15.10.2003   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 264/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1798/2003,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2003,

hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla ja asetuksen (ETY) N:o 218/92 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 93 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioiden rajojen yli ulottuva veronkierto ja veron välttäminen johtavat verotulojen menetyksiin ja ovat vastoin oikeudenmukaisen verotuksen periaatetta ja saattavat aiheuttaa vääristymiä pääomien liikkeisiin ja kilpailuolosuhteisiin. Ne vaikuttavat siten sisämarkkinoiden toimintaan.

(2)

Arvonlisäveronkierron torjunta edellyttää alan säännösten täytäntöönpanosta kussakin jäsenvaltiossa vastaavien hallintoviranomaisten tiivistä yhteistyötä.

(3)

Sisämarkkinoiden toteuttamiseksi suoritettuihin verotuksen yhdenmukaistamistoimenpiteisiin olisi sen vuoksi sisällyttävä yhteisen järjestelmän luominen jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa varten, jonka mukaisesti jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten on autettava toisiaan ja toimittava komission kanssa yhteistyössä tavaroiden ja palvelujen myynnistä, tavaroiden yhteisöhankinnasta sekä tavaroiden maahantuonnista kannettavan arvonlisäveron moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi.

(4)

Tiettyjen arvonlisäveron valvontatarkoituksiin tarvittavien tietojen sähköinen tallentaminen ja siirtäminen on välttämätöntä arvonlisäverojärjestelmän moitteettoman toiminnan kannalta.

(5)

Olisi määriteltävä selkeästi ehdot sähköisesti tallennettujen tietojen vaihdolle ja jäsenvaltioiden suoralle pääsylle sähköisesti tallennettuihin tietoihin kussakin jäsenvaltiossa. Toimijoilla olisi oltava pääsy tiettyihin tällaisiin tietoihin silloin, kun se on tarpeen heidän velvoitteidensa täyttämiseksi.

(6)

Kulutusjäsenvaltio on ensisijaisesti vastuussa siitä, että sijoittautumattomat toimittajat noudattavat velvoitteitaan. Tätä varten jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (4) 26 c artiklassa edellytetyn sähköisesti tuotettavia palveluja koskevan tilapäisen erityisjärjestelmän soveltaminen edellyttää tunnistamisjäsenvaltion ja kulutusjäsenvaltion välistä tiedontoimittamista ja rahansiirtoa koskevien sääntöjen määrittelemistä.

(7)

Hallinnollisesta yhteistyöstä välillisen verotuksen (ALV) alalla 27 päivänä tammikuuta 1992 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 218/92 (5) perustettiin järjestelmä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten sekä niiden ja komission välistä tiivistä yhteistyötä varten.

(8)

Asetus (ETY) N:o 218/92 täydentää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien ja välillisten verojen alalla 19 päivänä joulukuuta 1977 annettua neuvoston direktiiviä 77/799/ETY (6).

(9)

Kyseiset kaksi oikeudellista välinettä ovat osoittautuneet tehokkaiksi, mutta ne eivät enää riitä täyttämään hallinnollisen yhteistyön uusia vaatimuksia talouksien integroituessa yhä tiiviimmin sisämarkkinoilla.

(10)

Lisäksi kahden erillisen yhteistyövälineen olemassaolo arvonlisäverotuksen alalla on heikentänyt verohallintojen yhteistyön tehokkuutta.

(11)

Kaikkien asianomaisten osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia ei nykyään ole selkeästi määritelty. Sen vuoksi on tarpeen laatia jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä varten aiempaa selkeämmät ja sitovat säännöt.

(12)

Paikallisten tai kansallisten petostentorjuntavirastojen välillä on liian vähän suoria yhteyksiä; yhteydenpito tapahtuu yleensä keskusyhteystoimistojen välillä. Tämä johtaa tehottomuuteen ja hallinnollisten yhteistyöjärjestelyjen vajaakäyttöön sekä viivästyttää tietojen toimittamista. Yhteistyön tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi olisi sen vuoksi paikallaan edellyttää suorempia yhteyksiä yksiköiden välillä.

(13)

Yhteistyö ei myöskään ole riittävän tiivistä, sillä jäsenvaltioiden välillä on VIES-järjestelmän ohella liian vähän automaattista tai oma-aloitteista tietojenvaihtoa. Petosten torjunnan tehostamiseksi olisi lisättävä ja nopeutettava sekä hallintojen välistä että niiden ja komission välistä tietojenvaihtoa.

(14)

Asetuksen (ETY) N:o 218/92 ja direktiivin 77/799/ETY hallinnollista yhteistyötä arvonlisäverotuksen alalla koskevat säännökset olisi siksi yhdistettävä ja niitä olisi tiukennettava. Selkeyden vuoksi tämä olisi tehtävä yhdellä uudella välineellä, jolla korvataan asetus (ETY) N:o 218/92.

(15)

Tämä asetus ei saisi vaikuttaa muihin yhteisön toimenpiteisiin, jotka edistävät arvonlisäveropetosten torjuntaa.

(16)

Tämän asetuksen soveltamiseksi olisi harkittava yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY (7) säädettyjen tiettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien rajoittamista mainitun direktiivin 13 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen intressien turvaamiseksi.

(17)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (8) mukaisesti.

(18)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU   YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan edellytykset, joiden mukaisesti arvonlisäverolainsäädännön soveltamisesta tavaroiden ja palvelujen myyntiin, tavaroiden yhteisöhankintaan sekä tavaroiden maahantuontiin vastaavien jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten on määrä toimia yhteistyössä keskenään sekä komission kanssa tämän lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi.

Tätä varten tässä asetuksessa määritellään säännöt ja menettelyt, joiden ansiosta jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat toimia yhteistyössä ja vaihtaa keskenään tietoja, joiden avulla ne voivat toimittaa arvonlisäverotuksen oikein.

