32004D0020

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 20/2004/EY, tehty 8 päivänä joulukuuta 2003, kuluttajapolitiikkaa tukevien yhteisön toimien rahoitusta koskevista yleisistä puitteista vuosille 2004—2007 (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 005 , 09/01/2004 s. 0001 - 0007


Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 20/2004/EY,

tehty 8 päivänä joulukuuta 2003,

kuluttajapolitiikkaa tukevien yhteisön toimien rahoitusta koskevista yleisistä puitteista vuosille 2004-2007

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 153 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,(1)

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(2)

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Kuluttajapolitiikka tukee ratkaisevalla tavalla kahta Euroopan komission strategisista tavoitteista, jotka esitetään vuosien 2000-2005 strategisia tavoitteita koskevassa komission tiedonannossa "Uuden Euroopan hahmotteleminen"(3): se edistää uutta talous- ja sosiaalipoliittista ohjelmaa, jolla nykyaikaistetaan Euroopan taloutta ja parannetaan Euroopan kansalaisten elämänlaatua.

(2) Vuosien 2002-2006 kuluttajapoliittisessa strategiassa vahvistetaan kolme keskeistä tavoitetta. Tavoitteet pannaan täytäntöön komission säännöllisesti tarkistaman toimintaohjelman sisältämillä toimenpiteillä.

(3) Kuluttajapoliittisen strategian tavoitteet ja toimet antavat suunnan sille, miten rahoitus kohdennetaan näiden toimintapuitteiden yhteydessä toteutettaville toimille. Kuluttajapoliittisen strategian kolmen keskeisen tavoitteen ohella aivan etusijalle olisi asetettava toimet, joilla pyritään sisällyttämään kuluttajan edut muihin toiminnan aloihin perustamissopimuksen 153 artiklan mukaisesti.

(4) Näissä toimintapuitteissa olisi kuluttajapoliittisen strategian mukaisesti tarkasteltava kuluttajapolitiikan osa-alueista palvelujen ja muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden turvallisuutta sekä EU:n kuluttajien taloudellisia ja oikeudellisia etuja. Elintarviketurvallisuuteen liittyvät toimet eivät kuulu näiden puitteiden alaan.

(5) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan mukaan Euroopan unionin yleisiin tavoitteisiin kuuluu tasapainoisen ja kestävän kehityksen saavuttaminen. Kestävää kehitystä koskevan Johannesburgin julistuksen, kestävän kehityksen maailmankokouksen toimintasuunnitelman ja Cardiffin prosessin mukaisesti olisi ryhdyttävä toimiin kestävän kehityksen saavuttamiseksi.

(6) Näissä puitteissa olisi perustamissopimuksen 5 artiklassa säädetyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti edellytettävä sellaisia yhteisön toimia, joilla tuetaan kuluttajan etuja yhteisön, alueellisella tai kansallisella tasolla ajavia järjestöjä ja elimiä ja parannetaan niiden toimintakapasiteettia.

(7) Näiden puitteiden sisältämien toimien lisäksi komission olisi varmistettava, että kuluttajajärjestöt ja muut asianomaiset kansalaisjärjestöt voivat ottaa osaa kuluttajapoliittisen strategian täytäntöönpanoon osallistumalla komission päätöksellä 2003/709/EY(4) perustetun eurooppalaisen neuvoa-antavan kuluttajaryhmän työskentelyyn.

(8) Näissä puitteissa olisi säädettävä komission ja yhden tai useamman jäsenvaltion yhteisistä toimista, joilla kuluttajapolitiikan tavoitteet pannaan täytäntöön.

(9) On Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5), jäljempänä "varainhoitoasetus", 108 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla yleiseurooppalaisesti merkittävää, että kuluttajien terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät ja taloudelliset edut samoin kuin kuluttajien edut tuotteisiin ja palveluihin sovellettavien standardien kehittämisessä ovat edustettuina yhteisön tasolla.

(10) Tässä päätöksessä vahvistetaan näiden puitteiden koko voimassaolon ajaksi rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjä pitää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(6) 33 kohdan mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

(11) Jotta voitaisiin parantaa eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen ja kuluttajien etuja tuotteita ja palveluja koskevien yhteisön tason standardien kehittämisessä edustavien järjestöjen toiminnan tehokkuutta ja vaikutuksia, tukikelpoisille järjestöille voidaan myöntää rahoitusta kumppanuussopimusten kautta näiden toimintapuitteiden keston ajan.

