32004D0197

2004/197/YUTP: Neuvoston päätös 2004/197/YUTP, tehty 23 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla

Virallinen lehti nro L 063 , 28/02/2004 s. 0068 - 0082


Neuvoston päätös 2004/197/YUTP,

tehty 23 päivänä helmikuuta 2004,

Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 28 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Helsingissä 10 ja 11 päivänä joulukuuta 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti erityisesti, että EU-johtoisiin operaatioihin vapaaehtoisesti osallistuvien jäsenvaltioiden on kyettävä vuoteen 2003 mennessä saattamaan 60 päivässä toimintavalmiuteen kaikkiin Petersbergin tehtäviin kykenevät joukot aina 50000-60000 sotilaan vahvuuteen saakka ja ylläpitämään niitä vähintään vuoden ajan.

(2) Thessalonikissa 19 ja 20 päivänä kesäkuuta 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto pani tyytyväisyydellä merkille 19 päivänä toukokuuta 2003 kokoontuneen neuvoston päätelmät, joissa muun muassa vahvistettiin Euroopan unionin nopean toiminnan sotilaallisten voimavarojen tarve.

(3) Neuvosto päätti 22 päivänä syyskuuta 2003, että Euroopan unionin olisi hankittava joustavat valmiudet eri laajuisten, vaikeudeltaan ja kiireellisyydeltään eri tasoisten sotilasoperaatioiden yhteisen kustannusten rahoituksen hoitamiseen muun muassa perustamalla 1 päivään maaliskuuta 2004 mennessä pysyvä rahoitusjärjestelmä tulevista EU:n sotilasoperaatioista johtuvien yhteisten kustannusten rahoittamiseksi.

(4) Neuvosto hyväksyi 17 päivänä kesäkuuta 2002 asiakirjan 10155/02, joka koskee sellaisten EU-johtoisten kriisinhallintaoperaatioiden rahoitusta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla.

(5) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 28 artiklan 3 kohdassa määrätään, että ne jäsenvaltiot, joiden edustaja on antanut neuvostossa virallisen lausuman 23 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, eivät ole velvollisia osallistumaan kyseessä olevan sellaisen operaation rahoitukseen, jolla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla.

(6) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 6 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden Euroopan unionin päätösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla, eikä Tanska osallistu järjestelmän rahoitukseen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

a) "osallistuvilla jäsenvaltioilla" Euroopan unionin jäsenvaltioita Tanskaa lukuun ottamatta;

b) "rahoitukseen osallistuvilla valtioilla" jäsenvaltioita, jotka osallistuvat kyseisen sotilasoperaation rahoitukseen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 28 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja kolmansia valtioita, jotka osallistuvat kyseisen operaation yhteisten kustannusten rahoitukseen Euroopan unionin kanssa tekemiensä sopimusten nojalla.

1 LUKU JÄRJESTELMÄ

2 artikla

Järjestelmän perustaminen

1. Perustetaan Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmä, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla.

2. Järjestelmää kutsutaan nimellä Athene.

3. Athene toimii osallistuvien jäsenvaltioiden nimissä tai yksittäisten operaatioiden osalta 1 artiklassa määriteltyjen rahoitukseen osallistuvien valtioiden nimissä.

3 artikla

Oikeuskelpoisuus

Euroopan unionin sellaisten operaatioiden rahoituksen hallinnoimiseksi, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla, Athenella on tarvittava oikeuskelpoisuus, jotta sillä muun muassa voi olla pankkitili ja jotta se voi hankkia, säilyttää tai luovuttaa omaisuutta, tehdä sopimuksia tai hallinnollisia järjestelyjä sekä esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä. Athenen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

4 artikla

Kolmansien osapuolten kanssa suoritettava yhteensovittaminen

Athene sovittaa toimintansa yhteen jäsenvaltioiden, yhteisön toimielinten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa siinä määrin kuin tämä on sen tehtävien hoitamiseksi tarpeen ja ottaen huomioon Euroopan unionin tavoitteet ja politiikat.

2 LUKU ORGANISAATIORAKENNE

5 artikla

Hallintoelimet ja henkilöstö

1. Athenea hallinnoivat erityiskomitean alaisuudessa:

a) hallinnoija;

b) kunkin operaation komentaja johtamansa operaation osalta, jäljempänä "operaation komentaja";

c) tilinpitäjä.

2. Athene hyödyntää kaikin mahdollisin tavoin Euroopan unionin olemassa olevia hallintorakenteita. Athene käyttää EU:n toimielinten sen käyttöön osoittamaa tai jäsenvaltioiden lähettämää henkilöstöä.

3. Neuvoston pääsihteeri voi määrätä hallinnoijan tai tilinpitäjän avuksi näiden tehtäviensä hoitoon tarvitseman henkilöstön, tarvittaessa osallistuvan jäsenvaltion pyynnöstä.

4. Athenen elinten ja niiden henkilöstön aktivointi tapahtuu operatiivisten tarpeiden perusteella.

6 artikla

Erityiskomitea

1. Perustetaan erityiskomitea, jonka muodostavat yksi edustaja kustakin osallistuvasta jäsenvaltiosta, jäljempänä "erityiskomitea". Komissio osallistuu erityiskomitean kokouksiin osallistumatta sen äänestyksiin.

2. Athenea hallinnoidaan erityiskomitean alaisuudessa.

3. Komitean käsitellessä tietyn operaation yhteisten kustannusten rahoitusta:

a) erityiskomitea muodostuu yhdestä kunkin rahoitukseen osallistuvan jäsenvaltion edustajasta;

b) rahoitukseen osallistuvien kolmansien valtioiden edustajat osallistuvat erityiskomitean työskentelyyn mutta eivät osallistu äänestyksiin eivätkä ole niissä läsnä;

c) operaation komentaja tai hänen edustajansa osallistuu erityiskomitean työskentelyyn osallistumatta sen äänestyksiin.

4. Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio kutsuu koolle erityiskomitean kokoukset ja toimii sen puheenjohtajana. Hallinnoija vastaa komitean sihteeristöstä ja laatii komitean pöytäkirjan. Hän ei osallistu äänestyksiin.

5. Tilinpitäjä osallistuu tarvittaessa erityiskomitean työskentelyyn ottamatta osaa sen äänestyksiin.

6. Puheenjohtajavaltio kutsuu erityiskomitean koolle enintään 15 päivän määräajassa jonkin osallistuvan jäsenvaltion, hallinnoijan tai operaation komentajan pyynnöstä.

7. Hallinnoija ilmoittaa asianmukaisella tavalla erityiskomitealle kaikista Atheneen kohdistuvista korvausvaatimuksista tai riidoista.

8. Komitea tekee päätökset yksimielisesti ottaen huomioon sen kokoonpanon sellaisena kuin se on määritelty 1 ja 3 kohdassa. Sen päätökset ovat sitovia.

9. Erityiskomitea hyväksyy kaikki talousarviot ottaen huomioon asianomaiset rahoitusohjeet ja käyttää 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39 ja 41 artiklassa säädettyä toimivaltaa.

10. Hallinnoija, operaation komentaja ja tilinpitäjä antavat tietoja erityiskomitealle tämän päätöksen säännösten mukaisesti.

11. Erityiskomitean 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 37, 38, 39 ja 41 artiklan nojalla hyväksymien säädösten tekstin allekirjoittavat sitä hyväksyttäessä erityiskomitean puheenjohtajana oleva henkilö sekä hallinnoija.

7 artikla

Hallinnoija

1. Neuvoston pääsihteeri nimittää hallinnoijan ja ainakin yhden apulaishallinnoijan kolmen vuoden toimikaudeksi.

2. Hallinnoija käyttää toimivaltaansa Athenen nimissä.

3. Hallinnoija:

a) valmistelee ja antaa erityiskomitean käsiteltäväksi talousarvioesitykset, talousarvioesityksen operaation menoja koskeva osa laaditaan operaation komentajan ehdotuksen perusteella;

b) vahvistaa talousarviot sen jälkeen, kun erityiskomitea on hyväksynyt ne;

c) toimii tulojen, operaatioiden valmisteluvaiheen tai niiden jälkeisten yhteisten kustannusten ja muuhun kuin operaation aktiivivaiheeseen liittyvien yhteisten operatiivisten kustannusten hyväksyjänä;

d) toteuttaa tulojen osalta kolmansien osapuolten kanssa tehdyt rahoitusjärjestelyt, jotka liittyvät unionin sotilasoperaatioiden yhteisten kustannusten rahoitukseen.

4. Hallinnoija huolehtii, että tässä päätöksessä vahvistettuja sääntöjä noudatetaan ja että erityiskomitean päätöksiä sovelletaan.

