32003R1983

Komission asetus (EY) N:o 1983/2003, annettu 7 päivänä marraskuuta 2003, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta ensisijaisten tavoitemuuttujien luettelon osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

Virallinen lehti nro L 298 , 17/11/2003 s. 0034 - 0085


Komission asetus (EY) N:o 1983/2003,

annettu 7 päivänä marraskuuta 2003,

yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta ensisijaisten tavoitemuuttujien luettelon osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) 16 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003(1), ja erityisesti sen 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo, että:

(1) Asetuksessa (EY) N:o 1177/2003 vahvistetaan yhteiset puitteet yhteisön tulo- ja elinolotilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle, jotka sisältävät vertailukelpoiset ja ajantasaiset tulonjakoa sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen tasoa ja rakennetta koskevat poikkileikkaus- ja pitkittäistutkimuksiin perustuvat kansalliset ja Euroopan unionin tasoiset tiedot.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1177/2003 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan on tarpeen vahvistaa täytäntöönpanotoimenpiteet poikkileikkausosion kuhunkin osa-alueeseen sisällytettävien ensisijaisten tavoitemuuttujien luettelon määrittelemistä, pitkittäisleikkausosioon (jäljempänä "pitkittäisaineisto") sisältyvien tavoitemuuttujien luettelon määrittelemistä sekä muuttujakoodien ja Eurostatille tietoja toimitettaessa noudatettavan teknisen muodon määrittämistä varten.

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilasto-ohjelmakomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteessä vahvistetaan ensisijaisisten tavoitemuuttujien luettelo, muuttujakoodit sekä Eurostatille tietoja toimitettaessa noudatettava tekninen muoto yhteisön tulo- ja elinolotilastoja (EU-SILC) koskevaa tutkimusta varten.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2003.

Komission puolesta

Pedro Solbes Mira

Komission jäsen

(1) EYVL L 165, 3.7.2003, s. 1.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

MAALUOKITUS

BE Belgia

DK Tanska

DE Saksa

GR Kreikka

ES Espanja

FR Ranska

IE Irlanti

IT Italia

LU Luxemburg

NL Alankomaat

AT Itävalta

PT Portugali

FI Suomi

SE Ruotsi

UK Yhdistynyt kuningaskunta

BG Bulgaria

CY Kypros

CZ Tsekin tasavalta

EE Viro

HU Unkari

LV Latvia

LT Liettua

MT Malta

PL Puola

RO Romania

SK Slovakian tasavalta

SI Slovenia

TR Turkki

IS Islanti

NO Norja

CH Sveitsi

OEU Muut Euroopan maat

NAF Pohjois-Afrikka

(Algeria, Egypti, Libya, Marokko, Sudan, Tunisia, Länsi-Sahara)

WAF Länsi-Afrikka

(Benin, Burkina Faso, Kap Verd, Norsunluurannikko, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Saint Helena, Senegal, Sierra Leone, Togo)

OAF Muu Afrikka

USA Yhdysvallat

CAN Kanada

CSA Keski- ja Eteläinen Amerikka

NME Lähi-itä

(Armenia, Azerbaidzan, Bahrain, Georgia, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Libanon, Palestiinalaisalue, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Syyrian arabitasavalta, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Jemen)

OAS Muu Aasia

OCE Australia ja Oseania

OTH Muut.

EUROSTATIIN TOIMITETTAVAT TIEDOSTOT

Tavoitemuuttujat toimitetaan Eurostatille neljänä eri tiedostona:

1. Kotitaloustiedosto (D)

2. Henkilötiedosto (R)

3. Kotitalouden tiedot (H)

4. Henkilökohtaiset tiedot (P)

Kotitaloustiedoston (D) on sisällettävä kaikki kotitaloudet (otoskotitaloudet + sijaisvastaajat + osakotitaloudet (vain pitkittäisaineistossa)), myös ne, joiden osoitetta ei tavoitettu tai joita ei voitu haastatella.

Muut tiedostot sisältävät kotitaloustiedostoja vain siinä tapauksessa, että kotitalouteen on saatu yhteys (DB120 on 11 (tai DB110 on 1)) JA siltä on saatu kotitaloushaastattelu kotitaloustiedostoon (H) (DB130 on 11) JA vähintään yhdestä jäsenestä on täydelliset tiedot henkilökohtaisia tietoja sisältävässä tiedostossa (P) (RB250 on 11, 12 tai 13 = [rarr ] DB135 on 1). Kyseisen jäsenen on oltava otoshenkilö (RB245 on 2), jos tätä otantatapaa on käytetty.

Henkilötiedoston (R) on sisällettävä tietue jokaisesta tutkimusajankohtana kotitaloudessa asuvasta tai tilapäisesti poissa olevasta henkilöstä. Pitkittäisaineistossa tämän tiedoston on sisällettävä myös tiedot jokaisesta edellisen tutkimuskerran jälkeen kotitaloudesta poismuuttaneesta tai kuolleesta henkilöstä sekä jokaisesta vähintään kolme kuukautta kotitaloudessa tuloviitejakson aikana asuneesta henkilöstä, jota ei muutoin ole merkitty kyseisestä kotitaloudesta pidettävään tiedostoon.

Henkilökohtaisia tietoja koskevan tiedoston (P) on sisällettävä tietue jokaisesta tutkimukseen kelpaavasta henkilöstä (RB245 on 1, 2 tai 3), josta tiedot voidaan saadaa haastattelun avulla ja/tai rekistereistä poimimalla (RB250 on 11, 12 tai 13).

Tiedostot toimitetaan Eurostatiin CSV-muodossa (comma separated values -muodossa). Otsikkorivillä (ensimmäinen tietue) on oltava muuttujien nimet.