32004L0036

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/36/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta

Virallinen lehti nro L 143 , 30/04/2004 s. 0076 - 0086


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/36/EY,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004,

yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3) ja ottavat huomioon sovittelukomitean 26 päivänä helmikuuta 2004 hyväksymän yhteisen tekstin,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan parlamentin 15 päivänä helmikuuta 1996 antamassa päätöslauselmassa lento-onnettomuudesta Dominikaanisen tasavallan rannikolla(4) korostetaan, että yhteisön on tarpeen omaksua aiempaa aktiivisempi asenne ja kehittää strategia ilmateitse matkustavien tai lentoasemien läheisyydessä asuvien kansalaistensa turvallisuuden parantamiseksi.

(2) Komissio on antanut Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiedonannon yhteisön lentoturvallisuuden parantamisstrategian suuntaviivoista.

(3) Kyseisessä tiedonannossa todetaan selvästi, että turvallisuutta voidaan tehokkaasti parantaa varmistamalla, että ilma-alukset noudattavat täysimääräisesti kansainvälisiä turvallisuusnormeja, jotka sisältyvät Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitetun kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen, jäljempänä "Chicagon yleissopimus", liitteisiin.

(4) Jotta siviili-ilmailun turvallisuudessa voidaan saavuttaa Euroopassa yhtenäinen ja korkea taso ja ylläpitää sitä, yhteisössä olisi otettava käyttöön yhdenmukaistettu lähestymistapa kansainvälisten turvallisuusnormien tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Tätä varten on yhdenmukaistettava ne asematasotarkastuksia koskevat säännöt ja menettelyt, joita sovelletaan kolmansien maiden ilma-aluksiin, jotka laskeutuvat jäsenvaltioissa sijaitseville lentoasemille.

(5) Jäsenvaltioiden omaksuma yhdenmukainen lähestymistapa kansainvälisten turvallisuusnormien täytäntöönpanossa estää kilpailun vääristymiä. Yhteinen näkemys kolmansien maiden ilma-aluksista, jotka eivät täytä kansainvälisiä turvallisuusnormeja, tukee jäsenvaltioiden asemaa.

(6) Jäsenvaltioissa sijaitseville lentoasemille laskeutuvat ilma-alukset olisi tarkastettava, jos epäillään, että ne eivät täytä kansainvälisiä turvallisuusnormeja.

(7) Jos mitään erityisiä epäilyksiä ei ole, tarkastuksia voidaan tehdä myös pistotarkastuksina, edellyttäen, että yhteisön oikeutta ja kansainvälistä oikeutta noudatetaan. Tarkastukset olisi erityisesti tehtävä syrjimättömällä tavalla.

(8) Sellaisten ilma-alusten tarkastuksia voitaisiin tehostaa, joissa on jo usein aiemmin todettu puutteita tai jotka kuuluvat sellaisille lentoyhtiöille, joihin on usein jouduttu kiinnittämään huomiota.

(9) Kussakin jäsenvaltiossa kerättyjen tietojen pitäisi olla kaikkien muiden jäsenvaltioiden ja komission käytettävissä, jotta voitaisiin valvoa mahdollisimman tehokkaasti, että kolmansien maiden ilma-alukset noudattavat kansainvälisiä turvallisuusnormeja.

(10) Näistä syistä on tarpeen kehittää yhteisön tasolla menettely kolmansien maiden ilma-alusten arvioimiseksi ja siihen liittyvät jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten väliset yhteistoimintajärjestelmät tietojenvaihtoa varten.

(11) Turvallisuuteen liittyvien tietojen arkaluontoisuuden takia jäsenvaltioiden olisi toteutettava kansallisen lainsäädäntönsä edellyttämät tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan jäsenvaltioiden vastaanottamien tietojen luottamuksellisuus.

(12) Rajoittamatta yleisön oikeutta tutustua komission asiakirjoihin Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001(5) mukaisesti, komission olisi toteutettava toimenpiteitä kyseisten tietojen levittämiseksi asianosaisille ja vahvistettava siihen liittyvät ehdot.

