10.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 365/27


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä marraskuuta 2004,

oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset annetun neuvoston direktiivin 2003/8/EY mukaisen vakiolomakkeen laatimisesta oikeusapuhakemuksia varten

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4285)

(2004/844/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/8/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan,

on kuullut direktiivin 2003/8/EY 17 artiklan 1 kohdalla perustettua neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2003/8/EY 16 artiklan 1 kohdassa säädetään, että komission on laadittava vakiolomake oikeusapuhakemuksia ja niiden toimittamista varten.

(2)

Vakiolomake oikeusapuhakemusten toimittamista varten jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten välillä on laadittu komission päätöksellä K(2003) 1829 (2).

(3)

Direktiivin 2003/8/EY 16 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että vakiolomake oikeusapuhakemuksia varten on laadittava viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2004. Tämän vuoksi kyseinen lomake olisi laadittava tällä päätöksellä.

(4)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanskaa, jota ei sido direktiivi 2003/8/EY, ei sido tämä päätös eikä sitä sovelleta Tanskaan,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Laaditaan direktiivissä 2003/8/EY tarkoitettu vakiolomake oikeusapuhakemuksia varten tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä marraskuuta 2004.

Komission puolesta

António VITORINO

Komission jäsen


(1)  EYVL L 26, 31.1.2003, s. 41.

(2)  Päätöstä ei ole vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


LIITE

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image