30.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/56


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä kesäkuuta 2004,

petosten, lahjonnan ja Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien Euroopan petostentorjuntaviraston Euroopan keskuspankkia koskevien tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä sekä Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta

(EKP/2004/11)

(2004/525/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 ja 6 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.3 artiklan ja 36.1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin (EKP) yleisneuvoston myötävaikutuksen perussäännön 47.2 artiklan viidennen luetelmakohdan mukaisesti,

ottaa huomioon EKP:n henkilöstökomitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1073/1999 (jäljempänä ”OLAF-asetus”) säädetään, että Euroopan petostentorjuntavirasto (jäljempänä ”virasto”) panee vireille ja toteuttaa petostentorjuntaan liittyviä hallinnollisia tutkimuksia (jäljempänä ”sisäiset tutkimukset”) EY:n ja Euratomin perustamissopimuksilla tai niiden nojalla perustetuissa toimielimissä ja elimissä petosten, lahjonnan ja yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjumiseksi. OLAF-asetuksen mukaan sisäiset tutkimukset voivat koskea virkatoimintaan liittyviä vakavia tekoja, jotka voivat merkitä, että tällaisten toimielinten tai elinten henkilöstöön kuuluvat ovat jättäneet noudattamatta velvollisuuksiaan tavalla, joka voi johtaa kurinpitotoimiin ja tarvittaessa rikossyytteisiin; sisäiset tutkimukset voivat koskea myös vastaavia tilanteita, joissa toimielinten ja elinten jäsenet, johtohenkilöt taikka henkilöstöön kuuluvat, joihin ei sovelleta Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavia henkilöstösääntöjä (jäljempänä ”henkilöstösäännöt”), ovat jättäneet noudattamatta velvollisuuksiaan.

(2)

EKP:ssä tällaiset virkatehtävät ja -velvollisuudet, erityisesti velvollisuudet, jotka liittyvät työtehtävissä käyttäytymiseen ja liikesalaisuuksiin, on vahvistettu a) Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa, b) Euroopan keskuspankin henkilöstösäännöissä, c) Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen liitteessä I olevissa lyhytaikaisia työsuhteita koskevissa ehdoissa, d) Euroopan keskuspankin lyhytaikaisia työsuhteita koskevissa säännöissä; asiasta on määrätty myös e) Euroopan keskuspankin menettelytapaohjeissa (2) ja f) menettelytapaohjeissa EKP:n neuvoston jäsenille (3) (jäljempänä yhdessä ”EKP:n palvelussuhteen ehdot”).

(3)

OLAF-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, että virasto ”toteuttaa toimielimissä ja elimissä sisäisiä hallinnollisia tutkimuksia” Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi sekä petosten ja Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjumiseksi, ja 4 artiklan 6 kohdan nojalla kunkin toimielimen ja elimen on tehtävä päätös, johon ”sisältyvät erityisesti säännöt, jotka koskevat: a) toimielinten ja elinten jäsenten, virkamiesten ja muuhun henkilöstöön kuuluvien sekä elinten johtohenkilöiden, virkamiesten ja muuhun henkilöstöön kuuluvien velvollisuutta toimia yhteistyössä viraston henkilöstöön kuuluvien kanssa ja antaa heille tietoja; b) viraston henkilöstöön kuuluvien toteuttamissa sisäisissä tutkimuksissa noudatettavia menettelyjä ja takeita sisäisten tutkimusten kohteina olevien henkilöiden oikeuksista”. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti virasto voi aloittaa tutkimuksen vain riittävän vakavien epäilysten perusteella (4).

(4)

OLAF-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että sisäiset tutkimukset olisi toteutettava ottaen huomioon perustamissopimusten, erityisesti Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan määräykset sekä henkilöstösäännöt. Viraston toteuttamiin sisäisiin tutkimuksiin sovelletaan myös Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohtaa ja muita jäsenvaltioille yhteisiä periaatteita ja perusoikeuksia, jotka yhteisöjen tuomioistuin on tunnustanut, kuten oikeudellisen avun luottamuksellisuutta koskevaa periaatetta (”lakiin perustuva erioikeus”).