(13) Jos todetut puutteet ovat selvästi vaaraksi turvallisuudelle, korjaustoimenpidettä edellyttävä ilma-alus olisi asetettava lentokieltoon, kunnes kansainvälisten turvallisuusnormien noudattamiseen liittyvät puutteet on korjattu.

(14) Olosuhteet lentoasemalla, jolla tarkastus tehdään, voivat olla sellaiset, että toimivaltaisen viranomaisen on pakko antaa ilma-alukselle lupa siirtyä toiselle lentoasemalle, edellyttäen että turvalliselle siirrolle asetettuja ehtoja noudatetaan.

(15) Jotta komissio voisi suorittaa tämän direktiivin mukaiset tehtävänsä, sen apuna olisi oltava teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91(6) 12 artiklalla perustettu komitea.

(16) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti(7).

(17) Komission olisi annettava asetuksen (ETY) N:o 3922/91 12 artiklalla perustetun komitean käyttöön muiden yhteisön toimenpiteiden yhteydessä kerättyjä yksittäisiä tapauksia koskevia tilastoja ja tietoja, joilla voi olla merkitystä siviili-ilmailun turvallisuuden vaarantavien puutteiden toteamiseksi.

(18) On tarpeen ottaa huomioon Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöjärjestön (JAA) ja Euroopan siviili-ilmailukonferenssin (ECAC) puitteissa tapahtuva yhteistyö ja tietojenvaihto. Ulkomaisten ilma-alusten turvallisuuden arviointia koskevissa menettelyissä (SAFA) olisi myös hyödynnettävä mahdollisimman laajasti nykyistä asiantuntemusta.

(19) Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) asema olisi otettava huomioon siviili-ilmailun turvallisuutta koskevassa politiikassa ja myös sellaisten menettelyjen laatimisessa, joiden tarkoituksena on saavuttaa Euroopan siviili-ilmailun turvallisuudessa korkea ja yhtenäinen taso ja ylläpitää sitä.

(20) Espanjan kuningaskunta ja Yhdistynyt kuningaskunta sopivat Lontoossa 2 päivänä joulukuuta 1987 näiden kahden maan ulkoministereiden yhteisellä julkilausumalla Gibraltarin lentoaseman käyttöä koskevista tiiviimmän yhteistyön järjestelyistä; näitä järjestelyjä ei vielä ole otettu käyttöön,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Soveltamisala ja tavoite

1. Osana yhteisön yleistä strategiaa yhtenäisen ja korkean siviili-ilmailun turvallisuuden tason luomiseksi ja ylläpitämiseksi Euroopassa tässä direktiivissä otetaan käyttöön yhdenmukaistettu lähestymistapa kansainvälisten turvallisuusnormien tehokkaaseen täytäntöönpanoon yhteisössä yhdenmukaistamalla ne asematasotarkastuksia koskevat säännöt ja menettelyt, joita sovelletaan kolmansien maiden ilma-aluksiin niiden laskeutuessa jäsenvaltioissa sijaitseville lentoasemille.

2. Tämä direktiivi ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta suorittaa muita kuin tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia tarkastuksia tai asettaa mikä tahansa niiden lentoasemille laskeutuva ilma-alus lentokieltoon, kieltää sen toiminta tai asettaa sitä koskevia ehtoja yhteisön ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti.

3. Chicagon yleissopimuksessa määritellyt valtion ilma-alukset sekä ilma-alukset, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle 5700 kg ja joita ei käytetä kaupalliseen lentoliikenteeseen, eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.

4. On sovittu, että tämän direktiivin soveltaminen Gibraltarin lentoasemaan ei vaikuta Espanjan kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudelliseen asemaan sen alueen suvereniteettia koskevassa riita-asiassa, jolla lentoasema sijaitsee.