5. Hallinnoija voi toteuttaa tarpeellisiksi katsomansa toimenpiteet Athenen kautta rahoitettujen menojen toteuttamiseksi. Hänen on ilmoitettava niistä erityiskomitealle.

6. Hallinnoija sovittaa yhteen unionin sotilasoperaatioiden rahoitukseen liittyvien kysymysten käsittelyn. Hän toimii kansallisten hallintojen ja tarvittaessa kansainvälisten järjestöjen yhteystahona näissä kysymyksissä.

7. Hallinnoija on toiminnastaan vastuussa erityiskomitealle.

8 artikla

Operaation komentaja

1. Operaation komentaja hoitaa johtamansa operaation yhteisten kustannusten rahoitukseen liittyviä toimivaltuuksiaan Athenen nimissä.

2. Johtamansa operaation osalta operaation komentaja:

a) toimittaa hallinnoijalle ehdotuksensa talousarvioesitysten osaan "yhteiset operatiiviset menot/kustannukset";

b) toteuttaa tulojen ja menojen hyväksyjänä yhteisiin operatiivisiin kustannuksiin liittyvät määrärahat; hän käyttää toimivaltaa kaikkiin kyseisten määrärahojen toteuttamiseen osallistuviin henkilöihin nähden, ennakkomaksut mukaan luettuina; hän voi tehdä hankintoja ja sopimuksia Athenen nimissä; hän avaa johtamalleen operaatiolle Athenen nimissä pankkitilin.

3. Operaation komentaja voi tämän päätöksen nojalla toteuttaa tarpeellisiksi katsomansa toimenpiteet Athenen kautta rahoitettujen menojen toteuttamiseksi johtamansa operaation osalta. Hänen on ilmoitettava asiasta hallinnoijalle ja erityiskomitealle.

9 artikla

Tilinpitäjä

1. Neuvoston pääsihteeri nimittää tilinpitäjän ja vähintään yhden apulaistilinpitäjän kahden vuoden toimikaudeksi.

2. Tilinpitäjä käyttää toimivaltaansa Athenen nimissä.

3. Tilinpitäjän tehtävänä on:

a) suorittaa maksut asianmukaisesti, kantaa tulot ja periä vahvistetut saamiset;

b) valmistella kunakin vuonna Athenen tilinpäätös ja kunkin operaation päätyttyä operaation tilinpäätös;

c) avustaa hallinnoijaa tämän toimittaessa vuosittaisen tilinpäätöksen tai operaation tilinpäätöksen erityiskomitean hyväksyttäväksi;

d) hoitaa Athenen kirjanpito;

e) vahvistaa kirjanpitosäännöt ja -menetelmät sekä tililuettelo;

f) vahvistaa ja validoida kirjanpitojärjestelmät tuloja varten sekä tarvittaessa validoida tulojen ja menojen hyväksyjän määrittelemät järjestelmät, joiden tarkoituksena on antaa tilitietoja tai niiden perusteluja;

g) säilyttää kirjanpitotositteet;

h) hoitaa käteisvaroja yhdessä hallinnoijan kanssa.

4. Hallinnoija ja operaation komentaja antavat tilinpitäjälle kaikki tarvittavat tiedot sellaisen tilinpäätöksen laatimiseksi, joka antaa oikean kuvan Athenen varoista ja Athenen hallinnoimasta talousarvion toteuttamisesta. He vastaavat tietojen oikeellisuudesta.

5. Tilinpitäjä on toiminnastaan vastuussa erityiskomitealle.

10 artikla

Hallinnoijaan, tilinpitäjään ja Athenen henkilöstöön sovellettavat yleiset säännökset

1. Yhtäältä hallinnoijan tai apulaishallinnoijan ja toisaalta tilinpitäjän tai apulaistilinpitäjän tehtäviä ei voi hoitaa sama henkilö.

2. Apulaishallinnoijat toimivat hallinnoijan alaisuudessa. Apulaistilinpitäjät toimivat tilinpitäjän alaisuudessa.

3. Apulaishallinnoija toimii hallinnoijan sijaisena tämän ollessa poissa tai estynyt. Apulaistilinpitäjä toimii tilinpitäjän sijaisena tämän ollessa poissa tai estynyt.

4. Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovelletaan heidän hoitaessaan Athenen tehtäviä edelleen heihin sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä.

5. Jäsenvaltioiden Athenen käyttöön antamaan henkilöstöön sovelletaan sääntöjä, jotka on vahvistettu neuvoston päätöksessä palvelukseen määrättäviin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä sekä säännöksiä, joista on sovittu heidän kansallisen hallintonsa ja yhteisön toimielimen tai Athenen kesken. Lähettävä jäsenvaltio vastaa kuitenkin joka tapauksessa asiantuntijoiden kustannuksista, jotka on määritelty tällaisessa neuvoston päätöksessä palvelukseen määrättäviin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä.

6. Athenen henkilöstölle on ennen heidän nimitystään tehtävä luotettavuusselvitys, joka valtuuttaa heidät käsittelemään neuvoston hallussa olevia luokiteltuja tietoja ainakin luokkaan "secret UE" asti, tai vastaava jäsenvaltion teettämä luotettavuusselvitys.

7. Hallinnoija voi neuvotella ja sopia jäsenvaltioiden tai yhteisön toimielinten kanssa järjestelyistä, joilla voidaan etukäteen nimetä henkilöstö, joka tarvittaessa saadaan viipymättä Athenen käyttöön.

3 LUKU RAHOITUKSEEN OSALLISTUVAT KOLMANNET VALTIOT

11 artikla

Kolmansien valtioiden rahoitusosuuksien maksamiseen liittyvät pysyvät ja tapauskohtaiset hallinnolliset järjestelyt

1. Hallinnoija neuvottelee neuvoston nimeämien, EU:n operaatioiden rahoitukseen mahdollisesti osallistuvien kolmansien valtioiden kanssa pysyvät hallinnolliset järjestelyt ja neuvoston nimeämien, tietyn EU:n operaation rahoitukseen osallistuvien kolmansien valtioiden kanssa tapauskohtaiset hallinnolliset järjestelyt EU:n ja kyseisten kolmansien valtioiden välillä tehtyjen sopimusten puitteissa. Nämä järjestelyt toteutetaan Athenen ja kyseisten kolmansien valtioiden toimivaltaisten hallintoyksiköiden välisenä kirjeenvaihtona, jossa vahvistetaan tarvittavat menettelytavat unionin tulevia sotilasoperaatioita koskevien rahoitusosuuksien maksamiseksi nopeasti.

2. Kunnes 1 kohdassa tarkoitetut sopimukset on tehty, hallinnoija voi toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet rahoitukseen osallistuvien kolmansien valtioiden maksujen helpottamiseksi.

3. Hallinnoijan on ilmoitettava suunnitelluista järjestelyistä etukäteen erityiskomitealle ennen kuin hän allekirjoittaa ne Athenen nimissä.

4. Unionin käynnistäessä sotilasoperaation hallinnoija toteuttaa operaation rahoitukseen osallistuvien kolmansien valtioiden kanssa sovitut järjestelyt neuvoston päättämien rahoitusosuuksien mukaisesti.

4 LUKU PANKKITILIT

12 artikla

Avaaminen ja tarkoitus

1. Hallinnoija avaa yhden tai useampia pankkitilejä Athenen nimissä.

2. Pankkitili tai pankkitilit avataan unionin jäsenvaltioon sijoittautuneessa ensiluokkaisessa rahoituslaitoksessa.

3. Rahoitukseen osallistuvien valtioiden rahoitusosuudet maksetaan näille tileille. Tileiltä voidaan maksaa Athenen hallinnoimat menot ja maksaa operaation komentajalle sotilasoperaation yhteisiin kustannuksiin liittyvien menojen toteuttamiseen tarvittavat ennakkomaksut. Pankkitilejä ei saa ylittää.

13 artikla

Varainhoito

1. Kaikki Athenen tililtä suoritettavat maksut edellyttävät sekä hallinnoijan tai apulaishallinnoijan että tilinpitäjän tai apulaistilinpitäjän allekirjoitusta.

2. Athenen hallinnoimia varoja, operaation komentajalle uskotut varat mukaan luettuina, saa tallettaa vain ensiluokkaiseen rahoituslaitokseen euromääräisenä ja käyttötilille tai lyhytaikaiselle tilille.