(12) Hallinnon tehostamiseksi ja yksittäisten hankkeiden tehokkuuden ja vaikutusten lisäämiseksi hankkeita koskevia ehdotuspyyntöjä olisi julkaistava vähintään joka toinen vuosi ja tukea olisi myönnettävä enintään 75 prosenttia hankkeiden tukikelpoisista toteuttamiskustannuksista.

(13) Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa (jäljempänä "ETA-sopimus") edellytetään, että Euroopan vapaakauppaliittoon kuuluvien maiden, jotka osallistuvat Euroopan talousalueeseen (jäljempänä "ETA:n EFTA-maat"), pitää muun ohessa syventää ja laajentaa yhteistyötään kuluttajansuojaan liittyvässä yhteisön toiminnassa.

(14) Assosioituneiden maiden olisi voitava osallistua näihin yleisiin toimintapuitteisiin niiden ehtojen mukaisesti, jotka on vahvistettu näiden maiden kanssa tehdyissä kahdenvälisissä sopimuksissa yleisperiaatteista näiden maiden osallistumisesta yhteisön ohjelmiin.

(15) Näiden toimintapuitteiden painoarvon ja vaikuttavuuden lisäämiseksi toimia olisi seurattava jatkuvasti ja arvioitava säännöllisesti, jotta voidaan tehdä tarvittavat tarkistukset.

(16) Tämän päätöksen täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(7) mukaisesti,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Soveltamisala

1. Tällä päätöksellä vahvistetaan yleiset puitteet, jäljempänä "toimintapuitteet", kuluttajapolitiikkaa tukeville yhteisön toimille 5 artiklan 1 kohdassa mainitulle ajanjaksolle.

2. Toimintapuitteiden yhteydessä toteutettavien toimien on täydennettävä jäsenvaltioiden toteuttamia ja jäsenvaltioissa toteutettavia toimia, joilla suojellaan kuluttajien terveyttä, turvallisuutta ja taloudellisia etuja sekä edistetään heidän oikeuttaan tiedonsaantiin, neuvontaan ja järjestäytymiseen etujensa turvaamiseksi.

2 artikla

Toiminta-alat

Näiden toimintapuitteiden mukaisesti toteutettavat toimet koskevat seuraavia aloja:

a) kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelu suhteessa palveluihin ja muihin tuotteisiin kuin elintarvikkeisiin;

b) kuluttajien taloudellisten ja oikeudellisten etujen suojelu;

c) kuluttajille suunnatun tiedottamisen ja neuvonnan edistäminen;

d) kuluttajajärjestöjen toimintakyvyn edistäminen toiminnassa Euroopan tasolla.

3 artikla

Toimien tavoitteet

Näiden toimintapuitteiden mukaisesti toteutettavilla toimilla on pyrittävä auttamaan seuraavien yleistavoitteiden toteutumista:

a) korkeatasoinen ja yhtenäinen kuluttajansuoja, erityisesti luomalla yhteiset kuluttajansuojaa koskevat säännöt ja käytännöt ja integroimalla kuluttajien edut yhteisön muuhun politiikkaan;

b) kuluttajansuojasääntöjen tehokas soveltaminen, erityisesti valvomalla markkinoita, hallinto- ja toimeenpanoyhteistyöllä, kuluttajatiedon saatavuudella palveluista ja muista tuotteista kuin elintarvikkeista sekä valitusten- ja riitojenratkaisumenettelyjen saattamisella kuluttajien ulottuville; ja

c) kuluttajajärjestöjen osallistuminen kuluttajapolitiikan ja kuluttajien etuja koskevien muiden yhteisön politiikkojen kehittämiseen.

4 artikla

Toimintatyypit

1. Näiden toimintapuitteiden mukaisesti toteutettavat toimet luetellaan liitteessä tavoitteittain.

2. Komissio toteuttaa toimet 1-8, 11-15 ja 19 suoraan.

3. Toimet 9 ja 10 yhteisö ja yksi tai useampi jäsenvaltio taikka yhteisö ja toimintaan 9 artiklan nojalla osallistuvien kolmansien maiden toimivaltaiset viranomaiset rahoittavat yhdessä.

4. Yhteisö myöntää rahoitusta toimiin 16, 17 ja 18.

5 artikla

Rahoitus

1. Rahoituspuitteiksi tämän päätöksen täytäntöönpanoa varten 1 päivänä tammikuuta 2004 alkavalle ja 31 päivänä joulukuuta 2007 päättyvälle ajanjaksolle vahvistetaan 72 miljoonaa euroa, mistä 54 miljoonaa euroa 31 päivänä joulukuuta 2006 päättyvälle ajanjaksolle.