(5)

Sisäiset tutkimukset toteutetaan OLAF-asetuksessa ja kunkin toimielimen tai elimen OLAF-asetuksen täytäntöönpanemiseksi tekemissä päätöksissä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. Tehdessään tätä täytäntöönpanopäätöstä EKP on velvollinen perustelemaan kaikki mahdolliset rajoitukset, jotka asetetaan sisäisille tutkimuksille EKP:lle perustamissopimuksen 105 ja 106 artiklassa annettujen erityisten tehtävien ja velvollisuuksien osalta. Tällaisilla rajoituksilla pitäisi huolehtia toisaalta siitä, että tietyt EKP:n tiedot säilyttävät luottamuksellisuutensa, sekä toisaalta siitä, että lainsäätäjän tavoite eli petostentorjunnan tehostaminen toteutuu. Näitä erityisiä tehtäviä ja velvollisuuksia lukuun ottamatta EKP:tä olisi pidettävä, myös tätä päätöstä sovellettaessa, muihin yhteisön toimielimiin ja elimiin verrattavana hallintoviranomaisena.

(6)

Poikkeustapauksissa joidenkin EKP:llä sen tehtävien hoitamiseksi olevien luottamuksellisten tietojen kulkeutuminen EPK:n ulkopuolelle saattaa vakavasti haitata EKP:n toimintaa. Tällöin johtokunta päättää siitä, myönnetäänkö virastolle oikeus tutustua tietoihin tai toimitetaanko virastolle kyseisiä tietoja. Pääsy myönnetään yli vuoden vanhoihin tietoihin, jotka koskevat rahapoliittisia päätöksiä tai valuuttavarantojen hoitoon ja valuuttamarkkinainterventioihin liittyviä operaatioita. Tällaista määräaikaa ei ole muilla aloilla sovellettavilla rajoituksilla, esimerkiksi rajoituksilla, jotka koskevat vakautta valvovilta viranomaisilta saatuja tietoja rahoitusjärjestelmän tai yksittäisten luottolaitosten vakaudesta ja tietoja nykyisten ja tulevien euroseteleiden aitoustekijöistä ja teknisistä eritelmistä. Tiedot, joiden kulkeutuminen EKP:n ulkopuolelle saattaa vakavasti haitata EKP:n toimintaa, liittyvät tämän päätöksen mukaan ainoastaan tiettyihin toiminnan aloihin; on kuitenkin tarpeen mahdollistaa päätöksen mukauttaminen kaikkiin ennakoimattomiin muutoksiin sen varmistamiseksi, että EKP kykenee jatkossakin huolehtimaan sille perustamissopimuksessa annetuista tehtävistä.

(7)

Tässä päätöksessä otetaan huomioon, että EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston jäsenillä, jotka eivät ole samalla EKP:n johtokunnan jäseniä, on EKPJ:hin liittyvien tehtäviensä lisäksi kansallisia tehtäviä. Tällaisten kansallisten tehtävien hoitamiseen sovelletaan kansallista lainsäädäntöä, joka jää viraston sisäisten tutkimusten ulkopuolelle. Tätä päätöstä sovelletaan sen vuoksi ainoastaan tällaisten henkilöiden sellaisiin virkatehtäviin, joita he hoitavat EKP:n päätöksentekoelinten jäseninä. Siltä osin kuin viraston sisäiset tutkimukset mahdollisesti koskevat yleisneuvoston jäseniä, tämän päätöksen laatimisen yhteydessä on kuultu sen jäseniä.

