30.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/61


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä kesäkuuta 2004,

Euroopan keskuspankin yleisneuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä

(EKP/2004/12)

(2004/526/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN YLEISNEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 46.4 artiklan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Korvataan 1 päivänä syyskuuta 1998 tehty Euroopan keskuspankin yleisneuvoston työjärjestys seuraavalla työjärjestyksellä, joka tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004:

”EUROOPAN KESKUSPANKIN YLEISNEUVOSTON TYÖJÄRJESTYS

YLEISTÄ

1 artikla

Määritelmät

Tällä työjärjestyksellä täydennetään Euroopan yhteisön perustamissopimusta sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntöä. Tämän työjärjestyksen ilmaisuilla on sama merkitys kuin perustamissopimuksessa ja perussäännössä.

I LUKU

YLEISNEUVOSTO

2 artikla

Yleisneuvoston kokousten aika ja paikka

1.   Yleisneuvosto päättää puheenjohtajan ehdotuksesta kokoustensa ajankohdan.

2.   Puheenjohtajan on kutsuttava yleisneuvosto koolle, jos vähintään kolme yleisneuvoston jäsentä sitä pyytää.

3.   Puheenjohtaja voi myös kutsua yleisneuvoston koolle aina, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi.

4.   Yleisneuvosto kokoontuu yleensä Euroopan keskuspankin (EKP) tiloissa.

5.   Kokouksia voidaan pitää myös puhelinneuvotteluina, ellei vähintään kolme kansallisen keskuspankin pääjohtajaa sitä vastusta.

3 artikla

Yleisneuvoston kokouksiin osallistuminen

1.   Jollei tässä työjärjestyksessä toisin määrätä, yleisneuvoston kokouksiin saavat osallistua ainoastaan sen jäsenet, johtokunnan muut jäsenet, Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan yhteisöjen komission jäsen.

2.   Kunkin kansallisen keskuspankin pääjohtajan ohella kokouksiin voi yleensä osallistua yksi henkilö.

3.   Jos yleisneuvoston jäsen ei voi osallistua kokoukseen, hän voi kirjallisesti nimetä varajäsenen, joka osallistuu kokoukseen ja äänestää hänen puolestaan. Tämä kirjallinen tiedonanto on lähetettävä puheenjohtajalle hyvissä ajoin ennen kokousta. Varajäsenen ohella kokouksiin voi yleensä osallistua yksi henkilö.

4.   Puheenjohtaja nimittää sihteerin EKP:n henkilöstön joukosta. Sihteeri avustaa puheenjohtajaa yleisneuvoston kokousten valmistelemisessa ja laati yleisneuvoston kokouspöytäkirjan.

5.   Yleisneuvosto voi kutsua kokouksiinsa myös muita henkilöitä, jos se katsoo sen aiheelliseksi.

4 artikla

Äänestäminen

1.   Yleisneuvosto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa sen jäsenistä tai heidän varajäsenistään on läsnä. Jos yleisneuvosto ei ole päätösvaltainen, puheenjohtaja voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, jossa vähimmäisjäsenmäärä ei ole päätösvaltaisuuden edellytyksenä.

2.   Jollei perussäännössä toisin määrätä, päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä.

3.   Yleisneuvosto äänestää puheenjohtajan pyynnöstä. Puheenjohtaja käynnistää myös äänestysmenettelyn, jos yleisneuvoston jäsen sitä häneltä pyytää.

4.   Päätöksiä voidaan tehdä myös kirjallisella menettelyllä, ellei vähintään kolme yleisneuvoston jäsentä sitä vastusta. Kirjallinen menettely edellyttää

i)

yleensä vähintään kymmentä työpäivää yleisneuvoston kunkin jäsenen harkintaa varten. Kiireellisessä tapauksessa, joka on perusteltava pyynnössä, aika voidaan supistaa viiteen työpäivään; ja

ii)

yleisneuvoston kunkin jäsenen henkilökohtaista allekirjoitusta; ja

iii)

kaikkien tällaisten päätösten kirjaamista yleisneuvoston seuraavan kokouksen pöytäkirjaan.