5. Tätä direktiiviä ei sovelleta Gibraltarin lentoasemaan, ennen kuin Espanjan kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministerien yhteisellä julkilausumalla 2 päivänä joulukuuta 1987 sovitut järjestelyt on otettu käyttöön. Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ilmoittavat neuvostolle tällaisen käyttöönoton päivämäärän.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) "lentokiellolla" ilma-alukselle annettua nimenomaista kieltoa lähteä lentoasemalta sekä tarpeellisia toimenpiteitä ilma-aluksen pysäyttämiseksi;

b) "kansainvälisillä turvallisuusnormeilla" turvallisuusnormeja, jotka sisältyvät Chicagon yleissopimukseen ja sen liitteisiin, sellaisina kuin ne ovat voimassa tarkastusajankohtana;

c) "asematasotarkastuksella" kolmansien maiden ilma-alusten liitteen II mukaista tarkastusta;

d) "kolmannen maan ilma-aluksella" ilma-alusta, jota ei käytetä tai liikennöidä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa.

3 artikla

Tietojen keruu

Jäsenvaltioiden on perustettava järjestelmä sellaisten tietojen keräämiseksi, joista katsotaan olevan hyötyä 1 artiklassa mainitun tavoitteen saavuttamisen kannalta, mukaan luettuina:

a) tärkeät turvallisuuteen liittyvät tiedot, jotka perustuvat erityisesti:

- lentäjien ilmoituksiin,

- huolto-organisaatioiden ilmoituksiin,

- vaaratilanneilmoituksiin,

- jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista riippumattomien muiden organisaatioiden tietoihin ja

- valituksiin;

b) tiedot asematasotarkastuksen jälkeen toteutetuista toimista, kuten:

- lentokiellosta,

- ilma-alukselle tai lentoliikenteen harjoittajalle annetusta tulokiellosta asianomaiseen jäsenvaltioon,

- vaadituista korjaavista toimenpiteistä ja

- yhteyksistä lentoliikenteen harjoittajan toimivaltaiseen viranomaiseen;

c) lentoliikenteen harjoittajaa koskevat seurantatiedot, kuten:

- toteutetut korjaavat toimenpiteet ja

- puutteiden toistuminen.

Nämä tiedot säilytetään käyttäen vakiolomaketta, johon sisältyvät liitteessä I olevassa lomakkeessa esitetyt seikat.

4 artikla

Asematasotarkastus

1. Kunkin jäsenvaltion on otettava käyttöön tarkoituksenmukaiset keinot varmistaakseen, että kolmansien maiden ilma-aluksille, joiden epäillään jättäneen noudattamatta kansainvälisiä turvallisuusnormeja ja jotka laskeutuvat jollekin sen kansainväliselle lentoliikenteelle tavallisesti avoimista lentoasemista, tehdään asematasotarkastus. Toteuttaessaan kyseisiä menettelyjä toimivaltainen viranomainen kiinnittää erityistä huomiota ilma-aluksiin,

- joiden huonokuntoisuudesta tai ilmeisistä vioista tai puutteista on ilmoitettu,

- joiden on jäsenvaltion ilmatilaan saavuttuaan havaittu liikkuneen poikkeavasti siten, että tämä aiheuttaa vakavaa huolta turvallisuudesta,

- joiden osalta on aiemmassa asematasotarkastuksessa paljastunut puutteita, jotka antavat vakavan syyn epäillä, ettei ilma-alus noudata kansainvälisiä turvallisuusnormeja, ja jos jäsenvaltiolla on syytä epäillä, ettei vikoja ole korjattu,

- kun on todisteita siitä, että rekisteröintivaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät mahdollisesti harjoita asianmukaista turvallisuusvalvontaa, tai

- kun 3 artiklan mukaisesti kerätyt tiedot aiheuttavat huolta lentoliikenteen harjoittajan suhteen, tai kun saman lentoliikenteen harjoittajan käyttämän ilma-aluksen aiempi asematasotarkastus on paljastanut puutteita.

