32003R2018

Komission asetus (EY) N:o 2018/2003, annettu 14 päivänä marraskuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1875/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

Virallinen lehti nro L 297 , 15/11/2003 s. 0030 - 0030


Komission asetus (EY) N:o 2018/2003,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2003,

tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1875/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 411/2002(2), ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksella (EY) N:o 1875/2003(3) avataan riisin vientitukea koskeva tarjouskilpailu.

(2) Komission asetuksen (ETY) N:o 584/75(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1948/2002(5), 5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen (EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta. Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi, joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai sitä alhaisemmat.

(3) Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa, että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa tarkoitettu määrä.

(4) Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 1875/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 10.-13. marraskuuta 2003 välisenä aikana jätettyjen tarjousten perusteella 158,00 EUR/t.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18.

(2) EYVL L 62, 5.3.2002, s. 27.

(3) EUVL L 275, 25.10.2003, s. 14.

(4) EYVL L 61, 7.3.1975, s. 25.

(5) EYVL L 299, 1.11.2002, s. 18.