32004L0070

Komission direktiivi 2004/70/EY, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 127 , 29/04/2004 s. 0097 - 0103


Komission direktiivi 2004/70/EY,

annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004,

kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY(1) ja erityisesti sen 14 artiklan toisen kohdan c ja d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Vuoden 2003 liittymisasiakirjan 20 artiklassa viitataan kyseisen asiakirjan liitteeseen II, johon sisältyy yhteisön säännöstöön liittymisen johdosta tehtäviä mukautuksia. Liitteessä II otetaan kuitenkin periaatteessa huomioon ainoastaan ennen liittymisneuvottelujen päättämisajankohtaa eli 1 päivää marraskuuta 2002 annettuihin säädöksiin tehtävät mukautukset.

(2) On kuitenkin tehtävä lisämukautuksia yhteisön säännöstöön, erityisesti edellä mainitun päivämäärän jälkeen annettuihin säädöksiin samoin kuin säädöksiin, joita ei voitu sisällyttää liitteeseen II tai joihin on muuttuneiden olosuhteiden vuoksi tehtävä uusia mukautuksia.

(3) Direktiiviä 2000/29/EY on muutettu useita kertoja 1 päivän marraskuuta 2002 jälkeen vuoden 2003 liittymisasiakirjalla mukautettujen tiettyjen säännösten osalta.

(4) Liettualle myönnettiin vuoden 2003 liittymisasiakirjalla suojellun alueen asema juurikkaan nekroottisen keltasuoniviruksen osalta 31 päivänä maaliskuuta 2006 päättyväksi rajalliseksi ajaksi. On aiheellista muuttaa liitettä IV liittymisasiakirjalla tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi.

(5) Latvialle, Slovenialle ja Slovakialle myönnettiin vuoden 2003 liittymisasiakirjalla suojellun alueen asema Globodera pallida (Stone) Behrens -kasvintuhoojan osalta 31 päivänä maaliskuuta 2006 päättyväksi rajalliseksi ajaksi. On aiheellista muuttaa liitettä IV liittymisasiakirjalla tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi.

(6) Maltalle myönnettiin vuoden 2003 liittymisasiakirjalla suojellun alueen asema Citrus tristeza -viruksen (eurooppalaisten kantojen) osalta 31 päivänä maaliskuuta 2006 päättyväksi rajalliseksi ajaksi. On aiheellista muuttaa liitettä IV liittymisasiakirjalla tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi.

(7) Selvyyden vuoksi on aiheellista yhdistää yhteen säädökseen eräät 1 päivän marraskuuta 2002 jälkeen tehdyt muutokset. Jäsenvaltioille on annettava riittävä aika panna täytäntöön tämän direktiivin ne säännökset, jotka eivät sisälly nykyiseen lainsäädäntöön.

(8) Tämän vuoksi direktiiviä 2000/29/EY olisi muutettava vastaavasti.

(9) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2000/29/EY seuraavasti:

1) Muutetaan liitteet I, II, III ja IV tämän direktiivin liitteen I mukaisesti.

2) Muutetaan liitteessä IV oleva B osa tämän direktiivin liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin liitteen II noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2004. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/31/EY (EUVL L 85, 23.3.2004, s. 18).

LIITE I

Muutetaan direktiivin 2000/29/EY liitteet I, II, III ja IV seuraavasti:

1) Korvataan liitteessä I olevan B osan b otsakkeen alla oleva 1 kohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

2) Korvataan liitteessä II olevan B osan b otsakkeen alla oleva 2 kohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

3) Muutetaan liitteessä III oleva B osa seuraavasti:

a) korvataan 1 kohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

b) korvataan 2 kohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

4) Muutetaan liitteessä IV oleva B osa seuraavasti:

a) korvataan 20.1 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti seuraavasti:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)"

b) korvataan 20.2 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti seuraavasti:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)"

c) korvataan 21 kohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

d) korvataan 21.3 kohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

e) korvataan 22 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti seuraavasti:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)"

f) korvataan 23 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti seuraavasti:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)"

g) korvataan 25 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti seuraavasti:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)"

h) korvataan 26 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti seuraavasti:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)"

i) korvataan 27.1 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti seuraavasti:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)"

j) korvataan 27.2 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti seuraavasti:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)"

k) korvataan 30 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti seuraavasti:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorit), UK (Pohjois-Irlanti)"

LIITE II

Muutetaan direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV oleva B osa seuraavasti:

a) korvataan 20.1 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti seuraavasti:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorit), LT, UK (Pohjois-Irlanti)"

b) korvataan 20.2 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti seuraavasti:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorit), LT, UK (Pohjois-Irlanti)"

c) korvataan 20.3 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti seuraavasti:

"LV, SI, SK, FI"

d) korvataan 22 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti seuraavasti:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorit), LT, UK (Pohjois-Irlanti)"

e) korvataan 23 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti seuraavasti:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorit), LT, UK (Pohjois-Irlanti)"

f) korvataan 25 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti seuraavasti:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorit), LT, UK (Pohjois-Irlanti)"

g) korvataan 26 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti seuraavasti:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorit), LT, UK (Pohjois-Irlanti)"

h) korvataan 27.1 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti seuraavasti:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorit), LT, UK (Pohjois-Irlanti)"

i) korvataan 27.2 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti seuraavasti:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorit), LT, UK (Pohjois-Irlanti)"

j) korvataan 30 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti seuraavasti:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorit), LT, UK (Pohjois-Irlanti)"

k) korvataan 31 kohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"