Lisäksi asetuksessa määritellään säännöt ja menettelyt tiettyjen, erityisesti yhteisönsisäisissä liiketoimissa kannettavaa arvonlisäveroa koskevien tietojen vaihtamiselle sähköisessä muodossa.

Tässä asetuksessa säädetään direktiivin 2002/38/EY (9) 4 artiklassa säädetyksi ajaksi myös säännöistä ja menettelytavoista, joita sovelletaan direktiivin 77/388/ETY 26 c artiklassa tarkoitetun erityisen järjestelmän mukaisesti sähköisesti suoritettavista palveluista kannettua arvonlisäveroa koskevien tietojen vaihtoon sähköisessä muodossa ja myös myöhempään tietojen vaihtoon sekä, siltä osin kuin kyseessä ovat erityisen järjestelmän piiriin kuuluvat palvelut, rahansiirtoon jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä.

2.   Tämä asetus ei vaikuta keskinäistä apua rikosoikeuden alalla koskevien sääntöjen soveltamiseen jäsenvaltioissa.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

”jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella”

Belgiassa:

le ministre des finances

De Minister van financiën

Tanskassa:

Skatteministeren

Saksassa:

Bundesministerium der Finanzen

Kreikassa:

Yπουργείο Oικονομίας και Οικονομικών

Espanjassa:

El Secretario de Estado de Hacienda

Ranskassa:

le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Irlannissa:

The Revenue Commissioners

Italiassa:

il Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali

Luxemburgissa:

l'administration de l'enregistrement et des domaines

Alankomaissa:

De minister van Financiën

Itävallassa:

Bundesminister für Finanzen

Portugalissa:

O Ministro das Finanças

Suomessa:

Valtiovarainministeriö

Finansministeriet

Ruotsissa:

Chefen för Finansdepartementet

Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

The Commissioners of Customs and Excise

2)

”keskusyhteystoimistolla” 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimettyä virastoa, joka pääasiallisesti vastaa yhteydenpidosta muihin jäsenvaltioihin hallinnollisen yhteistyön alalla;

3)

”yhteysviranomaisella” virastoa, joka ei ole keskusyhteystoimisto ja jolla on erityinen alueellinen tai toiminnallinen toimivalta ja jonka toimivaltainen viranomainen on nimennyt 3 artiklan 3 kohdan nojalla vaihtamaan suoraan tietoja tämän asetuksen perusteella;

4)

”toimivaltaisella virkamiehellä” virkamiestä, joka voi vaihtaa suoraan tietoja tämän asetuksen perusteella, mihin hänet on 3 artiklan 4 kohdan nojalla valtuutettu;

5)

”pyynnön esittävällä viranomaisella” toimivaltaisen viranomaisen puolesta avunpyynnön esittävää jäsenvaltion keskusyhteystoimistoa, yhteysviranomaista tai toimivaltaista virkamiestä;

6)

”pyynnön vastaanottavalla viranomaisella” toimivaltaisen viranomaisen puolesta avunpyynnön vastaanottavaa jäsenvaltion keskusyhteystoimistoa, yhteysviranomaista tai toimivaltaista virkamiestä;

7)

”yhteisöliiketoimilla” yhteisönsisäisiä tavaroiden ja palvelujen myyntejä;

8)

”tavaroiden yhteisökaupalla” tavaroiden myyntiä, joka on mainittava direktiivin 77/388/ETY 22 artiklan 6 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa yhteenvetoilmoituksessa;

9)

”palvelujen yhteisökaupalla” palvelujen myyntiä, jota koskevat direktiivin 77/388/ETY 28 b artiklan C, D, E ja F kohdan säännökset;

10)

”tavaroiden yhteisöhankinnalla” hallintaoikeuden saamista omistajana irtaimeen aineelliseen omaisuuteen direktiivin 77/388/ETY 28 a artiklan 3 kohdan mukaisesti;

11)

”arvonlisäverotunnisteella” numeroa, jota tarkoitetaan direktiivin 77/388/ETY 22 artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohdassa;

12)

”hallinnollisella tutkimuksella” kaikkia tarkastuksia, tarkistuksia ja muita toimia, joita jäsenvaltiot suorittavat hoitaessaan arvonlisäverolainsäädännön moitteettomaan soveltamisen varmistamiseen tähtääviä tehtäviään;

13)

”automaattisella tietojenvaihdolla” ilman edeltävää pyyntöä järjestelmällisesti suoritettua ennalta määriteltyjen tietojen välittämistä toiselle jäsenvaltiolle ennalta vahvistetuin säännöllisin väliajoin;

14)

”järjestelmänmukaisella automaattisella tietojenvaihdolla” ilman edeltävää pyyntöä järjestelmällisesti suoritettua ennalta määriteltyjen tietojen välittämistä toiselle jäsenvaltiolle sitä mukaa kuin tiedot ovat käytettävissä;

15)

”oma-aloitteisella tietojenvaihdolla” epäsäännöllistä ja ilman edeltävää pyyntöä suoritettua tietojen välittämistä toiselle jäsenvaltiolle;

16)

”henkilöllä”

a)

luonnollista henkilöä,

b)

oikeushenkilöä,

c)

jos voimassa olevassa lainsäädännössä sitä edellytetään, oikeustoimikelpoiseksi tunnustettua henkilöiden yhteenliittymää, jolla ei kuitenkaan ole oikeushenkilön oikeudellista asemaa;

17)

”käyttöoikeuksien antamisella” luvan antamista asiaankuuluvan sähköisen tietokannan käyttöön ja tietojen saantiin sieltä sähköisesti;

18)

”sähköisesti” käyttäen sähköistä välineistöä tietojen käsittelyyn (mukaan lukien tietojen digitaalinen pakkaaminen) ja tallentamiseen tarkoitetuilla laitteilla johtojen välityksellä, radioteitse, optisesti tai muulla sähkömagneettisella menetelmällä;

19)

”CCN/CSI-verkolla” yhteisön kaiken toimivaltaisten tulli- ja veroviranomaisten välisen sähköisen tiedonsiirron varmistamiseksi kehittämää yhteinen tietoliikenneverkko / yhteinen järjestelmien rajapinta (CCN/CSI) -järjestelmään perustuvaa yhteistä ympäristöä.