(8)

Perussäännön 38.1 artiklan mukaan EKP:n päätöksentekoelimen jäsen tai sen henkilöstöön kuuluva ei saa, tehtäviensä päätyttyäkään, ilmaista salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja. OLAF-asetuksen 8 artiklan nojalla virastoon ja sen henkilöstöön sovelletaan samoja luottamuksellisuutta ja salassapitovelvollisuutta koskevia ehtoja kuin EKP:n henkilöstöön perussäännön ja EKP:n palvelussuhteen ehtojen perusteella.

(9)

OLAF-asetuksen 6 artiklan 6 kohdan mukaan jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset avustavat kansallisten säännösten mukaisesti virastoa sen EKP:tä koskevissa tutkimuksissa. Saksan liittotasavallan hallitus ja EKP ovat allekirjoittaneet 18 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn kotipaikkasopimuksen (5), jolla pannaan täytäntöön EKP:n osalta Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehty pöytäkirja ja johon sisältyy määräyksiä EKP:n tilojen, arkistojen ja viestintäyhteyksien loukkaamattomuudesta sekä EKP:n johtokunnan jäsenten diplomaattisista erioikeuksista ja vapauksista.

(10)

OLAF-päätöksen 14 artiklan mukaan jokainen Euroopan yhteisöjen virkamies ja muuhun henkilöstöön kuuluva voi henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan mukaisesti saattaa viraston johtajan käsiteltäväksi valituksen, joka koskee viraston sisäisessä tutkimuksessa toteuttamaa hänelle vastaista toimenpidettä. Samaa menettelyä olisi sovellettava vastaavasti valituksiin, joita EKP:n henkilöstöön kuuluvat ja EKP:n päätöksentekoelinten jäsenet saattavat viraston johtajan käsiteltäviksi, ja tällaisista valituksista tehtyihin päätöksiin olisi sovellettava henkilöstösääntöjen 91 artiklaa,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan

EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston jäseniin asioissa, jotka liittyvät heidän tehtäväänsä kyseisten EKP:n päätöksentekoelinten jäseninä,

EKP:n johtokunnan jäseniin,

kansallisten keskuspankkien hallintoelinten jäseniin ja kaikkiin kansallisten keskuspankkien henkilöstöön kuuluviin, jotka osallistuvat EKP:n johtokunnan ja EKP:n neuvoston kokouksiin varahenkilöinä, ja/tai heidän mukanaan tuleviin henkilöihin, asioissa, jotka liittyvät tämän tehtävän hoitamiseen,

(jäljempänä yhdessä ”päätöksentekoelimiin osallistuvat henkilöt”), sekä

EKP:n henkilöstöön vakituisesti tai tilapäisesti kuuluviin, joihin sovelletaan EKP:n palvelussuhteen ehtoja,

EKP:ssä muun kuin työsopimuksen perusteella työskenteleviin henkilöihin heidän tehtäviinsä EKP:ssä liittyvissä asioissa,

(jäljempänä yhdessä ”EKP:n henkilöstöön kuuluvat”).

2 artikla

Velvollisuus toimia yhteistyössä viraston kanssa

Jollei OLAF-asetuksessa vahvistetuista menettelyistä ja tässä päätöksessä annetuista säännöistä muuta johdu, päätöksentekoelimiin osallistuvat henkilöt ja EKP:n henkilöstöön kuuluvat toimivat täysimääräisesti yhteistyössä sisäistä tutkimusta toteuttavan viraston henkilöstön kanssa ja antavat kaiken tutkimusta varten tarvittavan avun, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen, Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan ja perussäännön asiaa koskevien määräysten soveltamista.

