32003R1560

Komission asetus (EY) N:o 1560/2003, annettu 2 päivänä syyskuuta 2003, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamista koskevista säännöistä

Virallinen lehti nro L 222 , 05/09/2003 s. 0003 - 0023


Komission asetus (EY) N:o 1560/2003,

annettu 2 päivänä syyskuuta 2003,

niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamista koskevista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, 18 päivänä helmikuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003(1) ja erityisesti sen 15 artiklan 5 kohdan, 17 artiklan 3 kohdan, 18 artiklan 3 kohdan, 19 artiklan 3 ja 5 kohdan, 20 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan sekä 22 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 343/2003 tehokas täytäntöönpano edellyttää muutamien yksityiskohtaisten käytännön sääntöjen antamista. Nämä säännöt on laadittava selkeästi, jotta helpotetaan yhteistyötä jäsenvaltioiden niiden viranomaisten välillä, jotka ovat toimivaltaisia soveltamaan asetusta toisaalta vastaanottoa tai takaisinottoa koskevien pyyntöjen toimittamiseen ja käsittelyyn ja toisaalta tietopyyntöihin ja siirtojen toteuttamiseen.

(2) Jotta voitaisiin taata mahdollisimman hyvä jatkuvuus Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioon jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaisemisesta tehdyn, Dublinissa 15 päivänä kesäkuuta 1990 allekirjoitetun yleissopimuksen(2) sekä sen korvaavan asetuksen (EY) N:o 343/2003 kanssa, tämän asetuksen on perustuttava kyseisen yleissopimuksen 18 artiklassa perustetun komitean vahvistamiin periaatteisiin, luetteloihin ja lomakkeisiin, joihin on kuitenkin tarpeen tehdä joitakin muutoksia toisaalta uusien perusteiden käyttöönoton ja joidenkin säännösten sanamuodon vuoksi ja toisaalta käytännön kokemusten perusteella.

(3) On otettava asianmukaisesti huomioon asetuksessa (EY) N:o 343/2003 vahvistettujen menettelyjen vuorovaikutus Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi 11 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2725/2000(3) soveltamisen kanssa.

(4) Sekä jäsenvaltioiden että asianomaisten turvapaikanhakijoiden kannalta on suotavaa, että käytössä on menettely, jonka avulla voidaan ratkaista tilanne, jossa kaksi jäsenvaltiota on eri mieltä asetuksen (EY) N:o 343/2003 15 artiklan humanitaarisen lausekkeen soveltamisesta.

(5) Sähköisen tiedonsiirtoverkon perustaminen asetuksen (EY) N:o 343/2003 täytäntöönpanon helpottamiseksi edellyttää, että annetaan säännöt sekä verkostoa koskevista teknisistä vaatimuksista että sen käytöstä.

(6) Tämän asetuksen soveltamiseksi toteutettaviin käsittelyihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 343/2003 21 artiklan mukaisesti yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY(4).

(7) Koska asetus (EY) N:o 343/2003 ei sido Tanskaa, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti tämä asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen, ennen kuin on päästy sopimukseen siitä, että Tanska voi osallistua asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamiseen.

(8) Niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä 19 päivänä tammikuuta 2001 tehdyn sopimuksen(5) 4 artiklan mukaisesti tätä asetusta sovelletaan samasta päivämäärästä alkaen sekä jäsenvaltioissa että Islannissa ja Norjassa. Sen vuoksi "jäsenvaltioilla" tarkoitetaan tässä asetuksessa myös Islantia ja Norjaa.

(9) On tärkeää, että tämä asetus tulee voimaan mahdollisimman pian, jotta asetusta (EY) N:o 343/2003 voitaisiin soveltaa.

(10) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 343/2003 27 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO MENETTELYT

I LUKU PYYNTÖJEN LAATIMINEN

1 artikla

Vastaanottopyynnön laatiminen

1. Vastaanottoa koskeva pyyntö laaditaan liitteessä I olevan mallin mukaiselle lomakkeelle. Tiettyihin lomakkeen kohtiin on ehdottomasti täytettävä pyydetyt tiedot, kun taas toiset kohdat voidaan täyttää, jos tiedot ovat saatavilla. Lisätietoja voidaan ilmoittaa tarkoitusta varten varatussa kohdassa.

Lisäksi pyyntöön on liitettävä

a) jäljennökset kaikista todisteista ja aihetodisteista, joiden perusteella voidaan olettaa, että jäsenvaltio, jolle vastaanottopyyntö on esitetty, on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä, ja siihen on tarvittaessa liitettävä myös selvitys siitä, miten todisteet on saatu, ja todistusvoimasta, jonka vastaanottopyynnön esittänyt jäsenvaltio katsoo niillä olevan asetuksen (EY) N:o 343/2003 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen, tämän asetuksen liitteessä II olevien todiste- ja aihetodisteluetteloiden perusteella;

b) tarvittaessa jäljennös turvapaikanhakijan kirjallisessa hakemuksessaan esittämistä tai hakemukseen kirjatuista lausumista.

2. Jos vastaanottopyyntö perustuu osumaan, jonka Eurodacin keskusyksikkö on siirtänyt asetuksen (EY) N:o 2725/2000 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti vertailtuaan turvapaikanhakijan sormenjälkiä sormenjälkiin, jotka on otettu aikaisemmin ja siirretty keskusyksikölle kyseisen asetuksen 8 artiklan mukaisesti ja tarkistettu 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti, pyyntöön on sisällytettävä myös keskusyksikön toimittamat tiedot.

3. Jos vastaanottopyynnön esittänyt jäsenvaltio pyytää kiireellistä vastausta asetuksen N:o (EY) 343/2003 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti, pyynnössä on mainittava olosuhteet, joissa turvapaikkahakemus on tehty, sekä vastauksen kiireellisyyden perusteena olevat oikeudelliset seikat ja tosiseikat.

