9.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/13


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä huhtikuuta 2004,

toimenpiteistä, joita Euroopan keskuspankin kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen, siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen sekä näihin liittyvät rahoitukselliset seikat edellyttävät

(EKP/2004/8)

(2004/505/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 30 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Koska Tsekin tasavalta, Viron tasavalta, Kyproksen tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Unkarin tasavalta, Maltan tasavalta, Puolan tasavalta, Slovenian tasavalta ja Slovakian tasavalta liittyvät Euroopan unioniin ja niiden kansallisista keskuspankeista tulee osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää (EKPJ) 1 päivänä toukokuuta 2004, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa 22 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyssä päätöksessä EKP/2004/5 (1) vahvistetaan euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille (jäljempänä ”rahaliittoon osallistuvat kansalliset keskuspankit”) EKP:n pääoman jakoperusteessa (jäljempänä ”pääoman jakoperuste”) annetut painoarvot (jäljempänä ”painoarvot”).

(2)

Tarkistus merkitsee myös sitä, että on välttämätöntä tarkistaa saatavia, joilla EKP on perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittänyt rahaliittoon osallistuvia kansallisia keskuspankkeja ja jotka vastaavat rahaliittoon osallistuvien kansallisten keskuspankkien EKP:lle siirtämiä valuuttavarantoja (jäljempänä ”saatavat” tai ”saamiset”).

(3)

Niiden rahaliittoon osallistuvien kansallisten keskuspankkien, joiden saatavat suurenevat pääoman jakoperusteen korotuksen vuoksi 1 päivänä toukokuuta 2004, olisi siten suoritettava korvaava siirto EKP:lle, ja EKP:n olisi suoritettava korvaava siirto niille rahaliittoon osallistuville kansallisille keskuspankeille, joiden saatavat pienenevät korotuksen vuoksi.

(4)

EKP:lle siirrettävien valuuttavarantosaamisten enimmäismäärä on 55 646 692 471,89 euroa 1 päivästä toukokuuta 2004.

(5)

Perussäännön taustalla olevien oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaista kohtelua ja luottamuksensuojaa koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti niiden rahaliittoon osallistuvien kansallisten keskuspankkien, joiden suhteellinen osuus EKP:n kertyneen oman pääoman arvosta suurenee edellä mainittujen tarkistusten vuoksi, olisi myös tehtävä korvaava siirto niille rahaliittoon osallistuville kansallisille keskuspankeille, joiden suhteellinen osuus pienenee.

(6)

Laskettaessa sitä, miten kunkin rahaliittoon osallistuvan kansallisen keskuspankin osuutta EKP:n kertyneen oman pääoman arvosta on tarkistettava, kunkin rahaliittoon osallistuvan kansallisen keskuspankin painoarvo 30 päivään huhtikuuta 2004 saakka ja toisaalta 1 päivästä tammikuuta 2004 lähtien olisi ilmaistava prosenttiosuutena EKP:n kokonaispääomasta, sellaisena kuin kaikki rahaliittoon osallistuvat kansalliset keskuspankit ovat merkinneet sen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä:

a)

”Kertyneen oman pääoman arvolla” tarkoitetaan EKP:n vararahastojen, arvonmuutostilien sekä vararahastoja vastaavien varausten kokonaismäärää, sellaisena kuin EKP sen laskee 30 päivänä huhtikuuta 2004, tapauksen mukaan joko lisättynä tai vähennettynä EKP:n laskemalla kertyneellä nettovoitolla tai -tappiolla vuoden 2004 tammikuun 1 päivän ja huhtikuun 30 päivän väliseltä ajalta, sen jälkeen kun määrään on sisällytetty huhtikuulta 2004 kertynyt EKP:n euroseteleistä saama jakamaton tulo mutta laskelman ulkopuolelle on kuitenkin jätetty se EKP:n euroseteleistä vuoden 2004 ensimmäiseltä neljännekseltä saama tulo, joka on jo jaettu kansallisille keskuspankeille. EKP:n vararahastoihin ja vararahastoja vastaaviin varauksiin kuuluvat ”kertyneen oman pääoman arvon” yleisluonteisuutta rajoittamatta yleisrahasto sekä valuuttakursseista ja markkinahinnoista aiheutuvia arvostustappioita varten tehdyt varaukset.

b)

”Siirtopäivällä” tarkoitetaan 19 päivää toukokuuta 2004.

c)

”EKP:n euroseteleistä saamalla tulolla” tarkoitetaan samaa kuin ”EKP:n liikkeeseen lasketuista euroseteleistä saamalla tulolla”, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan keskuspankin liikkeeseen lasketuista euroseteleistä saaman tulon jakamisesta rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille 21 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn päätöksen EKP/2002/9 (2) 1 artiklan d kohdassa.