2. Jäsenvaltiot voivat antaa sääntöjä asematasotarkastusten suorittamiseksi pistotarkastuksina, vaikka erityistä epäilystä ei olisikaan, kunhan kyseiset säännöt ovat yhteisön ja kansainvälisen oikeuden mukaisia. Kyseiset tarkastukset on kuitenkin toteutettava syrjimättömästi.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti päätettyjen asianmukaisten asematasotarkastusten ja muiden valvontatoimenpiteiden toteuttaminen.

4. Asematasotarkastus on suoritettava liitteessä II esitetyn menettelyn mukaisesti ja käyttäen asematasotarkastusta koskevaa lomaketta, johon sisältyvät ainakin liitteessä II olevassa lomakkeessa esitetyt seikat. Asematasotarkastuksen päätyttyä ilma-aluksen päällikölle tai lentoliikenteen harjoittajan edustajalle on kerrottava asematasotarkastuksen tuloksista, ja jos merkittäviä vikoja on havaittu, ilmoitus on lähetettävä lentoliikenteen harjoittajalle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

5. Suorittaessaan tämän direktiivin mukaisen asematasotarkastuksen asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä voitavansa tarkastettavalle ilma-alukselle aiheutuvan kohtuuttoman viivästymisen välttämiseksi.

5 artikla

Tietojen vaihto

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on osallistuttava keskinäiseen tietojen vaihtoon. Kyseisiin tietoihin on sisällyttävä toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä luettelo asianomaisten jäsenvaltioiden kansainväliselle ilmaliikenteelle avoimista lentoasemista, ja luettelossa on mainittava kunkin kalenterivuoden aikana suoritettujen asematasotarkastusten lukumäärä ja kolmansien maiden ilma-alusten käyntien määrä kullakin luettelossa mainitulla lentoasemalla.

2. Kaikki 3 artiklassa tarkoitetut vakioilmoitukset ja 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut asematasotarkastuksia koskevat ilmoitukset on annettava viipymättä komissiolle ja pyynnöstä myös jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja Euroopan lentoturvallisuusvirastolle (EASA).

3. Kun vakioilmoitus osoittaa mahdollisen turvallisuutta uhkaavan vaaran olevan olemassa tai asematasotarkastusta koskeva ilmoitus osoittaa, ettei ilma-alus täytä kansainvälisiä turvallisuusnormeja ja saattaa olla uhka turvallisuudelle, ilmoituksesta tiedotetaan viipymättä jäsenvaltioiden kaikille toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle.

6 artikla

Tietosuoja ja tietojen levittäminen

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen 5 artiklan mukaisesti vastaanottamiensa tietojen asianmukaisen luottamuksellisuuden. Jäsenvaltiot voivat käyttää tietoja vain tämän direktiivin tarkoituksiin.

2. Komissio julkaisee vuosittain yhdistelmäraportin, joka on yleisön ja toimialan edustajien saatavilla ja sisältää erittelyn kaikista 5 artiklan mukaisesti vastaanotetuista tiedoista. Eritelmän on oltava selkeä ja helposti ymmärrettävä, ja siitä on käytävä ilmi, onko lentomatkustajille aiheutunut kohonnut turvallisuusriski. Eritelmässä ei saa mainita tietojen lähdettä.

3. Rajoittamatta yleisön oikeutta saada tutustua komission asiakirjoihin, josta säädetään asetuksessa (EY) N:o1049/2001, komissio vahvistaa omasta aloitteestaan 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti toimenpiteitä niihin liittyvine edellytyksineen 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen levittämiseksi asianosaisille. Tällaisten toimenpiteiden, jotka voivat olla joko yleisiä tai yksittäisiä, on perustuttava tarpeeseen:

- antaa henkilöille ja organisaatioille tietoja, joita ne tarvitsevat parantaakseen siviili-ilmailun turvallisuutta,

- levittää ainoastaan niitä tietoja, jotka ovat tietojen käyttäjän tarkoitusten kannalta ehdottoman välttämättömiä, jotta voidaan varmistaa tietojen asianmukainen luottamuksellisuus.

