32004R0153

Komission asetus (EY) N:o 153/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, tuontitullien muuttamisesta riisialalla

Virallinen lehti nro L 024 , 29/01/2004 s. 0055 - 0057


Komission asetus (EY) N:o 153/2004,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2004,

tuontitullien muuttamisesta riisialalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisialan yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 411/2002(2),

ottaa huomioon nauvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95 soveltamista markkinointivuonna 1995/96 koskevista yksityiskohtaisista säännöistä riisialan tuontitullien osalta 29 päivänä heinäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1503/96(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2294/2003(4), ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Riisialan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksella (EY) N:o 99/2004(5).

(2) Asetuksen (EY) N:o 1503/96 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamiskauden aikana poikkeaa 10 euroa tonnilta vahvistetusta tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti. Mainittu poikkeaminen on tapahtunut. Tämän vuoksi on tarpeen tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 99/2004 vahvistetuja tuontitulleja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 99/2004 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteillä I ja II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä tammikuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2004.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18.

(2) EYVL L 62, 5.3.2002, s. 27.

(3) EYVL L 189, 30.7.1996, s. 71.

(4) EUVL L 340, 24.12.2003, s. 12.

(5) EUVL L 15, 22.1.2004, s. 15.

LIITE I

Riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuontitullit

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

Tuontitullien laskeminen riisialalla

>TAULUKON PAIKKA>