3 artikla

1.   Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ovat ne viranomaiset, joiden nimissä tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan joko suoraan tai valtuuttamalla.

2.   Kukin jäsenvaltio nimeää yhden keskusyhteystoimiston, joka pääasiallisesti vastaa valtuutettuna yhteydenpidosta muihin jäsenvaltioihin hallinnollisen yhteistyön alalla. Se ilmoittaa tästä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

3.   Kunkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi nimetä yhteysviranomaisia. Keskusyhteystoimiston tehtävänä on pitää näitä yhteysviranomaisia koskeva luettelo ajan tasalla ja asettaa se muiden asianomaisten jäsenvaltioiden keskusyhteystoimistojen käyttöön.

4.   Kunkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi lisäksi määrittelemiensä edellytysten mukaisesti nimetä toimivaltaisia virkamiehiä, jotka voivat suoraan vaihtaa tietoja tämän asetuksen perusteella. Näin tehdessään se voi rajoittaa tällaisen valtuutuksen alaa. Keskusyhteystoimiston tehtävänä on pitää näitä virkamiehiä koskeva luettelo ajan tasalla ja asettaa se muiden asianomaisten jäsenvaltioiden keskusyhteystoimistojen käyttöön.

5.   Virkamiehiä, jotka vaihtavat tietoja 11 ja 13 artiklan nojalla, pidetään joka tapauksessa tähän tarkoitukseen toimivaltaisina virkamiehinä toimivaltaisten viranomaisten määrittelemien edellytysten mukaisesti.

6.   Jos yhteysviranomainen tai toimivaltainen virkamies esittää tai vastaanottaa avunpyynnön tai saa vastauksen avunpyyntöön, sen tai hänen on ilmoitettava tästä oman jäsenvaltionsa keskusyhteystoimistolle sen määrittelemien edellytysten mukaisesti.

7.   Jos yhteysviranomainen tai toimivaltainen virkamies saa avunpyynnön, joka edellyttää toimia yhteysviranomaisen tai toimivaltaisen virkamiehen maantieteellisen tai toiminnallisen alueen ulkopuolella, sen tai hänen on välitettävä tällainen pyyntö viipymättä oman jäsenvaltionsa keskusyhteystoimistolle ja ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle viranomaiselle. Tässä tapauksessa 8 artiklassa vahvistettu määräaika alkaa avunpyynnön edelleen keskusyhteystoimistolle välittämistä seuraavana päivänä.

4 artikla

1.   Tämän asetuksen mukainen avunantovelvollisuus ei koske sellaisten tietojen tai asiakirjojen luovuttamista, jotka 1 artiklassa tarkoitetut hallintoviranomaiset ovat saaneet toimiessaan oikeusviranomaisen luvalla tai pyynnöstä.

2.   Jos toimivaltaisella viranomaisella on kuitenkin kansallisen lainsäädännön mukaisesti valtuudet luovuttaa 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, ne voidaan luovuttaa osana tässä asetuksessa edellytettyä hallinnollista yhteistyötä. Kaikkiin tällaisiin tietojen luovuttamisiin on saatava lupa etukäteen oikeusviranomaiselta, jos tällainen lupa on tarpeen kansallisen lainsäädännön mukaan.

II LUKU   PYYNTÖÖN PERUSTUVA TIETOJENVAIHTO

1 jakso   Tietoja ja hallinnollisia tutkimuksia koskeva pyyntö

5 artikla

1.   Pyynnön saava viranomainen toimittaa pyynnön esittäneelle viranomaiselle tämän pyynnöstä 1 artiklassa tarkoitetut tiedot, myös yhden tai useamman konkreettisen tapauksen osalta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tietojen toimittamista varten pyynnön vastaanottanut viranomainen teettää tietojen hankkimiseksi kenties tarvittavat hallinnolliset tutkimukset.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö voi sisältää hallinnollista tutkimusta koskevan perustellun pyynnön. Jos jäsenvaltio katsoo, että hallinnollisia tutkimuksia ei tarvita, se ilmoittaa välittömästi pyynnön esittäneelle viranomaiselle syyn tähän.

4.   Pyydettyjen tietojen saamiseksi tai pyydettyjen hallinnollisten tutkimusten tekemiseksi pyynnön vastaanottanut viranomainen tai hallintoviranomainen, jonka käsiteltäväksi se on asian saattanut, toimii kuin se toimisi omaan lukuunsa tai oman maansa jonkin toisen viranomaisen pyynnöstä.

6 artikla

5 artiklaan perustuvat tietoja ja hallinnollisia tutkimuksia koskevat pyynnöt toimitetaan mahdollisuuksien mukaan lomakkeella, jonka malli on hyväksytty 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

7 artikla

1.   Pyynnön vastaanottanut viranomainen toimittaa pyynnön esittäneelle viranomaiselle tämän pyynnöstä raporttien, todistusten ja muiden mahdollisten asiakirjojen muodossa tai niiden oikeaksi todistettuina jäljennöksinä tai niiden otteina kaikki hankkimansa tai hallussaan olevat asiaankuuluvat tiedot sekä hallinnollisten tutkimusten tulokset.

2.   Alkuperäiset asiakirjat toimitetaan kuitenkin ainoastaan, jos se ei ole vastoin pyynnön vastaanottaneen viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiossa voimassa olevia säännöksiä.