2 artikla

EKP:n varanto- ja varausosuuksien maksaminen

1.   Mikäli rahaliittoon osallistuvan kansallisen keskuspankin osuus kertyneen oman pääoman arvosta suurenee, koska sen painoarvo suurenee 1 päivästä toukokuuta 2004 lähtien, kyseinen kansallinen keskuspankki siirtää EKP:lle siirtopäivänä 3 kohdan mukaisesti määritetyn määrän.

2.   Mikäli rahaliittoon osallistuvan kansallisen keskuspankin osuus kertyneen oman pääoman arvosta pienenee, koska sen painoarvo pienenee 1 päivästä toukokuuta 2004 lähtien, kyseinen kansallinen keskuspankki vastaanottaa EKP:ltä siirtopäivänä 3 kohdan mukaisesti määritetyn määrän.

3.   EKP laskee ja vahvistaa viimeistään 14 päivänä toukokuuta 2004 kullekin rahaliittoon osallistuvalle kansalliselle keskuspankille joko määrän, joka kyseisen kansallisen keskuspankin on siirrettävä EKP:lle, mikäli 1 kohtaa sovelletaan, tai määrän, jonka kyseinen kansallinen keskuspankki vastaanottaa EKP:ltä, mikäli 2 kohtaa sovelletaan. Kukin siirrettävä tai vastaanotettava määrä lasketaan pyöristämistä koskevia sääntöjä noudattaen siten, että kertyneen oman pääoman arvo kerrotaan kullakin rahaliittoon osallistuvalla kansallisella keskuspankilla 30 päivänä huhtikuuta 2004 olevan ja 1 päivänä toukokuuta 2004 olevan painoarvon absoluuttisella erotuksella ja tulos jaetaan 100:lla.

4.   Kukin 3 kohdassa kuvattu määrä erääntyy maksettavaksi euromääräisenä 1 päivänä toukokuuta 2004 mutta siirretään tosiasiallisesti siirtopäivänä.

5.   Siirtopäivänä rahaliittoon osallistuva kansallinen keskuspankki tai EKP, joiden on suoritettava siirto 1 tai 2 kohdan nojalla, siirtää myös erikseen koron, joka kertyy 1 päivästä toukokuuta 2004 siirtopäivään saakka kullekin kyseisen rahaliittoon osallistuvan kansallisen keskuspankin ja EKP:n maksettavana olevalle määrälle. Tämän koron siirtäjät ja vastaanottajat ovat samat kuin niiden määrien siirtäjät ja vastaanottajat, joille korko kertyy.

6.   Mikäli kertyneen oman pääoman arvo on nollaa pienempi, määrät, joita on siirrettävä tai vastaanotettava 3 ja 5 kohdan perusteella, suoritetaan päinvastaiseen suuntaan kuin 3 ja 5 kohdassa on määritetty.

3 artikla

Siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien saamisten tarkistaminen

1.   Rahaliittoon osallistuvien kansallisten keskuspankkien saatavat tarkistetaan 1 päivänä toukokuuta 2004 niihin sovellettavien tarkistettujen painoarvojen mukaisesti. Rahaliittoon osallistuvien kansallisten keskuspankkien saatavien arvo 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen esitetään tämän päätöksen liitteessä olevan taulukon kolmannessa sarakkeessa.

2.   Tämän artiklan nojalla ja ilman, että edellytettäisiin mitään muuta muodollisuutta tai toimea, jokaisen rahaliittoon osallistuvan kansallisen keskuspankin katsotaan joko siirtäneen tai vastaanottaneen 1 päivänä toukokuuta 2004 tämän päätöksen liitteessä olevan taulukon neljännessä sarakkeessa sen nimen perässä esitetyn (euromääräisen) saatavan absoluuttisen arvon, jolloin ”–” tarkoittaa saatavaa, jonka kansallinen keskuspankki siirtää EKP:lle, ja ”+” saatavaa, jonka EKP siirtää kansalliselle keskuspankille.

3.   Jokainen rahaliittoon osallistuva kansallinen keskuspankki joko siirtää tai vastaanottaa 3 päivänä toukokuuta 2004 tämän päätöksen liitteessä olevan taulukon neljännessä sarakkeessa sen nimen perässä esitetyn (euromääräisen) määrän absoluuttisen arvon, jolloin ”+” tarkoittaa määrää, jonka kansallinen keskuspankki siirtää EKP:lle, ja ”–” määrää, jonka EKP siirtää kansalliselle keskuspankille.