4. Jos ilma-alusten vioista annetaan tietoja vapaaehtoisesti, tietojen lähdettä ei saa mainita 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa asematasotarkastusraporteissa.

7 artikla

Ilma-aluksen lentokielto

1. Jos kansainvälisiä turvallisuusnormeja jätetään noudattamatta siten, että lentoturvallisuus selvästi vaarantuu, lentoliikenteen harjoittajan olisi toteutettava toimenpiteitä puutteiden korjaamiseksi ennen lennon lähtöä. Jos asematasotarkastuksen suorittava toimivaltainen viranomainen ei ole vakuuttunut siitä, että korjaavat toimenpiteet toteutetaan ennen lennon lähtöä, kyseisen viranomaisen on asetettava ilma-alus lentokieltoon, kunnes vaara on poistettu, ja ilmoitettava asiasta välittömästi kyseisen lentoliikenteen harjoittajan toimivaltaisille viranomaisille ja ilma-aluksen rekisteröintivaltiolle.

2. Sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa tarkastus suoritettiin, voi yhteistyössä ilma-aluksen liikennöinnistä vastaavan valtion tai ilma-aluksen rekisteröintivaltion kanssa määrätä tarvittavat ehdot, joiden mukaisesti ilma-aluksen voidaan sallia lentää sellaiselle lentoasemalle, jolla puutteet voidaan korjata. Jos vika vaikuttaa ilma-aluksen lentokelpoisuustodistuksen voimassaoloon, lentokielto voidaan peruuttaa ainoastaan, jos lentoliikenteen harjoittaja saa luvan valtiolta tai valtioilta, jonka tai joiden yli kyseinen lento kulkee.

8 artikla

Turvallisuuden parantaminen ja täytäntöönpanotoimet

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 3, 4 ja 5 artiklan vaatimusten täytäntöön panemiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti kerättyjen tietojen pohjalta komissio voi 10 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti toteuttaa tarpeellisia toimenpiteitä 3, 4 ja 5 artiklan täytäntöönpanon helpottamiseksi, kuten:

- laatia luettelon kerättävistä tiedoista,

- määritellä yksityiskohtaisesti asematasotarkastusten sisällön ja menettelyt,

- määritellä, miten tiedot tallennetaan ja miten niitä levitetään,

- perustaa tai tukea elimiä, jotka hallinnoivat tai käyttävät tietojen keräämiseen ja niiden vaihtoon tarvittavia välineitä.

3. Edellä 3, 4 ja 5 artiklan nojalla saatujen tietojen perusteella ja 10 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti voidaan päättää tarkoituksenmukaisesta asematasotarkastuksesta ja muista valvontatoimenpiteistä, jotka kohdistuvat erityisesti tietyn kolmannen maan tiettyyn lentoliikenteen harjoittajaan tai harjoittajiin siihen asti, kun kyseisen kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset ovat päättäneet korjaavia toimenpiteitä koskevista tyydyttävistä järjestelyistä.

4. Komissio voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet toimiakseen yhteistyössä kolmansien maiden kanssa ja avustaakseen näitä maita niiden pyrkiessä parantamaan lentoturvallisuuden valvontaan liittyviä valmiuksiaan.

9 artikla

Toiminnan kieltäminen tai sitä koskevien ehtojen asettaminen

Mikäli jäsenvaltio päättää kieltää lentoasemillaan tietyn kolmannen maan tietyn lentoliikenteen harjoittajan tai harjoittajien toiminnan tai asettaa sille ehtoja siihen saakka, kun kyseisen kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset ovat päättäneet korjaavia toimenpiteitä koskevista tyydyttävistä järjestelyistä:

a) kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä komissiolle, joka välittää tiedot muille jäsenvaltioille,

b) komissio voi 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen antaa sellaisia suosituksia ja toteuttaa sellaisia toimenpiteitä, jotka se katsoo tarpeellisiksi, ja se voi lisäksi ulottaa a) alakohdan nojalla ilmoitetut toimenpiteet koskemaan koko yhteisöä annettuaan ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

10 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 3922/91 12 artiklalla perustettu komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

5. Komissio voi myös kuulla komiteaa kaikissa muissa tämän direktiivin soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä.