2 artikla

Takaisinottopyynnön laatiminen

Takaisinottopyyntö on tehtävä liitteessä III olevan mallin mukaiselle lomakkeelle, ja siinä on esitettävä pyynnön luonne ja perusteet sekä mainittava ne asetuksen (EY) N:o 343/2003 säännökset, joiden nojalla pyyntö tehdään.

Pyyntöön on myös sisällytettävä tiedot osumasta, jonka Eurodacin keskusyksikkö on siirtänyt asetuksen (EY) N:o 2725/2000 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti vertailtuaan turvapaikanhakijan sormenjälkiä sormenjälkiin, jotka on otettu aikaisemmin ja siirretty keskusyksikölle kyseisen asetuksen 4 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti ja tarkistettu 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Kun takaisinottopyyntö koskee ennen Eurodacin käyttöönottoa tehtyä turvapaikkahakemusta, lomakkeeseen liitetään hakijan sormenjälkitiedot.

II LUKU PYYNTÖÖN VASTAAMINEN

3 artikla

Vastaanottopyynnön käsittely

1. Vastaanottopyynnön perusteeksi esitettyjä oikeudellisia seikkoja ja tosiseikkoja on tarkasteltava asetuksen (EY) N:o 343/2003 säännösten sekä tämän asetuksen liitteessä II olevien todiste- ja aihetodisteluetteloiden kannalta.

2. Riippumatta siitä, mihin asetuksen (EY) N:o 343/2003 kriteereihin ja säännöksiin pyynnössä vedotaan, vastaanottopyynnön saaneen jäsenvaltion on mainitun asetuksen 18 artiklan 1 ja 6 kohdassa säädettyihin määräaikoihin mennessä tarkistettava tyhjentävästi ja puolueettomasti ja ottaen huomioon kaikki sen käytettävissä joko suoraan tai epäsuorasti olevat tiedot, kuuluuko turvapaikkahakemuksen käsittely sen vastuulle. Jos vastaanottopyynnön saaneen jäsenvaltion suorittamien tarkistusten perusteella käy ilmi, että asian käsittely kuuluu sen vastuulle vähintään yhden asetuksessa (EY) N:o 343/2003 mainitun kriteerin nojalla, jäsenvaltion on tunnustettava vastuunsa.

4 artikla

Takaisinottopyynnön käsittely

Jos takaisinottopyyntö perustuu Eurodacin keskusyksikön toimittamiin tietoihin, jotka pyynnön esittänyt jäsenvaltio on tarkistanut asetuksen (EY) N:o 2725/2000 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti, pyynnön saaneen jäsenvaltion on tunnustettava vastuunsa, paitsi jos sen suorittamat tarkastukset osoittavat, että sen vastuu on lakannut asetuksen (EY) N:o 343/2003 4 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan tai 16 artiklan 2, 3 tai 4 kohdan nojalla. Vastuun lakkaamiseen näiden säännösten nojalla voidaan vedota ainoastaan aineellisten todisteiden tai turvapaikanhakijan yksityiskohtaisten ja tarkistettavissa olevien lausumien perusteella.

5 artikla

Kielteinen vastaus

1. Jos pyynnön saanut jäsenvaltio katsoo tarkistuksen jälkeen, että esitetyt seikat eivät osoita sen olevan vastuussa, sen on perusteltava kieltäytymisensä yksityiskohtaisesti pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle lähettämässään kielteisessä vastauksessa.

2. Jos pyynnön esittänyt jäsenvaltio katsoo, että kieltäytyminen perustuu virhearviointiin, tai jos se voi esittää täydentäviä seikkoja pyyntönsä tueksi, se voi pyytää pyyntönsä käsittelemistä uudelleen. Tätä mahdollisuutta on käytettävä kolmen viikon kuluessa kielteisen vastauksen vastaanottamisesta. Pyynnön saaneen jäsenvaltion on pyrittävä vastaamaan pyyntöön kahden viikon kuluessa. Tämä lisämenettely ei missään tapauksessa johda asetuksen (EY) N:o 343/2003 18 artiklan 1 ja 6 kohdassa ja 20 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyjen määräaikojen jatkamiseen.

6 artikla

Myönteinen vastaus

Jos pyynnön saanut jäsenvaltio tunnustaa vastuunsa, vastauksessa on mainittava tämä ja täsmennettävä se asetuksen (EY) N:o 343/2003 säännös, jonka perusteella pyyntö hyväksytään, sekä ilmoitettava siirron järjestämistä varten tarvittavat tiedot, kuten yhteyshenkilön tai -yksikön yhteystiedot.

III LUKU SIIRRON TOTEUTTAMINEN

7 artikla

Siirron toteuttamistapa

1. Turvapaikanhakijan siirto turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon voidaan toteuttaa jollakin seuraavista tavoista:

a) hakijan aloitteesta, jolloin vahvistetaan määräpäivä;

b) valvottuna lähtönä, jolloin pyynnön esittäneen jäsenvaltion viranomainen saattaa turvapaikanhakijan lähtöpaikalle ja hänen saapumispaikkansa sekä saapumispäivä ja -aika ilmoitetaan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevalle jäsenvaltiolle etukäteen sovittuun määräaikaan mennessä;

c) saattajan kanssa, jolloin pyynnön esittäneen jäsenvaltion viranomainen tai sen tähän tehtävään valtuuttaman organisaation edustaja saattaa hakijan ja luovuttaa hänet hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion viranomaisille.

2. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa turvapaikanhakijalle myönnetään asetuksen (EY) N:o 343/2003 19 artiklan 3 kohdassa ja 20 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu kulkulupa, jonka malli on tämän asetuksen liitteessä IV, jotta hän voi siirtyä turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon ja todistaa henkilöllisyytensä, kun hän saapuu vastuussa olevan jäsenvaltion vastaanotto- tai takaisinottopäätöksen tiedoksiannon yhteydessä määrättyyn paikkaan ilmoitetussa määräajassa.