4.   EKP ja rahaliittoon osallistuvat kansalliset keskuspankit, joiden on 3 kohdan nojalla suoritettava siirtoja, siirtävät 3 päivänä toukokuuta 2004 erikseen myös kaiken koron, joka kertyy 1 päivästä toukokuuta 2004 aina 3 päivään toukokuuta 2004 niistä määristä, jotka EKP:n ja kyseisten kansallisten keskuspankkien on siirrettävä. Tämän koron siirtäjät ja vastaanottajat ovat samat kuin niiden määrien siirtäjät ja vastaanottajat, joille korko kertyy.

4 artikla

Rahoitukselliset seikat

1.   Rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen 6 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn päätöksen EKP/2001/16 (3) 2 artiklan 1 kohdan kolmannesta alakohdasta poiketen liikkeeseen laskettuihin euroseteleihin liittyvät eurojärjestelmän sisäiset saldot lasketaan vuoden 2004 toukokuun 1 päivän ja 31 päivän väliseltä ajanjaksolta 1 päivästä toukokuuta 2004 sovellettavan korotetun pääoman jakoperusteen mukaisesti, ja sitä sovelletaan euroseteleiden liikkeeseenlaskujen kokonaismäärien saldoihin 30 päivänä huhtikuuta 2004. Päätöksen EKP/2001/16 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu keskimääräinen tuottoprosentti lasketaan erikseen 1 päivän tammikuuta 2004 ja 30 päivän huhtikuuta 2004 väliseltä ajalta ja 1 päivän toukokuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2004 väliseltä ajalta. Lisäksi päätöksen EKP/2001/16 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut hyvitykset ja hyvitysten täsmäyttämiseksi tehtävät kirjanpitoviennit kirjataan 1 päivän toukokuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2004 väliseltä ajalta kunkin kansallisen keskuspankin kirjanpitoon siten, että arvopäivänä on 1 päivän toukokuuta 2004. Päätöksen EKP/2001/16 5 artiklan 1 kohdan kolmannesta virkkeestä poiketen EKP ilmoittaa kansallisille keskuspankeille kertyneen rahoitustulon määrät 1 päivän tammikuuta 2004 ja 30 päivän huhtikuuta 2004 väliseltä ajalta neljän kuukauden jaksossa ja 1 päivän toukokuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta väliseltä ajalta kahden kuukauden jaksossa.

2.   Kansallisten keskuspankkien yhteenlaskettu rahoitustulo, EKP:lle siirrettyjen valuuttavarantojen määrää vastaavien kansallisten keskuspankkien saamisten korko ja liikkeeseen laskettuihin euroseteleihin liittyville eurojärjestelmän sisäisille saldoille maksettava korko kohdistetaan ja jaetaan 1 päivän tammikuuta 2004 ja 30 päivän huhtikuuta 2004 väliseltä ajalta 30 päivänä huhtikuuta 2004 sovellettavien painoarvojen mukaisesti. EKP:n euroseteleistä vuoden 2004 ensimmäiseltä neljännekseltä saama tulo kohdistetaan 30 päivänä huhtikuuta 2004 sovellettavien painoarvojen mukaisesti ja vuoden 2004 toiselta neljännekseltä saama tulo 1 päivästä toukokuuta 2004 sovellettavien painoarvojen mukaisesti.

3.   EKP:n nettovoitto tai -tappio tilikaudelta 2004 kohdistetaan 1 päivästä toukokuuta 2004 sovellettavien painoarvojen mukaisesti.

4.   Mikäli EKP arvioi vuoden 2004 lopussa, että se todennäköisesti tekee kokonaistappiota tilikaudelta 2004 tai että sen todennäköinen nettovoitto on pienempi kuin EKP:n euroseteleistä kyseisen vuoden aikana ansaitsema tulo, EKP pidättää EKP:n euroseteleistä vuoden 2004 neljänneltä neljännekseltä saaman tulon. Arvioidun tappion suuruudesta riippuen EKP vaatii myös sitä, että EKP:n euroseteleistä vuoden 2004 kolmannella, toisella ja ensimmäisellä neljänneksellä ansaitseman tulon väliaikainen jako palautetaan osittain tai kokonaan EKP:lle tässä vuosineljännesten järjestyksessä, kunnes tappio on katettu. Mikäli EKP tekee tappiota tilikaudelta 2004 ja EKP:n euroseteleistä tilikaudelta 2004 saama tulo on riittämätön tappion kattamiseen, EKP kattaa tappion seuraavista eristä:

a)

EKP:n vararahastosta vapautetut varat;

b)

kansallisten keskuspankkien yhteenlaskettu rahoitustulo 1 päivästä toukokuuta 2004 aina 31 päivään joulukuuta 2004, mikäli EKP:n neuvosto tekee tästä päätöksen perussäännön 33 artiklan nojalla;

c)

kansallisten keskuspankkien yhteenlaskettu rahoitustulo 1 päivästä tammikuuta 2004 aina 30 päivään huhtikuuta 2004, mikäli EKP:n neuvosto tekee tästä päätöksen perussäännön 33 artiklan nojalla.

