32004R0048

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 48/2004, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, viitevuosia 2003—2009 koskevien yhteisön vuosittaisten terästeollisuustilastojen tuottamisesta

Virallinen lehti nro L 007 , 13/01/2004 s. 0001 - 0006


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 48/2004,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2003,

viitevuosia 2003-2009 koskevien yhteisön vuosittaisten terästeollisuustilastojen tuottamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa säädettyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Terästeollisuutta koskevat tilastot perustuivat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamissopimukseen, jonka voimassaolo päättyi 23 päivänä heinäkuuta 2002.

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1840/2002(4) annettiin 30 päivänä syyskuuta 2002 EHTY:n terästilastojärjestelmän jatkamiseksi EHTY:n perustamissopimuksen päättymisen jälkeen 31 päivään joulukuuta 2002 asti.

(3) Yhteisön teräsalaa koskevan politiikan täytäntöönpanemiseksi on välttämätöntä jatkaa terästeollisuutta koskevien tilastojen keräämistä. Mainittua tilastotarvetta ei voida täyttää minkään muun olemassa olevan Euroopan laajuisen tilastojärjestelmän avulla. Yhteisön tilastojen keräämiseksi terästeollisuudesta tarvitaan näin ollen uusi EY:n perustamissopimukseen perustuva asetus.

(4) Yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 322/97(5) muodostaa viitekehyksen tämän asetuksen säännöksille.

(5) Tarvitaan siirtymäkausi vuosiksi 2003-2009 sen määrittämiseksi, voidaanko terästilastot yhdistää muihin tilastojärjestelmiin.

(6) Teräsalan yritykset tarvitsevat investointeja ja kapasiteettia koskevaa maailmanlaajuista tietoa, jotta ne voisivat arvioida eri terästuoteluokkien mahdollista ali- tai ylikapasiteettia tulevaisuudessa. Investointeja ja kapasiteettia koskevat yhteisön tilastot hyödyttävät OECD:n puitteissa organisoitua, maailman teräskapasiteettia koskevien tietojen maailmanlaajuista verkkoa.

(7) Terästeollisuuden energiankulutusta koskevat tilastot antavat tietoa energian käytöstä ja tuotannosta sekä välillisesti myös saastepäästöistä.

(8) Varastoitua rauta- ja teräsromua koskevia tilastoja tarvitaan tämän teräksenvalmistukselle tärkeän raaka-aineen käytön seurannassa.

(9) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(6) mukaisesti.

(10) Tilasto-ohjelmakomiteaa on kuultu 19 päivänä kesäkuuta 1989 tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom(7) 3 artiklan mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on perustaa yhteinen järjestelmä viitevuosia 2003-2009 koskevien yhteisön terästeollisuustilastojen säännölliseksi tuottamiseksi.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa käsitteillä "yhteisön tilastot" ja "tilastojen tuottaminen" on sama merkitys kuin asetuksessa (EY) N:o 322/97.

3 artikla

Soveltamisala

Asetus kattaa tiedot terästeollisuudesta, joka on määritelty 9 päivänä lokakuuta 1990 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3037/90(8) perustetun Euroopan yhteisön tilastollisen toimialaluokituksen ("NACE Rev. 1") ryhmänä 27.1.

Mikäli jäsenvaltion terästeollisuusyritysten arvonlisäys tuotannontekijähintaan on vähemmän kuin 1 prosentti yhteisön kokonaismäärästä, tietoja tilasto-ominaisuuksista ei tarvitse kerätä.

4 artikla

Tilasto-ominaisuudet

Tiedot on toimitettava tilastoyksiköistä yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysiä varten 15 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 696/93(9) määritellyistä toimialayksiköiden tilasto-ominaisuuksista ja vähintään 50 työntekijän yrityksistä, ja niiden on oltava liitteen mukaisessa muodossa.

5 artikla

Aikaviite ja ajanjaksot

Jäsenvaltioiden on koottava vuosittain liitteessä tarkoitetut tiedot ensimmäisen kerran vuodelta 2003 ja sen jälkeen kultakin vuodelta vuoteen 2009 asti.