2. Määrä, jota ehdotetaan 31 päivää joulukuuta 2006 seuraavalle ajanjaksolle, katsotaan vahvistetuksi, jos se on vuonna 2007 alkavan ajanjakson osalta voimassa olevien rahoitusnäkymien mukainen.

3. Budjettivallan käyttäjä vahvistaa vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien mukaisesti.

6 artikla

Rahoitusosuudet

1. Yhteisön rahoitusosuus yhteisiin toimiin 9 ja 10 on periaatteessa 50 prosenttia ja joka tapauksessa enintään 70 prosenttia toimen kokonaiskustannuksista. Komission on selkeästi ilmoitettava, mille yhteisille toimille rahoitustukea voidaan myöntää yli 50 prosenttia.

2. Rahoitusosuus toimeen 16 on enintään 50 prosenttia tukikelpoisten toimenpiteiden toteuttamiskustannuksista.

3. Rahoitusosuus toimeen 17 on enintään 95 prosenttia tukikelpoisten toimenpiteiden toteuttamiskustannuksista.

4. Rahoitusosuuden uudistamisen yhteydessä sen asteittaista vähentämistä koskevaa sääntöä ei sovelleta toimia 16 ja 17 koskevaan rahoitusosuuteen tukikelpoisille organisaatioille, joiden on edeltävänä vuonna todettu aktiivisesti ja tehokkaasti edustaneen kuluttajien etuja.

5. Rahoitusosuus toimeen 18 on periaatteessa 50 prosenttia ja joka tapauksessa enintään 75 prosenttia hankkeen tukikelpoisista toteuttamiskustannuksista. Komission on selkeästi ilmoitettava, mille yksittäisille hankkeille rahoitustukea voidaan myöntää yli 50 prosenttia.

7 artikla

Edunsaajat

1. Rahoitusosuus yhteisiin toimiin 9 ja 10 voidaan myöntää julkiselle elimelle tai voittoa tavoittelemattomalle taholle, jonka kyseinen jäsenvaltio tai toimivaltainen viranomainen on nimennyt ja jonka komissio on hyväksynyt.

2. Rahoitusosuus toimeen 16 voidaan myöntää eurooppalaisille kuluttajajärjestöille, jotka:

a) ovat hallituksista, teollisuudesta, kaupallisista ja muista liiketoimintaan liittyvistä eturistiriidoista riippumattomia, voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, joiden päätarkoituksena ja päätoimintamuotona on kuluttajien terveydellisten, turvallisuuteen liittyvien ja taloudellisten etujen edistäminen ja suojeleminen yhteisössä;

b) ovat saaneet valtuudet kuluttajien etujen edustamiseen yhteisön tasolla vähintään puolessa yhteisön jäsenvaltioista kansallisilta kuluttajajärjestöiltä, jotka ovat kansallisten sääntöjen tai käytännön mukaisesti edustavia ja toimivat kansallisella tai alueellisella tasolla; ja

c) ovat toimittaneet komissiolle tyydyttävät kertomukset jäsenkunnastaan, sisäisistä säännöistään ja rahoituslähteistään.

3. Rahoitusosuus toimeen 17 voidaan myöntää eurooppalaisille kuluttajajärjestöille, jotka:

a) ovat hallituksista, teollisuudesta, kaupallisista ja muista liiketoimintaan liittyvistä eturistiriidoista riippumattomia, voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, joiden päätarkoituksena ja päätoimintamuotona on kuluttajien etujen edustaminen yhteisön tason standardoinnissa; ja

b) vähintään jäsenvaltioiden kahdessa kolmasosassa ovat saaneet valtuudet kuluttajien etujen edustamiseen yhteisön tasolla

- elimiltä, jotka kansallisten sääntöjen tai kansallisen käytännön mukaisesti edustavat kansallisia kuluttajajärjestöjä jäsenvaltioissa, tai

- jos tällaisia elimiä ei ole, jäsenvaltioiden kansallisilta kuluttajajärjestöiltä, jotka ovat kansallisten sääntöjen tai kansallisen käytännön mukaisesti edustavia ja toimivat kansallisella tai alueellisella tasolla.