2 jakso   Määräaika tietojen toimittamiselle

8 artikla

Pyynnön vastaanottanut viranomainen toimittaa 5 ja 7 artiklassa tarkoitetut tiedot mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamispäivästä.

Jos kyseiset tiedot ovat jo pyynnön vastaanottaneen viranomaisen hallussa, määräaika on kuitenkin enintään kuukausi.

9 artikla

Tiettyjä erikoistapausten lajeja varten pyynnön vastaanottanut viranomainen ja pyynnön esittänyt viranomainen voivat sopia 8 artiklassa säädetyistä poikkeavista määräajoista.

10 artikla

Jos pyynnön vastaanottanut viranomainen ei kykene vastaamaan pyyntöön säädetyssä määräajassa, se ilmoittaa välittömästi pyynnön esittäneelle viranomaiselle kirjallisesti, miksi se ei voi noudattaa määräaikaa ja milloin se katsoo voivansa todennäköisesti vastata.

3 jakso   Läsnäolo virastoissa ja osallistuminen hallinnollisiin tutkimuksiin

11 artikla

1.   Pyynnön esittäneen viranomaisen valtuuttamat virkamiehet voivat kyseisen viranomaisen sekä pyynnön vastaanottaneen viranomaisen sopimuksesta ja viimeksi mainitun vahvistamien järjestelyjen mukaisesti olla 1 artiklassa tarkoitettujen tietojen vaihtamiseksi läsnä virastoissa, joissa pyynnön vastaanottaneen viranomaisen kotipaikkajäsenvaltion tätä asiaa hoitavat viranomaiset suorittavat tehtäviään. Jos pyydetyt tiedot sisältyvät asiakirjoihin, jotka ovat pyynnön vastaanottaneen viranomaisen virkamiesten saatavilla, pyynnön esittäneen viranomaisen virkamiehille on annettava jäljennökset pyydetyt tiedot sisältävistä asiakirjoista.

2.   Pyynnön esittäneen viranomaisen nimeämät virkamiehet voivat sen sekä pyynnön vastaanottaneen viranomaisen sopimuksen perusteella ja viimeksi mainitun vahvistamien järjestelyjen mukaisesti olla läsnä hallinnollisissa tutkimuksissa 1 artiklassa tarkoitettujen tietojen vaihtamiseksi. Yksinomaan pyynnön vastaanottaneen viranomaisen virkamiehet suorittavat hallinnolliset tutkimukset. Pyynnön esittäneen viranomaisen virkamiehet eivät saa käyttää pyynnön vastaanottaneen viranomaisen virkamiehille myönnettyjä tarkastusvaltuuksia. Heillä on kuitenkin oikeus päästä samoihin toimitiloihin ja saada käyttöönsä samoja asiakirjoja kuin pyynnön vastaanottaneen viranomaisen virkamiehet näiden välityksellä mutta vain meneillään olevaa hallinnollista tutkimusta varten.

3.   Pyynnön esittäneen viranomaisen virkamiesten, jotka 1 ja 2 kohdan mukaisesti ovat läsnä toisessa jäsenvaltiossa, on milloin tahansa voitava esittää kirjallinen valtuutus, josta ilmenee heidän henkilöllisyytensä ja virka-asemansa.

4 jakso   Samanaikaiset tarkastukset

12 artikla

Vaihtaakseen 1 artiklassa tarkoitettuja tietoja jotkin jäsenvaltiot voivat sopia, että ne suorittavat kukin omalla alueellaan yhden tai useamman verovelvollisen verotuksellisen tilanteen samanaikaisia tarkastuksia, jos niillä on yhteinen tai toisiaan täydentävä intressi, aina, kun tällaiset tarkastukset vaikuttavat tehokkaammilta kuin vain yhden jäsenvaltion suorittamat tarkastukset.

13 artikla

1.   Jäsenvaltion on yksilöitävä riippumattomasti verovelvolliset, joiden osalta se aikoo ehdottaa samanaikaista tarkastusta. Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat muiden jäsenvaltioiden, joita asia koskee, toimivaltaisille viranomaisille samanaikaisten tarkastusten kohteiksi ehdotetut tapaukset. Se perustelee valintansa mahdollisuuksien mukaan toimittamalla tiedot, joiden perusteella se päätyi valintaansa. Se ilmoittaa ajanjakson, jona tarkastukset olisi suoritettava.

2.   Tämän jälkeen asianomaiset jäsenvaltiot päättävät, osallistuvatko ne samanaikaisiin tarkastuksiin. Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jolle samanaikaista tarkastusta on esitetty, vahvistaa vastaavalle toisen jäsenvaltion viranomaiselle suorittavansa tarkastuksen tai ilmoittaa sille perustellun kieltäytymisensä.

3.   Kukin asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltainen viranomainen nimeää edustajan, jonka tehtävänä on tarkastuksen johto ja koordinointi.

III LUKU   HALLINNOLLINEN TIEDOKSIANTAMISPYYNTÖ

14 artikla

Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on annettava pyynnön esittäneen viranomaisen pyynnöstä vastaanottajalle tiedoksi kaikki hallintoviranomaisten asiakirjat ja päätökset, jotka koskevat arvonlisäverolainsäädännön soveltamista pyynnön esittäneen viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiossa, noudattaen tässä omassa kotipaikkajäsenvaltiossaan voimassa olevia vastaavien asiakirjojen tiedoksi antamista koskevia säännöksiä.

15 artikla

Tiedoksiantamispyynnössä, jossa on mainittava tiedoksi annettavan asiakirjan tai päätöksen aihe, on ilmoitettava vastaanottajan nimi, osoite ja muut mahdollisesti tämän yksilöimiseksi tarvittavat tiedot.

16 artikla

Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on ilmoitettava viipymättä pyynnön esittäneelle viranomaiselle toimistaan tiedoksiantamispyynnön suhteen, erityisesti päivä, jona päätös tai asiakirja on annettu tiedoksi vastaanottajalle.