5 LUKU YHTEISET KUSTANNUKSET

14 artikla

Yhteisten kustannusten määritelmä ja hyväksyttävien maksujen kaudet

1. Athene vastaa liitteessä I luetelluista yhteisistä kustannuksista riippumatta siitä, milloin ne ovat syntyneet. Kun kustannukset otetaan talousarvion momenttiin, josta käy ilmi operaatio, johon ne lähinnä liittyvät, niitä pidetään kyseisen operaation "operatiivisina kustannuksina". Muutoin niitä pidetään "operaatioiden valmisteluvaiheen tai niiden jälkeisinä yhteisinä kustannuksina".

2. Lisäksi Athene vastaa liitteessä II luetelluista yhteisistä operatiivisista kustannuksista operaation valmisteluvaiheen aikana, joka alkaa päivänä, jona neuvosto päättää, että unioni toteuttaa sotilasoperaation, ellei neuvosto vahvista aikaisempaa päivämäärää, ja päättyy päivänä, jona operaation komentaja nimitetään.

3. Operaation aktiivivaiheen aikana, joka alkaa operaation komentajan nimittämisestä ja päättyy päivään, jona operaatioesikunta lopettaa toimintansa, Athene vastaa yhteisinä operatiivisina kustannuksina

a) liitteessä III-A luetelluista yhteisistä kustannuksista;

b) neuvoston niin päättäessä liitteessä III-B luetelluista yhteisistä kustannuksista.

4. Operaation yhteisiä operatiivisia kustannuksia ovat myös liitteessä IV luetellut operaation loppuselvitykseen tarvittavat menot.

Operaatio on selvitetty loppuun, kun yhteisesti operaatiota varten rahoitetut varusteet ja infrastruktuurit on toimitettu niiden lopulliseen määränpäähän ja operaation tilinpäätös on laadittu.

5. Yhteisiksi kustannuksiksi ei hyväksytä mitään menoja sellaisten kustannusten kattamiseksi, jotka yksi tai useampi rahoitukseen osallistuva valtio, yhteisön toimielin tai kansainvälinen järjestö olisi operaation järjestämisestä riippumatta joka tapauksessa ottanut vastatakseen.

15 artikla

Harjoitukset

1. Euroopan unionin harjoitusten yhteiset kustannukset rahoitetaan Athenen kautta sellaisten sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, jotka ovat samanlaisia kuin operaatioissa, joiden rahoitukseen kaikki osallistuvat jäsenvaltiot osallistuvat.

2. Nämä harjoitusten yhteiset kustannukset koostuvat ensinnäkin toiminta-alueelle siirrettävistä tai kiinteistä esikunnista aiheutuvista lisäkustannuksista ja toiseksi lisäkustannuksista, jotka syntyvät Euroopan unionille harjoituksen käyttöön tarjottujen Naton yhteisten voimavarojen käyttämisestä.

3. Harjoitusten yhteisiin kustannuksiin eivät sisälly kustannukset, jotka liittyvät

a) pääomahankintoihin, mukaan lukien rakennuksiin, infrastruktuuriin ja varusteisiin liittyvät hankinnat;

b) harjoitusten suunnittelu- ja valmisteluvaiheeseen;

c) joukkojen kuljetukseen, kasarmeihin ja majoitukseen.

16 artikla

Rahoitusohje

Jokaiseen yhteiseen toimintaan, jolla neuvosto päättää unionin toteuttamasta sotilasoperaatiosta, ja jokaiseen yhteiseen toimintaan tai päätökseen, jolla neuvosto päättää jatkaa unionin operaatiota, on sisällyttävä rahoitusohje kyseisen operaation yhteisten kustannusten kattamiseksi. Hallinnoija arvioi erityisesti unionin sotilasesikunnan ja operaation komentajan, jos tämä on aloittanut tehtävänsä, avustuksella operaation yhteisten kustannusten kattamiseksi suunnitellulla ajanjaksolla tarvittavan arvioidun määrän. Hallinnoija ehdottaa määrää puheenjohtajavaltion välityksellä neuvoston elimille, joiden tehtävänä on käsitellä ehdotusta yhteiseksi toiminnaksi tai päätökseksi.

6 LUKU TALOUSARVIO

17 artikla

Talousarvion periaatteet

1. Euromääräisenä laadittava talousarvio on säädös, jolla ennakoidaan ja hyväksytään kullekin varainhoitovuodelle Athenen hallinnoimat kokonaistulot ja -menot.

2. Kaikki menot liitetään tiettyyn operaatioon lukuun ottamatta tarvittaessa liitteessä I lueteltuja kustannuksia.

3. Talousarvioon otetut määrärahat hyväksytään varainhoitovuodeksi, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta samana vuonna.

4. Talousarvioon otettujen tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

5. Mitään tuloa tai menoa ei voida toteuttaa muutoin kuin osoittamalla se tiettyyn budjettikohtaan ja siihen otettujen määrärahojen rajoissa.

18 artikla

Vuosittaisen talousarvion laatiminen ja hyväksyminen

1. Hallinnoija laatii joka vuosi talousarvioesityksen seuraavaa varainhoitovuotta varten, "yhteisiä operatiivisia kustannuksia" koskevilta osin kunkin operaation komentajan avustuksella. Hallinnoija esittää talousarvioesityksen erityiskomitealle viimeistään 31 päivänä lokakuuta.

2. Esitys sisältää:

a) arvioidut määrärahat operaatioiden valmisteluvaiheen tai niiden jälkeisten yhteisten kustannusten kattamiseksi;

b) arvioidut määrärahat meneillään olevien tai suunniteltujen operaatioiden yhteisten operatiivisten kustannusten kattamiseksi, tarvittaessa myös jonkun valtion tai kolmannen osapuolen ennakkoon rahoittamien yhteisten kustannusten korvaamiseen tarvittavat määrärahat;

c) arvion menojen kattamiseen tarvittavista tuloista.

3. Määrärahat jaotellaan osastoihin ja lukuihin, joissa menot ryhmitellään laatunsa tai käyttötarkoituksensa mukaan ja jaotellaan tarvittaessa edelleen tarpeen mukaan momentteihin. Talousarvioesitykseen sisältyy luvuittain tai momenteittain eritelty selvitysosa. Kutakin operaatiota varten on yksi osasto. Yksi osasto on talousarvion yleinen osa, johon kuuluvat operaatioiden valmisteluvaiheen tai niiden jälkeiset yhteiset kustannukset.

4. Kussakin osastossa voi olla luku "alustavat määrärahat". Nämä määrärahat otetaan talousarvioon, kun vakavien perusteiden nojalla on epävarmuutta määrärahojen määrästä tai talousarvioon otettujen määrärahojen toteuttamismahdollisuudesta.

5. Tulot muodostuvat:

a) osallistuvien jäsenvaltioiden ja rahoitukseen osallistuvien jäsenvaltioiden sekä tarvittaessa rahoitukseen osallistuvien kolmansien valtioiden rahoitusosuuksista;

b) sekalaisista tuloista, jotka jaotellaan osaston mukaan ja jotka käsittävät korkotuloja ja myyntituloja sekä edellisen varainhoitovuoden toteutuneen saldon sen jälkeen, kun erityiskomitea on sen määritellyt.

6. Erityiskomitea hyväksyy talousarvioesityksen ennen joulukuun 31 päivää. Hallinnoija vahvistaa hyväksytyn talousarvion ja antaa sen tiedoksi osallistuville valtioille ja rahoitukseen osallistuville valtioille.

19 artikla

Lisätalousarviot

1. Väistämättömissä, poikkeuksellisissa tai odottamattomissa olosuhteissa hallinnoija voi ehdottaa lisätalousarvioesitystä, erityisesti kun operaation toteuttamista harkitaan kesken varainhoitovuoden. Jos lisätalousarvioesitys ylittää huomattavasti kyseisen operaation rahoitusohjeen, erityiskomitea voi pyytää neuvostoa hyväksymään sen.

2. Lisätalousarvio laaditaan, esitetään, hyväksytään, vahvistetaan ja annetaan tiedoksi samaa menettelyä noudattaen kuin vuosittainen talousarvio. Kun lisätalousarvio liittyy unionin sotilasoperaation aloittamiseen, siihen on kuitenkin liitettävä operaation ennakoituja yhteisiä kustannuksia kokonaisuudessaan koskeva yksityiskohtainen rahoitusselvitys. Erityiskomitea käsittelee esityksen asian kiireellisyyden huomioon ottaen.

20 artikla

Määrärahasiirrot

1. Hallinnoija voi tarvittaessa operaation komentajan ehdotuksesta suorittaa määrärahasiirtoja. Hallinnoijan on ilmoitettava erityiskomitealle aikomuksestaan kolme viikkoa etukäteen, sikäli kuin tämä on mahdollista asian kiireellisyys huomioon ottaen.

