32004D0244

2004/244/EY: Komission päätös, tehty 11 päivänä kesäkuuta 2003, Espanjan Volkswagen Navarra SA:n hyväksi myöntämästä valtiontuesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1745)

Virallinen lehti nro L 077 , 13/03/2004 s. 0054 - 0061


Komission päätös,

tehty 11 päivänä kesäkuuta 2003,

Espanjan Volkswagen Navarra SA:n hyväksi myöntämästä valtiontuesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1745)

(Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/244/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

on mainittujen artiklojen mukaisesti kehottanut asianomaisia osapuolia esittämään huomautuksensa(1),

sekä katsoo seuraavaa:

I Menettely

(1) Espanjan viranomaiset antoivat 2 päivänä helmikuuta 2001 päivätyllä kirjeellä tiedoksi Volkswagen Navarra SA:n (jäljempänä "VW Navarra") hyväksi tarkoitetun aluetukisuunnitelman. Komissio pyysi lisätietoja 2 päivänä huhtikuuta 2001. Espanjan viranomaiset pyysivät 10 päivänä huhtikuuta ja 29 päivänä toukokuuta 2001 lisäaikaa vastauksen antamiseen ja toimittivat lisätiedot 31 päivänä elokuuta 2001 päivätyllä kirjeellä.

(2) Komissio pyysi mahdollisuutta käydä Arazurin tehtaalla (lähellä Pamplonaa Navarrassa) tai vaihtoehtoisella Bratislavan sijaintipaikalla. Espanjan viranomaiset eivät ehdottaneet päivämäärää Bratislavaan kohdistuvalle käynnille. Espanjan viranomaiset peruivat 8 päiväksi marraskuuta 2001 suunnitellun käynnin Arazurin tehtaalla 5 päivänä marraskuuta 2001 päivätyllä kirjeellä. Komissio esitti 8 päivänä marraskuuta 2001 päivätyllä kirjeellä Espanjalle uusia kysymyksiä, joihin Espanjan viranomaiset vastasivat 11 päivänä joulukuuta 2001.

(3) Komissio pyysi uudelleen 19 päivänä joulukuuta 2001 päivätyllä kirjeellä mahdollisuutta käydä Arazurin tehtaalla ja Espanjan viranomaiset ilmoittivat 17 päivänä tammikuuta 2002 lähetetyllä sähköpostiviestillä suostuvansa 31 päivänä tammikuuta 2002 toteutettavaan käyntiin. Arazuriin suuntautuneen käynnin jälkeen komissio pyysi 13 päivänä helmikuuta 2002 jälleen lisätietoja ja Espanjan vastasi pyyntöön 20 päivänä maaliskuuta 2002.

(4) Komissio päätti 22 päivänä toukokuuta 2002 aloittaa perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn ja teki päätöksen muodollisen tutkimusmenettelyn aloittamisesta, sillä se epäili kyseisen tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille. Espanja esitti huomautuksensa 26 päivänä kesäkuuta 2002.

(5) Komission päätös menettelyn aloittamisesta on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä(2). Komissio on kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa käsiteltävästä tuesta. Komissio ei ole saanut asianomaisilta huomautuksia.

(6) Käynti Bratislavan laitoksella toteutettiin 11 päivänä lokakuuta 2002. Komissio toimitti tämän käynnin jälkeen 22 päivänä lokakuuta 2002 uudelleen tiedonsaantipyynnön Espanjalle. Pyydettyään 13 päivänä joulukuuta 2002 lisäaikaa vastauksen antamiseen Espanjan viranomaiset toimittivat lisätiedot 20 päivänä joulukuuta 2002 päivätyllä kirjeellä. Komissio pyysi 13 päivänä maaliskuuta 2003 päivätyllä kirjeellä lisätietoja, jotka Espanjan viranomaiset toimittivat 31 päivänä maaliskuuta 2003 päivätyllä kirjeellä.

II Yksityiskohtainen kuvaus tuesta

(7) VW Navarra on saksalaisen autokonsernin Volkswagen AG:n (jäljempänä "VW-konserni") espanjalainen tytäryhtiö. Tiedoksi annetussa hankkeessa on kyse VW Polon viimeisimmän mallin tuotannosta. Mallin tunnus on "VW 24X". Hanke käynnistettiin toukokuussa 2000 ja se saatetaan päätökseen joulukuussa 2004. Investoinnit kohdistuvat uuteen prässäämöön, jossa valmistetaan uuden auton helmat, katto ja puskurit, toinen korilinja, uusi maalaamo ja toinen kokoomalinja.

(8) Tiedoksi annetun hankkeen mukaan uutta mallia tuotetaan 1800 autoa/vrk, joista 1000 kootaan periaatteessa Arazurissa (Navarrassa) ja 300 Volkswagenin tehtaalla Bratislavassa (Slovakiassa). Loput 500, joita varten olisi rakennettava uudet tuotantolinjat, muodostavat Espanjan viranomaisten mukaan hankkeen siirrettävän osan, jota varten on harkittu Arazuria ja Bratislavaa vaihtoehtoisiksi sijaintipaikoiksi. VW:n helmikuussa 2000 toteuttaman tutkimuksen mukaan Bratislavan tehdas oli Arazuria houkuttelevampi sijaintipaikka. Ilmoituksen mukaan mahdollisuus saada valtiontukea suurimpien menojen osittaiseen korvaamiseen sai VW:n ratkaisemaan kyseisten 500 auton/vrk valmistamisen Arazurin hyväksi. Hankkeen sijoittamisesta Arazuriin seuraa, että espanjalainen tehdas voi säilyttää mallin muuttamisen jälkeenkin valmistuskapasiteettinsa 1500 autossa/vrk.