IV LUKU   TIETOJENVAIHTO ILMAN EDELTÄVÄÄ PYYNTÖÄ

17 artikla

Rajoittamatta V ja VI luvun säännösten soveltamista kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava automaattisella tai järjestelmänmukaisella automaattisella tietojenvaihdolla minkä tahansa toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 1 artiklassa tarkoitetut tiedot seuraavissa tilanteissa, joissa:

1)

verotuksen katsotaan tapahtuvan määräjäsenvaltiossa ja tarkastusjärjestelmän tehokasta toimintaa varten tarvitaan alkuperäjäsenvaltion toimittamia tietoja;

2)

jäsenvaltiolla on syytä uskoa, että toisessa jäsenvaltiossa on tapahtunut tai on todennäköisesti tapahtunut arvonlisäverolainsäädännön rikkominen;

3)

toisessa jäsenvaltiossa on verotulojen menetyksen vaara.

18 artikla

Jäljempänä 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen määritetään:

1)

vaihdettavien tietojen tarkat luokat;

2)

tietojenvaihdon säännöllisyys;

3)

tietojenvaihdon käytännön järjestelyt.

Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava, osallistuuko se tiettyä tietoluokkaa koskevaan tietojenvaihtoon, sekä se, vaihtaako se tietoja automaattisella vai järjestelmänmukaisella automaattisella tietojenvaihdolla.

19 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin aina toimittaa oma-aloitteisesti toisilleen kaikki tiedossaan olevat 1 artiklassa tarkoitetut tiedot.

20 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat hallinnolliset ja organisatoriset toimenpiteet tässä luvussa tarkoitetun tietojenvaihdon helpottamiseksi.

21 artikla

Tämän luvun säännösten täytäntöönpanosta ei saa aiheutua jäsenvaltiolle velvollisuutta asettaa arvonlisäverovelvollisille tietojen keruuta koskevia uusia velvollisuuksia tai kohtuutonta hallinnollista rasitusta.

V LUKU   ERITYISESTI YHTEISÖLIIKETOIMIIN LIITTYVIEN TIETOJEN TALLENNUS JA VAIHTO

22 artikla

1.   Kunkin jäsenvaltion on ylläpidettävä vastaanottamiensa tietojen säilyttämistä ja käsittelyä varten sähköistä tietokantaa direktiivin 77/388/ETY 22 artiklan 6 kohdan b alakohdan mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna 28 h artiklalla.

Jotta näitä tietoja voidaan käyttää tässä asetuksessa tarkoitetuissa menettelyissä, niitä on säilytettävä vähintään viisi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona ne on saatettava käytettäviksi.

2.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden tietokanta on ajan tasalla, aukoton ja täsmällinen.

44 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen on vahvistettava perusteet, joilla päätetään, mitkä muutokset eivät ole asiaankuuluvia, olennaisia tai hyödyllisiä ja joita siten ei tarvitse tehdä.

23 artikla

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on 22 artiklan mukaisesti säilytettyjen tietojen perusteella saatava kaikista muista jäsenvaltioista ilman eri toimenpiteitä ja viipymättä kaikki seuraavat tiedot, jotka voivat myös olla suoraan kyseisen viranomaisen käytettävissä:

1)

arvonlisäverotunnisteet, jotka tiedot vastaanottava jäsenvaltio on antanut;

2)

niiden tavaroiden yhteisökauppojen kokonaisarvo, jotka tiedot antavassa jäsenvaltiossa arvonlisäverotunnisteen saaneet toimijat ovat myyneet arvonlisäverotunnisteen haltijoille.

Ensimmäisen kohdan 2 alakohdassa tarkoitetut arvot on ilmoitettava kultakin kalenterivuoden neljännekseltä ja tiedot toimittavan jäsenvaltion valuuttana.

24 artikla

Arvonlisäverolainsäädännön rikkomisen estämiseksi jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on aina, kun se katsoo tämän tarpeelliseksi tavaroiden yhteisöhankintojen valvonnan kannalta, saatava suoraan ja viipymättä kaikki seuraavat 22 artiklan mukaisesti säilytettyihin tietoihin pohjautuvat tiedot tai niiden on oltava suoraan kyseisen viranomaisen käytettävissä sähköisessä muodossa:

1)

23 artiklan ensimmäisen kohdan 2 alakohdassa tarkoitettuja myyntejä suorittaneiden henkilöiden arvonlisäverotunnisteet; ja

2)

tällaisten kunkin tällaisen henkilön kullekin 23 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohdassa tarkoitetun arvonlisäverotunnisteen saaneelle henkilölle suorittamien myyntien kokonaisarvo.

Ensimmäisen kohdan 2 alakohdassa tarkoitetut arvot on ilmoitettava kultakin kalenterivuoden neljännekseltä ja tiedot toimittavan jäsenvaltion valuuttana.

25 artikla

1.   Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on 23 ja 24 artiklan nojalla velvollinen antamaan tiedot käytettäviksi, viranomaisen on tehtävä se mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sen kalenterivuoden neljänneksen päättymisestä, jota tiedot koskevat.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos tiedot on lisätty tietokantaan 22 artiklassa säädetyissä olosuhteissa, ne on saatettava käytettäviksi mahdollisimman nopeasti, viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sen kalenterivuoden neljänneksen päättymisestä, jonka aikana täydentävät tiedot on kerätty.

3.   Edellytykset, jotka koskevat mahdollisuuksia korjattujen tietojen käyttöön, on määriteltävä 44 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

26 artikla

Jos jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 22—25 artiklaa soveltaessaan tallentavat tietoja sähköisiin tietokantoihin ja vaihtavat näitä tietoja keskenään sähköisessä muodossa, niiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 41 artiklan noudattamisen varmistamiseksi.