Erityiskomitean ennakkohyväksyntä vaaditaan kuitenkin silloin, kun:

a) suunniteltu määrärahasiirto muuttaa operaation ennakoituja kokonaismäärärahoja;

tai

b) varainhoitokaudelle suunnitellut määrärahasiirrot luvusta toiseen ylittävät 10 prosenttia sen luvun määrärahoista, josta määrärahat siirretään, sellaisina kuin ne on otettu varainhoitovuoden talousarvioon päivänä, jona harkittava määrärahasiirtoehdotus tehdään.

2. Operaation komentaja voi, katsoessaan sen operaation moitteettoman toiminnan kannalta tarpeelliseksi, kolmen kuukauden kuluessa operaation aloittamispäivästä toteuttaa operaatiolle osoitettujen määrärahojen siirtoja momentilta toiselle ja luvusta toiseen talousarvion osassa "yhteiset operatiiviset kustannukset". Hänen on ilmoitettava asiasta hallinnoijalle ja erityiskomitealle.

21 artikla

Määrärahojen siirto varainhoitovuodelta toiselle

1. Operaatioiden valmisteluvaiheen tai niiden jälkeisten yhteisten kustannusten kattamiseen tarkoitetut määrärahat, joita ei ole sidottu, peruutetaan periaatteessa varainhoitovuoden lopussa.

2. Athenen hallinnoimien tarvikkeiden ja varusteiden varastointikulujen kattamiseen tarkoitetut määrärahat voidaan siirtää yhden kerran seuraavalle varainhoitovuodelle, sikäli kuin vastaava sitoumus on annettu ennen kuluvan varainhoitovuoden joulukuun 31 päivää. Yhteisten operatiivisten kustannusten kattamiseen tarkoitetut määrärahat voidaan siirtää seuraavalle varainhoitovuodelle, sikäli kuin niitä tarvitaan operaatioon, jota ei ole selvitetty loppuun.

3. Hallinnoijan on annettava edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettäviä määrärahoja koskevat ehdotukset erityiskomitean hyväksyttäväksi ennen helmikuun 15 päivää.

22 artikla

Menojen aikaistettu toteuttaminen

Sen jälkeen kun vuosittainen talousarvio on vahvistettu:

a) talousarvioon otettuja määrärahoja voidaan sitoa seuraavan tammikuun 1 päivästä alkaen;

b) menot, jotka lakiin tai sopimukseen perustuvista määräyksistä johtuen on suoritettava ennakkoon, voidaan maksaa seuraavaksi varainhoitovuodeksi varatuista määrärahoista edellyttäen, että erityiskomitea on tämän hyväksynyt.

7 LUKU RAHOITUSOSUUDET JA KORVAUKSET

23 artikla

Rahoitusosuuksien määrittäminen

1. Operaatioiden valmisteluvaiheen tai niiden toteuttamisen jälkeisten yhteisten kustannusten kattamiseen tarkoitetut määrärahat, joita ei voida kattaa sekalaisilla tuloilla, rahoitetaan osallistuvien jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla.

2. Operaation yhteisten operatiivisten kustannusten kattamiseen tarkoitetut määrärahat katetaan operaation rahoitukseen osallistuvien jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden rahoitusosuuksilla.

3. Operaation rahoitukseen osallistuvien jäsenvaltioiden rahoitusosuudet ovat määrältään yhtä suuret kuin talousarvioon otetut, operaation yhteisten operatiivisten kustannusten kattamiseen tarkoitetut määrärahat vähennettynä niiden rahoitusosuuksien määrällä, jotka rahoitukseen osallistuvat kolmannet valtiot ovat velvollisia maksamaan samaa operaatiota varten 11 artiklan mukaisesti.

4. Rahoitusosuuksien jakautuminen niiden jäsenvaltioiden kesken, joilta rahoitusosuuksia pyydetään, määräytyy Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 28 artiklan 3 kohdassa määritellyn bruttokansantulon mukaan määräytyvän asteikon ja Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom(1) tai muun, sen korvaavan päätöksen mukaisesti.

5. Rahoitusosuuksien laskennassa käytetään Euroopan yhteisöjen viimeisimpään talousarvioon liitetyssä taulukossa "Yleisen talousarvion rahoitus omien varojen lajien ja jäsenvaltioiden mukaan" olevassa sarakkeessa "BKTL-varat" olevia tietoja. Kutakin jäsenvaltiota, jolta rahoitusosuutta pyydetään, koskeva rahoitusosuus on suhteessa kyseisen jäsenvaltion bruttokansantulon (BKTL) osuuteen niiden jäsenvaltioiden, joilta rahoitusosuuksia pyydetään, yhteenlasketusta BKTL:stä.

24 artikla

Rahoitusosuuksien maksuaikataulu

1. Osallistuvien jäsenvaltioiden rahoitusosuudet, joilla on tarkoitus kattaa operaatioiden valmisteluvaiheen tai niiden toteuttamisen jälkeiset yhteiset kustannukset on maksettava ennen kyseisen varainhoitovuoden 1 päivää maaliskuuta.

2. Kun neuvosto vahvistaa rahoitusohjeen unionin sotilasoperaatiolle, rahoitukseen osallistuvat jäsenvaltiot maksavat rahoitusosuuksinaan noin 30 prosenttia rahoitusohjeesta, ellei neuvosto päätä korkeammasta prosenttiosuudesta.

3. Erityiskomitea voi hallinnoijan ehdotuksesta päättää, että lisärahoitusosuuksia pyydetään ennen operaation lisätalousarvion vahvistamista. Erityiskomitea voi päättää siirtää asian neuvoston toimivaltaisten valmistelevien elinten käsiteltäväksi.

4. Kun operaation yhteisten operatiivisten kustannusten kattamiseen tarkoitetut määrärahat on otettu talousarvioon, jäsenvaltiot maksavat kyseistä operaatiota koskevien 23 artiklan mukaisten rahoitusosuuksiensa jäljellä olevan määrän, josta on vähennetty niiltä samaan operaatioon samana varainhoitovuonna jo maksuun pannut rahoitusosuudet.

5. Kun rahoitusohje tai talousarvio on vahvistettu, hallinnoija lähettää kirjallisesti sitä vastaavat rahoituspyynnöt kansallisille hallinnoille, joiden yhteystiedot on ilmoitettu hänelle.

6. Rahoitusosuudet on maksettava 30 päivän kuluessa vastaavan pyynnön lähettämisestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 1 kohdan soveltamista.

7. Kukin rahoitukseen osallistuva valtio vastaa rahoitusosuuksien maksamiseen liittyvistä pankkikuluista omalta osaltaan.

25 artikla

Menojen rahoittaminen ennakkoon

1. Jos Euroopan unionin sotilasoperaation yhteisiin kustannuksiin liittyvät menot on maksettava ennen kuin Athenea koskevat rahoitusosuudet on vastaanotettu, neuvosto, samalla kun se hyväksyy operaatioon liittyvän yhteisen toiminnan tai tekee sen täytäntöönpanoa koskevan päätöksen,

a) nimeää jäsenvaltiot, joiden tehtävänä on näiden menojen rahoittaminen ennakkoon;

b) päättää vaihtoehtoisesta tavasta rahoittaa nämä menot ennakkoon ja vahvistaa tarvittavat menettelyt, jos tarvittavaa ennakkorahoitusta ei ole saatavissa.

2. Erityiskomitea valvoo tämän artiklan täytäntöönpanoa ja ottaa toimissaan huomioon asian kiireellisyyden.

3. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ennakkorahoitus maksetaan takaisin heti kun maksetut rahoitusosuudet sen sallivat.

26 artikla

Ennakkomaksujen korvaaminen

1. Jäsenvaltio, kolmas valtio tai soveltuvin osin kansainvälinen järjestö, jonka neuvosto on valtuuttanut rahoittamaan ennakkoon osan operaation yhteisistä kustannuksista, voi saada Athenelta korvauksen esittämällä hallinnoijalle viimeistään kahden kuukauden kuluttua kyseisen operaation päättymisestä pyynnön, johon on liitetty tarvittavat tositteet.

2. Korvaus voidaan maksaa vain, jos operaation komentaja ja hallinnoija ovat hyväksyneet sen.

3. Jos rahoitukseen osallistuvan valtion korvauspyyntö hyväksytään, korvaus voidaan vähentää hallinnoijan kyseiselle valtiolle osoittamasta seuraavasta rahoitusosuuspyynnöstä.

4. Jos rahoitusosuuspyyntöjä ei ole suunnitteilla, kun pyyntö hyväksytään, tai mikäli hyväksytty korvauspyyntö ylittää suunnitellun rahoitusosuuspyynnön, hallinnoija maksaa korvattavan summan 30 päivän kuluessa ottaen huomioon Athenen käteisvarat ja kyseisen operaation yhteisten kustannusten rahoitustarpeet.