(9) Uutta Polo-mallia alettiin valmistaa (750 autoa/vrk) Arazurin ensimmäisellä uudella tuotantolinjalla (joka on hankkeen ei-siirrettävissä oleva osa) heinäkuussa 2001. Nykyistä Poloa tuotettiin vanhalla tuotantolinjalla syyskuuhun 2001, jolloin kyseinen linja purettiin, jotta saatiin tilaa uuden linjan rakentamiselle 750 auton valmistamiseksi vuorokautta kohden (tähän lukuun sisältyvät hankkeen siirrettävän osan 500 autoa). Tuotanto käynnistettiin vuoden 2001 lopulla.

Oikeusperusta; investoinnin suuruus ja tuen määrä

(10) Tiedoksi annettua tukea myönnetään 20 päivänä marraskuuta 2000 uudesta investointi- ja työllistämistukijärjestelmästä annetussa asetuksessa 361/2000(3) säädettyjen järjestelyjen mukaisesti.

(11) Ilmoituksen mukaan Arazurissa toteutettavan hankkeen siirrettävää osaa koskevan kokonaisinvestoinnin nimellisarvo on 368500000 euroa. Määrä vastaa 335300000:ta euroa nykyarvossa ilmoitettuna (vertailuvuosi 2001, nykyarvo prosentteina 6,33 %).

(12) Suunnitellun tuen nimellisarvo on 72200000 euroa bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna ja reaaliarvo 61850000 euroa. Tuki-intensiteetti on näin ollen 18,45 prosenttia bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna. Arazuri sijaitsee alueella, jonka voidaan katsoa kuuluvan perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, jolla sovellettava aluetuen enimmäisintensiteetti on 20 prosenttia nettoavustusekvivalenttina ilmaistuna vuosina 2000-2006.

(13) Hankkeen rahoittamiseen ei ole osoitettu muuta yhteisön tukea.

III Syyt menettelyn aloittamiseen

(14) Menettelyn aloittamisesta 22 päivänä toukokuuta 2002 tehdyssä komission päätöksessä(4) esitetään epäilyjä ehdotetun hankkeen välttämättömyydestä ja oikeasuhteisuudesta. Komissio pyysi epäilystensä haihduttamiseksi lisäselvityksiä ja asiakirjoja sekä mahdollisuutta käydä Bratislavan tehtaalla.

(15) Komissio epäili tuen välttämättömyyttä sillä perusteella, ettei hankkeessa olisi harkittu Bratislavaa toteuttamiskelpoiseksi vaihtoehdoksi Arazurille. Komissio katsoi, etteivät sille toimitetut tiedot osoittaneet, että Bratislavaa olisi aktiivisesti suunniteltu vaihtoehtoiseksi valmistuspaikaksi siirrettäville 500 autolle/vrk. Komissio epäili lisäksi mahdollisuutta osoittaa kyseiset 500 autoa Bratislavaan lokakuun lopulla vuonna 2000 (jolloin VW-konserni valitsi virallisesti Arazurin hankkeen toteuttamispaikaksi), sillä VW oli valinnut Bratislavan jo syyskuussa 1999 toisen hankkeen (Tuareg-maastoautomallin) toteuttamispaikaksi.

(16) Tuen oikeasuhteisuuden osalta komissio epäili, a) oliko Espanja katsonut investoinnin "tavarantoimituslaitteisiin" siirrettäväksi; ja b) oliko Espanja katsonut [...](5) euron suuruisen investoinnin Arazurin esikäsittelylaitokseen siirrettäväksi, jolloin tämä olisi voitu ottaa huomioon tukikelpoisten kustannusten määräytysmisperustassa ja laskettaessa alueellista haittaa; ja c) voitiinko irtisanomiskustannukset Arazurissa perustella asianmukaisesti kustannushyötysuhde-analyysissä.

(17) Lopuksi komissio totesi, että ilmoitetut kapasiteettiluvut oli tarkistettava, jotta voitaisiin arvioida hankkeen vaikutukset autoteollisuudessa ilmenneisiin kapasiteettiongelmiin.

IV Espanjan huomautukset

(18) Espanjan viranomaiset toimittivat 26 päivänä kesäkuuta 2002 huomautuksensa menettelyn aloittamisesta. Komissio vastaanotti myös lisätietoja ja asiakirjoja käydessään Bratislavan tehtaalla 11 päivänä lokakuuta 2002 sekä 13 päivänä joulukuuta 2002 päivätyllä kirjeellä. Komissio on ottanut huomioon kyseiset huomautukset ja tiedot.

(19) Espanjan viranomaiset ovat toimittaneet Bratislavan tehtaan kannattavuudesta vaihtoehtoisena sijaintipaikkana todisteita, joissa kuvaillaan yksityiskohtaisesti päätöksentekoprosessia, jonka päätteeksi Arazuri valittiin hankkeen toteuttamispaikaksi.