Jos hakijalla ei 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa ole henkilöasiakirjoja, hänelle myönnetään kulkulupa. Siirron toteuttamispaikka ja -aika vahvistetaan asianomaisten jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella 8 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti

3. Siirron toteuttava jäsenvaltio valvoo, että hakijalle palautetaan kaikki hänen asiakirjansa ennen lähtöä tai että ne luovutetaan hänen saattajalleen, jotta tämä voi toimittaa ne turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion viranomaisille, tai että ne toimitetaan näille viranomaisille jollakin muulla sopivalla tavalla.

8 artikla

Yhteistyö siirron toteuttamisessa

1. Turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion on annettava lupa hakijan siirtämiseen viipymättä ja valvottava, ettei hänen maahantulolleen aseteta esteitä. Jäsenvaltion on tarvittaessa määritettävä alueellaan sijaitseva paikka, johon turvapaikanhakija siirretään tai jossa hänet luovutetaan toimivaltaisille viranomaisille, ja otettava huomioon rajoitukset, jotka aiheutuvat siirron toteuttavalle jäsenvaltiolle maantieteellisistä tekijöistä ja käytettävissä olevista kuljetusvälineistä. Saattajaa ei voida missään tapauksessa vaatia saattamaan turvapaikanhakijaa pidemmälle kuin valitun kansainvälisen kuljetusmuodon pääteasemalle eikä siirron toteuttavaa jäsenvaltiota voida vaatia vastaamaan matkakustannuksista tätä pidemmälle.

2. Siirron toteuttavan jäsenvaltion on järjestettävä turvapaikanhakijan ja hänen saattajansa kuljetukset ja vahvistettava yhteisymmärryksessä turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion kanssa saapumisajankohta ja tarvittaessa turvapaikanhakijan luovuttamista toimivaltaisille viranomaisille koskevat yksityiskohdat. Turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio voi vaatia, että sille ilmoitetaan hakijan saapumisesta kolme työpäivää etukäteen.

9 artikla

Siirron lykkäytyminen tai myöhästyminen

1. Turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevalle jäsenvaltiolle on ilmoitettava viipymättä siirron lykkäytymisestä, joka johtuu joko muutoksenhausta tai uudelleenkäsittelyä koskevasta hakemuksesta, joilla on lykkäävä vaikutus, tai aineellisista olosuhteista, kuten hakijan terveydentilasta tai siitä, että kuljetusvälinettä ei ole saatavilla tai että turvapaikanhakija on välttänyt siirron täytäntöönpanon.

2. Jos jäsenvaltio ei pysty toteuttamaan siirtoa asetuksen (EY) N:o 343/2003 19 artiklan 4 kohdassa tai 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista syistä mainitun asetuksen 19 artiklan 3 kohdassa ja 20 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa tavanomaisessa kuuden kuukauden määräajassa, sen on ilmoitettava tästä turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevalle jäsenvaltiolle ennen määräajan päättymistä. Muussa tapauksessa vastuu turvapaikkahakemuksen käsittelystä ja muut asetuksesta (EY) N:o 343/2003 johtuvat velvoitteet säilyvät pyynnön esittäneellä jäsenvaltiolla mainitun asetuksen 19 artiklan 4 kohdan sekä 20 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti.

3. Jos jäsenvaltio aikoo toteuttaa siirron kuuden kuukauden määräajan päätyttyä asetuksen (EY) N:o 343/2003 19 artiklan 4 kohdassa tai 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista syistä, sen on ensin neuvoteltava asiasta turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion kanssa.

10 artikla

Hyväksytyksi katsotun siirron toteuttaminen

1. Jos pyynnön saaneen jäsenvaltion katsotaan hyväksyneen vastaanotto- tai takaisinottopyyntöön perustuvan siirron asetuksen (EY) N:o 343/2003 18 artiklan 7 kohdan tai 20 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella, pyynnön esittäneen jäsenvaltion on neuvoteltava sen kanssa siirtoon liittyvistä järjestelyistä.

2. Turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion on pyynnön esittäneen jäsenvaltion pyynnöstä vahvistettava viipymättä kirjallisesti, että se tunnustaa määräajan ylittymisestä aiheutuvan vastuunsa. Turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion on toteutettava viipymättä tarvittavat toimet turvapaikanhakijan saapumispaikan määrittämiseksi sekä tarvittaessa sovittava pyynnön saaneen jäsenvaltion kanssa saapumisajankohdasta ja turvapaikanhakijan luovuttamista toimivaltaisille viranomaisille koskevista yksityiskohdista.

IV LUKU HUMANITAARINEN LAUSEKE

11 artikla

Riippuvuussuhde

1. On sovellettava asetuksen (EY) N:o 343/2003 15 artiklan 2 kohtaa sekä silloin, kun turvapaikanhakija on riippuvainen jäsenvaltion alueella oleskelevan sukulaisen avusta että silloin, kun jäsenvaltion alueella oleskeleva sukulainen on riippuvainen turvapaikanhakijan avusta.

2. Asetuksen (EY) N:o 343/2003 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riippuvuussuhde on arvioitava mahdollisuuksien mukaan objektiivisten tosiseikkojen, kuten lääkärintodistusten perusteella. Jos tällaisia todisteita ei ole saatavilla tai niitä ei voida esittää, humanitaariset syyt voidaan katsoa vahvistetuiksi ainoastaan asianomaisten henkilöiden antamien vakuuttavien tietojen perusteella.

3. Asianomaisten henkilöiden yhteensaattamisen tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon

a) alkuperämaassa vallinnut perhetilanne;

b) olosuhteet, jotka johtivat asianomaisten henkilöiden joutumiseen erilleen;

c) se, missä vaiheessa jäsenvaltioiden kulloisetkin turvapaikkamenettelyt ja ulkomaalaisia koskevan lainsäädännön mukaiset menettelyt ovat.

4. Asetuksen (EY) N:o 343/2003 15 artiklan 2 kohdan soveltaminen edellyttää kaikissa tapauksissa sen toteamista, että asianomainen turvapaikanhakija tai sukulainen todella pystyy antamaan tarvittavan avun.