5. Korvaus maksetaan tämän päätöksen mukaisesti, vaikka operaatio olisi peruttu.

27 artikla

Athenen suorittama muiden kuin yhteisiin kustannuksiin kuuluvien menojen hallinnointi

1. Erityiskomitea voi hallinnoijan tai jäsenvaltion ehdotuksesta päättää, että tiettyjen operaatioon liittyvien menojen hallinnointi, erityisesti joukkojen huollon osalta, annetaan Athenelle, vaikka kukin jäsenvaltio vastaakin niistä edelleen omalta osaltaan.

2. Erityiskomitea voi päätöksessään valtuuttaa operaation komentajan tekemään operaatioon osallistuvien jäsenvaltioiden nimissä sopimuksia tarkoitettujen tarvikkeiden hankkimiseksi. Se voi antaa valtuutuksen sille, että Athenen talousarviosta rahoitetaan ennakolta jäsenvaltioiden menoja, tai päättää, että Athene kerää ennakkoon jäsenvaltioilta tarvittavat varat tekemiensä sopimusten noudattamiseksi.

3. Athene hoitaa jäsenvaltioiden vastuulla olevien menojen kirjanpidon siltä osin kuin niiden hallinnointi on annettu sille. Se lähettää joka kuukausi kullekin jäsenvaltiolle yhteenvedon jäsenvaltion vastuulla olevista menoista, joita jäsenvaltiolle tai sen henkilöstölle on koitunut edellisen kuukauden kuluessa, ja pyytää tarvittavat varat menojen hoitamiseksi. Jäsenvaltioiden on maksettava pyydetyt varat Athenelle 30 päivän kuluessa pyynnön lähettämisestä.

28 artikla

Viivästyskorko

Jos valtio ei ole hoitanut rahoitusta koskevia velvoitteitaan, siihen sovelletaan soveltuvin osin yhteisöjen talousarvio-osuuksien maksamiseen sovellettavia viivästyskorkoja koskevia yhteisön sääntöjä, jotka on vahvistettu Euroopan yhteisön yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) 71 artiklassa.

8 LUKU MENOJEN TOTEUTTAMINEN

29 artikla

Periaatteet

1. Athenen määrärahat käytetään moitteettoman varainhoidon eli taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita noudattaen.

2. Tulojen ja menojen hyväksyjien on toteutettava Athenen tulot ja menot moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen ja niiden laillisuuden ja asianmukaisuuden varmistaen. Tulojen ja menojen hyväksyjät suorittavat budjettiin ja lakiin perustuvat sitoumukset, menojen maksatuksen ja hyväksymisen sekä määrärahojen toteuttamista edeltävät toimet. Tulojen ja menojen hyväksyjä voi siirtää tehtäviään tekemällä päätöksen, josta käyvät ilmi

a) tehtävien hoitajat asianmukaisella tasolla;

b) siirretyn toimivallan ulottuvuus; ja

c) edunsaajien mahdollisuus siirtää saamaansa toimivaltaa edelleen toiselle.

3. Määrärahojen toteuttaminen varmistetaan noudattamalla tulojen ja menojen hyväksyjän sekä tilinpitäjän tehtävien eriyttämisen periaatetta. Tulojen ja menojen hyväksyjän sekä tilinpitäjän tehtäviä ei voi hoitaa sama henkilö. Kaikki Athenen hallinnoimista varoista suoritettavat maksut edellyttävät tulojen ja menojen hyväksyjän sekä tilinpitäjän yhteistä allekirjoitusta.

4. Kun yhteisten menojen toteuttaminen annetaan jäsenvaltiolle, yhteisön toimielimelle tai soveltuvin osin kansainväliselle järjestölle, kyseinen valtio, toimielin tai järjestö soveltaa sääntöjä, joita sovelletaan sen omien menojen toteuttamiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän päätöksen soveltamista. Kun hallinnoija toteuttaa menoja suoraan, se noudattaa Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion neuvostoa koskevan osan toteuttamiseen sovellettavia sääntöjä.

5. Hallinnoija voi kuitenkin toimittaa puheenjohtajavaltiolle luonnoksia neuvostolle tai erityiskomitealle annettaviksi ehdotuksiksi yhteisten menojen toteuttamista koskevista säännöistä.

30 artikla

Operaatioiden valmisteluvaiheen tai niiden toteuttamisen jälkeiset yhteiset kustannukset

Hallinnoija hoitaa tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävät operaatioiden valmisteluvaiheen tai niiden toteuttamisen jälkeisten yhteisten kustannusten osalta.

31 artikla

Yhteiset operatiiviset kustannukset

1. Operaation komentaja hoitaa tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävät johtamansa operaation yhteiset operatiiviset kustannukset kattavien menojen osalta. Hallinnoija hoitaa kuitenkin tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävät niiden operaation yhteiset operatiiviset kustannukset kattavien menojen osalta, jotka ovat syntyneet yksittäisen operaation valmisteluvaiheen aikana ja jotka Athene toteuttaa suoraan tai jotka liittyvät operaatioon sen aktiivivaiheen jälkeen.

2. Hallinnoija siirtää operaation komentajalle tämän pyynnöstä operaation menojen kattamiseen tarvittavat määrät Athenen pankkitililtä Athenen puolesta avatulle pankkitilille, jonka operaation komentaja on hallinnoijalle ilmoittanut.

3. Edellä 17 artiklan 5 kohdasta poiketen rahoitusohjeen hyväksyminen antaa hallinnoijalle ja operaation komentajalle, kummallekin oman toimivaltansa puitteissa, oikeuden sitoa ja maksaa kyseisen operaation menoja enintään 30 prosentin määrän rahoitusohjeesta, jollei neuvosto vahvista korkeampaa prosenttiosuutta. Erityiskomitea voi hallinnoijan ehdotuksesta päättää lisämenojen sitomisesta ja maksatuksesta. Erityiskomitea voi päättää siirtää puheenjohtajavaltion välityksellä asian neuvoston toimivaltaisten valmistelevien elinten käsiteltäväksi. Tätä poikkeusta ei sovelleta enää sen jälkeen kun kyseisen operaation talousarvio on hyväksytty.

4. Ennen operaation talousarvion hyväksymistä hallinnoijan ja operaation komentajan tai hänen edustajansa on annettava, kummankin omalta osaltaan, erityiskomitealle kahden viikon välein selvitys menoista, joita voidaan käsitellä kyseisen operaation yhteisinä menoina. Erityiskomitea voi hallinnoijan, operaation komentajan tai jäsenvaltion ehdotuksesta antaa ohjeet menojen toteuttamiseksi tänä aikana.

5. Edellä 17 artiklan 5 kohdasta poiketen operaation komentaja voi, mikäli unionin sotilasoperaatioon osallistuva henkilöstö on välittömässä hengenvaarassa, ylittää talousarvioon otetut määrärahat toteuttaakseen näiden ihmishenkien säästämiseksi tarvittavat menot. Hänen on ilmoitettava asiasta hallinnoijalle ja erityiskomitealle mahdollisimman pian. Tässä tapauksessa hallinnoija ehdottaa yhdessä operaation komentajan kanssa tarvittavat määrärahasiirrot ennakoimattomien menojen kattamiseksi. Jos tällaisten menojen riittävää rahoitusta ei voida varmistaa määrärahasiirroin, hallinnoijan on tehtävä ehdotus lisätalousarvioksi.

9 LUKU YHTEISESTI RAHOITETTUJEN LAITTEISTOJEN JA INFRASTRUKTUURIEN LOPULLINEN KÄYTTÖTARKOITUS

32 artikla

1. Operaation komentaja toteuttaa johtamansa operaation loppuselvitystä varten tarvittavat toimet lopullisen käyttötarkoituksen löytämiseksi operaatiota varten yhteisesti hankituille laitteistoille ja infrastruktuureille. Hänen on tarvittaessa ehdotettava erityiskomitealle asiaankuuluvaa arvonalennuskerrointa.

2. Hallinnoija hallinnoi operaation aktiivivaiheen päätyttyä olemassa olevia laitteistoja ja infrastruktuureja ja toteuttaa tarvittavat toimet näiden lopullisen käyttötarkoituksen löytämiseksi. Hänen on tarvittaessa ehdotettava erityiskomitealle asiaankuuluvaa arvonalennuskerrointa.

3. Erityiskomitea hyväksyy laitteistojen, infrastruktuurien ja muun omaisuuden arvonalennuskertoimet mahdollisimman nopeasti.