(20) Espanjan viranomaiset vahvistivat Arazurin valintaa hankkeen toteuttamispaikaksi koskevasta päätöksentekoaikataulusta, että suunnitelma, jonka mukaan Bratislavan tehtaalla valmistettaisiin 500 Poloa/vrk, oli yhteensopiva samassa tehtaassa toteutettavan SUV-luokan Tuareg-maastoauton valmistusta koskevan hankkeen kanssa. Espanjan viranomaisten mukaan Polon tuotantoa olisi voitu lisätä Bratislavassa rakentamalla Tuareg-mallin tuotantolinjat toiminnassa olevan tehtaan käytössä olevan maa-alueen läheisyyteen.

(21) Espanjan viranomaiset korostavat, että vaikka kyseinen alue ei ollut Volkswagenin omistuksessa vuoden 2000 lopulla, se olisi helposti voitu ostaa, sillä se oli tarkoitettu teollisuuskäyttöön ja Volkswagen olisi voinut vedota suuria investointihankkeita koskevaan Slovakian lakiin 175/99, jossa säädetään pikaisista ja tehokkaista menettelyistä maa-alueiden hankkimiseksi merkittäviä teollisuushankkeita varten.

(22) Espanja toimitti tietoja, jotka osoittivat, että Tuaregia ja Poloa koskevat hankkeet olisi voitu toteuttaa samanaikaisesti ja että Tuareg-hanke olisi voitu toteuttaa suunnitellussa aikataulussa (heinäkuu 2002) kohtuullisin lisäkustannuksin. Espanjan laskelmien mukaan Tuareg-hankkeen toteuttaminen nykyisen alueen ulkopuolella olisi aiheuttanut [...]* miljoonan euron lisäkustannukset, jotka olisivat kohdistuneet ennen kaikkea maa-alueen ja perusinfrastruktuurin hankkimiseen. Muut kustannukset (rakennukset, koneet) eivät liittyneet Bratislavan tilanteeseen. Espanja ei kuitenkaan ottanut kyseisiä lisäkustannuksia huomioon kustannushyöty-analyysissään, sillä ne eivät liity suoraan päätökseen valmistaa 500 Poloa/vrk.

(23) Espanjan viranomaiset toimittivat myös lisätietoja, jotka liittyivät komission menettelyn aloittamisen yhteydessä esittämiin epäilyihin tuen oikeasuhteisuudesta.

(24) Espanjan viranomaiset selvittivät, että kustannushyötysuhde-analyysissä ei ollut katsottu tavarantoimituslaitteisiin tehtyjä investointeja siirrettäviksi.

(25) Espanjan viranomaiset totesivat lisäksi Arazurin maalaamon uusiin esikäsittelylaitoksiin tehtävistä investoinneista, ettei VW-konsernissa ollut koskaan harkittu uuden esikäsittelylinjan rakentamista 1000 autolle/vrk eikä tätä investointia koskevia lukuja voitu sen vuoksi toimittaa. VW-konsernilla oli valittavanaan seuraavat kaksi vaihtoehtoa: a) toiminnassa olleen linjan mukauttaminen 1000 autolle/vrk (kustannukset: [...]* euroa) ja uuden lisälinjan rakentaminen 500 autolle/vrk (kustannukset: [...]* euroa), mihin tarvittaisiin kaksi eri esikäsittelyvaihetta tai b) uuden esikäsittelylinjan rakentaminen 1500 autolle/vrk (kustannukset: [...]* euroa), mihin tarvittaisiin vain yksi esikäsittelyvaihe.

(26) VW-konserni valitsi viimeksi mainitun vaihtoehdon, koska siihen tarvittiin vain yksi valmistusvaihe, jossa voitiin käyttää yhtenäistä teknologiaa ja varmistaa yhtenäinen laatu, ja koska se vaati vähemmän ylläpitokustannuksia. Nämä edut korvaavat pitkällä aikavälillä suuremmat kustannukset.

(27) Espanjan viranomaiset päättelevät edellä esitetyn perusteella, että siirrettävät investoinnit, jotka on perusteltava kustannushyöty-analyysissä, ovat [...]* euroa ([...]* uutta esikäsittelylinjaa varten 1500 autolle/vrk, josta vähennetään [...]* euroa, joka olisi tarvittu toiminnassa olevan linjan muuttamiseen 1000 autolle/vrk, jos hanke olisi toteutettu Bratislavassa). Espanjan viranomaiset toteavat, että tämä päätelmä on yhdenmukainen kustannushyötysuhde-analyysissä käytetyn menetelmän mukaisen tuloksen kanssa. Kyseisen menetelmän mukaan lasketaan 1000 auton valmistukseen tarvittava investointi ja sen jälkeen 1500 auton valmistukseen tarvittava investointi. Näin saatava ero katsotaan siirrettävien investointien määräksi.