27 artikla

1.   Kunkin jäsenvaltion on ylläpidettävä sähköiseen tietokantaan sisältyvää rekisteriä henkilöistä, joille kyseisessä jäsenvaltiossa on annettu arvonlisäverotunniste.

2.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi milloin tahansa saada suoraan tai välitettynä 22 artiklan mukaisesti säilytettävien tietojen perusteella vahvistuksen sellaisen arvonlisäverotunnisteen voimassaolosta, jolla henkilö on suorittanut tai vastaanottanut tavaroiden tai palvelujen yhteisökaupan.

Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on erityisestä pyynnöstä annettava tieto myös arvonlisäverotunnisteen antopäivästä ja tarvittaessa sen voimassaolon päättymispäivästä.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on pyynnöstä annettava viipymättä myös sen henkilön nimi ja osoite, jolle numero on annettu, edellyttäen, ettei pyynnön esittävä viranomainen tallenna näitä tietoja mahdollista myöhempää käyttöä varten.

4.   Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on huolehdittava siitä, että henkilöt, joita tavaroiden tai palvelujen yhteisökauppasuoritukset koskevat, sekä direktiivin 2002/38/EY 4 artiklassa säädettynä ajanjaksona henkilöt, jotka suorittavat direktiivin 77/388/ETY 9 artiklan 2 kohdan e alakohdan viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja palveluja, ovat oikeutetut saamaan vahvistuksen tietyn henkilön arvonlisäverotunnisteen voimassaolosta.

Jäsenvaltioiden on direktiivin 2002/38/EY 4 artiklassa säädettynä ajanjaksona annettava tämä vahvistus sähköisesti 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5.   Jos jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 1—4 kohtaa soveltaessaan tallentavat tietoja sähköisiin tietokantoihin ja vaihtavat näitä tietoja sähköisesti, niiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 41 artiklan noudattamisen varmistamiseksi.

VI LUKU   DIREKTIIVIN 77/388/ETY 26 c ARTIKLAAN SISÄLTYVÄÄ ERITYISJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

28 artikla

Jäljempänä olevia säännöksiä sovelletaan direktiivin 77/388/ETY 26 c artiklassa säädetyn erityisjärjestelmän osalta. Kyseisen artiklan A kohdassa olevia määritelmiä sovelletaan myös tähän lukuun.

29 artikla

1.   Direktiivin 77/388/ETY 26 c artiklan B kohdan 2 alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu sijoittautumattoman verovelvollisen toiminnan aloittamisesta tunnistamisjäsenvaltiolle toimittama ilmoitus on annettava sähköisesti. Tekniset yksityiskohdat, yhteinen sähköinen viesti mukaan lukien, määritellään 44 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2.   Tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava nämä tiedot sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kymmenen päivän kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin tieto saatiin sijoittautumattomalta verovelvolliselta. Muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille on samalla tavalla annettava tieto annetusta tunnistamisnumerosta. Tekniset yksityiskohdat, tietojen toimittamisessa käytettävä yhteinen sähköinen viesti mukaan lukien, määritellään 44 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3.   Tunnistamisjäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jos sijoittautumaton verovelvollinen poistetaan tunnistamisrekisteristä.

30 artikla

Veroilmoitus yhdessä direktiivin 77/388/ETY 26 c artiklan B kohdan 5 alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen yksityiskohtien kanssa on toimitettava sähköisesti. Tekniset yksityiskohdat, yhteinen sähköinen viesti mukaan lukien, määritellään 44 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava nämä tiedot sähköisesti kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kymmenen päivän kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin veroilmoitus vastaanotettiin. Jäsenvaltioiden, jotka ovat edellyttäneet veroilmoituksen tekemistä muuna kansallisena valuuttana kuin euroina, on muunnettava summat euromääräisiksi käyttäen valuuttakurssia, joka on voimassa kertomuskauden viimeisenä päivänä. Muuntamisessa on käytettävä Euroopan keskuspankin kyseiselle päivälle julkaisemia valuuttakursseja tai, jos kursseja ei ole julkaistu kyseisenä päivänä, seuraavan julkaisupäivän valuuttakursseja. Tekniset yksityiskohdat, joita tietojen toimittamisessa on sovellettava, määritellään 44 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava sähköisesti kulutusjäsenvaltiolle tiedot, joita tarvitaan kunkin maksun yhdistämiseksi asiaankuuluvan neljännesvuoden veroilmoitukseen.

31 artikla

Mitä 22 artiklassa säädetään, sovelletaan myös tietoihin, jotka tunnistamisjäsenvaltio on kerännyt direktiivin 77/388/ETY 26 c artiklan B kohdan 2 ja 5 alakohdan mukaisesti.

32 artikla

Tunnistamisjäsenvaltion on varmistettava, että sijoittautumattoman verovelvollisen maksama määrä siirretään sen kulutusjäsenvaltion nimeämälle euromääräiselle pankkitilille, jolle maksu kuuluu. Jäsenvaltioiden, jotka ovat edellyttäneet maksujen suorittamista muuna kansallisena valuuttana kuin euroina, on muunnettava summat euromääräisiksi käyttäen valuuttakurssia, joka on voimassa kertomuskauden viimeisenä päivänä. Muuntamisessa on käytettävä Euroopan keskuspankin kyseiselle päivälle julkaisemia valuuttakursseja tai, jos kursseja ei ole julkaistu kyseisenä päivänä, seuraavan julkaisupäivän valuuttakursseja. Siirto on tehtävä viimeistään kymmenentenä päivänä sen kuukauden päättymisen jälkeen, jolloin maksu vastaanotettiin.

Jos sijoittautumaton verovelvollinen ei maksa kannettavaa veroa kokonaisuudessaan, tunnistamisjäsenvaltion on varmistettava, että maksu siirretään kulutusjäsenvaltioille suhteutettuna kussakin jäsenvaltiossa kannettavan veron määrään. Tunnistamisjäsenvaltion on ilmoitettava tästä sähköisesti kulutusjäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

33 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille asiaankuuluvat pankkitilien numerot maksujen vastaanottamista varten 32 artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle yleisen verokannan muutokset.