3 artikla

Velvollisuus antaa tietoja kaikesta laittomasta toiminnasta

1.   EKP:n henkilöstöön kuuluvien on viipymättä ilmoitettava joko sisäisen tarkastuksen osaston johtajalle, oman toimialansa ylemmälle esimiehelle tai siitä toimialasta pääasiallisesti vastuussa olevalle johtokunnan jäsenelle, jota asia koskee, sellaisista tietoonsa tulleista seikoista, jotka antavat aiheen olettaa, että on tapahtunut petos, lahjontaa tai yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavaa muuta laitonta toimintaa, tai sellaisista virkatoimiin liittyvistä vakavista teoista, jotka vahingoittavat näitä taloudellisia etuja ja voivat merkitä, että EKP:n henkilöstöön kuuluva tai päätöksentekoelimeen osallistuva henkilö on jättänyt noudattamatta velvollisuuksiaan tavalla, joka voi johtaa kurinpitotoimiin ja tarvittaessa rikossyytteisiin. Kyseisten henkilöiden on tämän jälkeen viipymättä toimitettava heille ilmoitetut tiedot sihteeristön ja kielipalvelujen pääosaston johtajalle. EKP:n henkilöstöön kuuluvaa ei saa kohdella millään tavoin epäoikeudenmukaisesti tai syrjivästi sen vuoksi, että hän on ilmoittanut tässä artiklassa tarkoitettuja tietoja.

2.   Päätöksentekoelimiin osallistuvien henkilöiden, jotka ovat saaneet tietoonsa 1 kohdassa tarkoitettuja seikkoja, on ilmoitettava niistä sihteeristön ja kielipalvelujen pääosaston johtajalle tai EKP:n puheenjohtajalle.

3.   Jollei 4 artiklasta muuta johdu, sihteeristön ja kielipalvelujen pääosaston johtajan tai tapauksen mukaan EKP:n puheenjohtajan on toimitettava 1 tai 2 kohdan mukaisesti saamansa tiedot viipymättä virastolle sekä ilmoitettava asiasta sisäisen tarkastuksen osastolle ja tapauksen mukaan EKP:n puheenjohtajalle.

4.   Jos EKP:n henkilöstöön kuuluvalla tai päätöksentekoelimeen osallistuvalla henkilöllä on ilmeistä näyttöä petoksesta, lahjonnasta tai 1 kohdassa tarkoitetusta muusta laittomasta toiminnasta esitetyn epäilyksen tueksi sekä samalla perusteltu syy uskoa, että tämän artiklan edellisissä kohdissa vahvistettu menettely saattaisi kyseisessä tapauksessa haitata näytön tehokasta ilmoittamista virastolle, hän voi ilmoittaa näytöstä suoraan virastolle, jolloin 4 artiklaa ei sovelleta.

4 artikla

Arkaluonteisia tietoja koskeva yhteistyö viraston kanssa

1.   Poikkeustapauksissa, joissa joidenkin EKP:llä sen tehtävien hoitamiseksi olevien luottamuksellisten tietojen kulkeutuminen EPK:n ulkopuolelle saattaa vakavasti haitata EKP:n toimintaa, johtokunta päättää siitä, myönnetäänkö virastolle oikeus tutustua tietoihin tai toimitetaanko virastolle kyseisiä tietoja. Tätä sääntöä sovelletaan tietoihin rahapoliittisista päätöksistä tai valuuttavarantojen hoitoon ja valuuttamarkkinainterventioihin liittyvistä operaatioista, jos nämä tiedot ovat alle vuoden vanhoja, tietoihin, jotka EKP on saanut vakautta valvovilta viranomaisilta rahoitusjärjestelmän tai yksittäisten luottolaitosten vakaudesta tai tietoihin euroseteleiden aitoustekijöistä ja teknisistä eritelmistä.