5. Jäsenvaltio, jossa yhteensaattaminen tapahtuu, ja siirron ajankohta määritetään asianomaisten jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella. Lisäksi on otettava huomioon

a) riippuvuussuhteessa olevan henkilön liikkumismahdollisuudet;

b) asianomaisten henkilöiden oleskelulupatilanne, jotta yhteensaattaminen voidaan toteuttaa ensisijaisesti siten, että turvapaikanhakija siirretään sukulaisen luo, jos asianomaisella sukulaisella jo on oleskelulupa ja hän täyttää riittäviin varoihin liittyvät edellytykset jäsenvaltiossa, jossa hän oleskelee.

12 artikla

Ilman huoltajaa tulevat alaikäiset

1. Jos päätös antaa ilman huoltajaa tuleva alaikäinen muun perheenjäsenen kuin isän, äidin tai laillisen holhoojan huolehdittavaksi saattaisi aiheuttaa erityisiä ongelmia, erityisesti jos asianomainen aikuinen oleskelee sen jäsenvaltion tuomioistuinten lainkäyttöalueen ulkopuolella, jossa alaikäinen on hakenut turvapaikkaa, on helpotettava jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, erityisesti alaikäisten suojelusta vastaavien viranomaisten tai tuomioistuinten, yhteistyötä, ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta näillä viranomaisilla olisi päätöksiä tehdessään käytettävissään kaikki tiedot siitä, voivatko asianomaiset aikuiset huolehtia alaikäisestä hänen etunsa mukaisissa olosuhteissa.

Tässä yhteydessä on otettava huomioon yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön tarjoamat mahdollisuudet.

2. Se, että asetuksen (EY) N:o 343/2003 18 artiklan 1 tai 6 kohdassa tai 19 artiklan 4 kohdassa vahvistetut määräajat ylittyvät alaikäisen sijoittamista koskevien menettelyjen keston vuoksi, ei välttämättä estä jatkamasta turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä koskevaa menettelyä tai toteuttamasta siirtoa.

13 artikla

Menettelyt

1. Asetuksen (EY) N:o 343/2003 15 artiklaan perustuvan aloitteen turvapaikanhakijan vastaanottoa koskevan pyynnön esittämiseksi tekee tapauksesta riippuen joko jäsenvaltio, johon turvapaikkahakemus on jätetty ja joka toteuttaa menettelyn sen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämiseksi, tai turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio.

2. Pyynnön esittävän valtion on mainittava vastaanottopyynnössä kaikki hallussaan olevat tiedot, joiden perusteella vastaanottopyynnön saanut valtio voi arvioida tilannetta.

3. Vastaanottopyynnön saaneen valtion on suoritettava tarvittavat tarkistukset varmistaakseen, liittyykö tapaukseen erityisesti perhesyihin tai kulttuurillisiin näkökohtiin perustuvia humanitaarisia syitä tai onko asianomainen henkilö riippuvainen toisen avusta tai onko tällä toisella henkilöllä edellytykset tai halua antaa toivottua apua.

4. Joka tapauksessa edellytetään, että asianomaiset henkilöt ovat ilmaisseet suostumuksensa.

14 artikla

Sovittelu

1. Kun jäsenvaltiot eivät pääse sopimukseen siirron tai asetuksen (EY) N:o 343/2003 15 artiklan perusteella toteutettavan yhteensaattamisen tarpeellisuudesta tai siitä, missä jäsenvaltiossa yhteensaattaminen olisi toteutettava, ne voivat turvautua tämän artiklan 2 kohdan mukaiseen sovittelumenettelyyn.

2. Sovittelumenettely aloitetaan siten, että yksi erimielisyyden osapuolista esittää tätä koskevan pyynnön asetuksen (EY) N:o 343/2003 27 artiklalla perustetun komitean puheenjohtajalle. Hyväksyessään sovittelumenettelyn aloittamisen asianomaiset jäsenvaltiot sitoutuvat ottamaan ratkaisuehdotuksen huomioon mahdollisimman pitkälle.

Komitean puheenjohtaja nimeää kolme komitean jäsentä, jotka edustavat kolmea erimielisyyden ulkopuolista jäsenvaltiota. Heille toimitetaan erimielisyyden osapuolten perustelut joko kirjallisesti tai suullisesti, ja keskusteltuaan niistä he esittävät ratkaisuehdotuksensa kuukauden määräajan kuluessa, tarvittaessa äänestyksen jälkeen.

Asian käsittelyä johtaa komitean puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hän voi esittää kantansa mutta ei osallistu äänestykseen.

Ratkaisuehdotus on lopullinen eikä sitä voida ottaa uudelleen käsiteltäväksi riippumatta siitä, hyväksyvätkö osapuolet sen.

V LUKU YHTEISET SÄÄNNÖKSET

15 artikla

Pyyntöjen lähettäminen

1. Pyynnöt ja vastaukset sekä kaikki asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamiseen liittyvät kirjalliset viestit jäsenvaltioiden välillä lähetetään mahdollisuuksien mukaan tämän asetuksen II osastolla perustetun sähköisen DubliNet-viestintäverkon välityksellä.

Siirtojen toteuttamisesta vastaavien yksiköiden ja siirtopyynnön saaneen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten väliset viestit, joiden tarkoituksena on määrittää siirtoon liittyvät käytännön järjestelyt sekä siirrettävän turvapaikanhakijan saapumisajankohta ja -paikka erityisesti silloin kun siirto tapahtuu saattajan kanssa, voidaan ensimmäisestä alakohdasta poiketen lähettää myös muulla tavoin.

2. Kaikkien 19 artiklassa tarkoitetulta kansalliselta yhteyspisteeltä tulevien pyyntöjen, vastausten ja kirjallisten viestien katsotaan olevan aitoja.