5 artikla

Yleisneuvoston kokousten järjestäminen

1.   Yleisneuvosto hyväksyy jokaisen kokouksen esityslistan. Puheenjohtaja laatii alustavan esityslistan, joka lähetetään siihen liittyvine asiakirjoineen yleisneuvoston jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokouksiin, vähintään kahdeksan päivää ennen kyseistä kokousta, paitsi erittäin kiireellisissä tapauksissa, jolloin puheenjohtajan on meneteltävä olosuhteiden vaatimalla tavalla. Yleisneuvosto voi puheenjohtajan tai muun yleisneuvoston jäsenen esityksestä päättää poistaa asioita alustavalta esityslistalta tai lisätä niitä siihen. Asia on poistettava esityslistalta vähintään kolmen yleisneuvoston jäsenen sitä pyytäessä, jos siihen liittyviä asiakirjoja ei ole toimitettu yleisneuvoston jäsenille ajoissa.

2.   Yleisneuvoston kokouspöytäkirja jaetaan yleisneuvoston jäsenten hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa (tai tarvittaessa tätä aiemmin kirjallisella menettelyllä), ja sen allekirjoittaa puheenjohtaja.

II LUKU

YLEISNEUVOSTON OSALLISTUMINEN EUROOPAN KESKUSPANKKIJÄRJESTELMÄN TEHTÄVIIN

6 artikla

Yleisneuvoston ja EKP:n neuvoston välinen suhde

1.   Yleisneuvosto myötävaikuttaa tehtäviin, joihin kuuluvat erityisesti 6.2–6.8 artiklassa luetellut tehtävät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisneuvoston muita velvollisuuksia mukaan lukien perussäännön 44 artiklan mukaiset velvollisuudet.

2.   Yleisneuvosto myötävaikuttaa perussäännön 4 ja 25.1 artiklassa tarkoitettuun EKP:n neuvoa-antavaan toimintaan.

3.   Yleisneuvosto myötävaikuttaa EKP:n tilastointia koskeviin tehtäviin seuraavasti:

lujittaa yhteistyötä kaikkien Euroopan unionin kansallisten keskuspankkien välillä, minkä tarkoituksena on tukea EKP:tä tilastointia koskevissa tehtävissä,

tarvittaessa edistää kaikkien Euroopan unionin kansallisten keskuspankkien tilastotietojen keräämistä, laatimista ja jakamista koskevien sääntöjen ja käytäntöjen yhdenmukaistamista, ja

esittää EKP:n neuvostolle kommentteja perussäännön 42 artiklan mukaisista suositusluonnoksista tilastoinnin alalla ennen näiden suositusten antamista.

4.   Yleisneuvosto myötävaikuttaa perussäännön 15 artiklan mukaiseen EKP:n kertomusten laatimisvelvollisuuden täyttämiseen esittämällä EKP:n neuvostolle kommentteja vuosikertomuksesta ennen sen hyväksymistä.

5.   Yleisneuvosto myötävaikuttaa perussäännön 26.4 artiklan tarkoittamaan kirjanpitosääntöjen ja toiminnasta annettavien tietojen standardisoimiseen esittämällä EKP:n neuvostolle kommentteja säännösluonnoksista ennen niiden hyväksymistä.

6.   Yleisneuvosto myötävaikuttaa perussäännön 29.4 artiklan mukaisten muiden toimenpiteiden hyväksymiseen esittämällä EKP:n neuvostolle kommentteja tällaisista toimenpideluonnoksista ennen niiden hyväksymistä.

7.   Yleisneuvosto myötävaikuttaa Euroopan keskuspankin henkilöstön palvelussuhteen ehtojen määrittelyyn esittämällä EKP:n neuvostolle kommentteja luonnoksista palvelussuhteen ehdoiksi ennen niiden hyväksymistä.

8.   Yleisneuvosto myötävaikuttaa perussäännön 47.3 artiklan mukaiseen valuuttakurssien peruuttamatonta kiinnittämistä koskevaan valmistelutyöhön esittämällä EKP:n neuvostolle kommentteja

perustamissopimuksen 123 artiklan 5 kohdan mukaisista EKP:n lausuntoluonnoksista, ja

mistä tahansa muusta EKP:n lausuntoluonnoksesta, joka koskee yhteisön säädöksiä, joita annetaan kumottaessa poikkeuksia, ja

eräistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvistä määräyksistä tehdyn pöytäkirjan 10 kohdan mukaisista päätöksistä.

