4.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 359/62


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

suunnitelmien hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi Vosgesin pohjoisosassa Ranskassa

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4538)

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/832/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/89/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan ja 20 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuonna 2002 Ranskan Mosellen ja Meurthe-et-Mosellen departementtien luonnonvaraisten sikojen populaatiossa todettiin klassista sikaruttoa. Tuolloin tautia esiintyi ainoastaan Thionvillen aluella Mosellen departementin pohjoisosassa. Tällä hetkellä tauti näyttää olevan kyseisellä alueella täysin hallinnassa.

(2)

Komission päätöksellä 2002/626/EY (2) hyväksyttiin Ranskan esittämä suunnitelma klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista Mosellen ja Meurthe-et-Mosellen departementeissa.

(3)

Lisäksi Ranska otti käyttöön tehokkaan ohjelman klassisen sikaruton valvomiseksi luonnonvaraisissa sioissa Belgian, Luxemburgin ja Saksan vastaisilla rajoilla sijaitsevien Ardennesin, Meurthe-et-Mosellen, Mosellen ja Bas-Rhinen departementeissa. Ohjelma on vielä käynnissä.

(4)

Myöhemmin klassista sikaruttoa todettiin myös Bas-Rhinen departementin luonnonvaraisissa sioissa, ja tauti levisi Mosellen departementin koillisosaan Vosgesin pohjoisosaan. Tämän toisen epidemian aiheuttajaksi vahvistettiin eri viruskanta, ja taudin kulku erottui selkeästi Thionvillen alueella todetun taudin kulusta.

(5)

Vastaavasti Ranska on nyt toimittanut hyväksyntää varten suunnitelman klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista Vosgesin pohjoisosissa. Lisäksi Ranska aikoo ottaa kyseisellä alueella käyttöön luonnovaraisten sikojen rokotukset, mistä syystä se on toimittanut hyväksyntää varten myös hätärokotussuunnitelman.

(6)

Ranskan viranomaiset ovat antaneet luvan käyttää klassista sikaruttoa vastaan elävää heikennettyä rokotetta (C-kanta) syöttirokotteiden muodossa, jotta luonnonvaraisille sioille muodostuisi immuniteetti tätä tautia kohtaan.

(7)

Ranskan esittämät suunnitelmat klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi Vosgesin pohjoisosassa on tutkittu, ja niiden on todettu olevan direktiivin 2001/89/EY mukaiset.

(8)

Avoimuuden vuoksi tässä päätöksessä on asianmukaista ilmoittaa maantieteelliset alueet, joilla hävittämis- ja hätärokotussuunnitelmat pannaan täytäntöön.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Ranskan esittämä suunnitelma klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista liitteen 1 kohdassa tarkoitetuilla alueilla.

2 artikla

Hyväksytään Ranskan esittämä suunnitelma luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi liitteen 2 kohdassa tarkoitetuilla alueilla.

3 artikla

Ranskan on välittömästi toteutettava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 200, 30.7.2002, s. 37.


LIITE

1)   Alueet, joilla hävittämissuunnitelma pannaan täytäntöön

A.   Tartunta-alue

Bas-Rhinen ja Mosellen departementtien alue, joka sijaitsee länteen Saksan rajalta (Wissembourg) Soultz-sous-Forêts’hen johtavasta tiestä D 264; pohjoiseen Soultz-sous-Forêts’n ja Reichshoffenin välisestä tiestä (koko Reichshoffenin kunnan alue sisältyy siihen); itään Reichshoffenin ja Bitchen välisestä tiestä D 62 ja siitä itään Bitchestä Saksan rajalle (Ohrenthal) johtavasta tiestä D 35; etelään Saksan rajasta Ohrenthalista Wissembourgiin ja tätä aluetta ympäröivä 5–10 km:n levyinen vyöhyke, jolla annetaan rokotuksia.

B.   Valvonta-alue

Bas-Rhinen ja Mosellen departementtien alue, joka sijaitsee pohjoiseen Strasbourgista Herbitzheimiin johtavasta moottoritiestä A 4 ja itään Houillèresin kanavasta ja Sarrejoesta Herbitzheimista Sarregueminesiin.

2)   Alueet, joilla hätärokotussuunnitelma pannaan täytäntöön

Bas-Rhinen ja Mosellen departementtien alue, joka sijaitsee länteen Saksan rajalta (Wissembourg) Soultz-sous-Forêts’hen johtavasta tiestä D 264; pohjoiseen Soultz-sous-Forêts’n ja Reichshoffenin välisestä tiestä (koko Reichshoffenin kunnan alue sisältyy siihen); itään Reichshoffenin ja Bitchen välisestä tiestä D 62 ja siitä itään Bitchestä Saksan rajalle (Ohrenthal) johtavasta tiestä D 35; etelään Saksan rajasta Ohrenthalista Wissembourgiin ja tätä aluetta ympäröivä 5–10 km:n levyinen vyöhyke.