3. Järjestelmän antama vastaanottotodistus osoittaa todistusvoimaisesti pyynnön tai vastauksen lähettämisen ja sen vastaanottopäivämäärän ja -kellonajan.

16 artikla

Yhteydenpidossa käytettävä kieli

Jäsenvaltiot sopivat kahdenvälisesti yhteisellä päätöksellä siitä, millä kielellä tai kielillä yhteydenpito tapahtuu.

17 artikla

Asianomaisten suostumus

1. Jotta voitaisiin soveltaa asetuksen (EY) N:o 343/2003 7 ja 8 artiklan sekä 15 artiklan 1 kohdan ja 21 artiklan 3 kohdan säännöksiä, tarvitaan asianomaisten toivomus tai suostumus, jonka on oltava kirjallinen.

2. Asetuksen (EY) N:o 343/2003 21 artiklan 3 kohdan osalta turvapaikanhakijan on tiedettävä, mitä tietoja hänen suostumuksensa koskee.

II OSASTO DUBLINET-VERKON PERUSTAMINEN

I LUKU TEKNISET VAATIMUKSET

18 artikla

DubliNet-verkon perustaminen

1. Asetuksen (EY) N:o 343/2003 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista suojatuista sähköisistä tiedonsiirtovälineistä käytetään nimitystä "DubliNet".

2. DubliNet perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1720/1999/EY(6) 4 artiklassa tarkoitettujen yhteisten yleispalvelujen (HVT) käyttöön.

19 artikla

Kansalliset yhteyspisteet

1. Kussakin jäsenvaltiossa on oltava yksi kansallinen yhteyspiste.

2. Kansallisten yhteyspisteiden on huolehdittava saapuvien viestien käsittelystä ja lähtevien viestien lähettämisestä.

3. Kansallisten yhteyspisteiden on huolehdittava siitä, että kaikista saapuvista viesteistä lähetetään vastaanottoilmoitus.

4. Kansallisten yhteyspisteiden on lähetettävä toisilleen liitteissä I ja III olevien mallien mukaiset lomakkeet ja liitteen V mukainen tietopyyntö komission toimittamassa muodossa. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille tarvittavat tekniset vaatimukset.

II LUKU KÄYTTÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

20 artikla

Viitenumero

1. Kussakin viestissä on oltava viitenumero, jonka perusteella voidaan tunnistaa tapaus, johon se liittyy, sekä pyynnön esittänyt jäsenvaltio. Viitenumeron perusteella on voitava määrittää, onko kyseessä vastaanottopyyntö (1. tyyppi), takaisinottopyyntö (2. tyyppi) vai tietopyyntö (3. tyyppi).

2. Viitenumeron alussa on Eurodac-järjestelmän mukainen jäsenvaltion kirjaintunnus. Sen jälkeen määritetään pyynnön tyyppi 1 kohdassa esitetyn luokittelun mukaisesti.

Jos pyyntö perustuu Eurodac-järjestelmän tietoihin, viitenumeroon lisätään Eurodac-viitenumero.

21 artikla

Toiminnan jatkuvuus

1. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kansallinen yhteyspiste voi toimia keskeytyksettä.

2. Jos kansallisen yhteyspisteen toiminta keskeytyy yli seitsemän työtunnin ajaksi, jäsenvaltion on ilmoitettava tästä asetuksen (EY) N:o 343/2003 22 artiklan 1 kohdan nojalla nimetyille toimivaltaisille viranomaisille sekä komissiolle ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toimintaa voidaan jatkaa normaalisti mahdollisimman pian.

3. Jos jokin kansallinen yhteyspiste on toimittanut tietoja sellaiselle kansalliselle yhteyspisteelle, jonka toiminnassa on ollut keskeytys, yhteisten yleispalvelujen (HVT) luoma vastaanottoilmoitus osoittaa todistusvoimaisesti viestin päivämäärän ja kellonajan. Asetuksessa (EY) N:o 343/2003 vahvistettujen, pyynnön ja vastauksen lähettämistä koskevien määräaikojen kuluminen ei keskeydy kansallisen yhteyspisteen toiminnan keskeytymisen vuoksi.

III OSASTO SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

22 artikla

Dublinin yleissopimuksen soveltamista varten myönnettävät kulkuluvat

Dublinin yleissopimuksen soveltamista varten painetut kulkuluvat hyväksytään asetuksen (EY) N:o 343/2003 mukaisesti tapahtuvaa turvapaikanhakijoiden siirtämistä varten enintään kahdeksantoista kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

23 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä syyskuuta 2003.

Komission puolesta

António Vitorino

Komission jäsen

(1) EUVL L 50, 25.2.2003, s. 1.

(2) EYVL C 254, 19.8.1997, s. 1.

(3) EYVL L 316, 15.12.2000, s. 1.

(4) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5) EYVL L 93, 3.4.2001, s. 40.

(6) EYVL L 203, 3.8.1999, s. 9.

LIITE I

>PIC FILE= "L_2003222FI.001002.TIF">

>PIC FILE= "L_2003222FI.001101.TIF">

>PIC FILE= "L_2003222FI.001201.TIF">

>PIC FILE= "L_2003222FI.001301.TIF">

LIITE II

(Artiklaviittauksilla tarkoitetaan tässä neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 artikloja)

LUETTELO A TODISTEET

I. Menettely turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion määrittämiseksi

1. Turvapaikanhakija on ilman huoltajaa tuleva alaikäinen, jonka perheenjäsen (isä, äiti, huoltaja) oleskelee jäsenvaltiossa laillisesti (6 artikla)

Todisteet

- toisen jäsenvaltion antama kirjallinen vahvistus tiedoille,

- rekisteriotteet,

- perheenjäsenelle myönnetyt oleskeluluvat,

- sukulaisuussuhteen osoittava asiakirja, jos sellainen on saatavissa,

- muussa tapauksessa tarvittaessa DNA- tai veriryhmätestin tulos.

