32003R1799

Neuvoston asetus (EY) N:o 1799/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 264 , 15/10/2003 s. 0012 - 0013


Neuvoston asetus (EY) N:o 1799/2003,

annettu 13 päivänä lokakuuta 2003,

tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60 ja 301 artiklan,

ottaa huomioon Irakia koskevan 7 päivänä heinäkuuta 2003 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2003/495/YUTP(1), sellaisena kuin se on muutettuna yhteisellä kannalla 2003/735/YUTP(2),

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) YK:n turvallisuusneuvoston 22 päivänä toukokuuta 2003 hyväksymän päätöslauselman 1483 (2003) johdosta neuvosto antoi 7 päivänä heinäkuuta 2003 tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista asetuksen (EY) N:o 1210/2003(3), jossa säädetään muun muassa Irakin entiseen hallitukseen ja muihin valtion yhteisöihin kohdistetuista varojen jäädyttämistoimenpiteistä. Nämä toimenpiteet tulivat voimaan 9 päivänä heinäkuuta 2003.

(2) Asianomaisten asiakirjojen uudelleentarkastelun tuloksena on todettu, että päätöslauselma ei edellytä jäädyttämistoimenpiteiden soveltamista ministeriöiden ja muiden julkisyhteisöjen varoihin ja muihin taloudellisiin resursseihin, jotka eivät sijainneet Irakin ulkopuolella 22 päivänä toukokuuta 2003 vaan siirrettiin Irakista sen jälkeen.

(3) Näin ollen olisi tarkasteltava uudestaan varojen ja muiden taloudellisten resurssien antamista Irakin julkisyhteisöjen käyttöön koskevaa kieltoa, joka heikentää kyseisten julkisyhteisöjen toimintaa ja tarpeettomasti vaikeuttaa Irakin jälleenrakentamista. Tästä johtuen selvennys, joka koskee vientiin liittyviä saapuvia maksuja, jotka on suoritettu asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteessä lueteltujen pankkien kautta, on aiheeton.

(4) Päätöslausemassa 1483 (2003) esitetään varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen ensimmäisenä askeleena niiden siirtoprosessissa Irakin kehitysrahastoon. Siinä myös jätetään tämän prosessin ulkopuolelle varat ja muut taloudelliset resurssit, joihin kohdistuu panttioikeus tai tuomio, joka on perustettu tai annettu ennen 22 päivää toukokuuta 2003. Jäädyttämistoimenpiteiden jatkaminen ei näin ollen ole asianmukaista, jos varat ja muut taloudelliset resurssit on nimenomaisesti vapautettu vaatimuksesta siirtää ne tuohon rahastoon.

(5) On huomattava, että jäädyttämisvaatimuksen puuttumisen ei tulisi rajoittaa välimiesmenettelyn ja ulkomaisten tuomioiden tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon liittyviä tavallisia sääntöjä. Kiellosta täyttää sellaisia sopimuksia ja toimia koskevia Irakista tulevia vaatimuksia, joiden täytäntöönpanoon on vaikuttanut Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma 661 (1990) ja siihen liittyvät päätöslauselmat 7 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3541/92(4) vastaisten tuomioiden osalta ei myöskään tulisi myöntää vapautuksia.

(6) Koska nämä muutokset liittyvät päätöslauselman 1483 (2003) tulkintaan, on aiheellista soveltaa niitä takautuvasti päivästä, jona asetus (EY) N:o 1210/2003 tuli voimaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1210/2003 seuraavasti:

1) Korvataan 4 artikla seuraavasti:

" 4 artikla

1. Jäädytetään kaikki varat ja muut taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat Irakin entiselle hallitukselle tai pakotekomitean ilmoittamille ja liitteessä III luetelluille julkisyhteisöille, yhtiöille, mukaan luettuna yksityisoikeuden mukaisesti perustetut yritykset, joissa julkisilla laitoksilla on enemmistöomistus tai määräysvallan tuova osuus, tai kyseisen hallituksen virastoille, jos kyseiset varat ja muut taloudelliset resurssit sijaitsivat Irakin ulkopuolella 22 päivänä toukokuuta 2003.

2. Jäädytetään kaikki varat ja muut taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat seuraaville pakotekomitean ilmoittamille ja liitteessä IV luetelluille henkilöille tai tahoille, tai jotka ovat niiden omistuksessa tai hallussa:

a) entinen presidentti Saddam Hussein;

b) Saddam Husseinin hallinnon ylemmät virkamiehet;

c) heidän perheenjäsenensä; tai

d) edellä a, b ja c alakohdassa mainittujen henkilöiden tai heidän puolestaan tai heidän johdollaan toimivien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden omistamat tai heidän suorassa tai välillisessä valvonnassaan olevat oikeushenkilöt, elimet tai yhteisöt.

3. Varoja ei saa luovuttaa suoraan tai välillisesti liitteessä IV lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, elinten tai yhteisöjen käyttöön tai niiden hyväksi.

4. Muita taloudellisia resursseja ei saa luovuttaa suoraan tai välillisesti liitteessä IV lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, elinten tai yhteisöjen käyttöön tai niiden hyväksi siten, että kyseiset henkilöt, elimet tai yhteisöt voisivat hankkia varoja, tavaroita tai palveluita."

2) Poistetaan 5 artiklan 2 kohta.

3) Korvataan 6 artikla seuraavasti:

" 6 artikla

1. Poiketen siitä, mitä 4 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, jotka on lueteltu liitteessä V, voivat valtuuttaa jäädytettyjen varojen ja muiden taloudellisten resurssien vapauttamisen kaikkien seuraavien edellytysten täyttyessä:

a) varoihin tai muihin taloudellisiin resursseihin kohdistuu tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesten ennen 22 päivää toukokuuta 2003 perustama panttioikeus tai tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesten ennen 22 toukokuuta päivää 2003 antama ratkaisu;

b) varoja tai muita taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella panttioikeudella turvatut tai tällaisella tuomiolla vahvistetut saatavat niiden lakien ja muiden säännösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c) vaaditun saatavan kattaminen ei riko asetusta (ETY) N:o 3541/92; ja

d) panttioikeuden tai tuomion tunnustaminen ei ole kyseisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

2. Kaikissa muissa tapauksissa edellä 4 artiklan nojalla jäädytetyt varat, muut taloudelliset resurssit ja niistä saadut tulot voidaan vapauttaa vain niiden siirtämiseksi Irakin keskuspankin hallinnassa olevaan Irakin kehitysrahastoon niiden edellytysten mukaisesti, jotka on vahvistettu Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1483 (2003)."

4) Korvataan liitteen V otsikko seuraavasti:

"Luettelo 6, 7 ja 8 artiklassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 9 päivästä heinäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 13 päivänä lokakuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. Frattini

(1) EUVL L 169, 8.7.2003, s. 72.

(2) Ks. tämän virallisen lehden sivu 40.

(3) EUVL L 169, 8.7.2003, s. 6.

(4) EYVL L 361, 10.12.1992, s. 1.