4. Erityiskomitea hyväksyy yhteisesti rahoitettujen laitteistojen ja infrastruktuurien lopullisen käyttötarkoituksen ja ottaa siinä huomioon operatiiviset tarpeet ja rahoitusta koskevat arviointiperusteet. Lopullinen käyttötarkoitus voi olla seuraava:

a) infrastruktuurit voidaan myydä tai luovuttaa Athenen välityksellä isäntävaltiolle, jäsenvaltiolle tai kolmannelle osapuolelle;

b) laitteistot voidaan joko myydä Athenen välityksellä jäsenvaltiolle, isäntävaltiolle tai kolmannelle osapuolelle tai varastoida ja ylläpitää Athenen, jäsenvaltion tai kolmannen osapuolen toimesta.

5. Laitteistot ja infrastruktuurit myydään rahoitukseen osallistuvalle valtiolle, isäntävaltiolle tai kolmannelle osapuolelle soveltamalla markkina-arvoa tai, jos markkina-arvoa ei voida määrittää, ottamalla huomioon asiaankuuluva arvonalennuskerroin.

6. Myynti tai luovutus isäntävaltiolle tai kolmannelle osapuolelle toteutetaan ottamalla tarvittaessa huomioon erityisesti neuvostossa, rahoitukseen osallistuvissa valtioissa ja Natossa voimassa olevat turvallisuussäännöt.

7. Jos päätetään, että Athene säilyttää operaatiota varten hankitut laitteistot, rahoitukseen osallistuvat jäsenvaltiot voivat pyytää muilta osallistuvilta jäsenvaltioilta taloudellista korvausta. Erityiskomitea, joka koostuu kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden edustajista, tekee tarvittavat päätökset hallinnoijan ehdotuksesta.

10 LUKU KIRJANPITO JA OMAISUUSLUETTELO

33 artikla

Periaatteet

Kun yhteisten menojen toteuttaminen annetaan jäsenvaltiolle, yhteisön toimielimelle tai soveltuvin osin kansainväliselle järjestölle, kyseinen valtio, toimielin tai järjestö soveltaa sääntöjä, joita sovelletaan sen omien menojen kirjanpitoon ja omaisuusluetteloihin.

34 artikla

Yhteisten operatiivisten kustannusten kirjanpito

Operaation komentaja pitää kirjaa Athenelta saamistaan tilisiirroista sekä sitomistaan menoista ja suorittamistaan maksuista ja pitää yllä omaisuusluetteloa Athenen talousarviosta rahoitetusta irtaimesta omaisuudesta, jota käytetään hänen johtamassaan operaatiossa.

35 artikla

Konsolidoitu kirjanpito

1. Tilinpitäjä pitää kirjaa maksuun pantavista rahoitusosuuksista ja suoritetuista tilisiirroista. Lisäksi hän laatii kirjanpidon operaatioiden valmisteluvaiheen tai niiden toteuttamisen jälkeisistä yhteisistä kustannuksista ja välittömästi hallinnoijan vastuulla toteutetuista operatiivisista menoista.

2. Tilinpitäjä laatii konsolidoidun kirjanpidon Athenen tuloista ja menoista. Kukin operaation komentaja toimittaa hänelle sitä varten tilitiedot johtamansa operaation yhteisten operatiivisten kustannusten kattamiseksi sitomistaan menoista ja suorittamistaan maksuista sekä hyväksymistään ennakkomaksuista.

11 LUKU TILINTARKASTUS JA TILINPÄÄTÖS

36 artikla

Säännöllinen tiedottaminen erityiskomitealle

Hallinnoija esittää joka kolmas kuukausi erityiskomitealle selvityksen viimeisten kolmen kuukauden kuluessa ja varainhoitovuoden alun jälkeen toteutetuista tuloista ja menoista. Tätä varten on kunkin operaation komentajan toimitettava ajoissa hallinnoijalle selvitys johtamansa operaation yhteisiin operatiivisiin kustannuksiin liittyvistä menoista.

37 artikla

Tilintarkastus

1. Kun Athenen menojen toteuttaminen on annettu jäsenvaltiolle, yhteisön toimielimelle tai kansainväliselle järjestölle, kyseinen valtio, toimielin tai järjestö soveltaa sääntöjä, joita sovelletaan sen omien menojen tilintarkastukseen.

2. Hallinnoija tai hänen nimeämänsä henkilöt voivat kuitenkin koska tahansa suorittaa Athenen operaatioiden valmisteluvaiheen tai niiden toteuttamisen jälkeisiä yhteisiä kustannuksia tai operaation yhteisiä operatiivisia kustannuksia koskevan tilintarkastuksen. Lisäksi erityiskomitea voi koska tahansa hallinnoijan tai jäsenvaltion pyynnöstä nimetä ulkoisia tilintarkastajia, joiden toimeksiannon ja työehdot se määrittää.

3. Sellaisten operaatioiden valmisteluvaiheen tai niiden toteuttamisen jälkeisiin yhteisiin kustannuksiin tai operatiivisiin kustannuksiin liittyvien menojen tilintarkastus, joita ulkoiset tilintarkastajat eivät vielä ole tarkastaneet Athenen nimissä, tehdään kahden kuukauden kuluessa kunkin varainhoitovuoden päättymisestä.

4. Ulkoisia tilintarkastuksia varten perustetaan kuuden jäsenen tilintarkastuslautakunta. Erityiskomitea nimittää joka vuosi kaksi jäsentä kolmen vuoden toimikaudeksi jäsenvaltioiden ehdottamien ehdokkaiden joukosta. Samaa henkilöä ei voida valita uudeksi toimikaudeksi. Ehdokkaiden on oltava jäsenvaltion kansallisen tilintarkastuselimen jäseniä ja heidän on annettava riittävät takuut turvallisuudesta ja riippumattomuudesta. Heidän on oltava tarpeen mukaan käytettävissä Athenen puolesta suoritettaviin tehtäviin. Näissä tehtävissä:

a) tilintarkastuslautakunnan jäsenten palkan maksaa tilintarkastuselin, jonka palveluksessa he ovat, ja Athene maksaa vain heidän virkamatkakulunsa Euroopan yhteisöjen vastaavaan palkkaluokkaan kuuluviin virkamiehiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti;

b) jäsenet eivät saa pyytää eivätkä ottaa vastaan neuvoja muilta kuin erityiskomitealta; tilintarkastustehtävässään tilintarkastuslautakunta ja sen jäsenet ovat täysin riippumattomia ja vastuussa pelkästään ulkoisen tilintarkastuksen suorittamisesta;

c) jäsenet selvittävät toimeksiantonsa tulokset vain erityiskomitealle;

d) jäsenet tarkistavat, että Athenen rahoittamat menot on toteutettu sovellettavaa lainsäädäntöä sekä moitteettoman varainhoidon eli taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita noudattaen.

Tilintarkastuslautakunta valitsee joka vuosi puheenjohtajansa tulevaa varainhoitovuotta varten. Se hyväksyy jäsentensä suorittamiin tilintarkastuksiin sovellettavat säännöt, jotka ovat korkeimpien kansainvälisten normien mukaisia. Tilintarkastuslautakunta hyväksyy jäsentensä laatimat tilintarkastuskertomukset ennen niiden toimittamista hallinnoijalle ja erityiskomitealle.

5. Erityiskomitea voi tapauskohtaisesti ja erityisin perustein päättää käyttää muita ulkopuolisia elimiä.

6. Athenen menojen tilintarkastuksesta vastaavien henkilöiden on ennen toimeksiantonsa suorittamista läpäistävä luotettavuusselvitys, joka oikeuttaa heidät käsittelemään neuvoston hallussa olevia luokiteltuja tietoja ainakin luokkaan "secret UE" asti, tai vastaava jäsenvaltion tai Naton teettämä luotettavuusselvitys. Näiden henkilöiden on huolehdittava tilintarkastustehtävän kuluessa tietoonsa saamien tietojen salassapidosta ja tietosuojasta kyseisiin tietoihin sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

7. Hallinnoijalla ja Athenen menojen tilintarkastuksesta vastaavilla henkilöillä on oikeus saada viipymättä ja ilman ennakkovaroitusta tutustua menoja koskeviin asiakirjoihin ja millä tahansa tietovälineillä tallennettuihin tietoihin sekä pääsy tiloihin, joissa kyseisiä asiakirjoja ja tietovälineitä säilytetään. He voivat tehdä niistä kopioita. Athenen menojen toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden on avustettava hallinnoijaa ja menojen tilintarkastuksesta vastaavia henkilöitä siinä määrin kuin se on tarpeen näiden toimeksiannon toteuttamiseksi.