2. Turvapaikanhakijalla on perheenjäsen, joka oleskelee jäsenvaltiossa laillisesti ja jonka pakolaisasema on tunnustettu (7 artikla)

Todisteet

- toinen jäsenvaltio vahvistaa tiedot kirjallisesti,

- rekisteriotteet,

- henkilölle, jonka pakolaisasema on tunnustettu, myönnetyt oleskeluluvat,

- sukulaisuussuhteen todistava asiakirja, jos sellainen on saatavilla,

- asianomaisten suostumus.

3. Turvapaikanhakijalla on jossakin jäsenvaltiossa perheenjäsen, jonka turvapaikkahakemuksesta ei ensimmäisessä käsittelyssä ole vielä tehty sisältöä koskevaa päätöstä (8 artikla)

Todisteet

- toisen jäsenvaltion antama kirjallinen vahvistus tiedoille,

- rekisteriotteet,

- kyseiselle henkilölle turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajaksi myönnetyt väliaikaiset oleskeluluvat,

- sukulaisuussuhteen osoittava asiakirja, jos sellainen on saatavissa,

- muussa tapauksessa tarvittaessa DNA- tai veriryhmätestin tulos,

- asianomaisten suostumus.

4. Oleskeluluvat, jotka ovat voimassa (9 artiklan 1 ja 3 kohta) tai joiden voimassaolo on päättynyt alle 2 vuotta sitten [ja voimaantulopäivämäärä] (9 artiklan 4 kohta)

Todisteet

- oleskelulupa,

- otteet ulkomaalaisrekisteristä tai muista vastaavista rekistereistä,

- oleskeluluvan myöntäneen jäsenvaltion antama selvitys / vahvistus tiedoille.

5. Viisumit, jotka ovat voimassa (9 artiklan 2 ja 3 kohta) tai joiden voimassaolo on päättynyt alle 6 kuukautta sitten [ja voimaantulopäivämäärä] (9 artiklan 4 kohta)

Todisteet

- myönnetty viisumi (voimassa oleva tai vanhentunut),

- ote ulkomaalaisrekisteristä tai muista vastaavista rekistereistä,

- viisumin myöntäneen jäsenvaltion antama selvitys / vahvistus tiedoille.

6. Laillinen maahantulo ulkorajan kautta (11 artikla)

Todisteet

- passissa oleva maahantuloleima,

- jäsenvaltion naapurivaltion lähtöleima, kun otetaan huomioon turvapaikanhakijan matkareitti sekä rajanylityspäivä,

- matkalippu, jonka avulla voidaan muodollisesti todeta maahantulo ulkorajan kautta,

- matkustusasiakirjassa oleva maahantuloleima tai muu vastaava merkintä.

7. Laiton maahantulo ulkorajan kautta (10 artiklan 1 kohta)

Todisteet

- Eurodac-järjestelmän antama osuma, joka on saatu vertaamalla hakijan sormenjälkiä Eurodac-asetuksen 8 artiklan nojalla kerättyihin sormenjälkitietoihin,

- väärässä tai väärennetyssä passissa oleva maahantuloleima,

- jäsenvaltion naapurivaltion lähtöleima, kun otetaan huomioon turvapaikanhakijan matkareitti sekä rajanylityspäivä,

- matkalippu, jonka avulla voidaan muodollisesti todeta maahantulo ulkorajan kautta,

- matkustusasiakirjassa oleva maahantuloleima tai muu vastaava merkintä.

8. Yli 5 kk:n oleskelu jäsenvaltion alueella (10 artiklan 2 kohta)

Todisteet

- oleskelulupahakemuksen käsittelyn ajaksi myönnetyt oleskeluluvat,

- maastapoistumis- tai karkotusmääräys, joiden välillä on vähintään viiden kk:n ajanjakso ja joita ei ole pantu täytäntöön,

- otteet sairaaloiden, vankiloiden ja säilöönottokeskusten asiakasrekistereistä.

9. Poistuminen jäsenvaltioiden alueelta (16 artiklan 3 kohta)

Todisteet

- maastapoistumisleima,

- otteet kolmansien maiden rekistereistä (todisteet oleskelusta),

- matkalippu, jonka avulla voidaan muodollisesti todeta maastapoistuminen tai maahantulo ulkorajan kautta,

- selvitys/vahvistus siltä jäsenvaltiolta, jonka kautta turvapaikanhakija on poistunut jäsenvaltioiden alueelta,

- jäsenvaltioon rajoittuvan kolmannen maan leima, kun otetaan huomioon turvapaikanhakijan matkareitti sekä rajanylityspäivä.

II. Velvollisuus ottaa turvapaikanhakija takaisin siihen jäsenvaltioon, joka on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä

1. Menettely turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämiseksi on vireillä siinä jäsenvaltiossa, johon turvapaikkahakemus on jätetty (4 artiklan 5 kohta)

Todisteet

- Eurodac-järjestelmän antama osuma, joka on saatu vertaamalla hakijan sormenjälkiä Eurodac-asetuksen 4 artiklan nojalla kerättyihin sormenjälkitietoihin,

- turvapaikanhakijan täyttämä lomake,

- viranomaisten laatima pöytäkirja,

- turvapaikkahakemusta varten otetut sormenjälkitiedot,

- otteet asiaankuuluvista rekistereistä ja kortistoista,

- viranomaisten kirjallinen selvitys siitä, että turvapaikkahakemus on tehty.

2. Turvapaikkahakemus on käsiteltävänä tai se on jo käsitelty (16 artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohta)

Todisteet

- Eurodac-järjestelmän antama osuma, joka on saatu vertaamalla hakijan sormenjälkiä Eurodac-asetuksen 4 artiklan nojalla kerättyihin sormenjälkitietoihin,

- turvapaikanhakijan täyttämä lomake,

- viranomaisten laatima pöytäkirja,

- turvapaikkahakemusta varten otetut sormenjälkitiedot,

- otteet asiaankuuluvista rekistereistä ja kortistoista,

- viranomaisten kirjallinen selvitys siitä, että turvapaikkahakemus on tehty.

