32004D0399

2004/399/EY: Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, alueiden komitean varsinaisen jäsenen (Alankomaat) ja viiden varajäsenen (Alankomaat) nimeämisestä

Virallinen lehti nro L 123 , 27/04/2004 s. 0106 - 0106


Neuvoston päätös,

tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004,

alueiden komitean varsinaisen jäsenen (Alankomaat) ja viiden varajäsenen (Alankomaat) nimeämisestä

(2004/399/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Alankomaiden hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto teki 22 päivänä tammikuuta 2002 päätöksen 2002/60/EY alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä(1).

(2) Alueiden komiteassa on vapautunut varsinaisen jäsenen paikka A. KESSENin erottua, mikä on annettu neuvostolle tiedoksi 6 päivänä lokakuuta 2003, sekä viiden varajäsenen paikka:

- J. W. VAN DER SLUIJSin toimikauden päätyttyä, mikä on annettu neuvostolle tiedoksi 30 päivänä maaliskuuta 2004,

- M. VERBEEKin toimikauden päätyttyä, mikä on annettu neuvostolle tiedoksi 30 päivänä maaliskuuta 2004,

- J. H. VLIETSTRAn erottua, mikä on annettu neuvostolle tiedoksi 8 päivänä heinäkuuta 2003,

- J. M. HAVEMANin erottua, mikä on annettu neuvostolle tiedoksi 26 päivänä tammikuuta 2004,

- G. D. DALESin toimikauden päätyttyä, mikä on annettu neuvostolle tiedoksi 30 päivänä maaliskuuta 2004,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

a) Nimetään R. L. VREEMAN, burgemeester van Zaanstad, alueiden komitean varsinaiseksi jäseneksi A. KESSENin tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2006 saakka.

b) Nimetään alueiden komitean varajäseniksi:

- A. B. SAKKERS, burgemeester van Eindhoven, J. W. VAN DER SLUIJSin tilalle,

- N. P. M. SCHOOF, burgemeester van Alphen, M. VERBEEKin tilalle,

- J. LIDT DE JEUDE, burgemeester van Deventer, J. H. VLIETSTRAn tilalle,

- G. B. M. LEERS, burgemeester van Maastricht, J. M. HAVEMANin tilalle,

- G. P. H. HUFFNAGEL, wethouder van Amsterdam, G. D. DALESin tilalle

näiden jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2006.

Tehty Luxemburgissa 21 päivänä huhtikuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. Walsh

(1) EYVL L 24, 26.1.2002, s. 38.