(28) Espanjan viranomaiset esittävät lisäksi yksityiskohtaisen erittelyn [...]* työntekijän irtisanomisesta aiheutuvista kustannuksista. Näihin irtisanomisiin olisi jouduttu, jos olisi päädytty vaihtoehtoisen sijaintipaikkaan. Yhteensä [...]* euron kokonaiskustannukset on laskettu henkilöstösääntöjen 51 §:n perusteella. Kyseisessä pykälässä vahvistetaan joukkoirtisanomisen yhteydessä maksettavat korvaukset 20 päivältä työvuotta kohti. Irtisanomiskustannukset on laskettu sellaisille työntekijöille, joille on kertynyt vähiten työvuosia yrityksessä ja jotka on otettu työhön 1998. Espanjan hallitus on lisäksi vahvistanut, että VW Navarralla ei ole irtisanomissuunnitelmaa, vaan vapaaehtoista varhaiseläkettä koskeva suunnitelma, jonka ei voida katsoa vastaavan työvoiman joukkoirtisanomisissa tavanomaisesti noudatettavaa käytäntöä.

(29) Espanjan viranomaiset ovat vahvistaneet, että tuoreimmassa vuosisuunnitelmassa (joka on laadittu vuonna 2002 ja koskee vuosia 2003-2007) ei ole mainintoja VW-konsernin kapasiteetin lisäyksestä Euroopassa vuoteen 2004 mennessä.

V Tuen arviointi

(30) Espanjan ilmoittama toimenpide VW Navarran hyväksi on perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, sillä se on valtion myöntämää tai valtion varoista myönnettyä tukea. Lisäksi tuella on merkittävä osuus hankkeen rahoituksessa ja se uhkaa näin ollen vääristää kilpailua yhteisössä suosimalla VW Navarraa suhteessa muihin kilpailijoihin, jotka eivät saa tukea. Lisäksi jäsenvaltioiden välillä automarkkinoilla käydään vilkasta kauppaa.

(31) Perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdassa luetellaan tiettyjä tukimuotoja, jotka ovat yhteensopivia perustamissopimuksen kanssa. Ottaen huomioon tuen luonne ja kohde sekä yrityksen maantieteellinen sijainti, nyt esillä olevaan tukisuunnitelmaan ei voida soveltaa kyseisen artiklan 2 kohdan a, b eikä c alakohtaa. Saman artiklan 3 kohdassa määritellään muita yhteismarkkinoille soveltuvia tukimuotoja. Komissio panee merkille, että hankkeen toteuttamispaikkana on Arazuri, joka sijaitsee Navarran alueella, joka on perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukainen tukialue ja jonka alueellinen enimmäisintensiteetti on 20 prosenttia nettoavustusekvivalenttina ilmaistuna.

(32) Kyseinen tuki on tarkoitettu VW Navarralle, joka valmistaa ja kokoaa moottoriajoneuvoja. Yritys toimii moottoriajoneuvoalan valtion tukia koskevassa yhteisön puitesäännössä(6) (jäljempänä "puitesääntö") tarkoitetun moottoriajoneuvoteollisuuden alalla.

(33) Puitesäännössä määrätään, että kaikista tuista, joita julkiset viranomaiset aikovat hyväksyttyjen tukiohjelmien mukaisesti myöntää yksittäiselle hankkeelle moottoriajoneuvoalalla toimivan yrityksen hyväksi, on ilmoitettava EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan nojalla ennen niiden myöntämistä, jos vähintään yksi seuraavista raja-arvoista ylittyy: 1) hankkeen kokonaiskustannukset ovat 50 miljoonaa euroa; 2) hankkeelle myönnettyjen valtiontukien ja yhteisön tukien bruttoarvo on yhteensä 5 miljoonaa euroa.

(34) Sekä hankkeen kokonaiskustannukset että tuen määrä ylittävät ilmoitusvelvollisuudelle asetetut raja-arvot. Näin ollen Espanjan viranomaiset ovat täyttäneet perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan määräykset, kun ne ovat ilmoittaneet kaikki VW Navarralle tarkoitetut koulutus- ja aluetuet.

(35) Puitesäännön mukaisesti komission on varmistettava, että kyse on hankkeen toteutuksen kannalta välttämättömästä ja ratkaistavien ongelmien vakavuuteen suhteutetusta tuesta. Kyseisten vaatimusten välttämättömyyden ja oikeasuhteisuuden on täytyttävä, jotta komissio voi hyväksyä moottoriajoneuvoalalla myönnettävän valtiontuen.

(36) Puitesäännön 3.2 kohdan a alakohdan mukaisesti tuensaajayrityksen on todistettava, että sillä on taloudellisesti toteuttamiskelpoinen vaihtoehtoinen sijaintipaikka hankkeensa toteuttamiselle osoittaakseen aluetuen tarpeellisuuden. Jos mikään muu uusi tai olemassa oleva teollisuusalue konsernin sisällä ei sovellu kyseisen investoinnin kohteeksi, yrityksen on toteutettava hankkeensa ainoassa tähän soveltuvassa tehtaassa, vaikka se ei saisikaan tukea. Näin ollen aluetuen myöntämistä hankkeeseen, jonka maantieteellistä sijaintipaikkaa ei voida siirtää, ei voida hyväksyä.

(37) Komissio on arvioinut yhdessä autoalan ulkopuolisen asiantuntijan kanssa Espanjan toimittaman asiakirja-aineiston ja tiedot määrittääkseen, onko kyse siirrettävästä hankkeesta.

