32004D0027

2004/27/EY: Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön ensimmäisestä rahoitustuesta Alankomaissa vuonna 2003 toteutettujen lintuinfluenssan (avian influenza) hävittämistoimenpiteiden tukikelpoisiin kustannuksiin tehdyn päätöksen 2003/678/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4980)

Virallinen lehti nro L 006 , 10/01/2004 s. 0045 - 0046


Komission päätös,

tehty 23 päivänä joulukuuta 2003,

yhteisön ensimmäisestä rahoitustuesta Alankomaissa vuonna 2003 toteutettujen lintuinfluenssan (avian influenza) hävittämistoimenpiteiden tukikelpoisiin kustannuksiin tehdyn päätöksen 2003/678/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4980)

(Ainoastaan hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/27/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY(1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan ja 5 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Useilla päätöksillä, joista tuorein on lintuinfluenssaa (avian influenza) koskevista suojatoimenpiteistä Alankomaissa 25 päivänä huhtikuuta 2003 tehty komission päätös 2003/290/EY(2), on maaliskuusta 2003 lähtien toteutettu toimenpiteitä lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi Alankomaissa.

(2) Päätöksen 2003/290/EY ja kahden sitä edeltävän päätöksen eli komission päätösten 2003/214/EY(3) ja 2003/258/EY(4) mukaisesti Alankomaita vaadittiin varmistamaan, että tartuntavaarassa olevat siipikarjatilat tyhjennetään ennaltaehkäisevästi ja että tartuntavaaran alaiseksi katsottava muu siipikarja ja linnut lopetetaan rajoitusvyöhykkeillä ja määritetyillä alueilla.

(3) Alankomaat toteutti tarvittavat varotoimenpiteet lintuinfluenssan leviämisen välttämiseksi.

(4) Lintuinfluenssa aiheuttaa vakavan vaaran yhteisön karjalle. Taudin leviämisen estämiseksi ja sen hävittämisen edistämiseksi yhteisön pitäisi näin ollen myöntää rahoitustukea Alankomaiden tukikelpoisiin kustannuksiin. Tämän vuoksi on asianmukaista, että Alankomaille myönnetään päätöksen 90/424/ETY mukaisesti yhteisön rahoitustukea vuonna 2003 toteutettuihin varotoimenpiteisiin liittyneiden kustannusten kattamiseksi.

(5) Yhteisön ensimmäisestä rahoitustuesta Alankomaissa vuonna 2003 toteutettujen lintuinfluenssan (avian influenza) hävittämistoimenpiteiden tukikelpoisiin kustannuksiin 24 päivänä syyskuuta 2003 tehdyllä komission päätöksellä 2003/678/EY(5) myönnettiin 10 miljoonan euron suuruinen ennakko vuodeksi 2003 eläinten pakollista lopettamista ja munien pakollista hävittämistä varten. Nyt on kuitenkin aiempaa tarkemmin mahdollista arvioida maksettavien korvausten määrää.

(6) Alankomaat on myös toimittanut tietoja komission päätöksillä 2003/214/EY, 2003/258/EY ja 2003/290/EY määrättyjen toimenpiteiden aiheuttamista toteuttamiskustannuksista.

(7) Saatujen tietojen mukaan eläinten ja munien omistajille maksettujen korvausten arvioidut kokonaiskustannukset ovat 82,6 miljoonaa euroa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeusmenettelyiden tulosta.

(8) Sillä edellytyksellä, että tarvittavat määrärahat myönnetään vuonna 2003, yhteisön on aiheellista osallistua Alankomaille koituneisiin kustannuksiin ja korottaa ennakkomaksu 40 miljoonaan euroon.

(9) Alankomaat esitti 21 lokakuuta 2003 perustellun pyynnön hävitettyjä siitosmunia ja lopetettuja untuvikkoja koskevien korvaushakemusten esittämiselle asetetun määräajan pidentämiseksi eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY(6) nojalla käyttöön otettujen kuljetusrajoitusten mukaisesti; päätöksen 3 artiklan 3 alakohdan säännöksiä olisikin päivitettävä vastaavasti.