4. Rahoitusosuus toimeen 18 voidaan myöntää oikeushenkilölle tai oikeushenkilöiden yhteenliittymälle, mukaan lukien asianmukaiset riippumattomat julkisyhteisöt ja alueelliset kuluttajajärjestöt, joka toimii teollisuudesta ja kaupasta riippumattomana ja on tosiasiallisesti vastuussa hankkeiden toteuttamisesta.

8 artikla

Epäämiset

Hakijalta tai tarjoajalta, jonka todetaan syyllistyneen väärien tietojen antamiseen tai jonka on todettu vakavasti rikkoneen sopimusvelvoitteitaan, evätään osallistuminen uusien sopimusten myöntämismenettelyyn varainhoitoasetuksen 96 artiklan mukaisesti.

9 artikla

Kolmansien maiden osallistuminen

Puitteiden toteuttamiseen voivat osallistua

a) ETA:n EFTA-valtiot ETA-sopimuksessa määrättyjen edellytysten mukaisesti;

b) assosioituneet maat niiden ehtojen mukaisesti, jotka on vahvistettu näiden maiden kanssa tehdyissä kahdenvälisissä sopimuksissa yleisperiaatteista, jotka koskevat näiden maiden osallistumista yhteisön ohjelmiin.

10 artikla

Johdonmukaisuus ja täydentävyys

1. Komissio varmistaa, että näiden toimintapuitteiden yhteydessä toteutettavat toimet ovat johdonmukaisia kuluttajapoliittisen strategian kanssa.

2. Komissio varmistaa, että yhtäältä näiden toimintapuitteiden ja toisaalta muiden yhteisön ohjelmien ja aloitteiden yhteydessä toteutettavat toimet ovat keskenään johdonmukaisia ja täydentäviä.

11 artikla

Työohjelma

Komissio laatii vuotuisen työohjelman, joka sisältää

a) kutakin tavoitetta koskevat toimintaprioriteetit;

b) vuosibudjetin jakautumisen 4 artiklassa kuvattujen toimintatyyppien kesken;

c) suunnitellun aikataulun tarjouspyynnöille, yhteisille toimille ja ehdotuspyynnöille;

d) ehdotuspyyntöjen osalta toimiin 16, 17 ja 18 sovellettavat valinta- ja myöntämisperusteet, toimen 18 osalta perusteet yli 50 %:n rahoitusosuudelle sekä suuntaa-antavat määrärahat kutakin ehdotuspyyntöä kohden varainhoitoasetuksen asiaan liittyvien säännösten mukaisesti ja ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon tarpeen asettaa yksinkertaiset hallinnolliset vaatimukset, erityisesti kun yksittäisille hankkeille haettava rahoitustuen määrä on pieni.

12 artikla

Julkaiseminen ja menettelyt

1. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja komission Internet-sivustossa vähintään joka toinen vuosi

a) toimia 16 ja 17 koskevat ehdotuspyynnöt; ja

b) toimea 18 koskevan ehdotuspyynnön, jossa kuvataan toteutettavan toimen prioriteetit.

2. Rahoituspyyntöhakemusten arviointiprosessin aikaisessa vaiheessa komissio ilmoittaa hakijoille, jos nämä eivät ole tukikelpoisia tai jos näiden hakemukset eivät sisällä tietoja, jotka ovat tarpeen hakemusten toteamiseksi valintaperusteiden mukaisiksi.

3. Komissio päättää rahoitustuen myöntämisestä toimille 16, 17 ja 18 kolmen kuukauden kuluessa hakemusten jättämiselle asetetun määräajan päättymisestä.

4. Luettelo näiden toimintapuitteiden mukaisista tuensaajista ja rahoitetuista toimista julkaistaan vuosittain komission Internet-sivustossa, ja tällöin ilmoitetaan myös tuen määrät.

13 artikla

Seuranta ja arviointi

1. Komissio huolehtii näiden toimintapuitteiden yhteydessä toteutettavien toimien tehokkaasta ja säännöllisestä seurannasta ja esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle väliraportin puitteiden toimeenpanosta 31 päivään joulukuuta 2005 mennessä. Komissio antaa vuosittain Euroopan parlamentille ilmoituksen, jos päätöksentekomenettely toimia 16, 17 ja 18 koskevien hakemusten osalta kestää kauemmin kuin 12 artiklan 3 kohdassa säädetyt kolme kuukautta.

2. Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointiraportin näiden toimintapuitteiden mukaisesti toteutetuista toimista ennen kuin se tekee ehdotuksen puitteiden mahdollisesta uudistamisesta ja joka tapauksessa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007.