(38) Komissio hyväksyy Espanjan viranomaisten toimittamat todisteet, jotka osoittavat, että Bratislava oli toteuttamiskelpoinen vaihtoehto hankkeen toteuttamiselle. Asiakirjat osoittavat, että VW-konserni vahvisti vuodelle 1998 alkuperäisen tavoitteen, joka oli uuden Polo-mallin valmistus [...]* autoa/vrk Arazurin, Bratislavan ja Martorellin (Espanjassa) tehtailla. Myöhemmin Martorellia koskevista suunnitelmista luovuttiin ja alkuperäiset suunnitelmat supistettiin kesäkuussa 1999 [...]* ajoneuvoon/vrk. Näistä [...]* ajoneuvoa valmistettaisiin Arazurissa ja loput Bratislavassa. Samaan aikaan VW-konserni otti yhteyttä Navarran aluehallitukseen tiedustellakseen valtiontuen mahdollisuutta investoinnin varmistamiseksi Arazurissa. Tässä vaiheessa VW-konserni tutki hankkeen teknistä toteuttamiskelpoisuutta ja tarvittavaa investoinnin määrää molemmissa sijaintipaikoissa eri oletusten perusteella. VW-konserni hyväksyi lopulta marraskuussa 2000 virallisen päätöksen siitä, että Arazurissa valmistettaisiin 1500 autoa/vrk ja 300 Bratislavassa, saatuaan Navarran aluehallitukselta takeet siitä, että hankkeelle oli mahdollista myöntää tukea.

(39) Mahdollisuudesta toteuttaa Poloa koskeva hanke Bratislavassa samanaikaisesti Tuareg-hankkeen kanssa, josta oli jo sovittu Slovakian tehtailla, on todettava, että Espanjan viranomaisten toimittamat asiakirjatodisteet ja tehtaalla käynti osoittavat, että tällainen mahdollisuus oli tosiasiallisesti olemassa, sillä riittävä alue oli helposti saatavilla ja lähellä silloista Tuareg-hankkeen laajentamiseen tarkoitettua tehdasta. Lisäksi voitiin todeta, ettei hankkeen toteuttamiselle ollut teknisiä esteitä.

(40) Komissio katsoo kuitenkin, että Tuareg-hankkeen toteuttamisesta tehtaan toiminnassa olevien tilojen ulkopuolella aiheutuvat lisäkustannukset, joiden Espanja on laskenut olevan [...]* euroa, on otettava huomioon lisäkustannuksina vaihtoehdolle valmistaa 500 Poloa/vrk (siirrettävissä) Bratislavassa, sillä nämä kustannukset olisivat olleet suora seuraus päätöksestä jättää hanke toteuttamatta Arazurissa. Kyseiset kustannukset eivät myöskään toteutuneet käytännössä, sillä lopullinen päätös oli sijoittaa hanke Arazuriin.

(41) Edellä esitetyn perusteella komissio päättelee, että Bratislava oli tosiasiallisesti katsottu toteuttamiskelpoiseksi vaihtoehdoksi Arazurille hankkeen toteuttamista varten.

(42) Uudenaikaistamiseen ja järkeistämiseen tarkoitettua aluetukea, joka ei yleensä ole siirrettävissä, ei sallita moottoriajoneuvoalalla. Aluetukea voidaan sen sijaan myöntää jo toiminnassa olevan laitoksen tuotantorakenteisiin tehtäviin huomattaviin muutoksiin tai niiden laajentamiseen.

(43) Käydessään Arazurissa yhdessä autoalan ulkopuolisen asiantuntijan kanssa komissio saattoi todeta, että kyseisessä investointihankkeessa on kyse toiminnassa olevan laitoksen muuttamisesta mallin täydellistä uudistamista varten. Prässäämö ja maalaamo ovat täysin uudet ja kori- ja kokoomalinjaa koskevien muutosten taso sekä toisen korilinjan ja toisen kokoomalinjan perustaminen osoittavat, että hankkeessa on kyse toiminnassa olevan laitoksen perinpohjaisesta muuttamisesta. Komissio katsoo, että hankkeessa voidaan katsoa olevan kyse toiminnan muuntamisesta.

(44) Komissio päättelee näiden seikkojen perusteella, että hanke on siirrettävä ja sen toteuttamiseen voidaan näin ollen myöntää aluetukea, sillä tuki on välttämätön edellytys investointien houkuttelemiseksi tukialueelle.

(45) Komissio arvioi puitesäännön 3.2. kohdan b alakohdan mukaisesti, ovatko hankkeen siirrettävien osien arvioidut kustannukset tukikelpoisia. Näin ollen hankkeen muihin kuin siirrettäviin osiin ei voida myöntää tukea. Tältä osin komissio panee merkille, etteivät Espanjan viranomaiset olleet katsoneet ainuttakaan tavarantoimituslaitteisiin tehtävää investointia tukikelpoiseksi. Toiseksi komissio toteaa, että Espanjan viranomaiset väittivät menettelyn aloittamisen yhteydessä esittämissään huomautuksissa, että [...]* euron(7) suuruinen investointi Arazurin maalaamon esikäsittelylinjaa varten on katsottava siirrettäväksi investoinniksi ja osaksi tukikelpoisia kustannuksia. Komissio ei voi kuitenkaan hyväksyä Espanjan esittämää arviota tukikelpoisista kustannuksista.