8. Athenen nimissä toimivien tilintarkastajien toteuttamien tilintarkastusten kustannuksia pidetään Athenen vastuulla olevina yhteisinä kustannuksina.

38 artikla

Vuosittainen tilinpäätös

1. Hallinnoija laatii tilinpitäjän ja kunkin operaation komentajan avustuksella Athenen vuosittaisen tulostilin, vuosittaisen taseen sekä toimintakertomuksen ja antaa ne erityiskomitealle ennen varainhoitovuoden päättymistä seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Vuosittaisessa tulostilissä on eriteltävä Athenen operaatioiden valmisteluvaiheen tai niiden toteuttamisen jälkeiset yhteiset kustannukset ja kunkin kyseisenä varainhoitovuonna toteutetun operaation yhteiset operatiiviset kustannukset, samoin kuin sekalaiset tulot ja jäsenvaltioilta ja kolmansilta valtioilta saadut tulot. Taseessa on eriteltävä vastaavaa-osassa kaikki Athenelle kuuluvat varat ja omaisuus ottaen huomioon niiden arvonalennus sekä mahdolliset menetykset ja poistot, sekä vastattavaa-osassa varaukset. Hallinnoijan on toimitettava tulostilit tilintarkastuslautakunnalle tarkastelua ja lausuntoa varten kunkin varainhoitovuoden päättymistä seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

2. Erityiskomitea hyväksyy vuosittaisen tulostilin ja taseen. Se antaa vastuuvapauden hallinnoijalle, tilinpitäjälle ja kunkin operaation komentajalle kyseiseltä varainhoitovuodelta.

3. Tilinpitäjä ja kukin operaation komentaja säilyttävät kumpikin omalla tasollaan kirjanpidon ja omaisuusluettelon kokonaisuudessaan viiden vuoden ajan siitä päivästä, jona niitä koskeva vastuuvapaus on myönnetty.

4. Erityiskomitea tekee päätöksen, jolla varainhoitovuoden toteutunut saldo siirretään tilien hyväksymisen jälkeen lisätalousarvion avulla tilanteen mukaan tuloina tai menoina seuraavan varainhoitovuoden talousarvioon.

5. Se osa varainhoitovuoden toteutunutta saldoa, joka on peräisin operaatioiden valmisteluvaiheen tai niiden toteuttamisen jälkeisten yhteisten kustannusten kattamiseksi tarkoitettujen määrärahojen toteuttamisesta, kirjataan osallistuvien jäsenvaltioiden seuraaviin rahoitusosuuksiin.

6. Se osa toteutunutta saldoa, joka on peräisin tietyn operaation yhteisten operatiivisten kustannusten kattamiseksi tarkoitettujen määrärahojen toteuttamisesta, kirjataan kyseisen operaation rahoitukseen osallistuneiden jäsenvaltioiden seuraaviin rahoitusosuuksiin.

7. Jollei korvausta voida toteuttaa tekemällä vähennys Athenesta johtuviin rahoitusosuuksiin, toteutunut saldo palautetaan asianomaisille jäsenvaltioille.

39 artikla

Operaation tilinpäätös

1. Kun operaatio on loppuun suoritettu, erityiskomitea voi hallinnoijan tai jäsenvaltion ehdotuksesta päättää, että hallinnoija antaa tilinpitäjän ja kyseisen operaation komentajan avustuksella erityiskomitealle operaation tulostilin ja taseen ainakin sen loppuunsuorittamispäivään asti ja, jos mahdollista, loppuselvityspäivään asti. Hallinnoijalle annettavan määräajan on oltava vähintään neljä kuukautta operaation loppuunsuorittamispäivästä.

2. Jos operaation tulostiliin ja taseeseen ei voida annetussa määräajassa sisällyttää operaation likvidaatioon liittyviä tuloja ja menoja, nämä kirjataan Athenen vuosittaiseen tulostiliin ja taseeseen, ja erityiskomitea käsittelee ne vuosittaisen tilinpäätöksen yhteydessä.

3. Erityiskomitea hyväksyy sille annetun operaation tulostilin ja taseen. Se antaa kyseistä operaatiota koskevan vastuuvapauden hallinnoijalle, tilinpitäjälle ja operaation komentajalle.

4. Jos korvausta ei voida toteuttaa tekemällä vähennys Athenesta johtuviin rahoitusosuuksiin, toteutunut saldo palautetaan asianomaisille jäsenvaltioille.

12 LUKU OIKEUDELLINEN VASTUU

40 artikla

1. Edellytykset, jotka koskevat operaation komentajan, hallinnoijan ja erityisesti yhteisön toimielinten tai jäsenvaltioiden käyttöön asettaman muun henkilöstön kurinpidollista ja rikosoikeudellista vastuuta talousarvion täytäntöönpanoa koskevan virheen tai laiminlyönnin vuoksi, määrätään heihin sovellettavissa henkilöstösäännöissä tai palvelussuhteen ehdoissa. Lisäksi Athene voi joko omasta aloitteestaan tai rahoitukseen osallistuvan valtion pyynnöstä saattaa edellä mainitun henkilöstön siviilioikeudelliseen vastuuseen.

2. Rahoitukseen osallistuva valtio ei missään tapauksessa voi saattaa Euroopan yhteisöjä eikä neuvoston pääsihteeriä vastuuseen sen johdosta, miten hallinnoija, tilinpitäjä tai heitä avustavat henkilöt ovat tehtäviään hoitaneet.

3. Rahoitukseen osallistuvat valtiot vastaavat Athenen välityksellä mahdollisesta sopimukseen perustuvasta vastuusta, joka perustuu talousarvion toteuttamiseksi tehtyihin sopimuksiin. Sopimukseen perustuva vastuu määräytyy kyseiseen sopimukseen sovellettavan lain mukaan.

4. Sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun osalta rahoitukseen osallistuvat valtiot korvaavat Athenen välityksellä jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten yleisten periaatteiden ja operaatioalueella voimassa olevien joukkoja koskevien henkilöstösääntöjen mukaisesti vahingot, joita operaatio, kriisiorganisaatioon kuuluvat operaatioesikunnat, joukkojen esikunnat ja operaatioon asetetut puolustushaarojen yhteisesikunnat, joiden kokoonpanon operaation komentaja hyväksyy, tai niihin määrätyt henkilöt ovat tehtäviään hoitaessaan aiheuttaneet.

5. Rahoitukseen osallistuva valtio ei missään tapauksessa voi saattaa Euroopan yhteisöjä tai jäsenvaltioita vastuuseen talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä tehdyistä sopimuksista tai niistä vahingoista, joita kriisiorganisaatioon kuuluvat yksiköt ja osastot, joiden kokoonpanon operaation komentaja hyväksyy, tai niihin määrätyt henkilöt ovat tehtäviään hoitaessaan aiheuttaneet.

41 artikla

Siirtymäsäännökset

1. Ensimmäinen talousarvio vahvistetaan 1 päivään kesäkuuta 2004 mennessä. Ensimmäinen varainhoitokausi alkaa ensimmäisen talousarvion vahvistamispäivänä ja päättyy seuraavan joulukuun 31 päivänä.

2. Erityiskomitea nimittää 1 päivään kesäkuuta 2004 mennessä 37 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun tilintarkastuslautakunnan kuusi ensimmäistä jäsentä. Kaksi jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi, ja kaksi jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta, ratkaistaan arvalla. Muiden kahden jäsenen toimikausi on kolme vuotta.

42 artikla

Uudelleentarkastelu

Tätä päätöstä ja sen liitteitä tarkastellaan uudelleen kunkin operaation jälkeen ja vähintään 18 kuukauden väliajoin. Ensimmäinen uudelleentarkastelu tehdään vuoden 2004 loppuun mennessä. Athenen hallintoelimet osallistuvat näihin uudelleentarkasteluihin.

43 artikla

Loppusäännökset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. Cowen

(1) EYVL L 253, 7.10.2000, s. 42.

(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

LIITE I

Athenen vastuulla kaikissa tapauksissa olevat yhteiset kustannukset

Jos seuraavia yhteisiä kustannuksia ei voida suoraan yhdistää tiettyyn operaatioon, erityiskomitea voi päättää niitä vastaavien määrärahojen merkitsemisestä vuosittaisen talousarvion "yleiseen osaan". Nämä määrärahat olisi mahdollisuuksien mukaan merkittävä budjettikohtiin, joista käy ilmi se operaatio, joihin määrärahat parhaiten liittyvät.