34 artikla

28—33 artiklaa sovelletaan direktiivin 2002/38/EY 4 artiklassa säädetyn ajanjakson ajan.

VII LUKU   SUHTEET KOMISSIOON

35 artikla

1.   Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelevat ja arvioivat tässä asetuksessa edellytettyjen hallinnollista yhteistyötä koskevien järjestelyjen toimivuutta. Komissio kokoaa yhteen jäsenvaltioiden kokemukset parantaakseen näiden järjestelyjen toimivuutta.

2.   Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle kaikki käytettävissä olevat tiedot, joilla on merkitystä niiden soveltaessa tätä asetusta.

3.   Tämän asetuksen arvioimiseen tarvittavien tilastotietojen luettelo määritellään 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Jäsenvaltiot toimittavat kyseiset tiedot komissiolle siltä osin kuin niitä on saatavilla ja kuin tästä ei todennäköisesti aiheudu kohtuutonta hallinnollista rasitetta.

4.   Tämän hallinnollisen yhteistyön järjestelmän tehokkuuden arvioimiseksi veronkierron ja veron välttämisen torjunnassa jäsenvaltiot voivat toimittaa komissiolle kaikkia muita 1 artiklassa tarkoitettuja tietoja.

5.   Komissio ilmoittaa 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot muille jäsenvaltioille, joita asia koskee.

VIII LUKU   SUHTEET KOLMANSIIN MAIHIN

36 artikla

1.   Kun jokin kolmas maa ilmoittaa tietoja jonkin jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, tämä voi toimittaa ne sellaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joille nämä tiedot saattavat olla kiinnostavia, ja joka tapauksessa tätä pyytävien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, mikäli virka-apujärjestelyt kyseisen kolmannen maan kanssa sallivat sen.

2.   Jos kyseinen kolmas maa on sitoutunut toimittamaan sen avun, joka on tarpeen näytön keräämiseksi arvonlisäverolainsäädännön vastaisilta näyttävien liiketoimien lainvastaisuudesta, sille voidaan toimittaa tämän asetuksen nojalla saadut tiedot ne toimittaneiden toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella ja noudattaen näiden sisäisiä, henkilötietojen toimittamista kolmansille maille koskevia säännöksiä.

IX LUKU   TIETOJENVAIHDON EDELLYTYKSET

37 artikla

Tämän asetuksen nojalla annettavat tiedot toimitetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen hyväksyttävien järjestelyjen mukaisesti.

38 artikla

Avunpyynnöt, mukaan lukien pyynnöt tiedoksi antamisesta, ja niihin liitetyt asiakirjat voidaan laatia millä tahansa pyynnön vastaanottavan ja sen esittävän viranomaisen kesken sovitulla kielellä. Kyseisiin pyyntöihin on liitettävä käännös pyynnön vastaanottavan viranomaisen kotipaikkajäsenvaltion virallisella kielellä tai yhdellä sen virallisista kielistä ainoastaan erityistapauksissa, kun pyynnön vastaanottanut viranomainen perustelee tällaista käännöstä koskevan pyyntönsä.

39 artikla

Komission ja jäsenvaltioiden on direktiivin 2002/38/EY 4 artiklassa säädettynä ajanjaksona varmistettava, että sellaiset nykyiset ja uudet viestintä- ja tiedonvaihtojärjestelmät, jotka ovat tarpeen 29 ja 30 artiklassa esitetyn tietojenvaihdon kannalta, toimivat. Komissio vastaa jäsenvaltioiden välisen tiedonvaihdon mahdollistamiseksi tarvittavan yhteinen tietoliikenneverkko / yhteinen järjestelmien rajapinta (CCN/CSI) -järjestelmän kehittämisestä. Jäsenvaltiot vastaavat tämän tiedonvaihdon mahdollistamiseksi CCN/CSI-sanomanvälityspalvelua käyttäen tarvittavasta järjestelmiensä kehittämisestä.

Jäsenvaltioiden on luovuttava kaikista tämän asetuksen soveltamisesta johtuvia kustannuksia koskevista korvausvaatimuksista lukuun ottamatta niitä, jotka koskevat asiantuntijoille tarvittaessa maksettuja palkkioita.

40 artikla

1.   Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion viranomaisen on toimitettava pyynnön esittäneelle toisen jäsenvaltion viranomaiselle 1 artiklassa tarkoitetut tiedot edellyttäen, että

a)

pyynnön esittäneen viranomaisen tietopyyntöjen määrä ja luonne tiettynä ajanjaksona eivät aiheuta pyynnön vastaanottaneelle viranomaiselle kohtuutonta hallinnollista rasitusta;

b)

pyynnön esittänyt viranomainen on käyttänyt kaikki tavanomaiset tietolähteet, joita se kyseisissä olosuhteissa on voinut käyttää, pyydettyjen tietojen saamiseksi vaarantamatta tavoitellun lopputuloksen saavuttamista.

2.   Tämä asetus ei velvoita tekemään selvityksiä tai antamaan tietoja silloin, kun sen jäsenvaltion, jonka olisi annettava tiedot, lainsäädännön tai hallinnollisen käytännön mukaan jäsenvaltio ei saa tehdä näitä selvityksiä eikä koota tai käyttää näitä tietoja kyseisen jäsenvaltion omiin tarpeisiin.

3.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä antamasta tietoja, jos kyseinen jäsenvaltio ei voi oikeudellisista syistä toimittaa vastaavia tietoja. Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kieltäytymisen syyt.

4.   Tietojen antamisesta voidaan kieltäytyä, jos se johtaisi liike-, elinkeino- tai ammattisalaisuuden taikka kaupallisen menettelyn ilmaisemiseen tai sellaisten tietojen ilmaisemiseen, joiden ilmaiseminen olisi yleisen järjestyksen vastaista.