(46) Komissio katsoo, etteivät Espanjan viranomaiset ole verranneet asianmukaisesti keskenään esikäsittelylaitoksen osalta 1000 auton/vrk valmistamiseen (Bratislavan siirrettävissä oleva hanke) ja 1500 auton/vrk valmistamiseen tarvittavien investointien määrää (Arazurin siirrettävissä oleva hanke). Ensin mainitussa tapauksessa kirjanpitoon merkityt investoinnit ovat välttämättömiä vanhan laitoksen mukauttamiseksi 1000autolle/vrk (ei siirrettävissä) ja viimeksi mainitussa tapauksessa kyse on investoinneista täysin uuteen laitokseen, jossa aiotaan valmistaa 1000 autoa/vrk (ei siirrettävissä) sekä 500 autoa/vrk (siirrettävissä). Kun näiden laskelmien välinen ero otetaan huomioon, 500 auton/vrk (siirrettävissä) investointikustannukset kasvavat, sillä niihin on laskettu mukaan kustannuksia, jotka koskevat 1000:ta autoa/vrk (ei siirrettävissä).

(47) Jotta vertailusta olisi hyötyä, Espanjan viranomaisten olisi kuulunut laskea 1000 auton/vrk valmistukseen tarkoitetun täysin uuden esikäsittelylaitoksen kustannukset, vastaavat kustannukset 1500 auton täysin uuden esikäsittelylaitoksen osalta ja näiden välinen ero.

(48) Espanjan viranomaiset eivät kuitenkaan ole toimittaneet tietoja siitä, kuinka suuri investointi olisi tarvittu täysin uutta 1000 auton/vrk esikäsittelylaitosta varten, todeten, ettei VW-konserni ottanut tällaista vaihtoehtoa koskaan huomioon. Komissio katsoo, että vaikkei VW-konserni ottanut tällaista vaihtoehtoa huomioon, se että Espanjan viranomaiset ovat katsoneet siirrettäviksi tietyt kustannukset, jotka kuuluvat tosiasiallisesti hankkeen kustannuksiin, joita ei voida siirtää, ei edellytä muutosta. Kun VW Navarra rakentaa uuden esikäsittelylaitoksen Arazuriin, se saa korkealaatuisen laitoksen, jonka laatuluokitus on parempi ja jonka ansiosta ylläpitokustannukset pienenevät ja tuotannon elinkaari pitenee verrattuna vanhan laitoksen mukauttamiseen. Nämä myönteiset seikat vaikuttavat uuden mallin koko tuotantoon eikä vain tuotannon siirrettävään osaan.

(49) Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että ainoastaan 500:aa autoa/vrk (siirrettävissä) koskevat tosiasialliset kustannukset voidaan katsoa tukikelpoisiksi. Näin ollen komission on määriteltävä, mikä osuus esikäsittelylaitokseen tehdystä [...]* euron investoinnista koskee 500 autoa/vrk (siirrettävissä). Tämä osuus katsotaan tukikelpoisiksi kustannuksiksi.

(50) Menettelyn aloittamisen yhteydessä esittämissään huomautuksissa Espanjan viranomaiset totesivat, että uuden lisälinjan kustannukset 500:aa autolle/vrk ovat [...]* euroa. Komissio katsoo kuitenkin, että luvussa on liioiteltu siirrettävissä olevan investoinnin todellisia kustannuksia, sillä sen mukaan 1000:ta autoa/vrk (ei siirrettävissä) koskevan esikäsittelylaitoksen kustannukset olisivat [...]* euroa, toisin sanoen 31 prosenttia kustannuksista, jotka aiheutuvat 66 prosentin osuudesta valmistettujen autojen kokonaismäärästä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki Arazurin uuden esikäsittelylaitoksen kiinteät kustannukset merkitään investoinnin siirrettävälle osalle.

(51) Komissio katsoo asiantuntijansa avustamana, että koska uusi esikäsittelylaitos hyötyy sekä tuotannon siirrettävästä että muusta kuin siirrettävästä osasta, investointikustannukset on jaettava oikeassa suhteessa molempien osien kesken. Näin ollen komissio katsoo, että Arazurin esikäsittelylaitoksen investointikustannuksista kolmasosa (eli [...]* euroa nimellisarvona ilmoitettuna) voidaan katsoa siirrettäväksi, jos erityisinvestointi tehdään samassa aikataulussa kuin hankkeen muut osat. Tämä määrä on [...]* miljoonaa euroa nykyarvona ilmaistuna.

(52) Näin ollen komissio päättelee, että hankkeen tukikelpoisten kustannusten nykyarvo on yhteensä 299335000 euroa.

(53) Puitesäännön 3.2 kohdan c alakohdan mukaan komission on varmistettava, että suunniteltu tukitoimenpide on oikeassa suhteessa niihin alueellisiin ongelmiin, joita sillä on tarkoitus ratkaista. Tähän tarkoitukseen käytetään kustannushyöty-analyysiä.

(54) Kustannushyöty-analyysissä verrataan siirrettäviä osia koskevia investointeja ja käyttökustannuksia, jotka tulisivat sijoittajan maksettaviksi, jos hanke toteutetaan kyseisellä alueella, kustannuksiin, jotka aiheutuvat saman hankkeen toteuttamisesta toisessa laitoksessa. Vertailun perusteella voidaan määritellä tukialueen erityiset haitat. Komissio antaa luvan aluetukeen, jossa noudatetaan sellaisten alueellisten haittojen ylärajaa, jotka johtuvat vertailun perustana olevaan laitokseen tehtävistä investoinneista.