3. Poistuminen jäsenvaltioiden alueelta (4 artiklan 5 kohta; 16 artiklan 3 kohta)

Todisteet

- maastapoistumisleima,

- otteet kolmansien maiden rekistereistä (todisteet oleskelusta),

- jäsenvaltioon rajoittuvan kolmannen maan leima, kun otetaan huomioon turvapaikanhakijan matkareitti sekä rajanylityspäivä,

- viranomaisten antama kirjallinen todistus siitä, että ulkomaalainen on poistettu maasta.

4. Poistaminen jäsenvaltioiden alueelta (16 artiklan 4 kohta)

Todisteet

- viranomaisten antama kirjallinen todistus siitä, että ulkomaalainen on poistettu maasta,

- maastapoistumisleima,

- kolmannen maan antama vahvistus maastapoistamista koskeville tiedoille.

LUETTELO B AIHETODISTEET

I. Menettely turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion määrittämiseksi

1. Turvapaikanhakija on ilman huoltajaa tuleva alaikäinen, jonka perheenjäsen (isä, äiti, huoltaja) oleskelee jäsenvaltiossa laillisesti (6 artikla)

Aihetodisteet(1)

- turvapaikanhakijan ilmoitukset, jotka on voitava tarkistaa,

- asianomaisten perheenjäsenten lausunnot,

- kansainvälisen järjestön, esim. UNHCR:n selvitys/vahvistus tiedoille.

2. Turvapaikanhakijalla on perheenjäsen, joka oleskelee jäsenvaltiossa laillisesti ja jonka pakolaisasema on tunnustettu (7 artikla)

Aihetodisteet

- turvapaikanhakijan ilmoitukset, jotka on voitava tarkistaa,

- kansainvälisen järjestön, esim. UNHCR:n selvitys/vahvistus tiedoille.

3. Turvapaikanhakijalla on jossakin jäsenvaltiossa perheenjäsen, jonka turvapaikkahakemuksesta ei ensimmäisessä käsittelyssä ole vielä tehty sisältöä koskevaa päätöstä (8 artikla)

Aihetodisteet

- turvapaikanhakijan ilmoitukset, jotka on voitava tarkistaa,

- kansainvälisen järjestön, esim. UNHCR:n selvitys/vahvistus tiedoille.

4. Oleskeluluvat, jotka ovat voimassa (9 artiklan 1 ja 3 kohta) tai joiden voimassaolo on päättynyt alle 2 vuotta sitten [ja voimaantulopäivämäärä] (9 artiklan 4 kohta)

Aihetodisteet

- turvapaikanhakijan yksityiskohtaiset lausunnot, jotka on voitava tarkistaa,

- kansainvälisen järjestön, esim. UNHCR:n selvitys/vahvistus tiedoille,

- selvitys/vahvistus tiedoille siltä jäsenvaltiolta, joka ei ole myöntänyt oleskelulupaa,

- perheenjäsenten, matkakumppanien jne. selvitykset/vahvistukset tiedoille.

5. Viisumit, jotka ovat voimassa (9 artiklan 2 ja 3 kohta) tai joiden voimassaolo on päättynyt alle 6 kuukautta sitten [ja voimaantulopäivämäärä] (9 artiklan 4 kohta)

Aihetodisteet

- turvapaikanhakijan yksityiskohtaiset lausunnot, jotka on voitava tarkistaa,

- kansainvälisen järjestön, esim. UNHCR:n selvitys/vahvistus tiedoille,

- selvitys/vahvistus tiedoille siltä jäsenvaltiolta, joka ei ole myöntänyt viisumia,

- perheenjäsenten, matkakumppanien jne. selvitykset/vahvistukset tiedoille.

6. Laillinen maahantulo ulkorajan kautta (11 artikla)

Aihetodisteet

- turvapaikanhakijan yksityiskohtaiset lausunnot, jotka on voitava tarkistaa,

- kansainvälisen järjestön, esim. UNHCR:n selvitys/vahvistus tiedoille,

- toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan selvitykset/vahvistukset tiedoille,

- perheenjäsenten, matkakumppanien jne. selvitykset/vahvistukset tiedoille,

- sormenjäljet, paitsi jos viranomaiset ovat joutuneet ottamaan sormenjäljet ulkorajan ylittämisen yhteydessä, siinä tapauksessa ne ovat luettelossa A tarkoitettuja todisteita,

- matkaliput,

- hotellilaskut,

- kulkulupa jäsenvaltioiden julkisiin tai yksityisiin laitoksiin,

- lääkärin, hammaslääkärin tms. ajanvarauskortti,

- tiedot, jotka osoittavat, että turvapaikanhakija on käyttänyt matkatoimiston palveluja,

- muut samankaltaiset aihetodisteet.

7. Laiton maahantulo ulkorajan kautta (10 artiklan 1 kohta)

Aihetodisteet

- turvapaikanhakijan yksityiskohtaiset lausunnot, jotka on voitava tarkistaa,

- kansainvälisen järjestön, esim. UNHCR:n selvitys/vahvistus tiedoille,

- toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan selvitykset/vahvistukset tiedoille,

- perheenjäsenten, matkakumppanien jne. selvitykset/vahvistukset tiedoille,

- sormenjäljet, paitsi jos viranomaiset ovat joutuneet ottamaan sormenjäljet ulkorajan ylittämisen yhteydessä, siinä tapauksessa ne ovat luettelossa A tarkoitettuja todisteita,

- matkaliput,

- hotellilaskut,

- kulkulupa jäsenvaltioiden julkisiin tai yksityisiin laitoksiin,

- lääkärin, hammaslääkärin tms. ajanvarauskortti,

- tiedot, jotka osoittavat, että turvapaikanhakija on turvautunut kuriirin tai matkatoimiston apuun,

- muut samankaltaiset aihetodisteet.

