19.8.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/38


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä elokuuta 2004,

muun muassa Australiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaatin tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä tarjotun sitoumuksen hyväksymisestä

(2004/600/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ”perusasetus”, ja erityisesti sen 8 ja 9 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

(1)

Helmikuun 19 päivänä 2004 komissio otti asetuksella (EY) N:o 306/2004 (2), jäljempänä ”väliaikaista tullia koskeva asetus”, käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin Australiasta, Kiinan kansantasavallasta ja Pakistanista peräisin olevan poly(eteenitereftalaatin), jäljempänä ”tarkasteltavana oleva tuote”, tuonnissa yhteisöön.

(2)

Komissio jatkoi väliaikaisten polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton jälkeen polkumyynnin, vahingon ja yhteisön edun tutkintaa. Tutkimuksen lopulliset tulokset ja päätelmät esitetään neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1467/2004 (3), jäljempänä ”lopullisia tulleja koskeva asetus”, jolla otetaan käyttöön lopulliset polkumyyntitullit Australiasta, Kiinan kansantasavallasta ja Pakistanista peräisin olevan polyeteenitereftalaatin tuonnissa.

(3)

Tutkimus vahvisti alustavat päätelmät Australiasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa esiintyvästä vahingollisesta polkumyynnistä.

B.   SITOUMUS

(4)

Väliaikaisten polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton jälkeen yksi yhteistyössä toiminut australialainen vientiä harjoittava tuottaja (Leading Synthetics Pty Ltd) on tarjonnut hintasitoumusta perusasetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Sitoumuksessaan vientiä harjoittava yritys tarjoutuu myymään tarkasteltavana olevaa tuotetta vähintään hinnoilla, jotka korjaavat polkumyynnin vahingolliset vaikutukset.

(5)

Yritys toimittaa lisäksi komissiolle säännöllisesti yksityiskohtaisia tietoja yhteisöön suuntautuvasta viennistään, joten komissio voi valvoa tehokkaasti sitoumuksen noudattamista. Lisäksi komissio katsoo yrityksen myynnin rakenteen perusteella, että sitoumuksen kiertämisen vaara on vähäinen.

(6)

Näin ollen komissio katsoo, että sitoumus voidaan hyväksyä.

(7)

Jotta komissio voisi valvoa tehokkaasti yrityksen antaman sitoumuksen noudattamista, sitoumukseen perustuvaa vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevaa pyyntöä tulliviranomaiselle esitettäessä vapautus polkumyyntitullista on mahdollista saada ainoastaan esittämällä kauppalasku, joka sisältää ainakin asetuksen (EY) N:o 1467/2004 liitteessä 2 mainitut tiedot. Nämä tiedot ovat välttämättömiä myös siksi, että tulliviranomaiset voisivat riittävällä tarkkuudella varmistaa lähetyksen vastaavan kaupallisia asiakirjoja. Jos tällaista laskua ei esitetä tai jos se ei vastaa tullille esitettyä tuotetta, on sovellettava asianmukaista polkumyyntitullia.

(8)

Jos sitoumusta epäillään rikottavan, rikotaan tai se peruutetaan, polkumyyntitulli voidaan ottaa käyttöön perusasetuksen 8 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään sitoumus, jonka seuraavassa mainittu vientiä harjoittava tuottaja on tarjonnut Australiasta, Kiinan kansantasavallasta ja Pakistanista peräisin olevan poly(eteenitereftalaatin) tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä.

Maa

Valmistaja

Taric-lisäkoodi

Australia

Leading Synthetics Pty Ltd

A503

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 4 päivänä elokuuta 2004.

Komission puolesta

Pascal LAMY

Komission jäsen


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUVL L 52, 21.2.2004, s. 5.

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 1.