(55) Arazurin toiminnalliset haitat Bratislavaan verrattuna arvioidaan kustannushyöty-analyysissä kolmen vuoden ajalta, sillä hankkeessa on kyse laajennushankkeesta eikä täysin uudesta tehtaasta. Kustannushyöty-analyysi kattaa vuodet 2002-2004, eli kolme vuotta tuotannon käynnistämisestä puitesäännön liitteen I 3.3 kohdan mukaisesti.

(56) Espanjan viranomaisten toimittamassa kustannushyöty-analyysissä Arazurin nettohaitaksi Bratislavaan verrattuna ilmoitetaan 61020000 euroa, jonka perusteella haittaintensiteetiksi saadaan 18,2 prosenttia.

(57) Komissio on arvioinut riippumattoman autoalan asiantuntijan avustamana ilmoitukseen sisältyneen kustannushyöty-analyysin määrittääkseen, onko suunniteltu aluetuki suhteutettu alueellisiin ongelmiin, joita sillä on tarkoitus ratkaista. Kustannushyöty-analyysiä on muutettu tietyiltä osin Espanjan menettelyn aloittamisen jälkeen toimittamien lisätietojen perusteella. Muutoksia kuvaillaan jäljempänä.

(58) Ensiksi komissio on lisännyt Bratislavan osalta lisäkustannuksiksi [...]* euroa, jotka olisi tarvittu Tuareg-hankkeen toteuttamiseksi tehtaan toiminnassa olevien tilojen ulkopuolella. Komissio katsoo, että kyseiset kustannukset perustuvat suoraan päätökseen, joka koskee 500 Polon/vrk (siirrettäviä) valmistuspaikan valintaa. Nämä kustannukset eivät toteutuneet, sillä Polo-hanke toteutettiin Arazurissa eikä Bratislavassa. Näin ollen VW-konsernin on otettava ne huomioon suorana etuna hankkeen toteuttamiselle Espanjassa.

(59) Toiseksi komissio poisti kustannushyöty-analyysissä tehdystä vertailusta kustannukset, jotka eivät koskeneet esikäsittelylaitoksen siirrettäviä osia (toisin sanoen 1000:ta autoa/vrk [ei siirrettävissä] koskevat kustannukset). Edellä esitettyjen yksityiskohtaisten tietojen mukaan tämä supisti esikäsittelylaitoksen kustannuksia [...]* eurosta [...]* euroon nimellisarvona ilmaistuna. Jos erityisinvestointi toteutetaan samaan aikaan hankkeen muiden osien kanssa, luku vastaa investointikustannusten alenemista Arazurissa [...]* eurolla nykyarvona ilmaistuna, sekä Arazurista Bratislavaan verrattuna aiheutuvan haitan pienentymistä [...]* eurolla, samoin nykyarvona ilmaistuna(8).

(60) Kolmanneksi komissio on arvioinut Espanjan viranomaisten irtisanomiskustannuksista menettelyn aloittamisen jälkeen toimittamia lisätietoja. Uusissa tiedoissa selvitetään yksityiskohtaisesti Espanjan lainsäädäntöä, joka koskee taloudellisilla, teknisillä, organisatorisilla tai tuotannollisilla perusteilla tehtyjä irtisanomisia, ja niiden työntekijöiden työvuosia, joihin hankkeen toteuttaminen Bratislavassa olisi vaikuttanut. Komissio katsoo kyseisten tietojen perusteella, että [...]* euron irtisanomiskustannusarvio voidaan hyväksyä.

(61) Kustannushyöty-analyysiin tehtyjen muutosten vuoksi tulokset poikkeavat Espanjan ilmoittamista tuloksista. Kustannusten nettohaitaksi saadaan Arazurin osalta 16235000 euroa vuoden 2001 arvon mukaan ilmoitettuna (kun alun perin ilmoitettu määrä oli 61020000 euroa). Hankkeen haittakerroin on 5,42 prosenttia (Espanjan ilmoituksen mukaan 18,20 prosenttia).

(62) Lopuksi komissio arvioi puitesäännön 3.2 d alakohdan mukaisesti "tasausta" eli sallitun tuki-intensiteetin lisäystä, joka muodostaa lisäkannustimen sijoittajalle investoida kyseiselle alueelle. Toimitetusta asiakirja-aineistosta ilmenee, että VW:n kapasiteetti Euroopassa pysyi lähes vakiona vuosina 2000-2004. Vuosituotanto supistui 4257300 autosta 4247700 autoon. Puitesäännön mukaan kustannushyöty-analyysiin perustuva alueellinen haittakerroin kasvaa yhden prosenttiyksikön verran (vaikutus kilpailuun on "kohtuullinen" perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvalla alueella toteutettavan investointihankkeen osalta). Lopulliseksi kertoimeksi saadaan näin ollen 6,42 prosenttia.