5.   Mikäli jokin osa EKP:n euroseteleistä vuoden 2004 ensimmäiseltä neljännekseltä saamasta jaetusta tulosta on palautettava 4 kohdan nojalla ja mikäli kansallisten keskuspankkien yhteenlaskettu rahoitustulo 1 päivän tammikuuta 2004 ja 30 päivän huhtikuuta 2004 väliseltä ajalta on siirrettävä takaisin EKP:lle, 2 ja 3 artiklassa kuvattujen maksujen lisäksi suoritetaan hyvitysmaksuja. Jokainen rahaliittoon osallistuva kansallinen keskuspankki, jonka painoarvo suurenee 1 päivänä toukokuuta 2004 suorittaa tällaisen maksun EKP:lle, ja EKP suorittaa tällaisen maksun jokaiselle rahaliittoon osallistuvalle kansalliselle keskuspankille, jonka painoarvo pienenee 1 päivänä toukokuuta 2004. Hyvitysmaksujen määrä lasketaan seuraavalla tavalla. EKP:n euroseteleistä vuoden 2004 ensimmäiseltä neljännekseltä saaman tulon takaisin maksettava kokonaismäärä kerrotaan kullakin rahaliittoon osallistuvalla kansallisella keskuspankilla 30 päivänä huhtikuuta 2004 olevan ja 31 päivänä joulukuuta 2004 olevan painoarvon absoluuttisella erotuksella ja tulos jaetaan 100:lla. Takaisin siirrettävän rahoitustulon kokonaismäärä 1 päivän tammikuuta 2004 ja 30 päivän huhtikuuta 2004 väliseltä ajalta kerrotaan kullakin rahaliittoon osallistuvalla kansallisella keskuspankilla 30 päivänä huhtikuuta 2004 olevan ja 31 päivänä joulukuuta 2004 olevan painoarvon absoluuttisella erotuksella ja tulos jaetaan 100:lla. Kansallisten keskuspankkien yhteenlaskettuun rahoitustuloon liittyville hyvitysmaksuille kertyy korkoa 1 päivästä tammikuuta 2005 näiden suoritusten maksupäivään saakka.

6.   Muut 5 kohdassa tarkoitetut EKP:n euroseteleistä saamaan tuloon liittyvät hyvitysmaksut suoritetaan 4 päivänä tammikuuta 2005. Muut 5 kohdassa tarkoitetut kansallisten keskuspankkien yhteenlaskettuun rahoitustuloon liittyvät hyvitysmaksut sekä niille kertyvä korko maksetaan toisena työpäivänä maaliskuussa 2005 pidettävän toisen EKP:n neuvoston kokouksen jälkeen.

5 artikla

Yleiset määräykset

1.   Edellä 2 artiklan 5 kohdan, 3 artiklan 4 kohdan ja 4 artiklan 5 kohdan nojalla kertyvä korko lasketaan käyttämällä todelliset päivät/ 360 -laskentamenetelmää ja korkoa, joka on sama kuin EKPJ:n viimeisimmässä perusrahoitusoperaatiossa käyttämä marginaalikorko.

2.   Jokainen 2 artiklan 1, 2 ja 5 kohdassa, 3 artiklan 3 ja 4 kohdassa ja 4 artiklan 5 ja 6 kohdassa tarkoitettu siirto suoritetaan erikseen Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer -järjestelmän (TARGET) välityksellä.

3.   EKP ja rahaliittoon osallistuvat kansalliset keskuspankit, joiden on suoritettava jokin 2 artiklassa tarkoitetuista siirroista, antavat viipymättä tarvittavat ohjeet näiden siirtojen suorittamiseksi asianmukaisesti ja ajoissa.

6 artikla

Loppumääräys

Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2004.

Tehty Frankfurt am Mainissa 22 päivänä huhtikuuta 2004.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  Katso tämän virallisen lehden s. 5.

(2)  EYVL L 323, 28.11.2002, s. 49.

(3)  EYVL L 337, 20.12.2001, s. 55. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä EKP/2003/22 (EUVL L 9, 15.1.2004, s. 39).