9.   Kun yleisneuvostoa pyydetään myötävaikuttamaan EKP:n toimintaan edellisten kohtien mukaisesti, sille on annettava tämän tekemiseen kohtuullinen aika, jonka on oltava vähintään kymmenen työpäivää. Kiireellisessä tapauksessa, joka on perusteltava pyynnössä, aika voidaan supistaa viiteen työpäivään. Puheenjohtaja voi päättää käyttää kirjallista menettelyä.

10.   Puheenjohtaja antaa yleisneuvostolle perussäännön 47.4 artiklan mukaisesti tiedon EKP:n neuvoston tekemistä päätöksistä.

7 artikla

Yleisneuvoston ja johtokunnan välinen suhde

1.   EKP:n yleisneuvostolle annetaan tilaisuus esittää johtokunnalle kommentteja ennen kuin

johtokunta panee täytäntöön EKP:n neuvoston säädökset, joihin Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 12.1 artiklan mukaisesti edellytetään yleisneuvoston myötävaikutusta,

johtokunta antaa EKP:n neuvostolta perussäännön 12.1 artiklan nojalla saamiensa toimivaltuuksien perusteella säädöksiä, jotka edellyttävät Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 12.1 artiklan mukaisesti yleisneuvoston myötävaikutusta.

2.   Kun yleisneuvostoa pyydetään esittämään tämän artiklan ensimmäisen kohdan mukaisia kommentteja, sille on annettava niiden esittämiseen kohtuullinen aika, jonka on oltava vähintään kymmenen työpäivää. Kiireellisessä tapauksessa, joka on perusteltava pyynnössä, aika voidaan supistaa viiteen työpäivään. Puheenjohtaja voi päättää käyttää kirjallista menettelyä.

8 artikla

Euroopan keskuspankkijärjestelmän komiteat

1.   Yleisneuvosto voi toimivaltaansa kuuluvissa asioissa pyytää EKP:n neuvoston Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 9 artiklan nojalla perustamilta komiteoilta selvityksiä erityisistä aiheista.

2.   Jokaisen euroalueen ulkopuolisen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki voi nimetä henkilökuntansa joukosta enintään kaksi henkilöä, jotka osallistuvat komitean kokouksiin aina, kun komitea käsittelee yleisneuvoston toimivaltaan kuuluvia asioita ja kun komitean puheenjohtaja ja johtokunta katsovat sen tarpeelliseksi.

III LUKU

ERITYISET MENETTELYSÄÄNNÖT

9 artikla

Säädökset

1.   Puheenjohtaja allekirjoittaa EKP:n päätökset, jotka on tehty perussäännön 46.4 ja 48 artiklan ja tämän työjärjestyksen nojalla sekä perussäännön 44 artiklan mukaiset yleisneuvoston antamat EKP:n suositukset ja EKP:n lausunnot.

2.   Kaikille EKP:n säädöksille annetaan juokseva numero ja ne annetaan tiedoksi ja julkaistaan Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.7 artiklan mukaisesti.

10 artikla

EKP:n asiakirjojen luottamuksellisuus ja saatavuus

1.   Yleisneuvostossa ja sen toimivaltaan kuuluvia asioita käsittelevissä komiteoissa tai ryhmissä käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisia, jollei yleisneuvosto valtuuta puheenjohtajaa julkistamaan, mihin käsittelyssä on päädytty.

2.   Yleisneuvoston ja sen toimivaltaan kuuluvia asioita käsittelevien komiteoiden tai ryhmien laatimien asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi määrätään Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 23.2 artiklan nojalla tehdyllä EKP:n neuvoston päätöksellä.

3.   Yleisneuvoston ja sen toimivaltaan kuuluvia asioita käsittelevien komiteoiden tai ryhmien laatimat asiakirjat käsitellään ja luokitellaan Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 23.3 artiklan nojalla hallinnollisessa kiertokirjeessä annettujen sääntöjen mukaisesti. Asiakirjat ovat vapaasti käytettävissä kolmenkymmenen vuoden kuluttua, elleivät päätöksentekoelimet toisin päätä.

11 artikla

Voimassaolon päättyminen

Kun Euroopan unionin neuvosto on perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti kumonnut kaikki poikkeukset ja kun eräistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvistä määräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa edellytetyt päätökset on tehty, yleisneuvosto lakkautetaan ja tämä työjärjestys ei enää ole voimassa.”

Tehty Frankfurt am Mainissa 17 päivänä kesäkuuta 2004.

Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja