32004D0401

2004/401/EY: Komission päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004, mefluididin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1513)

Virallinen lehti nro L 123 , 27/04/2004 s. 0109 - 0110


Komission päätös,

tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004,

mefluididin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1513)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/401/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY(1), ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltio voi 12 vuoden kuluessa kyseisen direktiivin tiedoksi antamisesta sallia, että markkinoille saatetaan sellaisia kasvinsuojeluaineita, jotka sisältävät kyseisen direktiivin liitteeseen I kuulumattomia tehoaineita ja jotka ovat jo olleet markkinoilla kaksi vuotta direktiivin tiedoksi antamisen jälkeen, samalla kun kyseisiä tehoaineita tutkitaan vaiheittain työohjelman mukaisesti.

(2) Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2002(2) ja (EY) N:o 1490/2002(3) säädetään direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Asiakirjojen täydellisyystarkastusta tai arviointia ei tehdä niiden tehoaineiden osalta, joita koskevia, asetukseen sisältyviä velvoitteita, ilmoittaja ei ole täyttänyt. Ilmoittaja ei ole toimittanut mefluididia koskevia tarvittavia tietoluetteloita 23. toukokuuta 2003 mennessä. Kyseistä tehoainetta ei tämän vuoksi sisällytetä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja jäsenvaltioiden on peruutettava metafluididia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat.

(3) Niiden tehoaineiden osalta, joita sisältävien kasvinsuojelutuotteiden markkinoilta poistamiseen jää vain lyhyt ennakkovaroitusaika, on järkevää myöntää lisäaikaa enintään 12 kuukautta olemassa olevien varastojen hävittämistä, varastointia, markkinoille saattamista ja käyttöä varten, jotta olemassa olevia varastoja käytetään enää yhdellä kasvukaudella. Niissä tapauksissa, joissa on säädetty pidemmästä ennakkovaroitusajasta, tätä aikaa voidaan lyhentää niin että se päättyy kasvukauden lopussa.

(4) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Mefluididia ei sisällytetä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

1) Mefluididia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan viimeistään 26 päivänä lokakuuta 2004.

2) Huhtikuun 27 päivästä 2004 alkaen mefluididia sisältäville kasvinsuojeluaineille ei myönnetä lupia eikä lupia uusita direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn poikkeuksen mukaisesti.

3 artikla

Jäsenvaltioiden direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisesti myöntämän lisäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja määräajan on päätyttävä viimeistään 26 päivänä lokakuuta 2005.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/30/EY (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 50).

(2) EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1044/2003 (EUVL L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3) EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1044/2003.