(63) Komissio katsoo kuitenkin, että pienikin VW-konsernin Euroopan kapasiteetin lisäys hankkeen lopulla arvioituun tasoon nähden vaikuttaa suuresti kilpailuun(9). Tällöin kustannushyöty-analyysiin perustuva alueellinen haittakerroin supistuu kahteen prosenttiyksikköön, joten lopulliseksi kertoimeksi saadaan 5,42 prosenttia. Komissio katsoo kapasiteetin lisäyksestä mahdollisesti aiheutuvan kilpailun vääristymisen perusteella, että Espanjan viranomaisten on valvottava VW-konsernin kapasiteetin kehittymistä. Puitesäännössä määrätään, että komissio voi päätöksessään edellyttää toimenpiteitä myönnettyjen tukien valvomiseksi ja niiden arvioimiseksi jälkikäteen; näiden toimenpiteiden yksityiskohdat vaihtelevat tapauskohtaisesti ja kilpailun vääristymisen mahdollisten vaikutusten mukaan. Näin ollen komissio pyytää Espanjan viranomaisia toimittamaan huhtikuuhun 2005 mennessä raportin VW-konsernin Euroopan kapasiteettiin joulukuussa 2004 kohdistuvasta valvonnasta saaduista tuloksista.

VI Päätelmä

(64) Komissio päättelee edellä esitetyn perusteella, että Espanjan VW-konsernille suunnittelema aluetuki kyseistä hanketta varten soveltuu yhteismarkkinoille edellyttäen, että tuki-intensiteetti on enintään 6,42 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Komissio toteaa, että hankkeen tukikelpoiset kustannukset olivat 299335000 euroa vuoden 2001 arvon mukaan ilmaistuna (nykyarvona ilmaistuna 6,33 prosenttia). Näin ollen komission katsoo, että Espanjan VW Navarralle suunnittelema aluetuki kyseistä hanketta varten soveltuu yhteismarkkinoille edellyttäen, että tuki on enintään 19228000 euroa bruttotukiekvivalenttina ilmaistuna (vuoden 2001 arvon mukaan ilmaistu nykyarvo 6,33 prosenttia).

(65) Kaikki muu valtiontuki kyseisille investointihankkeille on katsottava yhteismarkkinoille soveltumattomaksi.

(66) Vaikka komissio ei epäile toimitettujen laskelmien todenperäisyyttä, se pyytää Espanjan viranomaisia toimittamaan huhtikuuhun 2005 mennessä raportin, josta käy ilmi VW-konsernin Euroopan kapasiteetti joulukuussa 2004. Jos kapasiteetti poikkeaa ilmoitetuista tiedoista, komissio varaa itselleen oikeuden supistaa vastaavasti yhteismarkkinoille soveltuvan tuen määrää,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Espanjan Volkswagen Navarra SA:lle suunnittelema alueellinen investointituki, jonka nykyarvo on 19228000 euroa bruttotukiekvivalenttina ilmaistuna, kun perusvuodeksi otetaan vuosi 2001 ja korko 6,33 prosenttia, hankkeeseen, joka koskee VW Polon uuden mallin tuotantoa Arazurissa, soveltuu yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan nojalla. Kyseinen määrä vastaa 6,42 prosentin tuki-intensiteettiä 299335000 euron tukikelpoisesta investoinnista nykyarvon mukaan ilmoitettuna.

2 artikla

Kaikki muu valtiotuki, joka ylittää edellä 1 artiklassa säädetyn määrän ja jonka Espanja suunnittelee myöntävänsä Volkswagen Navarra SA:lle tämän päätöksen kohteena olevaa hanketta varten, katsotaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi tueksi.

3 artikla

Espanjan on ilmoitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamisesta sen noudattamiseksi toteuttamansa toimenpiteet.

Lisäksi Espanjan on toimitettava huhtikuuhun 2005 mennessä komissiolle raportti, jossa käsitellään VW-konsernin Euroopan kapasiteettia joulukuussa 2004.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Espanjan kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 11 päivänä kesäkuuta 2003.

Komission puolesta

Mario Monti

Komission jäsen

(1) EYVL C 161, 5.7.2002, s. 9.

(2) Ks. edellä alaviite 1.

(3) Komissio hyväksyi ohjelmaluonnoksen 3.5.2000 viitteellä N 141/2000 (EYVL C 284, 7.10.2000, s. 4).

(4) Ks. edellä alaviite 1.

(5) Tätä tekstiä on osin muokattu, jotta varmistetaan, ettei luottamuksellista tietoa paljasteta; nämä kohdat on kirjoitettu hakasulkuihin ja merkitty tähdellä.

(6) EYVL C 279, 15.9.1997, s. 1.

(7) Toisin sanoen [...]* euroa uutta esikäsittelylinjaa varten, joka on tarkoitettu 1500 autolle/vrk, josta vähennetään [...]* euroa toiminnassa olevan linjan mukauttamiseen 1000 autolle/vrk. Ks. edellä johdanto-osan 27 kappale.

(8) Tämä luku saadaan Espanjan ehdottamien tukikelpoisten kustannusten ([...]* euroa) ja komission laskemien tukikelpoisten kustannusten ([...]* euroa) erotuksesta nykyarvona ilmaistuna.

(9) Puitesäännön 3.2 d alakohdan mukaan suuri vaikutus alalle merkitsee sitä, että yhtymän investoinnin jälkeisen kapasiteetin suhde yhtymän investointia edeltävään kapasiteettiin on vähintään 1,01. Tässä tapauksessa vaikutukset kilpailulle ovat suuret, jos VW:n kapasiteetti on hankkeen lopussa vähintään 4299873 ajoneuvoa vuodessa.