14 artikla

Toimenpiteiden täytäntöönpano

1. Komissio vastaa tämän päätöksen hallinnoimisesta ja täytäntöönpanemisesta varainhoitoasetuksen mukaisesti.

2. Edellä 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa sekä 11 artiklassa säädetyt toimenpiteet toteutetaan 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

15 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen huomioon kyseisen päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. Frattini

(1) EUVL C 234, 30.9.2003, s. 86.

(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 24. syyskuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 1. joulukuuta 2003.

(3) EYVL C 81, 21.3.2000, s. 1.

(4) EUVL L 258, 10.10.2003, s. 35.

(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6) EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1, sopimus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2003/429/EY (EUVL L 147, 14.6.2003, s. 25).

(7) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

LIITE

Luettelo 4 artiklassa tarkoitetuista toimista tavoitteittain

Tavoite a: Korkeatasoinen ja yhtenäinen kuluttajansuoja

Toimi 1 Tieteellinen neuvonta, riskianalyysi, mukaan lukien vertaileva arviointi, ja riskejä, jotka liittyvät kuluttajien terveyteen ja turvallisuuteen suhteessa muihin tuotteisiin kuin elintarvikkeisiin ja palveluihin, vähentävien vaihtoehtojen arviointi.

Toimi 2 Lainsäädännöllisten ja muiden sääntelyyn ja itsesäätelyn edistämiseen liittyvien aloitteiden valmistelu mukaan lukien mm. seuraavat:

2.1 Vertaileva markkina- ja sääntelyjärjestelmäanalyysi

2.2 Oikeudellinen ja tekninen asiantuntemus palvelujen turvallisuuteen liittyvän politiikan kehittämistä varten

2.3 Tekninen asiantuntemus tuotteita ja palveluja koskevien standardointitoimeksiantojen kehittämistä varten

2.4 Oikeudellinen ja tekninen asiantuntemus kuluttajien taloudellisiin etuihin liittyvän politiikan kehittämistä varten

2.5 Seminaarit sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa.

Toimi 3 Seuranta- ja arviointitoimet aiheena kuluttajien taloudellisiin ja muihin etuihin vaikuttava markkinoiden kehitys: mm. hintatutkimukset, kuluttajien valitusten kokoaminen ja analysointi sekä selvitykset markkinarakenteiden muutoksista.

Toimi 4 Tietojen kerääminen ja vaihto tarkoituksena koota tietopohja kuluttajapolitiikan kehittämiseen ja kuluttajien etujen integroimiseen unionin muuhun politiikkaan; mm. selvitykset kuluttajien ja yritysten asenteista sekä tilastollisten ja muiden merkityksellisten tietojen keruu ja analysointi.

Tavoite b: Kuluttajansuojasääntöjen tehokas soveltaminen

Toimi 5 Valvonta- ja täytäntöönpanotoimien koordinointi mukaan lukien mm. seuraavat:

5.1 Tietoteknisten välineiden (esim. tietokantojen ja tieto- ja viestintäjärjestelmien) kehittäminen täytäntöönpanoyhteistyötä varten

5.2 Koulutus, seminaarit ja täytäntöönpanosta vastaavan henkilöstön vaihdot yhteisiä täytäntöönpanotoimia varten

5.3 Yhteisten täytäntöönpanotoimien suunnittelu ja kehittäminen

5.4 Yhteisten täytäntöönpanotoimien kokeilut.

Toimi 6 Helppokäyttöisten ja julkisten tietokantojen kehittäminen aiheena yhteisön kuluttajansuojalainsäädännöstä johtuvien kuluttajien oikeuksien soveltaminen ja siihen liittyvä oikeuskäytäntö, mm. kohtuuttomia sopimusehtoja koskevan tietokannan kokoaminen ja parantaminen.

Toimi 7 Muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden ja palvelujen turvallisuuden seuranta ja arviointi, mm. seuraavat:

7.1 RAPEX-järjestelmän vahvistaminen ja sen alan laajentaminen ottaen huomioon markkinavalvontaa koskevan tiedonvaihdon kehitys

7.2 Kiireellisten ilmoitusten tekninen analysointi

7.3 Kulutustavaroiden ja -palvelujen aiheuttamia riskejä koskevien tietojen keruu ja arviointi

7.4 Direktiivissä 2001/95/EY(1) tarkoitetun kulutustavaroiden turvallisuutta käsittelevän verkon kehittäminen.

Toimi 8 Vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien toiminnan seuranta ja niiden vaikutusten arviointi erityisesti mitä tulee online-järjestelmiin ja niiden tehokkuuteen rajatylittävien valitusten ja riitojen ratkaisemisessa, tekninen apu tuomioistuinten ulkopuolisten elinten eurooppalaisen verkon jatkokehittelyyn.