2.   Tällaisessa johtokunnan päätöksessä otetaan huomioon kaikki merkitykselliset seikat, kuten viraston tutkimusta varten pyytämien tietojen arkaluonteisuuden aste, tietojen merkitys tutkimuksen kannalta, epäilysten vakavuus, sellaisina kuin virasto, EKP:n henkilöstöön kuuluva tai päätöksentekoelimeen osallistuva henkilö on esittänyt epäilykset EKP:n puheenjohtajalle, ja EKP:n toiminnalle aiheutuvan riskin merkittävyys. Mikäli oikeus tutustua tietoihin evätään, päätös on perusteltava. Sellaisten tietojen osalta, jotka EKP on saanut vakautta valvovilta viranomaisilta rahoitusjärjestelmän tai yksittäisten luottolaitosten vakaudesta, johtokunta voi myöntää virastolle oikeuden tutustua tietoihin, elleivät asianomaiset valvontaviranomaiset katso, että oikeus tutustua tietoihin vaarantaa rahoitusjärjestelmän tai yksittäisen rahalaitoksen vakautta.

3.   Erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa, kun on kyse EKP:n toiminnan tiettyyn erityisalaan liittyvistä tiedoista, joiden luottamuksellisuus vastaa tasoltaan 1 kohdassa tarkoitetun kaltaisten tietojen luottamuksellisuutta, johtokunta voi väliaikaisesti päättää olla myöntämättä virastolle oikeutta tutustua tietoihin. Tällaiseen päätökseen sovelletaan 2 kohtaa ja se on voimassa enintään kuusi kuukautta. Tämän jälkeen virastolle on myönnettävä oikeus tutustua tietoihin, jollei EKP:n neuvosto ole tällä välin muuttanut päätöstä siten, että kyseisen kaltaiset tiedot on lisätty kuuluviksi 1 kohdan soveltamisalaan. EKP:n neuvoston on perusteltava tähän päätökseen tekemänsä muutokset.

5 artikla

EKP:ltä saatava apu sisäisten tutkimusten yhteydessä

1.   Kun viraston edustajat aloittavat sisäisen tutkimuksen EKP:ssä, EKP:n turvallisuudesta vastaava päällikkö antaa heille pääsyn EKP:n tiloihin heidän esitettyään kirjallisen valtuutuksen, josta ilmenee heidän henkilöllisyytensä ja se seikka, että he kuuluvat viraston henkilöstöön, sekä viraston johtajan antaman kirjallisen valtuutuksen, josta ilmenee tutkimuksen kohde. Tästä on ilmoitettava viipymättä puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja sisäisen tarkastuksen osaston johtajalle.

2.   Sisäisen tarkastuksen osaston johtaja avustaa virastoa sen tutkimusten käytännön järjestelyissä.

3.   EKP:n henkilöstöön kuuluvien ja päätöksentekoelimiin osallistuvien henkilöiden on annettava tutkimusta toteuttaville viraston edustajille kaikki heidän tarvitsemansa tiedot; jos näitä tietoja saatetaan kuitenkin pitää 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla arkaluonteisina, tietojen antamisesta päättää johtokunta. Sisäisen tarkastuksen osaston on talletettava kaikki toimitetut tiedot.

6 artikla

Asianomaisille ilmoittaminen

1.   Jos ilmenee, että EKP:n henkilöstöön kuuluvaan tai päätöksentekoelimeen osallistuvaan henkilöön saattaa kohdistua epäilyksiä, asianomaiselle ilmoitetaan asiasta viipymättä sillä edellytyksellä, että siitä ei aiheudu haittaa tutkimukselle. Nimeltä mainittua päätöksentekoelimeen osallistuvaa henkilöä tai henkilöstöön kuuluvaa koskevia päätelmiä ei missään tapauksessa saa tehdä tutkimuksen valmistuttua ilman, että asianomaiselle on annettu tilaisuus tulla kuulluksi kaikista häntä koskevista seikoista. Asianomaisilla henkilöillä on oikeus pysyä vaiti, olla todistamatta itseään vastaan ja hankkia itselleen oikeudellista apua.

2.   Tapauksissa, joissa tutkimukseen liittyvistä syistä on noudatettava ehdotonta salassapitoa ja joissa on turvauduttava kansallisen lainkäyttöviranomaisen toimivaltaan kuuluviin tutkintamenetelmiin, voidaan EKP:n puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan suostumuksella lykätä rajoitetuksi ajaksi sellaisen velvoitteen noudattamista, jonka mukaan EKP:n henkilöstöön kuuluvaa tai päätöksentekoelimeen osallistuvaa henkilöä on kehotettava esittämään näkemyksensä.