5.   Pyynnön vastaanottanut viranomainen ilmoittaa pyynnön esittäneelle viranomaiselle syyt, joiden vuoksi avunpyyntöä ei voida täyttää.

6.   Avunpyynnön edellytyksenä oleva vähimmäismäärä voidaan hyväksyä 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

41 artikla

1.   Tämän asetuksen nojalla missä tahansa muodossa ilmoitettuja tietoja koskee salassapitovelvollisuus, ja niihin on sovellettava tiedot vastaanottaneen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä samanlaisille tiedoille säädettyä tietosuojaa sekä vastaavia yhteisön viranomaisiin sovellettavia säännöksiä.

Näitä tietoja voidaan käyttää verojen määräämiseen, kantoon tai hallinnolliseen valvontaan.

Tietoja voidaan käyttää myös muiden keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä 15 päivänä maaliskuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/308/ETY (10) 2 artiklassa tarkoitettujen muiden maksujen, tullien ja verojen määräämiseen.

Niitä voidaan lisäksi käyttää verolainsäädännön rikkomisesta johtuvassa oikeudellisessa menettelyssä, joka voi johtaa seuraamuksiin, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta yleisiin sääntöihin ja oikeudellisiin määräyksiin, jotka koskevat vastaajan ja todistajien oikeuksia tällaisissa menettelyissä.

2.   Nämä tiedot voivat olla Euroopan komission tietotekniikan turvallisuusvastaavan asianmukaisesti valtuuttamien henkilöiden käytettävissä vain, jos yhteinen tietoliikenneverkko / yhteinen järjestelmien rajapinta (CCN/CSI) -järjestelmän huolto, ylläpito ja kehittäminen edellyttävät sitä.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tiedot toimittavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on sallittava näiden tietojen käyttö muihin tarkoituksiin pyynnön esittäneen viranomaisen jäsenvaltiossa, jos tietojen käyttö vastaaviin tarkoituksiin on pyynnön vastaanottaneen viranomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan sallittua.

4.   Jos pyynnön esittänyt viranomainen katsoo pyynnön vastaanottaneelta viranomaiselta saamiensa tietojen voivan olla hyödyksi jonkin muun jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, se voi toimittaa ne sille. Sen on ilmoitettava asiasta etukäteen pyynnön vastaanottaneelle viranomaiselle. Pyynnön vastaanottanut viranomainen voi vaatia, että tietojen toimittaminen kolmannelle osapuolelle edellyttää sen etukäteistä suostumusta.

5.   Jäsenvaltiot rajoittavat tämän asetuksen asianmukaiseksi soveltamiseksi direktiivin 95/46/EY 10 artiklassa, 11 artiklan 1 kohdassa sekä 12 ja 21 artiklassa tarkoitettujen velvollisuuksien ja oikeuksien soveltamisalaa siinä määrin kuin se on tarpeen mainitun direktiivin 13 artiklan e kohdassa tarkoitettujen etujen turvaamiseksi.

42 artikla

Pyynnön esittäneen viranomaisen jäsenvaltion toimivaltaiset elimet voivat käyttää kaikkia pyynnön vastaanottaneen viranomaisen edustajien saamia ja pyynnön esittäneelle viranomaiselle tämän asetuksen edellyttämänä apuna toimitettuja selvityksiä, lausuntoja ja kaikkia muita asiakirjoja tai niiden oikeaksi todistettuja jäljennöksiä tai otteita näyttönä samaan tapaan kuin vastaavia kyseisen maan jonkin toisen viranomaisen toimittamia asiakirjoja.

43 artikla

1.   Tätä asetusta sovellettaessa jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla

a)

varmistetaan tehokas sisäinen koordinointi 3 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten välillä;

b)

saadaan aikaan suora yhteistyö erityisesti tähän koordinointiin valtuutettujen viranomaisten välillä;

c)

varmistetaan tässä asetuksessa säädetyn tietojenvaihtojärjestelmän moitteeton toiminta.

2.   Komissio toimittaa mahdollisimman nopeasti kullekin jäsenvaltiolle ne saamansa tiedot, jotka se voi toimittaa.

X LUKU   YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

44 artikla

1.   Komissiota avustaa hallinnollisen yhteistyön pysyvä komitea (jäljempänä ”komitea”).

2.   Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

45 artikla

1.   Joka kolmas vuosi tämän asetuksen voimaantulosta komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina kaikki kansalliset säännökset, jotka ne antavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa kysymyksissä.

46 artikla

1.   Tämän asetuksen säännökset eivät estä noudattamasta laaja-alaisempia muihin säädöksiin, myös kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin, perustuvia keskinäistä apua koskevia velvollisuuksia.

2.   Kun jäsenvaltiot sopivat kahdenvälisesti tässä asetuksessa tarkoitetuista kysymyksistä muutoin kuin yksittäistapauksissa, niiden on ilmoitettava siitä komissiolle viipymättä. Komissio puolestaan ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille.

47 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 218/92.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

48 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 7 päivänä lokakuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. TREMONTI


(1)  EYVL C 270 E, 25.9.2001, s. 87.

(2)  EYVL C 284 E, 21.11.2002, s. 121 ja 191.

(3)  EYVL C 80, 3.4.2002, s. 76.

(4)  EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2002/92/EY (EYVL L 331, 7.12.2002, s. 27).

(5)  EYVL L 24, 1.2.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 792/2002 (EYVL L 128, 15.5.2002, s. 1).

(6)  EYVL L 336, 27.12.1977, s. 15. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(7)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(8)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  EYVL L 128, 15.5.2002, s. 41.

(10)  EYVL L 73, 19.3.1976, s. 18. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2001/44/EY (EYVL L 175, 28.6.2001, s. 17).