11 artikla

Täytäntöönpano

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2006. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

12 artikla

Liitteiden muuttaminen

Tämän direktiivin liitteitä voidaan muuttaa 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

13 artikla

Kertomus

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2008, tämän direktiivin ja erityisesti sen 9 artiklan soveltamisesta kertomuksen, jossa muun muassa otetaan huomioon yhteisössä ja kansainvälisellä tasolla tapahtunut kehitys. Kertomukseen voi liittyä ehdotuksia tämän direktiivin muuttamiseksi.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

15 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 21 päivänä huhtikuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puheenjohtaja

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. Roche

(1) EYVL C 103 E, 13.4.2002, s. 351.

(2) EYVL C 241, 7.10.2002, s. 33.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 3. syyskuuta 2002 (EUVL C 272 E, 13.11.2003, s. 343), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 13. kesäkuuta 2003 (EUVL C 233 E, 30.9.2003, s. 12) ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 9. lokakuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma, annettu 1. huhtikuuta 2004 ja neuvoston päätös, tehty 30. maaliskuuta 2004.

(4) EYVL C 65, 4.3.1996, s. 172.

(5) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

(6) EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1592/2002 (EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1).

(7) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

LIITE I

>PIC FILE= "L_2004143FI.008202.TIF">

LIITE II

I. Asematasotarkastuksen olisi käytettävissä oleva aika huomioiden katettava kaikki tai osa seuraavista näkökohdista:

1. Kansainvälisillä lennoilla tarvittavien asiakirjojen mukanaolon ja voimassaolon tarkastaminen. Tällaisia ovat esimerkiksi rekisteröintitodistus, matkapäiväkirja, lentokelpoisuustodistus, miehistön lupakirjat, radiolupa, matkustaja- ja rahtiluettelo jne.

2. Sen tarkastaminen, että miehistön kokoonpano ja pätevyys vastaavat Chicagon yleissopimuksen liitteiden 1 ja 6 vaatimuksia (ICAO:n liitteet).

3. Toimintaan liittyvien asiakirjojen tarkastaminen (lentotiedot, operatiivinen lentosuunnitelma, tekninen matkapäiväkirja) ja lennon valmistelun tarkastaminen, jota tarvitaan sen osoittamiseksi, että lento on valmisteltu ICAO:n liitteen 6 mukaisesti.

4. Kansainvälisessä lentoliikenteessä ICAO:n liitteen 6 mukaisesti vaadittavien asiakirjojen ja varusteiden mukanaolon ja kunnon tarkistaminen:

- ansiolentolupa,

- melua ja päästöjä koskeva todistus,

- toimintakäsikirja (minimivarusteluettelo mukaan luettuna) ja lentokäsikirja,

- turvallisuusvarusteet,

- matkustamon turvavarusteet,

- lentoa varten tarvittavat laitteet, radioliikenne- ja radionavigointilaitteet mukaan luettuina

- lentoarvotallentimet.

5. Sen tarkastaminen, että ilma-aluksen ja sen varusteiden kunto (vauriot ja korjaukset huomioon ottaen) takaa ICAO:n liitteessä 8 olevien normien jatkuvan noudattamisen.

II. Tarkastuskertomus on laadittava asematasotarkastuksen jälkeen ja siihen on sisällyttävä edellä esitetyt yleiset vakiotiedot sekä luettelo tarkastetuista seikoista ja siinä on mainittava niissä havaitut puutteet ja/tai muut mahdolliset erityishuomiot.

>PIC FILE= "L_2004143FI.008401.TIF">

>PIC FILE= "L_2004143FI.008501.TIF">

>PIC FILE= "L_2004143FI.008601.TIF">