 10 artiklalla perustettu komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

16 artikla

Tiedot jäsenvaltioiden toteuttamista toimenpiteistä

Jäsenvaltiot tiedottavat komissiolle tämän asetuksen mukaisesti toteuttamistaan toimenpiteistä ja erityisesti 10 ja 12 artiklan mukaisista toimenpiteistä. Niiden on myös ilmoitettava kaikista niitä koskevista muutoksista.

Komissio välittää edellä tarkoitetuista toimenpiteistä tiedon muille jäsenvaltioille. Se arvioi asetuksen täytäntöönpanoa kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

17 artikla

Kumoaminen

1. Kumotaan neuvoston direktiivi 92/109/ETY, komission direktiivit 93/46/ETY, 2001/8/EY ja 2003/101/EY sekä komission asetukset (ETY) N:o 1485/96 ja (EY) N:o 1533/2000.

2. Viittauksia kumottuihin direktiiveihin tai asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

3. Kumoaminen ei vaikuta kumottujen direktiivien tai asetusten perusteella laadittujen rekisterien, myönnettyjen lupien tai asiakkaan selvitysten pätevyyteen.

18 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä elokuuta 2005, lukuun ottamatta 9, 14 ja 15 artiklaa, jotka tulevat voimaan sinä päivänä, jona asetus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jotta mainituissa artikloissa säädetyt toimenpiteet voidaan toteuttaa. Tällaiset toimenpiteet tulevat voimaan aikaisintaan 18 päivänä elokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä helmikuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. McDowell

(1) EYVL C 20 E, 28.1.2003, s. 160.

(2) EUVL C 95, 23.4.2003, s. 6.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 11. maaliskuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 29. syyskuuta 2003 (EUVL C 277 E, 18.11.2003, s. 31) ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. joulukuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 326, 24.11.1990, s. 56.

(5) EYVL L 357, 20.12.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1232/2002 (EYVL L 180, 10.7.2002, s. 5).

(6) EYVL L 370, 19.12.1992, s. 76. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8) Komission direktiivi 93/46/ETY, annettu 22. kesäkuuta 1993, tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen käytettävien aineiden valmistamisesta ja markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/109/ETY liitteiden korvaamisesta ja muuttamisesta (EYVL L 159, 1.7.1993, s. 134).

(9) Komission direktiivi 2001/8/EY, annettu 8. helmikuuta 2001 tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen käytettävien aineiden valmistamisesta ja saattamisesta markkinoille annetun neuvoston direktiivin 92/109/ETY liitteen I korvaamisesta (EYVL L 39, 9.2.2001, s. 31).

(10) Komission direktiivi 2003/101/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 2003, tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen käytettävien aineiden valmistamisesta ja saattamisesta markkinoille annetun neuvoston direktiivin 92/109/ETY muuttamisesta (EUVL L 286, 4.11.2003, s. 14).

(11) Komission asetus (EY) N:o 1485/96, annettu 26. heinäkuuta 1996, neuvoston direktiivin 92/109/ETY soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa käytettävien aineiden erityistä käyttötarkoitusta koskeviin asiakkaan selvityksiin sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 188, 27.7.1996, s. 28). Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1533/2000 (EYVL L 175, 14.7.2000, s. 75).

(12) Komission asetus (EY) N:o 1533/2000, annettu 13. heinäkuuta 2000, neuvoston direktiivin 92/109/ETY soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa käytettävien aineiden erityistä käyttötarkoitusta koskeviin asiakkaan selvityksiin sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1485/96 muuttamisesta.

(13) EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/63/EY (EUVL L 159, 27.6.2003, s. 46).

(14) EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).

LIITE I

2 artiklan a kohdassa tarkoitetut luokitellut aineet

Luokka 1

>TAULUKON PAIKKA>

LUOKKA 2

>TAULUKON PAIKKA>

Luokka 3

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

1. Yksittäisiä liiketoimia koskeva selvityslomake (luokka 1 tai 2)

>PIC FILE= "L_2004047FI.000902.TIF">

2. Useita liiketoimia koskeva selvityslomake (luokka 2)

>PIC FILE= "L_2004047FI.001001.TIF">