7 artikla

Tiedot tutkimuksen lopettamisesta ilman jatkotoimia

Mikäli sisäisen tarkastuksen perusteella ei voida todeta, että sellaiseen EKP:n henkilöstöön kuuluvaan tai päätöksentekoelimeen osallistuvan henkilöön, johon on kohdistunut epäilyksiä, pitäisi kohdistaa jatkotoimia, sisäinen tutkimus lopetetaan ilman jatkotoimia viraston johtajan päätöksellä, ja tämä ilmoittaa asiasta asianomaiselle EKP:n henkilöstöön kuuluvalle tai päätöksentekoelimeen osallistuvalle henkilölle kirjallisesti.

8 artikla

Koskemattomuudesta luopuminen

Kansallisten poliisivoimien tai lainkäyttöviranomaisten esittämä pyyntö, joka koskee EKP:n henkilöstöön kuuluvan tai johtokunnan, EKP:n neuvoston tai yleisneuvoston jäsenen lainkäytöllisestä koskemattomuudesta luopumista mahdollisissa petoksiin, lahjontaan tai yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan liittyvissä tapauksissa, toimitetaan viraston johtajalle lausuntoa varten. EKP:n puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tekee ratkaisun EKP:n henkilöstöön kuuluvien koskemattomuudesta, ja EKP:n neuvosto tekee ratkaisun johtokunnan, EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston jäsenten koskemattomuudesta.

9 artikla

EKP:n henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttaminen

Muutetaan EKP:n henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja seuraavasti:

1)

Lisätään palvelussuhteen ehtojen 4 artiklan a kohdan toisen virkkeen jälkeen seuraava virke:

”Heitä sitovat petosten, lahjonnan ja yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien sisäisten tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä sekä Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta tehtyyn päätökseen EKP/2004/11 sisältyvät määräykset.”

2)

Korvataan palvelussuhteen ehtojen 5 artiklan b kohdan johdantolause seuraavasti:

”b)

Ellei petosten, lahjonnan ja yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien sisäisten tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä sekä Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta tehdyssä päätöksessä EKP/2004/11 toisin määrätä, henkilöstöön kuuluvat eivät saa ilman EKP:n johtokunnan etukäteen antamaa lupaa:”.

10 artikla

EKP:n henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen liitteen I muuttaminen

Muutetaan EKP:n henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen liitteessä I olevia lyhytaikaisia työsuhteita koskevia ehtoja seuraavasti:

1)

Lisätään seuraava virke 4 artiklan toisen virkkeen jälkeen:

”Heitä sitovat petosten, lahjonnan ja yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien sisäisten tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä sekä Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta tehtyyn päätökseen EKP/2004/11 sisältyvät määräykset.”

2)

Korvataan 10 artiklan b kohdan johdantolause seuraavasti:

”b)

Ellei petosten, lahjonnan ja yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien sisäisten tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä sekä Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta tehdyssä päätöksessä EKP/2004/11 toisin määrätä, lyhytaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät eivät saa ilman EKP:n johtokunnan etukäteen antamaa lupaa:”.

11 artikla

Loppumääräys

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 3 päivänä kesäkuuta 2004.

Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja


(1)  EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.

(2)  EYVL C 76, 8.3.2001, s. 12.

(3)  EYVL C 123, 24.5.2002, s. 9.

(4)  Asia C-11/00, Euroopan yhteisöjen komissio v. Euroopan keskuspankki, tuomio 10.7.2003, Kok. I-7147.

(5)  Bundesgesetzblatt n:o 45, 1998 (27.10.1998) ja n:o 12, 1999 (6.5.1999).