8. Yli 5 kk:n oleskelu jäsenvaltion alueella (10 artiklan 2 kohta)

Aihetodisteet

- turvapaikanhakijan yksityiskohtaiset lausunnot, jotka on voitava tarkistaa,

- kansainvälisen järjestön, esim. UNHCR:n selvitys/vahvistus tiedoille,

- selvitys/vahvistus tiedoille valtiosta riippumattomalta järjestöltä, esimerkiksi järjestöltä, joka huolehtii vähävaraisten majoittamisesta,

- perheenjäsenten, matkakumppanien jne. selvitykset/vahvistukset tiedoille,

- sormenjäljet,

- matkaliput,

- hotellilaskut,

- kulkulupa jäsenvaltioiden julkisiin tai yksityisiin laitoksiin,

- lääkärin, hammaslääkärin tms. ajanvarauskortti,

- tiedot, jotka osoittavat, että turvapaikanhakija on turvautunut kuriirin tai matkatoimiston apuun,

- muut samankaltaiset aihetodisteet.

9. Poistuminen jäsenvaltioiden alueelta (16 artiklan 3 kohta)

Aihetodisteet

- turvapaikanhakijan yksityiskohtaiset lausunnot, jotka on voitava tarkistaa,

- kansainvälisen järjestön, esim. UNHCR:n selvitys/vahvistus tiedoille,

- toisen jäsenvaltion antama selvitys/vahvistus tiedoille,

- maastapoistumisleima, jos turvapaikanhakija on poistunut jäsenvaltioiden alueelta vähintään kolmeksi kuukaudeksi,

- perheenjäsenten, matkakumppanien jne. selvitykset/vahvistukset tiedoille,

- sormenjäljet, paitsi jos viranomaiset ovat joutuneet ottamaan sormenjäljet ulkorajan ylittämisen yhteydessä, siinä tapauksessa ne ovat luettelossa A tarkoitettuja todisteita,

- matkaliput,

- hotellilaskut,

- kolmannessa maassa toimivan lääkärin, hammaslääkärin tms. ajanvarauskortti,

- tiedot, jotka osoittavat, että turvapaikanhakija on turvautunut kuriirin tai matkatoimiston apuun,

- muut samankaltaiset aihetodisteet.

II. Velvollisuus ottaa turvapaikanhakija takaisin siihen jäsenvaltioon, joka on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä

1. Menettely turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämiseksi on vireillä siinä jäsenvaltiossa, johon turvapaikkahakemus on jätetty (4 artiklan 5 kohta)

Aihetodisteet

- turvapaikanhakijan yksityiskohtaiset lausunnot, jotka on voitava tarkistaa,

- kansainvälisen järjestön, esim. UNHCR:n selvitys/vahvistus tiedoille,

- perheenjäsenten, matkakumppanien jne. selvitykset/vahvistukset tiedoille,

- toisen jäsenvaltion antama selvitys/vahvistus.

2. Turvapaikkahakemus on käsiteltävänä tai se on jo käsitelty (16 artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohta)

Aihetodisteet

- turvapaikanhakijan yksityiskohtaiset lausunnot, jotka on voitava tarkistaa,

- kansainvälisen järjestön, esim. UNHCR:n selvitys/vahvistus tiedoille,

- toisen jäsenvaltion antama selvitys/vahvistus tiedoille.

3. Poistuminen jäsenvaltioiden alueelta (4 artiklan 5 kohta; 16 artiklan 3 kohta)

Aihetodisteet

- turvapaikanhakijan yksityiskohtaiset lausunnot, jotka on voitava tarkistaa,

- kansainvälisen järjestön, esim. UNHCR:n selvitys/vahvistus tiedoille,

- toisen jäsenvaltion antama selvitys/vahvistus tiedoille,

- maastapoistumisleima, jos turvapaikanhakija on poistunut jäsenvaltioiden alueelta vähintään kolmeksi kuukaudeksi,

- perheenjäsenten, matkakumppanien jne. selvitykset/vahvistukset tiedoille,

- sormenjäljet, paitsi jos viranomaiset ovat joutuneet ottamaan sormenjäljet ulkorajan ylittämisen yhteydessä, siinä tapauksessa ne ovat luettelossa A tarkoitettuja todisteita,

- matkaliput,

- hotellilaskut,

- kolmannessa maassa toimivan lääkärin, hammaslääkärin tms. ajanvarauskortti,

- tiedot, jotka osoittavat, että turvapaikanhakija on turvautunut kuriirin tai matkatoimiston apuun,

- muut samankaltaiset aihetodisteet.

4. Poistaminen jäsenvaltioiden alueelta (16 artiklan 4 kohta)

Aihetodisteet

- turvapaikanhakijan yksityiskohtaiset lausunnot, jotka on voitava tarkistaa,

- kansainvälisen järjestön, esim. UNHCR:n selvitys/vahvistus tiedoille,

- maastapoistumisleima, jos turvapaikanhakija on poistunut jäsenvaltioiden alueelta vähintään kolmeksi kuukaudeksi,

- perheenjäsenten, matkakumppanien jne. selvitykset/vahvistukset tiedoille,

- sormenjäljet, paitsi jos viranomaiset ovat joutuneet ottamaan sormenjäljet ulkorajan ylittämisen yhteydessä, siinä tapauksessa ne ovat luettelossa A tarkoitettuja todisteita,

- matkaliput,

- hotellilaskut,

- lääkärin, hammaslääkärin tms. ajanvarauskortti,

- tiedot, jotka osoittavat, että turvapaikanhakija on turvautunut kuriirin tai matkatoimiston apuun,

- muut samankaltaiset aihetodisteet.

(1) Näihin aihetodisteisiin on aina liitettävä luettelossa A tarkoitettu todiste.

LIITE III

>PIC FILE= "L_2003222FI.002002.TIF">

>PIC FILE= "L_2003222FI.002101.TIF">

LIITE IV

>PIC FILE= "L_2003222FI.002202.TIF">

LIITE V

>PIC FILE= "L_2003222FI.002302.TIF">