15.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 213/5


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä kesäkuuta 2004,

viisumitietojärjestelmän (VIS) perustamisesta

(2004/512/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 66 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sevillassa 21 ja 22 päivänä kesäkuuta 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto piti yhteisen viisumintunnistusjärjestelmän perustamista ensisijaisena painopisteenä ja toivoi järjestelmän mahdollisimman pikaista käyttöön ottamista toteutettavuustutkimuksen ja 13 päivänä kesäkuuta 2002 annettujen neuvoston suuntaviivojen perusteella.

(2)

5 ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 kokoontunut neuvosto suhtautui myönteisesti komission toukokuussa 2003 esittämään toteutettavuustutkimukseen, vahvisti suuntaviivoissa asetetut viisumitietojärjestelmän (VIS) tavoitteet ja kehotti komissiota jatkamaan VIS:n kehittämistä koskevaa valmistelutyötään yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, pitäen lähtökohtana keskitettyä rakennetta ja ottaen huomioon mahdollisuuden käyttää yhteistä teknistä alustaa toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kanssa.

(3)

Thessalonikissa 19 ja 20 päivänä kesäkuuta 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto katsoi, että VIS:ää koskevan toteutettavuustutkimuksen jälkeen olisi määritettävä mahdollisimman nopeasti suuntaviivat järjestelmän kehittämisen suunnittelulle, asianmukaiselle oikeusperustalle, jonka nojalla viisumitietojärjestelmä voidaan perustaa, ja tarvittavan rahoituksen osoittamiselle.

(4)

Tämä päätös on tarvittava oikeusperusta, jonka mukaisesti Euroopan unionin yleiseen talousarvioon voidaan sisällyttää VIS:n kehittämiseen tarvittavat määrärahat ja toteuttaa kyseinen talousarvion osa, mukaan lukien ne valmistelevat toimet, jotka ovat tarpeen, jotta biometriset tunnisteet voidaan ottaa myöhemmin mukaan neuvoston 19 päivänä helmikuuta 2004 antamien päätelmien mukaisesti.

(5)

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (1) mukaisesti. Komissiota avustavan komitean olisi tarvittaessa kokoonnuttava kahdessa eri kokoonpanossa käsiteltävinä olevien asioiden mukaisesti.

(6)

Koska tämän päätöksen tavoitetta, joka on VIS:n kehittäminen, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan toiminnan laajuuden tai vaikutusten takia saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(7)

Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita.

(8)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen, eikä se siten sido Tanskaa eikä päätöstä sovelleta siihen. Koska tämän päätöksen tarkoituksena on kehittää Schengenin säännöstöä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräysten nojalla, Tanska päättää edellä mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on tehnyt tämän päätöksen, saattaako se päätöksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(9)

Islannin ja Norjan osalta tällä päätöksellä kehitetään Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa (2) tarkoitettuja Schengenin säännöstön sellaisia määräyksiä, jotka kuuluvat mainitun sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (3) 1 artiklan B kohdassa tarkoitettuun alaan.

(10)

On sovittava järjestelystä, jonka mukaisesti Islannin ja Norjan edustajat voivat osallistua työhön komiteoissa, jotka avustavat komissiota tämän käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa. Tällaista järjestelyä on suunniteltu edellä mainittuun osallistumista koskevaan sopimukseen liitetyssä yhteisön sekä Islannin ja Norjan välisessä kirjeenvaihdossa (4).

(11)

Tällä päätöksellä kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (5) mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta ei siten osallistu päätöksen tekemiseen, päätös ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä päätöstä sovelleta siihen.

(12)

Tällä päätöksellä kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (6) mukaisesti. Irlanti ei siten osallistu tämän päätöksen tekemiseen, päätös ei sido Irlantia eikä päätöstä sovelleta siihen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Perustetaan viisumiasioita koskevaan tietojenvaihtoon tarkoitettu järjestelmä, jäljempänä ”viisumitietojärjestelmä” (VIS), johon valtuutetut kansalliset viranomaiset voivat tallentaa viisumitietoja, päivittää niitä ja käyttää niitä sähköisesti.

2.   Viisumitietojärjestelmä perustuu keskitettyyn arkkitehtuuriin ja muodostuu keskusjärjestelmästä, jäljempänä ”keskusviisumitietojärjestelmä” (CS-VIS), kussakin jäsenvaltiossa käytössä olevasta rajapinnasta, jäljempänä ”kansallinen rajapinta” (NI-VIS), sekä keskusviisumitietojärjestelmän ja kansallisten rajapintojen välisestä tiedonsiirtoinfrastruktuurista.

2 artikla

1.   Komissio vastaa keskusviisumitietojärjestelmän, kunkin jäsenvaltion kansallisen rajapinnan sekä keskusviisumitietojärjestelmän ja kansallisten rajapintojen välisen tiedonsiirtoinfrastruktuurin kehittämisestä.

2.   Jäsenvaltiot vastaavat kansallisten infrastruktuurien mukauttamisesta ja/tai kehittämisestä.

3 artikla

Keskusviisumitietojärjestelmän, kunkin jäsenvaltion kansallisen rajapinnan sekä keskusviisumitietojärjestelmän ja kansallisten rajapintojen välisen tiedonsiirtoinfrastruktuurin kehittämiseksi tarvittavista toimenpiteistä päätetään 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, jos toimenpiteet koskevat muita kuin 4 artiklassa lueteltuja asioita.

4 artikla

Keskusviisumitietojärjestelmän, kunkin jäsenvaltion kansallisen rajapinnan sekä keskusviisumitietojärjestelmän ja kansallisten rajapintojen välisen tiedonsiirtoinfrastruktuurin kehittämiseksi tarvittavista, seuraavia asioita koskevista toimenpiteistä päätetään 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:

a)

järjestelmän fyysisen arkkitehtuurin suunnittelu sen tietoliikenneverkko mukaan luettuna;

b)

tekniset näkökohdat, jotka liittyvät henkilötietojen suojeluun;

c)

tekniset näkökohdat, joilla on huomattavaa taloudellista vaikutusta jäsenvaltioiden talousarvioon tai joilla on huomattavia teknisiä vaikutuksia jäsenvaltioiden kansallisiin järjestelmiin;

d)

turvavaatimusten, myös biometristen näkökohtien kehittäminen.

5 artikla

1.   Komissiota avustaa toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä 6 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2424/2001 (7) 5 artiklan 1 kohdalla perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

4.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

6 artikla

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen edistymisestä keskusviisumitietojärjestelmän, kunkin jäsenvaltion kansallisen rajapinnan sekä keskusviisumitietojärjestelmän ja kansallisten rajapintojen välisen tiedonsiirtoinfrastruktuurin kehittämisessä vuosittain ja ensimmäisen kerran sen vuoden loppuun mennessä, jona VIS:n kehittämistä koskeva sopimus allekirjoitetaan.

7 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan kahdennestakymmenennestä päivästä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 8 päivänä kesäkuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. McDOWELL


(1)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(3)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 53.

(5)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(6)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(7)  EYVL L 328, 13.12.2001, s. 4.