32004D0575

2004/575/EY: Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteistyötä alusten aiheuttaman Välimeren pilaantumisen ehkäisemiseksi ja Välimeren pilaantumisen torjumiseksi hätätilanteissa koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta Välimeren suojelua pilaantumiselta koskevaan Barcelonan yleissopimukseen

Virallinen lehti nro L 261 , 06/08/2004 s. 0040 - 0040


Neuvoston päätös , tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004 , yhteistyötä alusten aiheuttaman Välimeren pilaantumisen ehkäisemiseksi ja Välimeren pilaantumisen torjumiseksi hätätilanteissa koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta Välimeren suojelua pilaantumiselta koskevaan Barcelonan yleissopimukseen (2004/575/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan yhteisön ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan sellaisten tavoitteiden saavuttamiseen, jotka koskevat ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua ja parantamista sekä sellaisten toimenpiteiden edistämistä kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin.

(2) Euroopan yhteisö on sopimuspuolena Välimeren suojelemista pilaantumiselta koskevassa yleissopimuksessa, jäljempänä «Barcelonan yleissopimus» , joka hyväksyttiin päätöksellä 77/585/ETY(2), sekä vuonna 1995 tarkistetussa yleissopimuksessa, joka hyväksyttiin päätöksellä 1999/802/EY(3). Yhteisö on sopimuspuolena myös neljässä Barcelonan yleissopimukseen tehdyssä pöytäkirjassa, mukaan luettuna pöytäkirja yhteistyöstä öljyn ja muiden vahingollisten aineiden aiheuttamien Välimeren pilaantumisvahinkojen torjumiseksi hätätilanteissa, joka hyväksyttiin päätöksellä 81/420/ETY(4).

(3) Komissio osallistui neuvostolta 25 päivänä tammikuuta 2000 saatujen neuvotteludirektiivien nojalla Euroopan yhteisön puolesta sellaista pöytäkirjaa koskeviin neuvotteluihin, joka koskee yhteistyötä alusten aiheuttaman Välimeren pilaantumisen ehkäisemiseksi ja Välimeren pilaantumisen torjumiseksi hätätilanteissa.

(4) Yhteisö allekirjoitti pöytäkirjan Maltassa 25 päivänä tammikuuta 2002 .

(5) Pöytäkirjassa saatetaan ajan tasalle Barcelonan yleissopimuksen oikeudelliset välineet siten, että niissä määrätään myös yhteistyöstä alusten aiheuttaman pilaantumisen estämiseksi, tehostetaan yhteistyötä pilaantumistapahtumien sattuessa ja edistetään asiaa koskevien kansainvälisten säännösten noudattamista.

(6) Pöytäkirjassa, joka ei vaikuta sopimuspuolten oikeuteen toteuttaa asiaa koskevia, kansainvälisen oikeuden mukaisia tiukempia toimenpiteitä, on määräykset, joilla vältetään yleissopimuksen ja yhteisön voimassa olevan lainsäädännön väliset epäjohdonmukaisuudet pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

(7) Tämän vuoksi yhteisön olisi hyväksyttävä kyseinen pöytäkirja,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta Välimeren suojelua pilaantumiselta koskevan Barcelonan yleissopimuksen yhteistyötä alusten aiheuttaman Välimeren pilaantumisen ehkäisemiseksi ja Välimeren pilaantumisen torjumiseksi hätätilanteissa koskeva pöytäkirja, jäljempänä «pöytäkirja» .

Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Valtuutetaan neuvoston puheenjohtaja nimeämään henkilön tai henkilöt, joilla on valtuudet tallettaa pöytäkirjan hyväksymistä koskevat asiakirjat Euroopan yhteisön puolesta Espanjan hallituksen huostaan kyseisen pöytäkirjan 23 artiklan määräysten mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 29 päivänä huhtikuuta 2004 .

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Mc Dowell

(1) Lausunto annettu 10. helmikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2) EYVL L 240, 19.9.1977, s. 1.

(3) EYVL L 322, 14.12.1999, s. 32.

(4) EYVL L 162, 19.6.1981, s. 4.