Toimi 9 (yhteinen toimi) Rahoitus julkisille tai voittoa tavoittelemattomille elimille, jotka muodostavat yhteisön tason verkkoja, jotka tarjoavat kuluttajille tietoa ja apua, jotta nämä voivat hyödyntää oikeuksiaan ja käyttää asianmukaisia riidanratkaisumenettelyjä (EU-kuluttajaneuvontakeskusten verkko ja tuomioistuinten ulkopuolisten elinten eurooppalaisen verkon selvityskeskukset), 7 artiklan 1 kohdassa säädetyin edellytyksin.

Toimi 10 (yhteinen toimi) Rahoitus erityisiin yhteisiin valvonta- ja täytäntöönpanotoimiin tavoitteena parantaa yhteisön kuluttajansuojalainsäädäntöön (yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu direktiivi mukaan luettuna) liittyvää hallinnollista ja täytäntöönpanoyhteistyötä sekä muihin hallinnolliseen yhteistyöhön liittyviin toimiin, 7 artiklan 1 kohdassa säädetyin edellytyksin.

Tavoite c: Kuluttajajärjestöjen osallistuminen EU:n politiikkaan

Toimi 11 Kuluttajajärjestöille tarjottava tekninen ja oikeudellinen asiantuntemus, jolla tuetaan niiden osallistumista kuulemismenettelyyn yhteisön lainsäädäntö- ja muista hankkeista asiaankuuluvilla politiikan aloilla, kuten sisämarkkinapolitiikassa ja yleishyödyllisten palveluiden ja kestävää tuotantoa ja kulutusta koskevan kymmenen vuoden puiteohjelman yhteydessä, ja jolla tuetaan niiden osallistumista markkinavalvontaan.

Toimi 12 Eurooppalaisten kuluttajien edustaminen kansainvälisillä foorumeilla, kuten kansainvälisissä standardointielimissä ja kauppajärjestöissä.

Toimi 13 Alueellisten, kansallisten ja eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen henkilöstön koulutus ja muut toimintakapasiteettia luovat toimet, mukaan luettuna koulutus hankkeiden kehittämiseen ja hakemusmenettelyihin, Internet-foorumi erityishankkeita varten sekä työpajat ja kokoukset kumppanuushankkeiden edistämiseksi.

Toimi 14 Tiedotustoimet kuluttajien oikeuksista, jotka johtuvat kuluttajansuojalainsäädännöstä ja muista yhteisön kuluttajansuojatoimenpiteistä, etenkin uusissa jäsenvaltioissa yhteistyössä niiden kuluttajajärjestöjen kanssa.

Toimi 15 Kuluttajavalistus, mm. nuorille kuluttajille suunnatut toimet, ja interaktiivisten kuluttajavalistuksen online-välineiden kehittäminen aiheina kuluttajien oikeudet sisämarkkinoilla ja rajat ylittävässä kaupankäynnissä.

Toimi 16 Rahoitus eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen toimintaan 7 artiklan 2 kohdassa säädetyin edellytyksin.

Toimi 17 Rahoitus sellaisten eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen toimintaan, jotka edustavat kuluttajien etuja tuotteita ja palveluja koskevien yhteisön tason standardien kehittämisessä, 7 artiklan 3 kohdassa säädetyin edellytyksin.

Tavoitteet a, b ja c:

Toimi 18 Rahoitus yhteisön tai jäsenvaltioiden tasolla toteutettaviin yksittäisiin hankkeisiin, joilla tuetaan 3 artiklassa määriteltyjä kuluttajapolitiikan tavoitteita, 7 artiklan 4 kohdassa säädetyin edellytyksin. Tällaista rahoitusta voidaan myöntää muun muassa:

- kuluttajajärjestöjen yksittäisiin hankkeisiin, joiden tarkoitus on nopeuttaa kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tehokasta täytäntöönpanoa uusissa jäsenvaltioissa,

- yksittäisiin hankkeisiin, joilla edistetään rajat ylittävää tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa kuluttajien oikeuksien huomioon ottamisesta muissa politiikoissa.

Toimi 19 Näiden toimintapuitteiden yhteydessä toteutettujen toimien arviointi.

(1) Yleisestä tuoteturvallisuudesta 3. joulukuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY (EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4).