6 artikla

Tietojen toimittaminen

1. Jäsenvaltioiden on lähetettävä 4 artiklassa tarkoitetut yksiköistä kerätyt tiedot ja metatiedot terästeollisuudesta komissiolle (Eurostatille). Lähetykseen on sisällytettävä luottamukselliset tiedot tietojen luottamuksellista käsittelyä koskevien yhteisön voimassa olevien säännösten mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on lähetettävä tiedot ja metatiedot sähköisessä muodossa. Tietojen lähettämisessä on noudatettava soveltuvaa tiedonsiirtostandardia, joka on hyväksytty 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Eurostat antaa yksityiskohtaiset tiedot hyväksytyistä standardeista ja toimittaa ohjeet siitä, kuinka standardeja sovelletaan tämän asetuksen edellyttämällä tavalla.

3. Jäsenvaltioiden on lähetettävä tiedot ja metatiedot kuuden kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä. Komissio voi kuitenkin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti ensimmäisellä lähetyskerralla pidentää tätä ajanjaksoa 12 kuukauteen niiden jäsenvaltioiden osalta, joilla on vaikeuksia tämän asetuksen täytäntöönpanossa.

7 artikla

Täytäntöönpanotoimet

Seuraavista tämän asetuksen täytäntöönpanotoimenpiteistä säädetään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti:

a) muutokset tilasto-ominaisuuksien luetteloon, edellyttäen että niistä ei aiheudu jäsenvaltioille merkittävästi lisää työtä;

b) lähetettävien tietojen muodot ja ensimmäinen lähetysjakso.

8 artikla

Menettely

1. Komissiota avustaa päätöksen 89/382/ETY, Euratom 1 artiklalla perustettu tilasto-ohjelmakomitea.

2. Tähän säädöskohtaan viitattaessa sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa, ottaen huomioon 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa mainittu määräaika asetetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea hyväksyy itselleen työjärjestyksen.

9 artikla

Kertomukset

Viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen sen täytäntöönpanosta.

Kertomuksessa:

a) arvioidaan tuotetuista tilastoista yhteisölle, jäsenvaltioille sekä tilastotietojen toimittajille ja käyttäjille koituneet hyödyt suhteessa niiden kustannuksiin;

b) arvioidaan tuotettujen tilastojen laatu;

c) tarkastellaan yhteisvaikutusta muiden yhteisön toimintojen kanssa;

d) ehdotetaan tarpeellisiksi katsottuja muutoksia tämän asetuksen toimivuuden parantamiseksi.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. Lunardi

(1) EUVL C 45 E, 25.2.2003, s. 154.

(2) EUVL C 133, 6.6.2003, s. 88.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 13. toukokuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 17. marraskuuta 2003.

(4) EYVL L 279, 17.10.2002, s. 1.

(5) EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1.

(6) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

(8) EYVL L 293, 24.10.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9) EYVL L 76, 30.3.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

LIITE

4, 5 ja 6 artiklassa tarkoitetut Eurostatille toimitettavat tiedot

1. Teräs- ja rautaromutasetta koskevat vuositilastot

>TAULUKON PAIKKA>

2. Polttoaineen ja energian kulutus sekä sähköenergiatase terästeollisuudessa

Osa A: Vuositilastot polttoaineen ja energian kulutuksesta eriteltynä laitostyypeittäin(1)

>TAULUKON PAIKKA>

Osa B: Terästeollisuuden sähköenergiatasetta koskevat vuositilastot

>TAULUKON PAIKKA>

3. Rauta-ja terästeollisuuden investointeja koskeva kysely

(Menot ja kapasiteetti)

Osa A: Menoja koskevat vuositilastot

>TAULUKON PAIKKA>

Osa B: Kapasiteettia koskevat vuositilastot

>TAULUKON PAIKKA>

(1) Panosten valmistus: Valssaamo-osastot

Masuunit ja raudanvalmistuksen sähköuunit: Sähkölaitokset

Sulatot: Muut laitokset