1. Tilintarkastuskustannukset

2. Operaation komentajan ja hänen alaistensa virkamatkakulut, jotka ovat aiheutuneet operaation tilinpäätöksen toimittamisesta erityiskomitealle

3. Athenen kautta maksettavat vahingonkorvaukset ja vahingonkorvausvaatimuksista aiheutuneet kustannukset

4. Pankkikulut (yhteiset kustannukset sisällytetään aina vuosittaisen talousarvion "yleiseen osaan")

5. Operaatiota varten yhteisesti hankittujen tarvikkeiden varastoinnista aiheutuvat kustannukset (yhteys tiettyyn operaatioon on ilmoitettava silloin, kun nämä kustannukset merkitään vuosittaisen talousarvion "yleiseen osaan")

LIITE II

Athenen vastuulla olevat operaation valmisteluvaiheeseen liittyvät yhteiset operatiiviset kustannukset

Kuljetukseen ja majoitukseen liittyvät lisäkustannukset: sotilasjoukkojen tiedustelutehtävät ja valmistelut tiettyä unionin sotilasoperaatiota varten.

Lääkintä: sotilasjoukkojen tiedustelutehtäviin ja valmisteluihin tiettyä unionin operaatiota varten osallistuvien henkilöiden lääkinnällisistä syistä tapahtuvan evakuoinnin kustannukset, jos lääkinnällistä hoitoa ei voida antaa operaatioalueella.

LIITE III

III-A Athenen vastuulla aina olevat operaatioiden aktiivivaiheeseen liittyvät yhteiset operatiiviset kustannukset

Jäljempänä määritellyt operaation toteuttamiseksi välttämättömät lisäkustannukset ovat kaikkien unionin sotilasoperaatioiden osalta Athenen vastuulla yhteisinä operatiivisina kustannuksina.

1. EU-johtoisten operaatioiden tai harjoitusten esikunnista (toiminta-alueelle siirrettävä tai kiinteä) aiheutuvat lisäkustannukset

a) Esikunnat: operatiivinen esikunta, joukkojen esikunta, puolustushaaran esikunta.

b) Operatiivinen esikunta: kiinteä, operaatioalueen ulkopuolella sijaitseva operaation komentajan esikunta, joka vastaa EU-joukkojen kokoamisesta, sijoittamisesta, ylläpitämisestä ja paluusta.

Tietyn operaation operatiivisen esikunnan osalta sovellettavaa yhteisten kustannusten määritelmää sovelletaan myös neuvoston pääsihteeristöön ja Atheneen siltä osin kuin niiden toiminta liittyy suoraan kyseiseen operaatioon.

c) Joukkojen esikunta: operaatioalueelle sijoitettujen EU-joukkojen johtamisesta vastaava esikunta.

d) Operaatioon asetettu puolustushaarojen yhteisesikunta: operaation käyttöön asetetun EU:n komentajan (esim. maa-, meri- ja ilmavoimien sekä muiden erikoisjoukkojen komentajat, joiden käyttöön asettaminen saatetaan katsoa tarpeelliseksi operaation luonteesta riippuen) esikunta.

e) Kuljetuskustannukset: kuljetukset operaatioalueelle ja -alueelta joukkojen esikuntien ja operaatioon asetettujen puolustushaarojen yhteisesikuntien sijoittamista, ylläpitoa ja paluuta varten; operaation kannalta välttämättömät operaatioesikunnan kuljetuskustannukset.

f) Hallinto: ylimääräiset toimisto- tai majoitustarvikkeet, sopimuksiin perustuvat palvelut ja yleiset peruspalvelut, rakennusten ylläpitokustannukset.

g) Paikallinen henkilöstö: operaation toteuttamisessa tavanomaisten operatiivisten vaatimusten lisäksi tarvittava siviilihenkilöstö, kansainväliset konsultit ja paikallinen (kansallinen ja muunmaalainen) henkilöstö (mukaan lukien mahdolliset ylityökorvaukset).

h) Viestintä: täydentävän viestintä- ja tietoliikennelaitteiston hankintaan ja käyttöön tarvittavat pääomamenot sekä suoritetuista palveluista aiheutuvat kustannukset (modeemien, puhelinyhteyksien, satelliittipuhelinten, kryptofaksien, turvattujen yhteyksien, internet-yhteyksien, tiedonsiirtolinjojen, lähiverkkojen, jne. vuokraus ja ylläpito).

i) Kuljetukset/matkustaminen esikuntien operaatio-alueella (päivärahat pois lukien): ajoneuvokuljetuksiin ja muilla keinoilla matkustamiseen sekä rahtikuluihin liittyvät menot, mukaan lukien kansallisten vahvistusten ja vierailijoiden kuljetus; polttoaineen lisäkustannukset tavanomaisten operaatioiden kustannusten lisäksi; lisäajoneuvojen vuokraus; operaatioalueen ja Brysselin ja/tai EU:n järjestämien kokousten sijaintipaikkojen välisten virkamatkojen kustannukset; vastuuvakuutukset, jotka tietyt maat määräävät alueellaan operaatioita toteuttaville kansainvälisille järjestöille.

j) Kasarmit ja majoitus / infrastruktuuri: tarvittaessa esikuntien operaatioalueella tarvitsemien rakennelmien ja laitteiden hankinnasta, vuokraamisesta ja kunnostamisesta (rakennusten, suojien, telttojen vuokraus) aiheutuvat menot.

k) Yleisölle tiedottaminen: tiedotuskampanjoihin ja tiedotusvälineille tiedottamiseen liittyvät menot operatiivisessa esikunnassa ja joukkojen esikunnassa operatiivisen esikunnan laatiman tiedotusstrategian mukaisesti.

l) Edustus ja edustaminen: edustuskulut; esikunnan tasolla operaation toteuttamiseen tarvittavat menot.

2. Joukkojen yleisestä tukemisesta aiheutuvat lisäkustannukset

Jäljempänä määritellyt kustannukset, jotka syntyvät sen jälkeen, kun joukot on sijoitettu operaatioalueelle:

a) Infrastruktuuri: joukkojen tehtävänsä suorittamiseksi tarvitsemat yleiset menot (yhteisessä käytössä olevat lentokenttä, rautatie, satamat, tiet, energian ja veden jakelu).

b) Välttämättömät lisävarusteet: operaation toteuttamisen kannalta välttämättömän, operaation komentajan päättämän ja erityiskomitean hyväksymän erityislaitteiston ennalta suunnittelematon vuokraaminen tai hankinta operaation kuluessa, sikäli kuin hankittua laitteistoa ei palauteta kotimaahan operaation päätyttyä.

c) Tunnusmerkinnät: erityiset tunnusmerkinnät, Euroopan unionin henkilöllisyystodistukset, henkilökortit, mitalit, Euroopan unionin väreissä olevat liput tai muut joukkojen tai esikunnan tunnisteet (vaatteet, päähineet tai univormut poislukien).

d) Lääkintä: lääkinnällisistä syistä tapahtuvan kiireellisen evakuoinnin kustannukset, silloin kun lääkinnällistä hoitoa ei voida antaa operaatioalueella.

3. Lisäkustannukset, jotka syntyvät EU:lle Naton EU-johtoiselle operaatiolle tarjoamien yhteisten voimavarojen käyttämisestä

Kustannukset, jotka syntyvät Euroopan unionille, kun johonkin sen sotilasoperaatioon sovelletaan niitä EU:n ja Naton välisiä sopimuksia, jotka koskevat Naton EU-johtoiselle operaatiolle tarjoamien yhteisten voimavarojen luovuttamista, valvontaa sekä palauttamista tai takaisinpyyntöä.

III-B Athenen vastuulla neuvoston niin päättäessä olevat tietyn operaation aktiivivaiheeseen liittyvät yhteiset operatiiviset kustannukset

Kuljetuskustannukset: kuljetukset operaatioalueelle ja -alueelta operaatioon tarvittavien joukkojen sijoittamista, ylläpitoa ja paluuta varten.

Kasarmit ja majoitus / infrastruktuuri: operaatioon tarvittavien joukkojen operaatioalueella tarvitsemien rakennelmien ja laitteiden hankinnasta, vuokraamisesta ja kunnostamisesta (rakennusten, suojien, telttojen vuokraus) aiheutuvat menot.

LIITE IV

Athenen vastuulla olevien operaation loppuselvitykseen liittyvät yhteiset operatiiviset kustannukset

Kustannukset lopullisen käyttötarkoituksen löytämisestä operaatiota varten yhteisesti rahoitetuille laitteistoille ja infrastruktuureille.

Lisäkustannukset operaation tilinpäätöksen laatimisesta. Hyväksyttävät yhteiset kustannukset määritetään liitteen III mukaisesti ottaen huomioon, että tilinpäätöksen laatimiseen tarvittava henkilöstö kuuluu operaatioesikuntaan senkin jälkeen, kun tämä on lopettanut toimintansa.