(10) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan päätös 2003/678/EY seuraavasti:

1) Korvataan päätöksen 2003/678/EY otsikko seuraavasti:

"Päätös 2003/678/EY yhteisön rahoitustuesta Alankomaissa vuonna 2003 toteutettujen lintuinfluenssan (avian influenza) hävittämistoimenpiteiden tukikelpoisiin kustannuksiin"

2) Korvataan 1 artiklan a alakohta seuraavasti:

"a) riittävän korvauksen maksamista nopeasti omistajille, jotka joutuivat vuonna 2003 havaitun lintuinfluenssan hävittämiseksi toteutettujen, päätöksen 90/424/ETY 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä ja seitsemännessä luetelmakohdassa mainittujen pakollisten toimenpiteiden yhteydessä lopettamaan eläimensä ja hävittämään niiden munat

- direktiivin 90/425/ETY 10 artiklan,

- direktiivin 92/40/ETY 5 artiklan, ja

- päätösten 2003/214/EY, 2003/258/EY ja 2003/290/EY 3 artiklan mukaisesti;

rahoitustuki suoritetaan edellä mainittujen säännösten nojalla ja tämän päätöksen mukaisesti."

3) Korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Kun Alankomaiden direktiivin 92/40/ETY 5 artiklan ja päätösten 2003/214/EY, 2003/258/EY ja 2003/290/EY 3 artiklan mukaisesti suorittamat korvausmaksut toteutetaan 2 artiklan a alakohdassa säädetyn 90 päivän määräajan jälkeen, tukikelpoisista määristä tehdään määräajan jälkeen toteutuneiden kustannusten osalta seuraavat vähennykset:

- 25 prosenttia maksuista, jotka on suoritettu 91-105 päivän kuluttua eläinten lopettamisesta tai munien hävittämisestä,

- 50 prosenttia maksuista, jotka on suoritettu 106-120 päivän kuluttua eläinten lopettamisesta tai munien hävittämisestä,

- 75 prosenttia maksuista, jotka on suoritettu 121-135 päivän kuluttua eläinten lopettamisesta tai munien hävittämisestä,

- 100 prosenttia maksuista, jotka on suoritettu vähintään 136 päivän kuluttua eläinten lopettamisesta tai munien hävittämisestä.

Kun Alankomaiden direktiivin 90/425/ETY 10 artiklan mukaisesti suorittamat korvausmaksut toteutetaan enemmän kuin 60 päivän kuluttua tätä päätöstä koskevan ilmoituksen saamisesta, tukikelpoisista määristä tehdään määräajan jälkeen toteutuneiden kustannusten osalta seuraavat vähennykset:

- 25 prosenttia maksuista, jotka on suoritettu 61-75 päivän kuluessa,

- 50 prosenttia maksuista, jotka on suoritettu 76-90 päivän kuluessa,

- 75 prosenttia maksuista, jotka on suoritettu 91-105 päivän kuluessa,

- 100 prosenttia maksuista, jotka on suoritettu vähintään 106 päivän kuluttua."

4) Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jollei 5 artiklassa tarkoitettujen tarkastusten tuloksista muuta johdu ja sillä edellytyksellä, että tarvittavat määrärahat myönnetään, maksetaan 40 miljoonan euron suuruinen ennakko Alankomailta saatavien sellaisten todistusasiakirjojen perusteella, joiden mukaan omistajille on maksettu nopeasti riittävä korvaus vuonna 2003 suoritetusta eläinten pakollisesta lopettamisesta ja munien pakollisesta hävittämisestä direktiivin 90/425/ETY 10 artiklan, direktiivin 92/40/ETY 5 artiklan ja päätösten 2003/214/EY, 2003/258/EY ja 2003/290/EY 3 artiklan mukaisesti."

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu maksuvaatimus on esitettävä atk-muodossa

- liitteiden I A ja I B mukaisesti, 1 artiklan a alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen korvausten osalta 60 kalenteripäivän kuluttua komission päätöksessä 2003/428/EY(7) säädetystä rajoitusten poistamisesta ja 1 artiklan a alakohdan ensimmäisessä ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen korvausten osalta 90 kalenteripäivän kuluttua tätä päätöstä koskevan ilmoituksen saamisesta,

- liitteen II mukaisesti, kuuden kuukauden kuluttua ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetusta rajoitusten poistamisesta.

Jos näitä määräaikoja ei noudateta, yhteisön rahoitustukea vähennetään 25 prosenttia kunkin viivästyskuukauden osalta. Komissio voi kuitenkin Alankomaiden esittämästä perustellusta pyynnöstä jatkaa näitä määräaikoja."

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Alankomaiden kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2) EUVL L 105, 26.4.2003, s. 28. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2003/443/EY (EUVL L 150, 18.6.2003, s. 64).

(3) EUVL L 81, 28.3.2003, s. 48.

(4) EUVL L 95, 11.4.2003, s. 65.

(5) EUVL L 249, 1.10.2003, s. 53.

(6) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(7) EUVL L 144, 12.6.2003, s. 15.